22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/45


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 64/2007

af 15. juni 2007

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 107/2005 af 8. juli 2005 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 (2).

(3)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring (3).

(4)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at det udvidede samarbejde kan finde sted med virkning fra den 1. januar 2007 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 4 i protokol 31 til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke indsættes efter stk. 2k:

»2l.   EFTA-staterne skal med virkning fra den 1. januar 2007 deltage i følgende programmer:

32006 D 1719: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30)

32006 D 1720: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45).«

2)

Stk. 3 affattes således:

»EFTA-staterne bidrager finansielt til de programmer og aktioner, der er nævnt i stk. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k og 2l i overensstemmelse med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den seneste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2007.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Alan SEATTER

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 30.

(3)  EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.