25.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/15


AFTALE

om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt, »EF-medlemsstaterne«,

REPUBLIKKEN ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

KONGERIGET NORGE,

i det følgende benævnt, »EFTA-staterne«,

i det følgende tilsammen benævnt »de nuværende kontraherende parter«,

og

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

RUMÆNIEN,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«, blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er fastsat i artikel 128 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der blev undertegnet i Porto den 2. maj 1992, at enhver europæisk stat, som bliver medlem af Fællesskabet, skal ansøge om at blive part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Republikken Bulgarien og Rumænien har ansøgt om at blive kontraherende parter i EØS-aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at vilkårene og betingelserne for disse landes deltagelse skal fastsættes ved en aftale mellem de nuværende kontraherende parter og ansøgerlandene,

HAR BESLUTTET at indgå følgende aftale:

Artikel 1

1.   Republikken Bulgarien og Rumænien bliver herved kontraherende parter i EØS-aftalen og benævnes i det følgende »de nye kontraherende parter«.

2.   Fra denne aftales ikrafttræden er bestemmelserne i EØS-aftalen, som ændret ved de afgørelser, som Det Blandede EØS-udvalg har truffet før den 1. oktober 2004, bindende for de nye kontraherende parter på samme betingelser som for de nuværende kontraherende parter og på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale.

3.   Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 2

1.   TILPASNINGER TIL HOVEDTEKSTEN TIL EØS-AFTALEN

a)

Præambel:

Listen over kontraherende parter erstattes af følgende liste:

»DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

og

REPUBLIKKEN ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

KONGERIGET NORGE,«

b)

Artikel 2:

i)

I litra b) udgår ordet »Republikken«.

ii)

Følgende litra indsættes efter litra d):

»e)

ved »tiltrædelsesakten af 25. april 2005« forstås akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, vedtaget i Luxembourg den 25. april 2005

f)

ved »tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005« forstås protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union, vedtaget i Luxembourg den 25. april 2005.«

c)

Artikel 117:

Teksten til artikel 117 affattes således:

»Bestemmelserne om finansieringsmekanismer er fastlagt i protokol 38, 38a og addendum til protokol 38a.«

d)

Artikel 126:

I stk. 1 udgår ordet »Republikken«.

e)

Artikel 129:

i)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Efter udvidelsen af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har teksterne til denne aftale på bulgarsk, estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk samme gyldighed.«

ii)

Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Teksten til de retsakter, der er omhandlet i bilagene, har samme gyldighed på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og udfærdiges med henblik på autentifikation heraf på islandsk og norsk og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg.«

2.   TILPASNINGER TIL PROTOKOLLERNE TIL EØS-AFTALEN

a)

I protokol 4 om oprindelsesregler foretages følgende ændringer:

i)

I artikel 3, stk. 1, udgår henvisningen til de nye kontraherende parter.

ii)

I bilag IVa (Teksten til fakturaerklæringen) foretages følgende ændringer:

aa)

Følgende indsættes inden den spanske version af teksten til fakturaerklæringen:

»Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).«

bb)

Følgende indsættes inden den slovenske version af teksten til fakturaerklæringen:

»Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).«

iii)

I bilag IVb (Teksten til fakturaerklæringen EUR-MED) foretages følgende ændringer:

aa)

Følgende indsættes inden den spanske version af teksten til fakturaerklæringen EUR-MED:

»Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническоразрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход … (2).

kumulation anvendt sammen med ……..(navnet på landet/landene)

kumulation ikke anvendt (3)«.

bb)

Følgende indsættes inden den slovenske version af teksten til fakturaerklæringen EUR-MED:

»Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

kumulation anvendt sammen med ……..(navnet på landet/landene)

kumulation ikke anvendt (3)«.

b)

I protokol 38a foretages følgende ændringer:

I artikel 4, stk. 3, erstattes ordet »vil« af »kan«.

c)

Følgende indsættes i protokol 38a:

»

ADDENDUM TIL PROTOKOL 38a

om EØS' finansieringsmekanisme for Republikken Bulgarien og Rumænien

Artikel 1

1.   Protokol 38a finder tilsvarende anvendelse på Republikken Bulgarien og på Rumænien.

2.   Uanset stk. 1 finder artikel 6 i protokol 38a ikke anvendelse. Der vil ikke ske en omfordeling til andre modtagerlande, hvis der er ikke-bevilgede midler fra Bulgarien og Rumænien.

3.   Uanset stk. 1 finder artikel 7 i protokol 38a ikke anvendelse.

4.   Uanset stk. 1 kan bidragene til ikke-statslige organisationer og sociale partnere være på indtil 90 % af projektomkostningerne.

Artikel 2

Det ekstra finansielle bidrag til Republikken Bulgarien og Rumænien andrager 21,5 mio. EUR til Republikken Bulgarien og 50,5 mio. EUR til Rumænien i perioden fra den 1. januar 2007 til og med den 30. april 2009; de vil fra datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller af en aftale om midlertidig anvendelse af denne aftale være til rådighed til forpligtelser inden for en enkelt tranche i 2007.

«

d)

Teksten til protokol 44 erstattes af følgende:

»Om beskyttelsesforanstaltninger som følge af udvidelserne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

1.

Anvendelse af artikel 112 i aftalen på den generelle økonomiske beskyttelsesklausul og de beskyttelsesmekanismer, der er indeholdt i visse overgangsordninger på områderne fri bevægelighed for personer og vejtransport

Artikel 112 i aftalen finder også anvendelse i de særlige situationer, der er beskrevet eller omhandlet

a)

i bestemmelserne i artikel 37 i tiltrædelsesakten af 16. april 2003 og artikel 36 i tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005, og

b)

de beskyttelsesmekanismer, der er indeholdt i overgangsordningen under overskriften »Overgangsperiode« i bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed) og bilag VIII (Etableringsret), i punkt 30 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF) i bilag XVIII (Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder) og i punkt 26c (Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93) i bilag XIII (Transport) med samme tidsbegrænsninger, omfang og virkninger som i de pågældende bestemmelser.

2.

Beskyttelsesklausul vedrørende det indre marked

Den generelle beslutningsprocedure, der er fastsat i aftalen, anvendes også for afgørelser truffet af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i henhold til artikel 38 i tiltrædelsesakten af 16. april 2003 og artikel 37 i tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005.«

Artikel 3

1.   Alle ændringer til retsakter, der er vedtaget af Fællesskabets institutioner og indarbejdet i EØS-aftalen i henhold til akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, eller i givet fald protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union, indarbejdes herved i og bliver del af EØS-aftalen.

2.   Med henblik herpå indsættes følgende led i de afsnit i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen, der indeholder henvisninger til retsakter vedtaget af de berørte fællesskabsinstitutioner:

»—

1 2005 SA: Akt om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, vedtaget den 25. april 2005 (EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203).«

3.   Så snart traktaten om en forfatning for Europa er trådt i kraft, erstattes det i stk. 2 nævnte led med følgende:

»—

1 2005 SP: Protokol om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union, vedtaget i Luxembourg den 25. april 2005 (EUT L 157 af 21.6.2005, 29).«

4.   Hvis det i stk. 2 eller 3 omtalte led er det første led i det pågældende afsnit, indledes leddet med ordene »som ændret ved:«.

5.   I bilag A til denne aftale findes en liste over de punkter i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen, hvor teksten i stk. 2, 3 og 4 skal indsættes.

6.   Hvis retsakter, der er indarbejdet i EØS-aftalen forud for datoen for denne aftales ikrafttræden, kræver tilpasninger som følge af de nye kontraherende parters indtræden, og de nødvendige tilpasninger ikke er forudset i denne aftale, vil de pågældende tilpasninger blive foretaget i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i EØS-aftalen.

Artikel 4

1.   Ordningerne i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, som er omhandlet i bilag B til denne aftale, indarbejdes i og bliver del af EØS-aftalen.

2.   Så snart traktaten om en forfatning for Europa er trådt i kraft, gælder ordningerne i bilag B som ordninger i protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union.

3.   Alle ordninger af relevans for EØS-aftalen, som er omhandlet i eller vedtaget på grundlag af akten om republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, eller i givet fald protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union, og som ikke er omfattet af bilag B til denne aftale, vil blive taget op til behandling i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i EØS-aftalen.

Artikel 5

Alle parter i denne aftale kan indbringe ethvert spørgsmål vedrørende aftalens fortolkning eller anvendelse for Det Blandede EØS-udvalg. Det Blandede EØS-udvalg vil undersøge spørgsmålet for at finde en acceptabel løsning, der kan sikre, at EØS-aftalens rette funktion bevares.

Artikel 6

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratificerings- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

2.   Den træder i kraft dagen efter, at en nuværende kontraherende part eller en ny kontraherende part har deponeret det sidste ratificerings- eller godkendelsesinstrument, forudsat at følgende tilknyttede aftaler og protokoller træder i kraft samme dag:

a)

aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om et samarbejdsprogram for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i Bulgarien

b)

aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om et samarbejdsprogram for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i Rumænien

c)

tillægsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, og

d)

tillægsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Artikel 7

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk samt islandsk og norsk, idet teksterne på alle disse sprog har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet genpart til regeringen for hver af de stater, der er parter i aftalen.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 1

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 2

Za Českou republiku

Image 3

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 4

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Eesti Vabariigi nimel

Image 6

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 7

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 8

Por el Reino de España

Image 9

Pour la République française

Image 10

Per la Repubblica italiana

Image 11

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 12

Latvijas Republikas vārdā

Image 13

Lietuvos Respublikos vardu

Image 14

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 15

A Magyar Köztársaság részéről

Image 16

Għal Malta

Image 17

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 18

Für die Republik Österreich

Image 19

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 20

Pela República Portuguesa

Image 21

Pentru România

Image 22

Za Republiko Slovenijo

Image 23

Za Slovenskú republiku

Image 24

Suomen tasavallan puolesta

Image 25

För Konungariket Sverige

Image 26

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 27

За Европейската общност

For the European Community

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 28

Image 29

Fyrir hönd Íslands

Image 30

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image 31

For Kongeriket Norge

Image 32


BILAG A

LISTE SOM OMHANDLET I AFTALENS ARTIKEL 3

DEL I

De i EØS-aftalen omhandlede retsakter,

som er ændret ved akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, eller i givet fald protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union

De led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, og artikel 3, stk. 3, indsættes følgende steder i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen:

I bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering), kapitel XXVII (Spiritus):

punkt 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89)

punkt 3 (Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91)

I bilag XIII (Transport):

punkt 19 (Rådets direktiv 96/26/EF)

I bilag XVII (Intellektuel ejendomsret):

punkt 6 (Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92)

punkt 6a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96).

DEL II

Andre ændringer til bilagene til EØS-aftalen

I bilagene til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

Bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed):

 

I punkt 3 (Rådets direktiv 68/360/EF) erstattes tilpasning e), ii), med følgende:

»ii)

Fodnoten affattes således:

»Alt efter udstedelsesland: belgisk(e), bulgarsk(e), tjekkisk(e), dansk(e), tysk(e), estisk(e), græsk(e), islandsk(e), spansk(e), fransk(e), irsk(e), italiensk(e), cypriotisk(e), lettisk(e), liechtensteinsk(e), litauisk(e), luxembourgsk(e), ungarsk(e), maltesisk(e), nederlandsk(e), norsk(e), østrigsk(e), polsk(e), portugisisk(e), rumænsk(e), slovensk(e), slovakisk(e), finsk(e), svensk(e) og britisk(e).«.«


BILAG B

LISTE SOM OMHANDLET I AFTALENS ARTIKEL 4

Bilagene til EØS-aftalen ændres således:

Bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering):

1)

I kapitel XV, punkt 12a (Rådets direktiv 91/414/EØF), indsættes følgende afsnit efter afsnittet om overgangsordningerne:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 5, afdeling B, del II), skal anvendes.«

2)

I kapitel XVII, punkt 7 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF), indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling B, punkt 2) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling B, punkt 2), skal anvendes.«

3)

I kapitel XVII, punkt 8 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF), indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling A, punkt 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling A), skal anvendes.«

4)

I kapitel XXV, punkt 3 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF), indsættes følgende afsnit før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 7), skal anvendes.«

Bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed):

Andet afsnit under overskriften »OVERGANGSPERIODE« affattes således:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 1), skal anvendes.

Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i de foregående afsnit, med undtagelse af ordningerne for Malta, skal PROTOKOL 44 OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SOM FØLGE AF UDVIDELSERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION anvendes.«

Bilag VIII (Etableringsret):

Andet afsnit under overskriften »OVERGANGSPERIODE« affattes således:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 1), skal anvendes.

Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i de foregående afsnit, med undtagelse af ordningerne for Malta, skal PROTOKOL 44 OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SOM FØLGE AF UDVIDELSERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION anvendes.«

Bilag IX (Finansielle tjenesteydelser):

I punkt 30c (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF) indsættes følgende afsnit:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 2) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 2), skal anvendes.«

Bilag XI (Tjenesteydelser på telekommunikationsområdet):

I punkt 5cm (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF) indsættes følgende afsnit før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 9), skal anvendes.«

Bilag XII (Frie kapitalbevægelser):

Følgende afsnit indsættes efter afsnittet under overskriften »OVERGANGSPERIODE«:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 3) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 3), skal anvendes.«

Bilag XIII (Transport):

1)

I punkt 15a (Rådets direktiv 96/53/EF) indsættes følgende afsnit:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 5, punkt 3) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 6, punkt 2), skal anvendes.«

2)

I punkt 18a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 6, punkt 3), skal anvendes.«

3)

I punkt 19 (Rådets direktiv 96/26/EF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 5, punkt 2), skal anvendes.«

4)

I punkt 26c (Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93) affattes andet afsnit om overgangsordningerne således:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 5, punkt 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 6, punkt 1), skal anvendes.

Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i det foregående afsnit, skal PROTOKOL 44 OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SOM FØLGE AF UDVIDELSERNE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE anvendes.«

Bilag XV (Statsstøtte):

1)

Følgende afsnit indsættes i slutningen af »SEKTORTILPASNINGER«:

»Ordningerne vedrørende de eksisterende støtteordninger, der er anført i kapitel 2 (Konkurrencepolitik) i bilag V til tiltrædelsesakten af 25. april 2003 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005, skal anvendes mellem de kontraherende parter.«

2)

Følgende indsættes før overskriften »OMHANDLEDE RETSAKTER«:

»OVERGANGSPERIODE

De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 4), skal anvendes.«

Bilag XVII (Intellektuel ejendomsret):

Følgende indsættes under overskriften »SEKTORTILPASNINGER«:

»Den særlige ordning, der er anført i kapitel 1 (Selskabsret) i bilag V til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005, skal anvendes mellem de kontraherende parter.«

Bilag XVIII (Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder):

I punkt 30 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF) affattes andet afsnit om overgangsordningerne således:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 1), skal anvendes.

Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i det foregående afsnit, skal PROTOKOL 44 OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER SOM FØLGE AF UDVIDELSERNE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE anvendes.«

Bilag XX (Miljø):

1)

I punkt 1f (Rådets direktiv 96/61/EF) indsættes følgende afsnit:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling D, punkt 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling D, punkt 1), skal anvendes.«

2)

I punkt 7a (Rådets direktiv 98/83/EF) indsættes følgende afsnit:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling C, punkt 5), skal anvendes.«

3)

I punkt 9 (Rådets direktiv 83/513/EØF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling C, punkt 1), skal anvendes.«

4)

I punkt 10 (Rådets direktiv 84/156/EØF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling C, punkt 1), skal anvendes.«

5)

I punkt 11 (Rådets direktiv 84/491/EØF) indsættes følgende afsnit før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling C, punkt 2), skal anvendes.«

6)

I punkt 12 (Rådets direktiv 86/280/EØF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling C, punkt 3), skal anvendes.«

7)

I punkt 13 (Rådets direktiv 91/271/EØF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling C) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling C, punkt 4), skal anvendes.«

8)

I punkt 19a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling D, punkt 2) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling D, punkt 3), skal anvendes.«

9)

I punkt 21ad (Rådets direktiv 1999/32/EF) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling A, punkt 2), skal anvendes.«

10)

I punkt 32c (Rådets forordning (EØF) nr. 259/93) indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling B, punkt 1) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling B, punkt 1), skal anvendes.«

11)

I punkt 32d (Rådets direktiv 1999/31/EF) indsættes følgende afsnit:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling B, punkt 3) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling B, punkt 3), skal anvendes.«

12)

I punkt 32f (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF) indsættes følgende afsnit før tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling D, punkt 2), skal anvendes.«

13)

I punkt 32fa (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF), indsættes følgende afsnit mellem afsnittet om overgangsordningerne og tilpasningen:

»De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 25. april 2005 eller i givet fald tiltrædelsesprotokollen af 25. april 2005 for Bulgarien (bilag VI, kapitel 10, afdeling B, punkt 4) og for Rumænien (bilag VII, kapitel 9, afdeling B, punkt 4), skal anvendes.«


SLUTAKT

De befuldmægtigede for

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og for:

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt, »EF-medlemsstaterne«,

de befuldmægtigede for

REPUBLIKKEN ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

KONGERIGET NORGE,

i det følgende benævnt, »EFTA-staterne«,

som alle er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som blev indgået i Porto den 2. maj 1992, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«, i det følgende tilsammen benævnt »de nuværende kontraherende parter«, og

de befuldmægtigede for

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

RUMÆNIEN,

i det følgende benævnt »de nye kontraherende parter«,

forsamlet i Bruxelles, den femogtyvendedag i julii året to tusind og syvmed henblik på undertegnelsen af aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har vedtaget følgende tekster:

I.

Aftale om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«

II.   Nedenfor nævnte tekster, som er tilføjet som bilag til aftalen:

Bilag A

:

Listen, der er omhandlet i aftalens artikel 3

Bilag B

:

Listen, der er omhandlet i aftalens artikel 4

De befuldmægtigede for de nuværende kontraherende parter og de befuldmægtigede for de nye kontraherende parter har vedtaget de fælles erklæringer, der er opført nedenfor og knyttet til denne slutakt:

1.

Fælles erklæring om den snarlige ratificering af aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

2.

Fælles erklæring om udløbsdatoen for overgangsordningerne

3.

Fælles erklæring om anvendelse af oprindelsesreglerne efter ikrafttrædelsen af aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

4.

Fælles erklæring om handel med landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter

5.

Fælles erklæring om Liechtensteins sektortilpasning på området fri bevægelighed for personer

6.

Fælles erklæring om de prioriterede sektorer, der er nævnt i protokol 38a

7.

Fælles erklæring om finansielle bidrag.

De befuldmægtigede for de nuværende kontraherende parter og de befuldmægtigede for de nye kontraherende parter har taget de fælles erklæringer, der er opført nedenfor og knyttet til denne slutakt, til efterretning:

1.

EFTA-staternes almindelige fælles erklæring

2.

Fælles erklæring fra EFTA-staterne om arbejdstagernes frie bevægelighed

3.

Fyrstendømmet Liechtensteins unilaterale erklæring om addendummet til protokol 38a.

De har desuden opnået enighed om, at EØS-aftalen, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og den fulde tekst til hver af de af Det Blandede EØS-udvalg trufne afgørelser skal udarbejdes på bulgarsk og rumænsk og bekræftes af repræsentanterne for de nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter senest ved aftalens ikrafttræden.

De tager desuden aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om et samarbejdsprogram for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i Bulgarien, som også er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De tager desuden aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om et samarbejdsprogram for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i Rumænien, som også er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De tager derpå tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De tager desuden tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som også er knyttet til denne slutakt, til efterretning.

De understreger, at der er opnået enighed om ovennævnte aftaler og protokoller, under den forudsætning at deltagelsen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forbliver uændret.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 33

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 34

Za Českou republiku

Image 35

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 36

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 37

Eesti Vabariigi nimel

Image 38

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 39

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 40

Por el Reino de España

Image 41

Pour la République française

Image 42

Per la Repubblica italiana

Image 43

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 44

Latvijas Republikas vārdā

Image 45

Lietuvos Respublikos vardu

Image 46

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 47

A Magyar Köztársaság részéről

Image 48

Għal Malta

Image 49

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 50

Für die Republik Österreich

Image 51

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 52

Pela República Portuguesa

Image 53

Pentru România

Image 54

Za Republiko Slovenijo

Image 55

Za Slovenskú republiku

Image 56

Suomen tasavallan puolesta

Image 57

För Konungariket Sverige

Image 58

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 59

За Европейската общност

For the European Community

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 60

Image 61

Fyrir hőnd Íslands

Image 62

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image 63

For Kongeriket Norge

Image 64

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

 

FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

De nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter understreger vigtigheden af en snarlig ratificering eller godkendelse af aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af de nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive forfatningsretlige bestemmelser for at sikre, at Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan fungere.

FÆLLES ERKLÆRING OM UDLØBSDATOEN FOR OVERGANGSORDNINGERNE

Overgangsordningerne fra tiltrædelsestraktaten overføres til EØS-aftalen og udløber samme dato, som de ville have gjort, hvis udvidelsen af Den Europæiske Union og EØS havde fundet sted samtidig den 1. januar 2007.

FÆLLES ERKLÆRING OM ANVENDELSE AF OPRINDELSESREGLERNE EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1.   

Et oprindelsesbevis, der er behørigt udstedt af en EFTA-stat eller en ny kontraherende part inden for rammerne af en præferenceaftale mellem EFTA-staterne og den nye kontraherende part eller inden for rammerne af en EFTA-stats eller en ny kontraherende stats unilaterale nationale lovgivning betragtes som bevis på EØS-præferenceoprindelse, forudsat at:

a)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne blev udstedt senest dagen før den nye kontraherende parts tiltrædelse af Den Europæiske Union

b)

oprindelsesbeviset forelægges for toldmyndighederne senest fire måneder efter aftalens ikrafttræden.

Hvis varer er blevet angivet til indførsel fra en EFTA-stat eller en ny kontraherende part i henholdsvis en ny kontraherende part eller en EFTA-stat forud for datoen for den nye kontraherende parts tiltrædelse af Den Europæiske Union som led i på det tidspunkt gældende præferenceordninger mellem en EFTA-stat og en ny kontraherende part, kan et oprindelsesbevis, der udstedes med tilbagevirkende kraft i henhold til disse ordninger, også accepteres i EFTA-staterne eller de nye kontraherende parter, forudsat at det forelægges for toldmyndighederne senest fire måneder efter aftalens ikrafttrædelsesdato.

2.   

EFTA-staterne på den ene side og Republikken Bulgarien og Rumænien på den anden side bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de aftaler, der er indgået mellem EFTA-staterne på den ene side og Republikken Bulgarien og Rumænien på den anden side, forudsat at de godkendte eksportører anvender EØS-oprindelsesreglerne.

EFTA-staterne og Republikken Bulgarien og Rumænien skal senest et år efter aftalens ikrafttræden erstatte disse tilladelser med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3.   

Anmodninger om efterfølgende verifikation af oprindelsesbevis, der er udstedt som led i præferenceordninger og -arrangementer nævnt i stk. 1 og 2, godkendes af de kompetente myndigheder i EFTA-staterne og de nye kontraherende parter for en periode på tre år efter udstedelsen af det pågældende oprindelsesbevis og kan fremsættes af disse myndigheder i en periode på op til tre år efter godkendelse af oprindelsesbeviset.

FÆLLES ERKLÆRING OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER OG FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER

1.   

I forbindelse med EØS-udvidelsesforhandlingerne blev der foretaget høringer mellem de nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter for at undersøge, om der var behov for at tilpasse de bilaterale handelsindrømmelser for landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter i de relevante dele af EØS-aftalen eller de relevante bilaterale aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og henholdsvis Island, Liechtenstein og Norge i lyset af udvidelsen af Den Europæiske Union.

2.   

De nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter har for hvert enkelt produkt undersøgt markedsadgangsvilkårene og er nået til enighed om, at der ikke skal tilføjes ekstra handelsindrømmelser vedrørende landbrugsprodukter eller forarbejdede landbrugsprodukter til de eksisterende aftaler i forbindelse med udvidelsen.

3.   

De nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter er nået til enighed om, at Island, Liechtenstein og Norge ikke fremsætter klager, anmodninger eller henvisninger eller ændrer eller tilbagetrækker indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII vedrørende landbrugsprodukter i forbindelse med denne udvidelse af Den Europæiske Union.

FÆLLES ERKLÆRING OM LIECHTENSTEINS SEKTORTILPASNING PÅ OMRÅDET FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER

De nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter,

som henviser til sektortilpasningerne for Liechtenstein på området fri bevægelighed for personer, der blev indført ved afgørelse truffet af EØS-udvalget nr. 191/1999 og ændret ved aftalen om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 14. oktober 2003

som konstaterer, at der fortsat er mange anmodninger fra statsborgere fra EF og EFTA-staterne om at opnå fast bopæl i Liechtenstein, og at de overstiger den netto indvandringsrate, der er fastsat i ovennævnte ordning

som tager i betragtning, at Bulgariens og Rumæniens deltagelse i EØS medfører, at der er et større antal statsborgere, som har ret til at påberåbe sig fri bevægelighed for personer, som fastsat i EØS-aftalen

er enige om, at der skal tages behørigt hensyn til den faktiske situation samt den uændrede absorptionskapacitet i Liechtenstein, når sektortilpasningerne i bilag V og VIII til EØS-aftalen ændres.

FÆLLES ERKLÆRING OM DE PRIORITEREDE SEKTORER, DER ER NÆVNT I PROTOKOL 38a

De nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter minder om, at ikke alle prioriterede sektorer i artikel 3 i protokol 38a skal være dækket i hver enkelt modtagerstat.

FÆLLES ERKLÆRING OM FINANSIELLE BIDRAG

De nuværende kontraherende parter og de nye kontraherende parter er enige om, at de forskellige finansielle bidragsordninger, der vedtages i forbindelse med EØS-udvidelsen ikke danner præcedens for perioden efter deres udløb den 30. april 2009.

ANDRE ERKLÆRINGER FRA EN ELLER FLERE AF DE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

 

GENEREL FÆLLES ERKLÆRING FRA EFTA-STATERNE

EFTA-staterne tager de erklæringer, som er relevante for EØS-aftalen, der er knyttet til slutakten til traktaten mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, til efterretning.

EFTA-staterne understreger, at de erklæringer, som er relevante for EØS-aftalen, der er knyttet til slutakten til den i foregående afsnit nævnte traktat, ikke kan fortolkes eller anvendes på en måde, der strider mod de nuværende kontraherende parters og de nye kontraherende parters forpligtelser som følge af denne aftale eller EØS-aftalen.

FÆLLES ERKLÆRING FRA EFTA-STATERNE OM ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

EFTA-staterne understreger de stærke elementer af differentiering og fleksibilitet i ordningerne vedrørende arbejdstagernes frie bevægelighed. De bestræber sig på at tilbyde øget adgang til arbejdsmarkedet for statsborgere fra Republikken Bulgarien og Rumænien i henhold til national lovgivning med henblik på at fremskynde tilnærmelsen til gældende EU-ret. Som følge heraf skulle beskæftigelsesmulighederne i EFTA-staterne for statsborgere fra Republikken Bulgarien og Rumænien blive forbedret i betydelig grad ved disse staters tiltrædelse. Desuden vil EFTA-staterne gøre bedst mulig brug af de foreslåede ordninger til så hurtigt som muligt at gå over til fuld anvendelse af gældende EU-ret på området fri bevægelighed for arbejdstagere. For Liechtenstein vil dette ske i overensstemmelse med specifikke ordninger som forudset i sektortilpasningerne til bilag V (Fri bevægelighed for arbejdstagere) og bilag VIII (Etableringsret) til EØS-aftalen.

UNILATERAL ERKLÆRING FRA REGERINGEN FOR LIECHTENSTEIN OM ADDENDUMMET TIL PROTOKOL 38a

Liechtensteins regering,

som henviser til addendummet til protokol 38a

som minder om, at der er enighed om, at Bulgarien og Rumænien bør kunne udnytte bidragene fra EFTA-staterne til at begrænse de økonomiske og sociale uligheder i samme omfang som de i artikel 5 i protokol 38a nævnte modtagerstater, og som tager hensyn til fordelingsnøglen i denne artikel

som noterer sig, at EFTA-staterne har gjort en ekstraordinær indsats inden for EØS' finansielle mekanisme for at øge midlerne til fordel for Bulgarien og Rumænien

erklærer sig indforstået med, at når artikel 9 i protokol 38a skal revideres, vil der for finansielle ordninger, der måtte blive vedtaget, blive taget hensyn til, hvad der allerede er opnået med hensyn til at begrænse økonomiske og sociale uligheder, således at bidragene fra de tre EFTA-stater begrænses forholdsmæssigt, hvis en eller flere af de nuværende modtagerstater ikke længere opfylder betingelserne for at opnå midler under en sådan ordning.