17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/27


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

PARTERNE,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

herefter benævnt »Fællesskabet«, og

DEN RUSSISKE FØDERATION,

DER ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd, ved at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation på basis af gensidighed,

DER HENVISER til den fælles udtalelse, der blev vedtaget på topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation havde besluttet at se nærmere på betingelserne for visumfri indrejse som et langtidsperspektiv,

DER PÅ NY BEKRÆFTER intentionen om at indføre visumfri indrejse mellem Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union,

DER ERINDRER OM den aftale om partnerskab og samarbejde af 24. juni 1994, som etablerede et partnerskab mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og på den anden side Den Russiske Føderation,

DER HENVISER TIL den fælles erklæring om EU's udvidelse og relationerne mellem EU og Rusland, der blev vedtaget den 27. april 2004, og som bekræftede Den Europæiske Unions og Den Russiske Føderations intention om at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation på basis af gensidighed og indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale herom,

DER ANERKENDER, at lettelsen af visumudstedelsen ikke må føre til ulovlig migration, og er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

DER TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands samt Irlands stilling og protokollen om integrering af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union af 7. februar 1992 og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 25. marts 1957, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Irland,

DER TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union af 7. februar 1992 og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 25. marts 1957, og bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Formålet med denne aftale er på basis af gensidighed at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation til et planlagt ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lettelse af visumudstedelsen finder kun anvendelse på statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation i det omfang, hvor de ikke i henhold til Den Russiske Føderations, Fællesskabets eller medlemsstaternes lovgivning, nærværende aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes eller Fællesskabets lov finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder bl.a. afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

b)

»statsborger i Den Europæiske Union«: en statsborger i en medlemsstat som defineret under litra a)

c)

»statsborger i Den Russiske Føderation«: en person, der er i besiddelse af eller har erhvervet statsborgerskab i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med dennes lovgivning

d)

»visum«: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat eller af Den Russiske Føderation, som kræves for

indrejse med henblik på et planlagt opholdt på højst 90 dage i alt i den pågældende medlemsstat eller i flere medlemsstater eller i Den Russiske Føderation

indrejse med henblik på gennemrejse gennem den pågældende medlemsstats eller flere medlemsstaters eller Den Russiske Føderations territorium

e)

»person med lovligt ophold«:

for Den Russiske Føderations vedkommende, en statsborger i Den Europæiske Union, der har opnået midlertidig opholdstilladelse, opholdstilladelse eller uddannelses- eller arbejdsvisum til en periode på over 90 dage i Den Russiske Føderation

for Den Europæiske Unions vedkommende, en statsborger i Den Russiske Føderation med tilladelse eller ret til at opholde sig over 90 dage på en medlemsstats territorium i henhold til fællesskabsretten eller national lovgivning.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for rejsens formål over for den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse rettet til medlemsstaterne, Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation, skal deltage i møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer eller i arrangementer afholdt af mellemstatslige organer på Den Russiske Føderations eller en af medlemsstaternes territorium:

et brev udfærdiget af en kompetent myndighed i en medlemsstat eller i Den Russiske Føderation eller af en europæisk institution, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af dens delegation på rejse til den anden parts territorium med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person eller virksomhed eller organisation eller filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier afholdt på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium

c)

for chauffører i international gods- eller passagertransport mellem Den Russiske Føderations og medlemsstaternes territorium i køretøjer indregistreret i medlemsstaterne eller i Den Russiske Føderation:

en skriftlig anmodning fra det nationale transportforbund i Den Russiske Føderation eller de nationale vognmandsforbund i medlemsstaterne, der foretager internationale transporter, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

d)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører mellem medlemsstaternes og Den Russiske Føderations territorium:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

e)

for journalister:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde

f)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

g)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -læreanstalten eller -skolen eller studenterkort eller beviser på de kurser, der skal følges

h)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, der kan være kompetente myndigheder, nationale sportsforbund i medlemsstaterne eller Den Russiske Føderation eller Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes nationale Olympiske Komité

i)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer:

en skriftlig indbydelse fra disse byers borgmester/kommunalbestyrelsesformand

j)

for nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — der skal besøge statsborgere i Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium:

en skriftlig indbydelse fra værten

k)

til besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens og bevarelsen af samme samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige indbydelse eller anmodning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den indbudte persons fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer eller nummer på andet identitetsbevis, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt navn på eventuelle mindreårige børn, der ledsager den indbudte

b)

den indbydende persons fulde navn og bopæl, eller

c)

den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den indbydende er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf eller en afdeling/filial beliggende på en medlemsstats territorium, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer

hvis den indbydende er en juridisk person eller virksomhed eller afdeling/filial heraf på Den Russiske Føderations territorium, tillige skattenummeret.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i parternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal udstede visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under 5 år

b)

ægtefæller og børn (også adopterede), der er under 21 år eller er forsørgelsesberettigede, som besøger statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold

2.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal udstede visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats territorium og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

til medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på Den Russiske Føderations eller en medlemsstats territorium

b)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der jævnligt rejser til Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne

c)

chauffører i international gods- eller passagertransport, der kører mellem Den Russiske Føderations og medlemsstaternes territorium i køretøjer indregistreret i medlemsstaterne eller Den Russiske Føderation

d)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger på internationale tog, der kører mellem Den Russiske Føderations og medlemsstaternes territorium

e)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som jævnlig rejser til Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne

f)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

g)

journalister

h)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer.

3.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal udstede visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats territorium og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes eller Den Russiske Føderations territorium må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger udgør 35 EUR.

Dette gebyr kan tages op til fornyet overvejelse efter reglerne i artikel 15, stk. 4.

2.   Parterne skal beregne et gebyr på 70 EUR for behandling af visumansøgninger, når visumansøgeren ikke har indgivet ansøgningen og den krævede dokumentation førend tre dage før hans eller hendes planlagte afrejse. Dette gælder ikke i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, litra b), e) og f), samt artikel 7, stk. 3.

3.   Af følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

nære pårørende — ægtefæller, børn (også adopterede), forældre (også formyndere), bedsteforældre og børnebørn — til statsborgere i Den Europæiske Union eller i Den Russiske Føderation med lovligt ophold på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium

b)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Den Europæiske Union eller Den Russiske Føderation skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på Den Russiske Føderations eller en medlemsstats territorium

c)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale

d)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed

e)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

f)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. med henblik på presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller med henblik på at deltage i en nær pårørendes begravelse eller besøge en alvorligt syg nær pårørende

g)

deltagere i internationale ungdomssportsarrangementer og deres ledsagere

h)

deltagere i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

i)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes og Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer og konsulater skal træffe afgørelse om ansøgningen inden for en frist på ti kalenderdage efter datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 kalenderdage i enkelttilfælde, bl.a. når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til tre arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold i Den Russiske Føderation eller medlemsstaterne, kan rejse ud af dette område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller af Den Russiske Føderations diplomatiske repræsentationer eller konsulater uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere i Den Europæiske Union og i Den Russiske Føderation, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium inden for den frist, der er anført i deres visum, skal i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit have forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Registreringsprocedurer

Parterne forpligter sig til snarest muligt at træffe foranstaltninger til at forenkle registreringsprocedurerne med det formål at sikre statsborgere i Den Russiske Føderation og i Den Europæiske Union ligebehandling med hensyn til registreringsprocedurer under ophold på henholdsvis Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium.

Artikel 11

Diplomatpas

1.   Statsborgere i Den Russiske Føderation eller Den Europæiske Union, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes eller Den Russiske Føderations territorium uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på Den Russiske Føderations eller medlemsstaternes territorium i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 12

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående Den Russiske Føderations og medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har statsborgere i Den Russiske Føderation og i Den Europæiske Union ret til at rejse på medlemsstaternes og Den Russiske Føderations territorium på lige fod med EU-borgere og russiske statsborgere.

Artikel 13

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne skal nedsætte et blandet udvalg til forvaltning af aftalen (udvalget), bestående af repræsentanter for Det Europæiske Fællesskab og for Den Russiske Føderation. Fællesskabet repræsenteres af Europa-Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget skal bl.a. have til opgave at:

a)

overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændring eller udvidelse af denne aftale

c)

undersøge og, såfremt det skønnes nødvendigt, foreslå ændringer i aftalen i tilfælde af nye landes tiltrædelse af Den Europæiske Union.

3.   Udvalget skal mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst en gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Denne aftales forhold til aftaler mellem medlemsstaterne og Den Russiske Føderation

Denne aftale har fra og med dens ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem medlemsstaterne og Den Russiske Føderation, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af nærværende aftale.

Artikel 15

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale skal ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem Den Russiske Føderation og Det Europæiske Fællesskab, såfremt denne dato er senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Denne aftale kan ændres efter skriftlig aftale mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan stille hele aftalen eller en del af den i bero, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen herom skal meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der har stillet anvendelsen af denne aftale i bero, skal omgående underrette den anden part, når grundene til at stille den i bero er ophørt med at bestå.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører med at være i kraft 90 dage efter modtagelsen af et sådant varsel.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks i to eksemplarer på tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk og russisk, som alle har samme gyldighed.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2