27.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/25


AFGØRELSE Nr. 2/2006 TRUFFET AF LUFTFARTSUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ

af 18. oktober 2006

om ændring af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

(2006/728/EF)

LUFTFARTSUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ HAR —

under henvisning til aftalen mellem det Europæiske Fællesskab og den Schweiziske Forbund om luftfart, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 23, stk. 4 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Efter punkt 5 (Luftfartssikkerhed) i bilaget til aftalen, som blev tilføjet ved artikel 1, stk. 1, i afgørelse nr. 1/2005 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz den 12. juli 2005 (1), indsættes:

»6.   Lufttrafikstyring«

2.   Punkt 6 (»Andet«) i bilaget til aftalen bliver punkt 7.

Artikel 2

1.   Efter den i artikel 1, stk. 1, anførte tilføjelse indsættes:

»Nr. 549/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«)

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 6, artikel 8, stk. 1, artikel 10, artikel 11 og artikel 12.

Uanset den horisontale tilpasning beskrevet i det første led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, gælder henvisningerne til »medlemslandene« i rammeforordningens (EF) nr. 549/2004 artikel 5 og i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF ikke for Schweiz.«

2.   Efter den i artikel 2, stk. 1, anførte tilføjelse indsættes:

»Nr. 550/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«).

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 16, som ændret i det følgende.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

I stk. 2 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«

b)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

I stk. 1 og stk. 6 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«

c)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«

d)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«

e)

Artikel 16, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen fremsender sin afgørelse til medlemsstaterne og underretter tjenesteudøveren herom, for så vidt denne er retligt berørt.««

3.   Efter den i artikel 2, stk. 2, anførte tilføjelse indsættes:

»Nr. 551/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«)

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 2, artikel 3, stk. 5, og artikel 10.«

4.   Efter den i artikel 2, stk. 3, anførte tilføjelse indsættes:

»Nr. 552/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«).

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 4, artikel 7 og artikel 10, stk. 3.

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

I stk. 2 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«

b)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

I stk. 4 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«

c)

I bilag III foretages følgende ændringer:

I afsnit 3, andet og sidste led, indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet««

5.   Efter den i artikel 2, stk. 4, anførte tilføjelse indsættes:

»Nr. 2096/2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 af 20. december 2005 om fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester.

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 9.«

6.   Efter den i artikel 2, stk. 5, anførte tilføjelse indsættes:

»Nr. 2150/2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet«

Artikel 3

1.   I punkt 3 (Teknisk harmonisering) i bilaget til aftalen udgår følgende:

»Nr. 93/65

Rådets direktiv nr. 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air traffic management equipment and systems).

(Artikel 1-5 og 7-10)

Nr. 97/15

Kommissionens direktiv 97/15/EF af 25. marts 1997 om vedtagelse af Eurokontrol-standarder og om ændring af Rådets direktiv 93/65/EØF om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air traffic management equipment and systems)

(Artikel 1-4 og 6)«.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og det schweiziske lovtidende. Den træder i kraft den første dag i den anden måned efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 18. oktober 2006.

På det fælles udvalgs vegne

Daniel CALLEJA CRESPO

Leder af Fællesskabets delegation

Raymond CRON

Leder af den schweiziske delegation


(1)  EUT L 210 af 12.8.2005, s. 46.