29.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/94


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 46/2006

af 28. april 2006

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 23/2006 af 10. marts 2006 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/63/EF af 3. oktober 2005 om berigtigelse af direktiv 2005/26/EF for så vidt angår listen over levnedsmiddelingredienser og stoffer, der foreløbigt slettes i bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF (2), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i punkt 54zzu (Kommissionens direktiv 2005/26/EF) i kapitel XII i bilag II til aftalen:

», ændret ved:

32005 L 0063: Kommissionens direktiv 2005/63/EF af 3. oktober 2005 (EUT L 258 af 4.10.2005, s. 3).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv 2005/63/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 29. april 2006, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2006.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

R. WRIGHT

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2006, s. 36.

(2)  EUT L 258 af 4.10.2005, s. 3.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.