22006A0428(01)

Aftale mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union om samarbejde og bistand

EU-Tidende nr. L 115 af 28/04/2006 s. 0050 - 0056


Aftale

mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union om samarbejde og bistand

DEN INTERNATIONALE STRAFFEDOMSTOL,

i det følgende benævnt "domstolen",

på den ene side, og

DEN EUROPÆISKE UNION,

i det følgende benævnt "EU", repræsenteret ved formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union,

på den anden side,

i det følgende benævnt "parterne",

SOM TAGER I BETRAGTNING, at konsolidering af retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og den humanitære folkeret samt bevarelse af freden og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt og i henhold til artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union er af grundlæggende betydning og bør prioriteres højt,

SOM FASTSLÅR, at principperne i Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol og de principper, der styrer domstolens funktionsmåde, er i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions principper og mål,

SOM UNDERSTREGER betydningen af, at retsplejereglerne er i overensstemmelse med retsstatsprincippet og retten til en retfærdig rettergang, idet der særlig henvises til anklagedes rettigheder som fastsat i Rom-statutten,

SOM NOTERER SIG den særlige rolle, som ofre og vidner spiller i sager for domstolen, og behovet for særlige foranstaltninger, der skal garantere deres sikkerhed og effektive deltagelse i overensstemmelse med Rom-statutten,

SOM ERINDRER OM, at den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003, støtter en international orden, der bygger på effektiv multilateralisme,

SOM HENVISER TIL Rådets fælles holdning 2003/444/FUSP af 16. juni 2003 vedrørende Den Internationale Straffedomstol og til Rådets handlingsplan til opfølgning af den fælles holdning, og navnlig Den Internationale Straffedomstols afgørende rolle med henblik på at forebygge og begrænse begåelsen af grove forbrydelser, der hører under dens kompetence,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at EU har forpligtet sig til at støtte Den Internationale Straffedomstols effektive funktion og fremskynde verdenssamfundets støtte til den ved at fremme den bredest mulige deltagelse i Rom-statutten,

SOM ERINDRER OM, at denne aftale skal ses i sammenhæng med og er underlagt Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol og procesreglementet,

SOM ERINDRER OM, at domstolen i henhold til artikel 87, stk. 6, i Rom-statutten kan anmode enhver mellemstatslig organisation om at stille oplysninger eller dokumenter til rådighed, og at domstolen også kan anmode om andre former for samarbejde og bistand, som den måtte nå til enighed om med en sådan organisation, og som er i overensstemmelse med dennes kompetence eller mandat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale dækker betingelserne for samarbejde og bistand mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union og ikke mellem Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Unions medlemsstater,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Internationale Straffedomstol og Den Europæiske Union således bør aftale betingelserne for samarbejde og bistand som supplement til fælles holdning 2003/444/FUSP samt EU's handlingsplan til opfølgning af denne fælles holdning,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Aftalens formål

Denne aftale, som indgås af Den Europæiske Union (EU) og Den Internationale Straffedomstol (domstolen) i overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (statutten), fastsætter betingelserne for samarbejde og bistand mellem EU og domstolen.

Artikel 2

Definitioner af udtryk

1. I denne aftale forstås ved "EU": Rådet for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "Rådet"), generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Generalsekretariatet for Rådet samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "Europa-Kommissionen"). Ved "EU" forstås ikke medlemsstaterne som sådanne.

2. I denne aftale forstås ved "domstolen":

a) præsidentskabet

b) en appelafdeling, en domsafdeling og en forundersøgelsesafdeling

c) anklagerens kontor

d) justitskontoret

e) Sekretariatet for Forsamlingen af Deltagerstater.

Artikel 3

Aftaler indgået af medlemsstaterne

1. Denne aftale, herunder alle aftaler eller ordninger indgået i henhold til artikel 11 heri, finder ikke anvendelse på anmodninger fremsat af domstolen vedrørende oplysninger, som ikke er EU-dokumenter, herunder klassificerede EU-oplysninger, og som hidrører fra en individuel medlemsstat. Sådanne anmodninger fremsættes direkte til den relevante medlemsstat.

2. Artikel 73 i statutten finder tilsvarende anvendelse på anmodninger fremsat af domstolen til EU i henhold til denne aftale.

Artikel 4

Forpligtelse til samarbejde og bistand

EU og domstolen er enige om, at de med henblik på effektiv varetagelse af deres respektive forpligtelser arbejder tæt sammen, når det er relevant, og hører hinanden i spørgsmål af fælles interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, idet de fuldt ud overholder de respektive bestemmelser i EU-traktaten og i statutten. Parterne er med henblik på denne forpligtelse til samarbejde og bistand enige om at etablere passende regelmæssige kontakter mellem domstolen og EU's kontaktpunkt til domstolen.

Artikel 5

Deltagelse i møder

EU kan indbyde domstolen til at deltage i møder og konferencer i EU's regi, hvor der drøftes sager af interesse for domstolen, for at yde bistand i spørgsmål, der ligger inden for domstolens jurisdiktion.

Artikel 6

Fremme af de værdier, der danner grundlag for statutten

EU og domstolen samarbejder, når det er relevant, ved at vedtage initiativer til at fremme udbredelsen af principper, værdier og bestemmelser i statutten og dertil knyttede instrumenter.

Artikel 7

Udveksling af oplysninger

1. EU og domstolen sikrer, så vidt det er muligt og praktisk gennemførligt, at oplysninger og dokumenter af fælles interesse udveksles regelmæssigt i overensstemmelse med statutten og procesreglementet.

2. EU forpligter sig under behørig hensyntagen til sine ansvarsområder og sin kompetence i henhold til EU-traktaten til at samarbejde med domstolen og stille de oplysninger og dokumenter i EU's besiddelse til rådighed, som domstolen anmoder om i henhold til statuttens artikel 87, stk. 6.

3. EU kan på eget initiativ og i overensstemmelse med EU-traktaten stille oplysninger og dokumenter til rådighed, som kan være relevante for domstolens arbejde.

4. Domstolens justitssekretær stiller i overensstemmelse med statutten og procesreglementet oplysninger og dokumentation til rådighed vedrørende de af domstolens processkrifter, mundtlige forhandlinger, domme og kendelser, der kan have interesse for EU.

Artikel 8

Beskyttelse af sikkerheden

Hvis samarbejdet, herunder fremlæggelsen af oplysninger eller dokumenter i henhold til denne aftale, kan bringe nuværende eller tidligere EU-ansattes sikkerhed i fare eller på anden måde være til skade for sikkerheden ved eller den hensigtsmæssige udførelse af enhver form for operation eller aktivitet fra EU's side, kan domstolen, navnlig hvis EU anmoder herom, træffe passende beskyttelsesforanstaltninger.

Artikel 9

Klassificerede oplysninger

Bestemmelser vedrørende EU's videregivelse af klassificerede EU-oplysninger til et af domstolens organer findes i bilaget til denne aftale, som er en integrerende del heraf.

Artikel 10

Vidneførelse af EU-personale

1. Hvis domstolen anmoder om, at en EU-tjenestemand eller anden EU-ansat føres som vidne, forpligter EU sig til at samarbejde fuldt ud med domstolen og om nødvendigt og under behørig hensyntagen til sine ansvarsområder og sin kompetence i henhold til EU-traktaten og de relevante regler deri at træffe alle nødvendige foranstaltninger til, at denne person kan føres som vidne ved domstolen, især ved at ophæve denne persons tavshedspligt.

2. Under henvisning til artikel 8 erkender parterne, at der vil kunne være behov for beskyttelsesforanstaltninger, hvis en EU-tjenestemand eller anden EU-ansat skal føres som vidne ved domstolen.

3. Med forbehold af statutten og procesreglementet er EU bemyndiget til at udpege en repræsentant til at bistå en EU-tjenestemand eller anden EU-ansat, der føres som vidne ved domstolen.

Artikel 11

Samarbejde mellem Den Europæiske Union og anklageren

1. Idet EU-traktaten overholdes fuldt ud:

i) forpligter EU sig til at samarbejde med anklageren i overensstemmelse med statutten og procesreglementet ved at stille yderligere oplysninger, som EU ligger inde med, til rådighed efter anklagerens ønske

ii) forpligter EU sig til at samarbejde med anklageren i overensstemmelse med statuttens artikel 54, stk. 3, litra c)

iii) indgår EU i overensstemmelse med statuttens artikel 54, stk. 3, litra d), de ordninger eller aftaler, som måtte være nødvendige for at fremme EU's samarbejde med anklageren, og som ikke er i uoverensstemmelse med statutten.

2. Anklageren fremsætter skriftlig anmodning om oplysninger til generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant sender et skriftligt svar inden for en måned.

3. EU og anklageren kan aftale, at EU stiller dokumenter eller oplysninger til rådighed for anklageren med krav om tavshedspligt og udelukkende med det formål at fremdrage nyt bevismateriale, og at sådanne dokumenter eller oplysninger ikke på noget tidspunkt under eller efter sagens behandling må videregives til andre organer ved domstolen eller tredjeparter uden EU's samtykke. Reglerne vedrørende klassificerede oplysninger i artikel 9 finder anvendelse.

Artikel 12

Privilegier og immuniteter

Hvis domstolen søger at udøve sin jurisdiktion over en person, som påstås at være strafferetligt ansvarlig for en forbrydelse inden for domstolens jurisdiktion, og hvis denne person i henhold til de relevante folkeretlige bestemmelser er omfattet af privilegier og immuniteter, forpligter den relevante EU-institution sig til at samarbejde fuldt ud med domstolen og om nødvendigt og under behørig hensyntagen til sine ansvarsområder og sin kompetence i henhold til EU-traktaten og de relevante regler deri at træffe alle nødvendige foranstaltninger til, at domstolen kan udøve sin jurisdiktion, især ved at ophæve sådanne privilegier og immuniteter i henhold til alle relevante folkeretlige bestemmelser.

Artikel 13

Ordninger vedrørende personale

EU og domstolen er i henhold til statuttens artikel 44, stk. 4, enige om, at de fra sag til sag træffer afgørelse om, i hvilke undtagelsestilfælde domstolen kan benytte ekspertise fra personale stillet vederlagsfrit til rådighed af EU til at bistå domstolens organer i arbejdet.

Artikel 14

Tjenester og faciliteter

EU stiller på domstolens anmodning de nødvendige faciliteter og tjenester til rådighed for domstolen, forudsat at de findes, herunder eventuelt praktisk støtte. De vilkår og betingelser, på hvilke EU stiller faciliteter, tjenester eller støtte til rådighed, fastsættes om nødvendigt ved forudgående supplerende ordninger.

Artikel 15

Uddannelse

EU bestræber sig på, i det nødvendige omfang og i samråd med domstolen, at støtte udviklingen af uddannelse af og bistand til dommere, anklagere, embedsmænd og advokater i deres arbejde i relation til domstolen.

Artikel 16

Korrespondance

1. Med henblik på gennemførelsen af denne aftale gælder følgende:

a) for EU's vedkommende

sendes al korrespondance til Rådet på følgende adresse:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

.

Chefen for Rådets Sekretariat for Klassificerede Oplysninger videresender al korrespondance til medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og EU's kontaktpunkt til domstolen, jf. dog stk. 2.

b) for domstolens vedkommende

sendes al korrespondance til justitssekretæren eller anklageren, alt efter omstændighederne.

2. Undtagelsesvis kan korrespondance fra den ene part, som kun er tilgængelig for bestemte kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester hos denne part, af operative grunde stiles til og kun være tilgængelig for bestemte kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester hos den anden part, der specifikt er udpeget som modtagere under hensyn til deres kompetence og efter "need-to-know"-princippet. For Den Europæiske Unions vedkommende sendes sådan korrespondance via chefen for Rådets Sekretariat for Klassificerede Oplysninger.

Artikel 17

Gennemførelse

1. Domstolens anklagers kontor og justitskontor samt generalsekretæren for henholdsvis Rådet og Europa-Kommissionen fører tilsyn med gennemførelsen af denne aftale i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

2. Domstolen og EU kan med henblik på gennemførelsen af denne aftale indgå alle hensigtsmæssige ordninger.

Artikel 18

Bilæggelse af tvister

Alle uoverensstemmelser mellem EU og domstolen om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale løses ved forhandling mellem parterne.

Artikel 19

Ikrafttræden og revision

1. Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned, efter at parterne har undertegnet den.

2. Denne aftale kan på anmodning af en af parterne tages op til revision med henblik på eventuelle ændringer. Den tages op til revision senest fem år, efter at den er trådt i kraft.

3. Alle ændringer af denne aftale skal foreligge skriftligt og foretages ved fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 20

Opsigelse

Denne aftale kan opsiges af en af parterne ved skriftlig meddelelse til den anden part. Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter, at den anden part har modtaget opsigelsen, men har ingen virkning for forpligtelser, der allerede er indgået i henhold til bestemmelserne i denne aftale. Navnlig skal alle klassificerede oplysninger, der er videregivet eller udvekslet i medfør af denne aftale, fortsat beskyttes i overensstemmelse med bestemmelserne heri.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BILAG

1. Hvis et af domstolens organer, jf. artikel 34 i statutten, anmoder om klassificerede EU-oplysninger, kan videregivelse af sådanne oplysninger kun ske i henhold til Rådets sikkerhedsforskrifter [1].

Ved klassificerede oplysninger forstås i denne aftale enhver form for oplysninger (dvs. viden, der kan meddeles i en eller anden form) og materiale, der kræver beskyttelse mod uautoriseret videregivelse, og som er blevet kendetegnet som sådan ved en sikkerhedsklassificering (i det følgende benævnt "klassificerede oplysninger").

Navnlig gælder følgende:

i) Domstolen sikrer, at de klassificerede EU-oplysninger, som videregives til den, bevarer den sikkerhedsklassificering, som de er blevet tildelt af EU, og beskytter disse oplysninger med samme grad af beskyttelse som den, der er fastsat i Rådets sikkerhedsforskrifter. Domstolen sikrer i den forbindelse, at den yder den beskyttelse, der kræves af EU i overensstemmelse med de regler, foranstaltninger og procedurer, der fastlægges i henhold til punkt 4.

ii) Domstolen undlader at anvende de klassificerede EU-oplysninger, som videregives til den, til andre formål end dem, der ligger til grund for videregivelsen af dem til domstolen.

iii) Domstolen undlader at videregive sådanne oplysninger og dokumenter til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra EU i overensstemmelse med princippet om udstederens samtykke, jf. Rådets sikkerhedsforskrifter.

iv) Domstolen sikrer, at kun personer med "need-to-know"-status kan få adgang til de klassificerede EU-oplysninger, som videregives til den.

v) Domstolen sikrer, at alle personer, der tjenstligt har behov for, eller som via deres tjenstlige pligter og opgaver får adgang til oplysninger klassificeret CONFIDENTIEL UE og derover, behørigt sikkerhedsgodkendes, før de får adgang til sådanne oplysninger, efter nærmere regler, der fastsættes på grundlag af objektive kriterier i henhold til punkt 4.

vi) Domstolen sikrer, at alle personer, der har behov for adgang til klassificerede EU-oplysninger, inden de får adgang hertil, orienteres om og overholder kravene i de bestemmelser om sikkerhedsbeskyttelse, der gælder for klassifikationen af de oplysninger, som de får adgang til.

vii) Klassificerede EU-oplysninger fremsendes til domstolen med diplomatpost, militær postforsendelse, sikret postforsendelse, sikrede telekommunikationssystemer eller personlig transport afhængigt af deres klassifikationsgrad. Domstolen meddeler forinden Generalsekretariatet for Rådet navnet og adressen på det organ, der er ansvarligt for sikkerheden i forbindelse med klassificerede oplysninger, og de nøjagtige adresser, som oplysningerne skal sendes til, og sikrer, at adressaterne er sikkerhedsgodkendt.

viii) Domstolen sikrer, at alle lokaliteter, områder, bygninger, kontorer, lokaler, kommunikations- og informationssystemer mv., hvor klassificerede EU-oplysninger opbevares og/eller behandles, beskyttes ved hjælp af passende fysiske sikkerhedsforanstaltninger efter nærmere regler, der fastsættes i henhold til punkt 4.

ix) Domstolen sikrer, at de klassificerede EU-dokumenter, som videregives til den, indføres i et særligt register ved modtagelsen. Domstolen sikrer, at eventuelle kopier, som det modtagende organ tager af de klassificerede EU-dokumenter, som er videregivet til det, samt deres antal og fordeling indføres i dette særlige register. Domstolen meddeler EU datoen for tilbagelevering af de pågældende dokumenter til EU eller fremlægger en attest om, at de er tilintetgjort.

x) Domstolen underretter Generalsekretariatet for Rådet om enhver lækage af de klassificerede EU-oplysninger, som er videregivet til den. Domstolen indleder i så fald efter nærmere regler, der fastsættes i henhold til punkt 4, en efterforskning og træffer passende foranstaltninger for at undgå en gentagelse.

2. Ved gennemførelsen af punkt 1 ovenfor er ingen generisk videregivelse tilladt, medmindre der er fastlagt og aftalt procedurer mellem parterne for visse kategorier af oplysninger.

3. Klassificerede EU-oplysninger kan ned- eller afklassificeres i henhold til Rådets sikkerhedsforskrifter, før de videregives til domstolen. EU-klassificerede dokumenter, der indeholder nationale klassificerede oplysninger, kan kun konsulteres af behørigt sikkerhedsgodkendt personale fra domstolen, eller skal deklasseres eller afklassificeres og videregives til domstolen med udstederens udtrykkelige skriftlige samtykke.

4. Med henblik på gennemførelsen af denne aftale fastlægges der sikkerhedsordninger mellem de tre nedenfor nævnte myndigheder med henblik på at fastsætte standarder for gensidig sikkerhedsbeskyttelse af klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale:

a) Domstolens sikkerhedskontor er ansvarligt for at udarbejde sikkerhedsordninger for at beskytte og sikre klassificerede oplysninger, der videregives til domstolen i medfør af denne aftale.

b) I Rådet er det generalsekretariatets sikkerhedskontor, som med direkte referat til og på vegne af Rådets generalsekretær handler på vegne af og med referat til Rådet, der er ansvarligt for at udarbejde sikkerhedsordninger for at beskytte og sikre klassificerede oplysninger, der videregives til EU i medfør af denne aftale.

c) I Europa-Kommissionen er det sikkerhedsdirektoratet, som på vegne af og med referat til Europa-Kommissionen er ansvarligt for at udarbejde sikkerhedsordninger internt i Europa-Kommissionen for at beskytte klassificerede oplysninger, der videregives eller udveksles i medfør af denne aftale.

d) For EU's vedkommende godkendes disse standarder af Rådets sikkerhedsudvalg.

5. Parterne yder hinanden gensidig bistand med hensyn til sikkerhedsbeskyttelse af klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale og med hensyn til spørgsmål af fælles interesse. De i punkt 4 omhandlede myndigheder gennemfører indbyrdes sikkerhedskonsultationer og -inspektioner med henblik på at vurdere effektiviteten af de under dem henhørende sikkerhedsordninger, der fastlægges i henhold til punkt 4.

6. Parterne skal råde over en sikkerhedsstruktur og sikkerhedsprogrammer, der er baseret på grundlæggende principper og minimumsstandarder for sikkerhed, som skal implementeres i de sikkerhedssystemer hos parterne, der fastlægges i henhold til punkt 4, for at sikre, at der anvendes samme grad af beskyttelse for klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale.

7. Inden klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale videregives første gang, skal de i punkt 4 omhandlede ansvarlige sikkerhedsmyndigheder være enige om, at den modtagende part er i stand til at beskytte og sikre de oplysninger, der er omfattet af denne aftale, på en måde, der stemmer overens med de ordninger, der fastlægges i henhold til punkt 4.

8. Ingen bestemmelser i denne aftale anfægter EU's mulighed for at stille oplysninger med den højeste klassifikationsgrad til rådighed for domstolen, forudsat at domstolen sikrer samme grad af beskyttelse som den, der er fastsat i Rådets sikkerhedsforskrifter.

[1] Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1).

--------------------------------------------------