22.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/8


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 111/2005

af 30. september 2005

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2005 af 10. juni 2005 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/21/EF af 7. marts 2005 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/306/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/27/EF af 29. marts 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF vedrørende tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger (3) bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel I i bilag II til aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 12 (Rådets direktiv 72/306/EØF):

»—

32005 L 0021: Kommissionens direktiv 2005/21/EF af 7. marts 2005 (EUT L 61 af 8.3.2005, s. 25).«

2)

Følgende indsættes i punkt 45zc (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF):

», som ændret ved:

32005 L 0027: Kommissionens direktiv 2005/27/EF af 29. marts 2005 (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 44).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 2005/21/EF og 2005/27/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. oktober 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

SD Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  EUT L 268 af 13.10.2005, s. 5.

(2)  EUT L 61 af 8.3.2005, s. 25.

(3)  EUT L 81 af 30.3.2005, s. 44.

(4)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.