22005A0517(02)

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse - Erklæringer

EU-Tidende nr. L 124 af 17/05/2005 s. 0022 - 0040


Aftale

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER —

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og

REPUBLIKKEN ALBANIEN, i det følgende benævnt "Albanien",

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at udbygge deres samarbejde med henblik på at bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ØNSKER, via denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke (længere) opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Albaniens eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters territorium, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder, som Fællesskabet, EU-medlemsstaterne og Albanien er bundet af i medfør af folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder, konventionen af 28. juli 1951 og protokollen dertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling, samt internationale udleveringsinstrumenter,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, som henhører under anvendelsesområdet for afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) "medlemsstat": enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater undtagen Kongeriget Danmark

b) "statsborger i en medlemsstat": enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

c) "statsborger i Albanien": enhver person med albansk statsborgerskab

d) "statsborger i et tredjeland": enhver, der er statsborger i et andet land end Albanien eller en af EU's medlemsstater

e) "statsløs person": enhver, der ikke har noget statsborgerskab

f) "opholdstilladelse": en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Albanien eller en af EU's medlemsstater, som gør det muligt for en person at have bopæl på den pågældende stats territorium. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

g) "visum": en tilladelse udstedt af eller en afgørelse truffet af Albanien eller en af EU's medlemsstater, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats territorium. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum.

AFSNIT I

ALBANIENS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1. Albanien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er albansk statsborger.

Det samme gælder for personer, der er frataget eller har givet afkald på albansk statsborgerskab efter indrejse på en medlemsstats territorium, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

2. Albanien skal om fornødent og hurtigst muligt forsyne personer, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, med det krævede rejsedokument til personens hjemrejse, og dette dokument skal have en gyldighedsperiode på mindst seks måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, skal Albanien inden for 14 kalenderdage forlænge rejsedokumentets gyldighedsperiode eller om nødvendigt udstede et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Albanien ikke inden for 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, forlænget dets gyldighed eller om nødvendigt fornyet det, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU's standardrejsedokument anvendes i forbindelse med udvisning [1].

Artikel 3

Tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1. Albanien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle personer, der er statsborgere i tredjelande, eller statsløse, og som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende medlemsstats territorium, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a) har, eller på indrejsetidspunktet havde, et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Albanien, eller

b) indrejste på EU's territorium efter at have opholdt sig eller have været i transit på albansk territorium.

2. Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:

a) en person med statsborgerskab i et tredjeland eller en statsløs person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Albanien, eller

b) den anmodende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til en statsborger i et tredjeland eller statsløs person enten inden eller efter personen indrejste på den pågældende stats territorium, medmindre

- den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Albanien, som har en længere gyldighedsperiode, eller

- det visum eller den opholdstilladelse, som den anmodende medlemsstat har udstedt, er udfærdiget på grundlag af forfalskede dokumenter.

3. Albanien skal om fornødent og hurtigst muligt forsyne personer, hvis tilbagetagelse er accepteret, med det krævede rejsedokument til personens hjemrejse, og dette dokument skal have en gyldighedsperiode på mindst seks måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, skal Albanien inden for 14 kalenderdage forlænge rejsedokumentets gyldighedsperiode eller om nødvendigt udstede et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Albanien ikke inden for 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, forlænget dets gyldighed eller om nødvendigt fornyet det, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU's standardrejsedokument anvendes i forbindelse med udvisning.

AFSNIT II

FÆLLESSKABETS TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1. En medlemsstat tilbagetager, på begæring af Albanien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte, alle personer, der ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Albaniens territorium, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de er statsborgere i den pågældende medlemsstat.

Det samme gælder for personer, der er frataget eller har givet afkald på statsborgerskab i en af EU's medlemsstater efter indrejse på albansk territorium, medmindre Albanien som et minimum har stillet den pågældende person statsborgerskab i udsigt.

2. En medlemsstat skal om fornødent og hurtigst muligt forsyne personer, hvis tilbagetagelse er accepteret, med det krævede rejsedokument til personens hjemrejse, og dette dokument skal have en gyldighedsperiode på mindst seks måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, skal den pågældende medlemsstat inden for 14 kalenderdage forlænge rejsedokumentets gyldighedsperiode eller om nødvendigt udstede et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis den pågældende medlemsstat ikke inden for 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, forlænget dets gyldighed eller om nødvendigt fornyet det, tages det som tegn på, at landet accepterer, at de albanske myndigheders udvisningsdokument [2] anvendes.

Artikel 5

Tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1. En medlemsstat tilbagetager på begæring af Albanien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle personer, der er statsborgere i tredjelande, eller statsløse, og som ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Albaniens territorium, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a) har eller på indrejsetidspunktet havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b) indrejste på albansk territorium efter at have opholdt sig eller have været i transit på den medlemsstats territorium, som anmodningen rettes til.

2. Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis:

a) personen med statsborgerskab i et tredjeland eller en statsløs person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den medlemsstat, begæringen rettes til, eller

b) Albanien har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til en statsborger i et tredjeland eller statsløs person enten inden eller efter personen indrejste på albansk territorium, medmindre

- den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den anmodede medlemsstat, som har en længere gyldighedsperiode, eller

- det visum eller den opholdstilladelse, som Albanien har udstedt, er udfærdiget på grundlag af forfalskede dokumenter.

3. Den i stk. 1 omtalte tilbagetagelsesforpligtelse vedrører den medlemsstat, der udstedte visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 den medlemsstat, der har udstedt det dokument med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, gælder den i stk. 1 omtalte tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4. En medlemsstat skal om fornødent og hurtigst muligt forsyne personer, hvis tilbagetagelse er accepteret, med det krævede rejsedokument til personens hjemrejse, og dette dokument skal have en gyldighedsperiode på mindst seks måneder. Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, skal den pågældende medlemsstat inden for 14 kalenderdage forlænge rejsedokumentets gyldighedsperiode eller om nødvendigt udstede et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis den pågældende medlemsstat ikke inden for 14 kalenderdage har udstedt et rejsedokument, forlænget dets gyldighed eller om nødvendigt fornyet det, tages det som tegn på, at landet accepterer, at de albanske myndigheders udvisningsdokument anvendes.

AFSNIT III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1. Det er en forudsætning for at kunne overføre en person, der skal tilbagetages på grundlag af en af forpligtelserne i artikel 2 til 5, at der forelægges en tilbagetagelsesbegæring, jf. stk. 2, for myndighederne hos den kontraherende part, som begæringen rettes til.

2. Tilbagetagelsesbegæringen kan erstattes med en skriftlig meddelelse til de kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, inden for en rimelig frist inden den pågældende persons tilbagerejse under forudsætning af, at den person, der skal tilbagesendes, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og om fornødent et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæring

1. Så vidt muligt skal tilbagetagelsesbegæringen indeholde følgende:

a) relevante oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato og om muligt faderens og moderens navn, fødested og det seneste opholdssted)

b) angivelse af på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for nationalitet, transit, betingelserne for tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt.

2. Om muligt bør tilbagetagelsesbegæringen også indeholde følgende oplysninger:

a) en erklæring om, at den person, der skal overføres, eventuelt kan behøve hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke

b) enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig i det enkelte overførselstilfælde.

3. En fælles formular, der skal benyttes i forbindelse med tilbagetagelsesbegæringer, er vedføjet denne aftale som bilag 5.

Artikel 8

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1. Bevis for statsborgerskab, jf. artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan navnlig tilvejebringes i form af ethvert af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Albanien gensidigt anerkende den pågældendes nationalitet uden yderligere efterforskning. Bevis for nationalitet kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2. Umiddelbart vidnesbyrd om statsborgerskab, jf. artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, kan navnlig tilvejebringes i form af ethvert af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal EU's medlemsstater og Albanien anse den pågældende persons nationalitet for bevist, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte. Umiddelbart vidnesbyrd om nationalitet kan ikke tilvejebringes ved hjælp af falske dokumenter.

3. Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, træffer Albaniens diplomatiske og konsulære repræsentation eller den pågældende medlemsstat på begæring foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastlægge vedkommendes statsborgerskab.

Artikel 9

Bevismateriale i forbindelse med statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

1. Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke tilvejebringes ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis skal gensidigt anerkendes af EU's medlemsstater og Albanien uden yderligere efterforskning.

2. Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af de i bilag 4 til denne aftale anførte vidnesbyrd; det kan ikke tilvejebringes ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, skal medlemsstaterne og Albanien anse betingelserne for opfyldt, medmindre de kan fremlægge bevis for, at det modsatte er tilfældet.

3. Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den anmodende stats territorium mangler. En erklæring fra den anmodende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd om den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

Artikel 10

Frister

1. Tilbagetagelsesbegæringen skal forelægges den kompetente myndighed i den stat, begæringen rettes til, højst ét år efter, at den anmodende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en statsborger fra et tredjeland eller en statsløs person ikke (længere) opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, skal fristen på begæring af den stat, der fremsætter begæringen, forlænges, men kun så længe hindringerne består.

2. En tilbagetagelsesbegæring skal besvares uden urimelig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en frist på højst 14 kalenderdage; der skal gives en begrundelse for afvisning af en tilbagetagelsesbegæring. Denne frist løber fra datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3. Efter at samtykke er givet, eller eventuelt efter udløbet af fristen på 14 kalenderdage, overføres den pågældende person uden urimelig forsinkelse og højst inden for tre måneder. På begæring af den stat, der fremsætter anmodningen, kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 11

Overførsels- og befordringsmetoder

1. Før en person tilbagesendes, træffer de kompetente myndigheder i Albanien og den berørte medlemsstat på forhånd skriftlige forberedelser vedrørende tilbagesendelsesdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen.

2. 2 Alle former for luftvejs-, land- og søvejstransport er tilladt. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Albaniens og EU's medlemsstaters nationale luftfartsselskaber og kan finde sted ved anvendelse af såvel rutefly som charterfly. Ledsagede tilbagesendelser er ikke begrænset til bemyndigede personer fra den anmodende stat, der skal blot være tale om bemyndigede personer fra Albanien eller en af EU's medlemsstater.

Artikel 12

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Albanien skal uden forsinkelse tilbagetage enhver person, der er tilbagetaget af en medlemsstat, og enhver medlemsstat skal uden forsinkelse tilbagetage enhver person, der er tilbagetaget af Albanien, hvis det inden for en frist på tre måneder efter overførslen af den pågældende person viser sig, at betingelserne i artikel 2-5 i aftalen omkring overførsel ikke var opfyldt. I sådanne tilfælde skal de kompetente myndigheder i Albanien og den berørte medlemsstat også udveksle al disponibel information vedrørende den pågældende persons identitet, nationalitet eller transitrute.

AFSNIT IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 13

Principper

1. Medlemsstaterne og Albanien bør begrænse transit af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelsesstedet.

2. Albanien tillader transit af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer, hvis Albanien anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelsesstatens side er sikret.

3. Transit kan afvises af Albanien eller en medlemsstat, hvis:

a) en statsborger fra et tredjeland eller en statsløs person løber en reel risiko for at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelsesstaten eller en anden transitstat, eller

b) en statsborger fra et tredjeland eller en statsløs person er genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den anmodende stat eller en anden transitstat, eller

c) det kan begrundes med hensynet til offentlig sundhed, den indre sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den stat, begæringen rettes til.

4. Albanien eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i mulige transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelsesstatens side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den anmodende stat om fornødent og uden forsinkelse tilbagetage den pågældende statsborger fra et tredjeland/den statsløse person.

Artikel 14

Transitprocedure

1. Der skal skriftligt forelægges de kompetente myndigheder i den stat, begæringen er rettet til, en transitbegæring, som skal indeholde følgende informationer:

a) transittype (over land eller ad luft- eller søvejen), mulige andre transitstater og påtænkt endelig bestemmelse

b) relevante oplysninger om den pågældende person (f.eks. fornavn, efternavn, pigenavn, andre navne og pseudonymer, fødselsdato og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt typen og antallet af rejsedokumenter)

c) planlagt indrejsested, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse

d) en erklæring om, at betingelserne i artikel 13, stk. 2, efter den anmodende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke er kendskab til nogen begrundelse for en afvisning i henhold til artikel 13, stk. 3.

En fælles formular for transitbegæring er vedføjet denne aftale som bilag 6.

2. Den stat, som begæringen rettes til, skal inden for en frist på fem kalenderdage skriftligt underrette den anmodende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfte indrejsested og ‐tidspunkt eller i modsat fald underrette den anmodende stat om afvisningen af indrejsetilladelsen og begrundelsen for en sådan afvisning.

3. Hvis den pågældende transit er led i en tilbagesendelse, der foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for at ansøge om lufthavnstransitvisum.

4. De kompetente myndigheder i den stat, begæringen rettes til, skal i forbindelse med gensidige høringer være behjælpelige ved den pågældende transit, navnlig ved opsyn med de pågældende personer og tilrådighedsstillelse af passende faciliteter i den forbindelse.

AFSNIT V

UDGIFTER

Artikel 15

Befordrings- og transitudgifter

Uden at de kompetente myndigheders ret til i tilknytning til tilbagetagelsen at sikre sig tilbagebetaling af udgifter fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjeparter anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i tilknytning til tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil grænsen til den endelige bestemmelsesstat af den anmodende stat.

AFSNIT VI

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 16

Databeskyttelse

Overdragelse af personlige data finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at enten Albanien eller en medlemsstat kan følge aftaleforskrifterne. Bearbejdningen og behandlingen af personlige data i det enkelte tilfælde er omfattet af Albaniens nationale lovgivning og, dersom kontrolenheden er en medlemsstats kompetente myndighed, af bestemmelserne i direktiv 95/46/EF [3] og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning vedtaget i henhold til dette direktiv. Desuden finder følgende principper anvendelse:

a) De personlige data skal behandles loyalt og lovformeligt.

b) De personlige data skal indsamles med den specifikke, udtrykkelige og legitime målsætning at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende eller modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med denne målsætning.

c) De personlige data skal være passende, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og/eller bearbejdes yderligere; navnlig må meddelte personlige data kun vedrøre følgende:

- oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. for- og efternavne samt pseudonymer, tidligere anvendte navne, køn, civilstand, fødselsdato og — sted, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

- pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

- ophold på rejsen og rute

- andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale

d) De personlige data skal være nøjagtige og, hvis det er relevant for sagsbehandlingen, være ført ajour.

e) De personlige data skal opbevares på en måde, der muliggør identifikation af den person, de beskriver, i en periode, som ikke må strække sig ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til formålet med indsamlingen og den videre bearbejdning af dataene.

f) Såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller blokering af personlige data, dersom bearbejdningen ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi dataene ikke er passende, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette omfatter også fremsendelse til den anden part af enhver berigtigelse, sletning eller spærring af data.

g) På begæring underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om brugen af de fremsendte data og om de resultater, der er opnået ved behandlingen af dem.

h) De personlige data må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke.

i) De meddelende og de modtagende myndigheder forpligtes til at udarbejde en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personlige data.

Artikel 17

Neutralitetsklausul

1. Denne aftale skal være neutral i forhold til andre internationale rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder, som Fællesskabet, medlemsstaterne og Albanien er bundet af i medfør af folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder, konventionen af 28. juli 1951 og protokollen dertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling samt internationale udleveringsinstrumenter.

2. Intet i denne aftale forhindrer, at en person kan vende tilbage under andre formelle eller uformelle ordninger.

AFSNIT VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Det Blandede Tilbagesendelsesudvalg

1. De kontraherende parter yder hinanden bistand med anvendelsen og fortolkningen af denne aftale. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagesendelsesudvalg (herefter benævnt "udvalget"), der navnlig får til opgave:

a) at overvåge anvendelsen af denne aftale

b) at træffe afgørelse om gennemførelsesforanstaltninger, der er nødvendige af hensyn til den ensartede gennemførelse af denne aftale

c) at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Albanien i henhold til artikel 19

d) at træffe beslutning om at foretage ændringer i bilagene til denne aftale

e) at anbefale ændringer i denne aftale.

2. Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3. Udvalget sammensættes af repræsentanter for Fællesskabet og Albanien. Fællesskabet repræsenteres af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

4. Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på begæring af en af de kontraherende parter.

5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesprotokoller

1. Albanien og en medlemsstat kan udarbejde gennemførelsesprotokoller, der skal indeholde bestemmelser om:

a) udpegelse af kompetente myndigheder, indrejsesteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b) betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for statsborgere fra tredjelande og statsløse personer under ledsagelse

c) yderligere hjælpemidler og dokumenter end dem, der er anført i bilag 1 til 4 til denne aftale.

2. De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller vil først træde i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 18 nævnte tilbagetagelsesudvalg.

3. Albanien accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis denne indgiver begæring herom.

Artikel 20

Forbindelse til bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller ‐ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelser i bilaterale aftaler og ordninger vedrørende tilbagetagelse af personer, der opholder sig i et land uden tilladelse, som i henhold til artikel 19 er eller vil blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Albanien.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Aftalens geografiske anvendelsesområde

1. I medfør af stk. 2 finder denne aftale anvendelse på det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er gældende samt på albansk territorium.

2. Aftalen finder ikke anvendelse på Kongeriget Danmarks territorium.

Artikel 22

Ikrafttræden, varighed og udløb

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i henhold til deres respektive procedurer.

2. I medfør af stk. 3 træder denne aftale i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken de kontraherende parter meddeler hinanden, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3. Artikel 3 og 5 i denne aftale træder i kraft to år efter den i stk. 2 omtalte dato.

4. Denne aftale indgås på ubestemt tid.

5. Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel meddelelse herom til den anden kontraherende part. Denne aftale ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan meddelelse.

Artikel 23

Bilag

Bilag 1 til 6 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Luxembourg, den fjortende april i året to tusind og fem i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og albansk idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

+++++ TIFF +++++

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Közatársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

[1] Rådets henstilling af 30. november 1994 om indførelse af et standardrejsedokument til brug for udsendelser af statsborgere fra tredjelande (EFT C 274 af 19.9.1996, s. 18).

[2] Godkendt ved dekret nr. 553 af 19. november 2003 udstedt af udenrigsministeren om albanske repræsentationers udstedelse af laissez-passer for tilbagerejse til Albanien.

[3] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

BILAG 1

Fælles liste over dokumenter, hvis fremlæggelse betragtes som bevis på statsborgerskab

(Artikel 2, stk. 1, 3, stk. 1, 4. stk. 1, og 5, stk. 1)

- pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

- identitetskort af enhver art (også midlertidige og foreløbige)

- tjenestebøger og militære identitetskort

- søfartsbøger og tjenestekort for skippere

- nationalitetsattest og andre officielle dokumenter, der omtaler eller angiver statsborgerskab.

--------------------------------------------------

BILAG 2

Fælles liste over dokumenter, hvis fremlæggelse betragtes som umiddelbart vidnesbyrd om statsborgerskab

(Artikel 2, stk. 1, 3, stk. 1, 4. stk. 1, og 5, stk. 1)

- fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

- kørekort eller fotokopier deraf

- fødselsattester og fotokopier deraf

- virksomhedsidentitetskort eller fotokopier deraf

- vidneudsagn

- erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, han eller hun taler, bl.a. efterprøvet ved hjælp af en officiel test

- ethvert andet dokument, der kan medvirke til at fastslå den pågældende persons nationalitet.

--------------------------------------------------

BILAG 3

Fælles liste over dokumenter, der betragtes som bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

(Artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1)

- ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale)

- enhver form for dokumenter, certifikater og regninger (dvs. hotelregninger, hospitals- eller lægeaftaler, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejeaftaler, kreditkortkvitteringer etc.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig på den stat, begæringen rettes til

- billetter og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller båd, som viser, at den pågældende person har befundet sig på det anmodede lands territorium, samt personens rejserute

- oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har gjort brug af en rejsearrangør/et rejsebureau

- officielle erklæringer, navnlig erklæringer afgivet af personale ved grænsemyndighederne og andre vidner til den pågældende persons passage af grænsen

- officielle erklæringer fra den pågældende person i forbindelse med retslige eller administrative procedurer.

--------------------------------------------------

BILAG 4

Fælles liste over dokumenter, der betragtes som umiddelbart vidnesbyrd om opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse personer

(Artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1)

- beskrivelse af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den anmodende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

- oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation

- beretninger/bekræftelse af oplysninger afgivet af familiemedlemmer, rejsefæller osv.

- erklæring afgivet af den pågældende person.

--------------------------------------------------

BILAG 5

[Albaniens emblem]

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Sted og dato)

(Angivelse af den anmodende myndighed)

Reference:

............................................……………

Til:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Angivelse af den modtagende myndighed)

TILBAGETAGELSESBEGÆRING

i henhold til artikel 7 i aftalen af 14 april 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

A. Personlige oplysninger

1. Fulde navn (efternavnet understreges):

.............................................................

2. Pigenavn:

.............................................................

3. Fødselsdato og fødested:

.............................................................

Foto

4. Fars og mors navn:

.................................................................................................................................

5. Køn og fysisk beskrivelse (højde, øjenfarve, særlige kendetegn osv.):

…………………………………………………………………………………….

6. Også kendt som (tidligere navne, andre navne, der anvendes af vedkommende/ved hvilke vedkommende er kendt eller aliasnavne):

....................................................................................................................……….

7. Statsborgerskab og sprog:

...................................................................................................................………..

8. Civilstand: gift ugift skilt enke(mand)

for gifte personer: ægtefællens navn.................................................................

Eventuelle børns navne:

...........................................................................................

………….………………....…………………..........................

...........................................................................................

9. Seneste adresse i den begærende stat:

..............................................................................................................……….......

+++++ TIFF +++++

B. Særlige omstændigheder i tilknytning til den overførte person

1. Sundhedstilstand

(F.eks. eventuel særlig lægebehandling, latinsk navn på eventuel smitsom sygdom):

.................................................................................................................................

2. Angivelse af, om det drejer sig om en særlig farlig person

(F.eks. mistanke om, at den pågældende har begået alvorlige lovovertrædelser eller udvist aggressiv opførsel):

.................................................................................................................................

C. Vedlagt bevismateriale

1. ...................................................................

(dokumenttype)

........................................................................

(serienummer, dato og udstedelsessted)

....................................................................

(udstedende myndighed)

........................................................................

(udløbsdato)

2. ...................................................................

(dokumenttype)

........................................................................

(serienummer, dato og udstedelsessted)

....................................................................

(udstedende myndighed)

........................................................................

(udløbsdato)

3. ...................................................................

(dokumenttype)

........................................................................

(serienummer, dato og udstedelsessted)

....................................................................

(udstedende myndighed)

........................................................................

(udløbsdato)

4. ...................................................................

(dokumenttype)

........................................................................

(serienummer, dato og udstedelsessted)

....................................................................

(udstedende myndighed)

........................................................................

(udløbsdato)

D. Bemærkninger

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................

(Underskrift) (Segl/stempel)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BILAG 6

Albaniens emblem

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Sted og dato)

(Angivelse af den anmodende myndighed)

Reference:

............................................……………

Til:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Angivelse af den modtagende myndighed)

TRANSITBEGÆRING

i henhold til artikel 14 i aftalen af ........... mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

A. Personlige oplysninger

1. Fulde navn (efternavnet understreges):

.............................................................

2. Pigenavn:

.............................................................

3. Fødselsdato og fødested:

.............................................................

Foto

4. Køn og fysisk beskrivelse (højde, øjenfarve, særlige kendetegn osv.):

………………………………………………………………………………………………

5. Også kendt som (tidligere navne, øgenavne eller pseudonymer):

..........................................................................................................................................…..

6. Statsborgerskab og sprog:

...........................................................................................................................................….

7. Type og antal rejsedokumenter:

...........................................................................................................................................….

+++++ TIFF +++++

B. Transitoperation

1. Transittype

ad luftvejen

ad søvejen

over land

2. Endelig bestemmelsesstat

……………………………………………………………………………………………………….

3. Mulige andre transitstater

……………………………………………………………………………………………………….

4. Foreslået sted for grænsepassage, dato, overførselstidspunkt og mulig ledsagelse

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

5. Indrejsetilladelse sikret i anden transitstat og i den endelige bestemmelsesstat

(artikel 13, stk. 2)

ja

nej

6. Kendskab til begrundelse for afvisning af transit

(artikel 13, stk. 3)

ja

nej

C. Bemærkninger

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................

(Underskrift) (Segl/stempel)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------