22004D0030

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 30/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen

EU-Tidende nr. L 127 af 29/04/2004 s. 0140 - 0141


Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg

nr. 30/2004

af 19. marts 2004

om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 14/2004 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 6. februar 2004(1).

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II(2) skal indarbejdes i aftalen.

(3) Denne afgørelse finder ikke anvendelse på Liechtenstein -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag XXI til aftalen ændres således:

1) Følgende indsættes i punkt 7h (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003):

", ændret ved:

- 32003 R 1358: Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 (EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9)."

2) Følgende punkt indsættes efter punkt 7h (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003):

"7i. 32003 R 1358: Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II (EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:

Denne forordning finder ikke anvendelse på Liechtenstein."

Artikel 2

Teksterne til forordning (EF) nr. 1358/2003 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1(3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg..

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

P. Westerlund

Formand

(1) EUT L 116 af 22.4.2004, s. 66.

(2) EUT L 194 af 1.8.2003, s. 9.

(3) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.