22004D0017

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 17/2004 af 19. marts 2004 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

EU-Tidende nr. L 127 af 29/04/2004 s. 0118 - 0119


Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg

nr. 17/2004

af 19. marts 2004

om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 169/2003 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 5. december 2003(1).

(2) Rådets direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, 66/402/EØF om handel med såsæd, 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, 92/33/EØF om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale og grønsagsplanter bortset fra frø, 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, 98/56/EF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale, 2002/54/EF om handel med bederoefrø, 2002/55/EF om handel med grønsagsfrø, 2002/56/EF om handel med læggekartofler og 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter vedrørende sammenlignende EF-prøver på og analyser af frø og formeringsmateriale(2) skal indarbejdse i aftalen.

(3) Kommissionens beslutning 2003/765/EF af 23. oktober 2003 om midlertidig handel med sædekorn af arterne Secale cereale og Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF(3), skal indarbejdes i aftalen.

(4) Kommissionens beslutning 2003/795/EF af 10. november 2003 om midlertidig handel med sædekorn af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF(4), skal indarbejdes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Følgende led indsættes under punkt 2 (Rådets direktiv 66/401/EØF), 3 (Rådets direktiv 66/402/EØF) og 13 (Rådets direktiv 2002/57/EF) i del 1 i kapitel III i bilag I til aftalen:

"- 32003 L 0061: Kommissionens direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23)."

2. Følgende led tilføjes i punkt 11 (Rådets direktiv 2002/54/EF) og 12 (Rådets direktiv 2002/55/EF) i del 1 i kapitel III i bilag I til aftalen:

", ændret ved:

- 32003 L 0061: Kommissionens direktiv 2003/61/EF af 18. juni 2003 (EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23)."

3. Følgende punkt indsættes efter punkt 25 (Kommissionens beslutning 2003/307/EF) i del 2 i kapitel III i bilag I til aftalen:

"26) 32003 D 0765: Kommissionens beslutning 2003/765/EF af 23. oktober 2003 om midlertidig handel med sædekorn af arten Secale cereale og Triticum durum, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 47).

27) 32003 D 0795: Kommissionens beslutning 2003/795/EF af 10. november 2003 om midlertidig handel med sædekorn af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF (EUT L 296 af 14.11.2003, s. 32)."

Artikel 2

Teksterne til direktiv 2003/61/EF og beslutningen 2003/765/EF og 2003/795/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 20. marts 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle nødvendige meddelelser, jf. aftalens artikel 103, stk. 1(5).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2004.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

P. Westerlund

Formand

(1) EUT L 88 af 25.3.2004, s. 39.

(2) EUT L 165 af 3.7.2003, s. 23.

(3) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 47.

(4) EUT L 296 af 14.11.2003, s. 32.

(5) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.