22003D0478

2003/478/EF: Afgørelse nr. 2/2003 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet af 30. april 2003 om forlængelse af associeringsrådets afgørelse nr. 3/97 for perioden fra datoen for ikrafttrædelsen af associeringsrådets afgørelse indtil datoen for Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

EU-Tidende nr. L 160 af 28/06/2003 s. 0070 - 0071


Afgørelse nr. 2/2003 truffet af Associeringsrådet EU-Slovakiet

af 30. april 2003

om forlængelse af associeringsrådets afgørelse nr. 3/97 for perioden fra datoen for ikrafttrædelsen af associeringsrådets afgørelse indtil datoen for Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2003/478/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR -

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den kontaktgruppe, der er omhandlet i artikel 10 i protokol 2 til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side(1), som trådte i kraft den 1. februar 1995, mødtes den 28. oktober 2002 og enedes om at henstille til associeringsrådet, der er oprettet ved artikel 104 i aftalen, at den ordning med dobbeltkontrol, som blev indført i 1998 ved associeringsrådets afgørelse nr. 3/97(2), forlænget ved associeringsrådets afgørelse nr. 1/1999(3) for perioden 1. januar til 31. december 1999, forlænget ved associeringsrådets afgørelse nr. 1/2000(4) for perioden 1. januar til 31. december 2000, forlænget ved associeringsrådets afgørelse nr. 1/2001(5) for perioden 1. januar til 31. december 2001 og forlænget ved associeringsrådets afgørelse 3/2002(6) for perioden 1. januar til 31. december 2002, forlænges for perioden fra datoen for ikrafttrædelsen af associeringsrådets afgørelse indtil datoen for Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2) Associeringsrådet har modtaget alle relevante oplysninger og har erklæret sig indforstået med denne henstilling -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ordningen med dobbeltkontrol, der er indført ved associeringsrådets afgørelse nr. 3/97, gælder fortsat for perioden fra datoen for ikrafttrædelsen af denne afgørelse indtil datoen for Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union. I præamblen og artikel 1, stk. 1 og 3, i afgørelsen erstattes henvisningen til perioden "1. januar til 31. december 2002" med en henvisning til "8. juli 2003 indtil datoen for Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union".

Artikel 2

Varer, der afsendes til Det Europæiske Fællesskab fra og med den 1. januar 2003 indtil datoen for denne forordnings ikrafttræden, omfattes ikke af denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2003.

På associeringsrådets vegne

G. Papandreou

Formand

(1) EFT L 359 af 31.12.1994, s. 2.

(2) EFT L 13 af 19.1.1998, s. 71.

(3) EFT L 36 af 10.2.1999, s. 18.

(4) EFT L 67 af 15.3.2000, s. 36.

(5) EFT L 35 af 6.2.2002, s. 38.

(6) EFT L 166 af 25.6.2002, s. 22.