22003A1231(01)

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique om fiskeri

EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. 0045 - 0047


Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mozambique om fiskeri

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side, og

REPUBLIKKEN MOZAMBIQUE, i det følgende benævnt "Mozambique",

på den anden side,

i det følgende benævnt "parterne",

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et snævert samarbejde mellem Fællesskabet og Mozambique, bl.a. inden for Lomé- og Cotonou-konventionen, og som har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BEVIDST OM betydningen af de principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om på lang sigt at bevare de biologiske ressourcer i havet og om at udnytte dem på en bæredygtig måde,

SOM ØNSKER, at der fastlægges nærmere bestemmelser og betingelser for aktiviteter og samarbejde af fælles interesse inden for fiskeriet,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde vil virke fremmede for deres fælles interesser og for at nå deres respektive økonomiske og sociale mål,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at udvide det økonomiske samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter,

SOM ER BESLUTTET PÅ at udvide samarbejdet inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Denne aftale fastlægger principper, regler og procedurer for:

- økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at sikre, at fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde og at udvikle det mozambiquiske fiskeri

- EF-fartøjernes adgang til de mozambiquiske farvande

- partnerskaber mellem virksomheder, der har til formål i fælles interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2

I denne aftale forstås ved:

a) "mozambiquiske myndigheder": Mozambiques fiskeriministerium

b) "EF-myndigheder": Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

c) "EF-fartøj": et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet

d) "blandet selskab": et handelsselskab oprettet i Mozambique af redere eller virksomheder fra de to parter med henblik på at udøve fiskeri eller dertil knyttede aktiviteter

e) "blandet kommission": en kommission, der består af repræsentanter for Fællesskabet og Mozambique, og hvis opgave er at overvåge anvendelsen og fortolkningen af denne aftale.

Artikel 3

1. Mozambique forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i sin fiskerizone, jf. denne aftale, herunder protokollen og bilaget.

2. Fiskeriet i medfør af denne aftale er undergivet gældende mozambiquisk lovgivning.

Artikel 4

1. Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskerilovgivningen for de farvande, der henhører under Mozambiques jurisdiktion.

2. De mozambiquiske myndigheder meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber enhver ændring af nævnte lovgivning.

Artikel 5

1. Fællesskabet yder Mozambique en finansiel godtgørelse, jf. de i protokollen og bilagene fastsatte betingelser for adgang til de mozambiquiske fiskerier.

2. Den finansielle godtgørelse ydes årligt og skal anvendes til at støtte de programmer og aktioner, som Mozambique har iværksat inden for fiskeriforvaltning, bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne samt udvikling af det mozambiquiske fiskeri.

Artikel 6

1. Gør tungtvejende grunde, bortset fra naturfænomener, det umuligt at udøve fiskeri i Mozambiques fiskerizone, kan Fællesskabet suspendere den finansielle godtgørelse efter forudgående samråd mellem de to parter.

2. Betalingen af den finansielle godtgørelse genoptages, når situationen atter er normal, og der har været samråd mellem de to parter, hvor det bekræftes, at situationen igen tillader normalt fiskeri.

3. Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået tildelt efter artikel 8, forlænges med en periode af samme længde som den, hvor fiskeriet var suspenderet.

Artikel 7

1. EF-fartøjernes fiskeri i de mozambiquiske farvande er undergivet en licensordning efter gældende mozambiquisk lovgivning.

2. Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj, licensafgifterne og de nærmere bestemmelser for rederens betaling af afgifterne er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 8

1. Hvis hensynet til bevarelse og beskyttelse af Mozambiques fiskeressourcer gør det berettiget at træffe foranstaltninger, der kan berøre det fiskeri, som EF-fartøjerne udøver i henhold til denne aftale, holder parterne samråd med henblik på at justere protokollen og dens bilag.

2. Efter mozambiquisk lovgivning skal bestemmelser, som de mozambiquiske myndigheder træffer til regulering af fiskeriet for at bevare fiskeressourcerne, være baseret på objektive videnskabelige kriterier. Sådanne bestemmelser må ikke være diskriminerende over for EF-fartøjer, jf. dog aftaler indgået mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

Artikel 9

1. Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter. De holder samråd for at samordne de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i denne aftale.

2. Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3. De to parter bestræber sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område.

4. Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte eller gennem internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Det Indiske Ocean og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 10

1. Parterne fremmer oprettelsen af blandede selskaber for i begge parters interesse at udvikle fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter i Mozambique.

2. Ved overførsel af EF-fartøjer til blandede selskaber og ved oprettelse af blandede selskaber i Mozambique skal gældende mozambiquisk lovgivning og EF-bestemmelserne systematisk overholdes.

Artikel 11

Der nedsættes en blandet kommission, der skal overvåge aftalens anvendelse. Denne kommission skal især:

1) føre kontrol med gennemførelsen, fortolkningen og anvendelsen af aftalen og navnlig gennemførelsen af de programmer og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5 og beskrevet i protokollen til denne aftale

2) sikre den nødvendige kontakt i spørgsmål af fælles interesse

3) fungere som forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

4) foretage en eventuel revurdering af fiskerimulighederne og dermed af den finansielle godtgørelse.

Den blandede kommission træder sammen mindst én gang om året skiftevis i Mozambique og i Fællesskabet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 12

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, dels for Republikken Mozambiques område.

Artikel 13

1. Denne aftale indgås for en periode på tre år fra ikrafttrædelsesdatoen. Aftalen forlænges automatisk med yderligere tre år, medmindre den opsiges skriftligt af en af parterne mindst seks måneder før udløbet af første periode eller hver yderligere periode.

2. Hvis en af parterne opsiger aftalen, skal parterne holde samråd.

Artikel 14

Protokollen og bilaget er en integrerende del af aftalen.

Artikel 15

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, træder i kraft fra den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at procedurerne med henblik på ikrafttrædelsen er afsluttet.