22002D0148

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 148/2002 den 8. november 2002 om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 019 af 23/01/2003 s. 0019 - 0020


Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg

nr. 148/2002

den 8. november 2002

om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag XX til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 134/2002 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 27. september 2002(1).

(2) Kommissionens beslutning 2001/839/EF af 8. november 2001 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til direktiv 96/62/EF og Rådets direktiv 1999/30/EF(2) skal indarbejdes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 21ae (Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF) i bilag XX til aftalen:

"21af. 32001 D 0839: Kommissionens beslutning 2001/839/EF af 8. november 2001 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til direktiv 96/62/EF og Rådets direktiv 1999/30/EF (EFT L 319 af 4.12.2001, s. 45)."

Artikel 2

Teksterne til beslutning 2001/839/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. november 2002, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1(3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællessabers Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2002.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Kjartan Jóhannsson

Formand

(1) EFT L 336 af 12.12.2002, s. 34.

(2) EFT L 319 af 4.12.2001, s. 45.

(3) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.