22002A0125(02)

Tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side

EF-Tidende nr. L 023 af 25/01/2002 s. 0031 - 0033


Tillægsprotokol

om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side, og

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland, på den anden side, i det følgende benævnt "Europaaftalen", blev undertegnet i Bruxelles den 12. juni 1995 og trådte i kraft den 1. februar 1998,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de tekniske forhandlinger på grundlag af Europaaftalens artikel 19, stk. 4, og artikel 22 mellem Fællesskabet og Republikken Estland om gensidige toldindrømmelser i fiskerisektoren er ført til ende med et positivt resultat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de forhandlede indrømmelser i fiskerisektoren påvirker de bilaterale indrømmelser i henhold til Europaaftalen, som derfor bør ændres ved en protokol om tilpasning af aftalens handelsaspekter,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Republikken Estland også er blevet enige om en enkel administrativ metode til gradvis at gennemføre de forhandlede toldindrømmelser så snart som muligt,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Fisk og fiskerivarer defineres i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000, som ophæver og erstatter Rådets forordning (EF) nr. 3759/92, til hvilken der henvises i artikel 21 i Europaaftalen. Fiskerivarer omfatter varer, der er fanget på havet eller i de indre farvande, og følgende akvakulturprodukter:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Fra datoen for denne protokols ikrafttræden anvender begge parter fuldstændig frihandel for alle varer, der er omfattet af bilag VI til Europaaftalen, og andre eventuelle indrømmelser for fisk og fiskerivarer. Fra datoen for denne protokols ikrafttræden nedsætter begge parter de toldsatser, der anvendes af henholdsvis Fællesskabet og Republikken Estland, med en tredjedel for alle resterende fisk og fiskerivarer som defineret i artikel 1 i denne protokol.

Et år efter denne protokols ikrafttræden nedsætter begge parter toldsatserne med endnu en tredjedel på baggrund af deres niveau på datoen for denne protokols ikrafttræden.

To år efter denne protokols ikrafttræden, eller før, hvis begge parter er enige herom, gælder der fuldstændig frihandel for alle fisk og fiskerivarer. En eventuel aftale om anvendelse af frihandel på et tidligere tidspunkt for alle fisk og fiskerivarer gennemføres i overensstemmelse med denne protokols artikel 5.

Artikel 3

De i artikel 2 nævnte nedsættelser beregnes efter fælles matematiske principper under hensyntagen til, at:

a) alle tal med decimaler på 50 og derunder rundes ned til nærmeste hele tal

b) alle tal med decimaler på over 50 rundes op til nærmeste hele tal

c) alle toldsatser på under 2 % fastsættes automatisk af begge parter til 0 %.

Parterne udveksler oplysninger om tilfælde, hvor disse principper anvendes.

Artikel 4

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter det tidspunkt, hvor parterne har meddelt hinanden, at deres interne procedurer er afsluttet.

Artikel 5

Denne protokol kan ændres ved afgørelse truffet af associeringsrådet.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og en.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and one.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille un.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilauno.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendeneen.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundraett.

Koostatud Brüsselis kahekümnendal detsembril kahetuhande esimesel aastal.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Euroopa Ühenduse nimel

>PIC FILE= "L_2002023DA.003301.TIF">

Por el Gobierno de la República de Estonia

For Regeringen for Republikken Estland

Für die Regierung der Republik Estland

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας

For the Government of the Republic of Estonia

Pour le gouvernement de la République d'Estonie

Per il governo della Repubblica di Estonia

Voor de Regering van de Republiek Estland

Pelo Governo da República da Estónia

Viron tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Estlands regering

Eesti Vabarrigi valitsuse nimel

>PIC FILE= "L_2002023DA.003302.TIF">