22001A0113(02)

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1999/2000

EF-Tidende nr. L 010 af 13/01/2001 s. 0054 - 0055


Aftale

i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1999/2000

A. Brev nr. 1

Bruxelles, den 13. november 2000

Hr.,

Repræsentanterne for Indien og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs vegne, er inden for rammerne af de forhandlinger, der er fastsat i artikel 5, stk. 4, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker, blevet enige om følgende:

For leveringsperioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 fastsættes de i aftalens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i aftalens artikel 6 omhandlede intervention således:

a) for råsukker: 52,37 EUR pr. 100 kg

b) for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.

Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, "free-out" europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem Deres regering og Fællesskabet.

Modtag hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

>PIC FILE= "L_2001010DA.005402.EPS">

B. Brev nr. 2

Bruxelles, den 13. november 2000

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:

"Repræsentanterne for Indien og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs vegne, er inden for rammerne af de forhandlinger, der er fastsat i artikel 5, stk. 4, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker, blevet enige om følgende:

For leveringsperioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 fastsættes de i aftalens artikel 5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i aftalens artikel 6 omhandlede intervention således:

a) for råsukker: 52,37 EUR pr. 100 kg

b) for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.

Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, 'free-out' europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.

Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem Deres regering og Fællesskabet."

Jeg har den ære over for Dem at bekræfte, at min regering er indforstået med ovenstående.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen for Republikken Indien

>PIC FILE= "L_2001010DA.005501.EPS">