22000D0921(02)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 49/2000 af 31. maj 2000 om ændring af bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 237 af 21/09/2000 s. 0060 - 0061


Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg

nr. 49/2000

af 31. maj 2000

om ændring af bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag XIV til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 87/1999 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 25. juni 1999(1).

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)(2) bør indarbejdes i aftalen.

(3) Forordning (EF) nr. 823/2000 erstatter, med virkning fra den 26. april 2000, Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95 af 20. april 1995 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)(3), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør erstattes i henhold til aftalen med virkning fra den 26. april 2000 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Punkt 11c (Kommissionens forordning (EF) nr. 870/95) i bilag XIV til aftalen affattes således:

"32000 R 0823: Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) I artikel 1 erstattes 'havne i Fællesskabet' med 'havne i det område, der er omfattet af EØS-aftalen'

b) i artikel 7, stk. 1, første afsnit, erstattes 'forudsat at de pågældende aftaler i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 anmeldes til Kommissionen, og denne ikke modsætter sig' med 'forudsat at de pågældende aftaler i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 og de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EØS-aftalen anmeldes til Europa-Kommissionen eller EFTA-tilsynsmyndigheden, og den kompetente tilsynsmyndighed ikke modsætter sig'

c) følgende indsættes i slutningen af artikel 7, stk. 1:'eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EØS-aftalen'

d) artikel 7, stk. 3, andet punktum, affattes således:'Den skal rejse indsigelse, når en stat, der falder ind under dens kompetence, inden for en frist på tre måneder regnet fra videresendelsen af den i stk. 1 omhandlede anmeldelse til vedkommende stater, anmoder den herom'

e) artikel 7, stk. 4, andet punktum, affattes således:'Er indsigelsen rejst efter anmodning fra en stat, der falder ind under dens kompetence, og som fastholder sin indvending, kan den kun tilbagekaldes efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på Søtransportområdet'

f) følgende indsættes i slutningen af artikel 7, stk. 7:'eller de tilsvarende bestemmelser i protokol 21 til EØS-aftalen'

g) i artikel 12, i indledningen, erstattes 'i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EØF) nr. 479/92' med 'enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den anden tilsynsmyndighed eller en stat, der falder ind under dens kompetence, eller fysiske eller juridiske personer, der påberåber sig en legitim interesse'."

Artikel 2

Teksterne til forordning (EF) nr. 823/2000 på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2000, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1.(4)

Den anvendes fra den 26. april 2000.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

F. Barbaso

Formand

(1) Endnu ikke offentliggjort i EFT.

(2) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24.

(3) EFT L 89 af 21.4.1995, s. 7.

(4) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.