22000A0111(02)

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Kina

EF-Tidende nr. L 006 af 11/01/2000 s. 0040 - 0045


AFTALE

om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Kina

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side,

og

REGERINGEN FOR FOLKEREPUBLIKKEN KINA

på den anden side,

i det følgende benævnt "parterne",

SOM TAGER aftalen af 1985 om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kina og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab I BETRAGTNING;

SOM TAGER I BETRAGTNING, hvor stor betydning videnskab og teknologi har for deres økonomiske og sociale udvikling;

SOM TAGER det igangværende videnskabelige og teknologiske samarbejde mellem Fællesskabet og Kina I BETRAGTNING;

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Kina gennemfører forsknings- og teknologiaktiviteter, herunder demonstrationsaktiviteter, på en række områder af fælles interesse, og at det vil være udbyttegivende for begge parter at deltage i hinandens forsknings- og udviklingsaktiviteter på gensidig basis;

SOM ØNSKER at etablere et formelt grundlag for samarbejdet om videnskabelig og teknologisk forskning, der vil udvide og styrke samarbejdsaktiviteter på områder af fælles interesse og tilskynde til anvendelse af resultaterne af dette samarbejde til social og økonomisk gavn for parterne;

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde falder inden for rammerne af det overordnede samarbejde mellem Kina og Fællesskabet -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Parterne skal befordre, udvikle og lette samarbejdsaktiviteter mellem Fællesskabet og Kina på områder af fælles interesse, hvor de gennemfører videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Artikel 2

Definition

I denne aftale forstås ved:

a) "samarbejdsaktivitet": en aktivitet, som parterne iværksætter eller støtter i medfør af denne aftale, herunder fælles forskning

b) "viden": videnskabelige og tekniske data, forsknings- og udviklingsresultater eller -metoder, som er opstået ved fælles forskning, samt alle andre data, som deltagerne, herunder om fornødent parterne selv, anser for nødvendige i samarbejdsaktiviteterne

c) "intellektuel ejendomsret": "intellektuel ejendomsret" som defineret i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967

d) "fælles forskning": forskning, teknologisk udvikling eller demonstrationsaktiviteter, der gennemføres med eller uden finansiel støtte fra den ene part eller fra begge parter, og som indebærer samarbejde mellem deltagere fra både Fællesskabet og Kina, idet denne forskning skriftligt skal være defineret som fælles forskning af parterne eller disses videnskabelige og teknologiske organisationer og styrelser, der står for gennemførelsen af de videnskabelige programmer. Såfremt kun den ene part stiller midler til rådighed, afgør denne part og deltagerne i det pågældende projekt, hvad der defineres som fælles forskning

e) "deltager" eller "forskningsforetagende": en fysisk eller juridisk person, et forskningsinstitut eller enhver anden juridisk enhed eller virksomhed hjemmehørende i Fællesskabet eller i Kina, som deltager i en samarbejdsaktivitet, herunder parterne selv.

Artikel 3

Principper

Samarbejdet gennemføres på grundlag af følgende principper:

a) gensidigt udbytte baseret på en generelt lige fordeling af fordele

b) gensidig adgang til de aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling, som parterne hver især gennemfører

c) behørig udveksling af viden, der kan få indflydelse på samarbejdsaktiviteter

d) behørig beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

Artikel 4

Samarbejdsområder

Samarbejdet i medfør af denne aftale kan omfatte alle aktiviteter vedrørende forskning, teknologisk udvikling og demonstration, i det følgende benævnt "FTU", der indgår i første aktion under rammeprogrammet, jf. traktatens artikel 130 G, og alle lignende FTU-aktiviteter i Kina inden for tilsvarende videnskabelige og teknologiske områder.

Denne aftale berører ikke Kinas deltagelse som udviklingsland i Fællesskabets aktiviteter inden for forskning i udviklingens tjeneste.

Artikel 5

Former for samarbejdsaktiviteter

a) Med forbehold af gældende love, forskrifter og målsætninger befordrer parterne i videst muligt omfang deltageres medvirken i samarbejdsaktiviteter i henhold til denne aftale med det sigte at tilvejebringe sammenlignelige muligheder for deltagelse i hinandens videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter.

b) Samarbejdsaktiviteterne kan antage følgende former:

- kinesiske forskningsforetagenders deltagelse i FTU-aktiviteter under rammeprogrammets første aktion og gensidig deltagelse af forskningsforetagender fra Fællesskabet i kinesiske projekter inden for tilsvarende FTU-områder. Deltagelsen er undergivet de for hver part gældende regler og procedurer

- fælles udførelse af FTU-projekter, der allerede er iværksat i henhold til de gældende procedurer i parternes respektive FTU-programmer

- besøg og udveksling af forskere og tekniske eksperter

- fælles afholdelse af videnskabelige seminarer, konferencer, symposier og workshopper samt deltagelse af eksperter i disse aktiviteter

- samordnede foranstaltninger

- udveksling og fælles brug af udstyr og materialer

- udveksling af viden om praksis, love, bekendtgørelser og programmer, der er relevante for samarbejdet i henhold til denne aftale

- andre samarbejdsformer, som styringsudvalget måtte anbefale, og som anses for at være i overensstemmelse med begge parters målsætninger og procedurer.

De fælles FTU-projekter gennemføres, når deltagerne har udarbejdet en teknologiforvaltningsplan, jf. bilaget til denne aftale.

Artikel 6

Koordinering og fremme af samarbejdsaktiviteter

a) Samarbejdsaktiviteter i henhold til denne aftale koordineres og fremmes på Kinas vegne af ministeriet for videnskab og teknologi og på Fællesskabets vegne af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, der optræder som eksekutivmyndigheder.

b) Eksekutivmyndighederne nedsætter et styringsudvalg for FTU-samarbejdet (i det følgende benævnt "styringsudvalg"), som skal forvalte denne aftale; udvalget skal bestå af lige mange officielle repræsentanter for hver part; det fastlægger selv sin forretningsorden.

c) Styringsudvalget har bl.a. følgende opgaver:

1) at fremme og føre tilsyn med de forskellige samarbejdsaktiviteter, jf. artikel 4, samt de aktiviteter, der måtte gennemføres som led i FTU-samarbejdet i udviklingens tjeneste

2) i henhold til artikel 5, litra b), første led, at angive for det følgende år, hvilke af de potentielle FTU-samarbejdsområder eller delområder der er af fælles interesse og prioriteres højest i samarbejdet

3) i henhold til artikel 5, litra b), andet led, at stille forslag til begge parters forskere om, hvilke projekter der supplerer hinanden og bør grupperes til gensidig fordel

4) at fremsætte anbefalinger i henhold til artikel 5, litra b), syvende led

5) at rådgive parterne om, hvordan de kan styrke og forbedre samarbejdet i overensstemmelse med aftalens principper

6) at overvåge, om denne aftale fungerer effektivt

7) at aflægge en årlig rapport til parterne, hvori der gøres status over samarbejdet i henhold til denne aftale og redegøres for, hvilket niveau der er nået, samt hvor effektivt samarbejdet er. Denne rapport fremsendes til det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen af 1985 om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Folkerepublikken Kina.

d) Styringsudvalget samles normalt hvert år, helst inden mødet i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen af 1985 om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Folkerepublikken Kina, og efter en tidsplan, der aftales i fællesskab. Møderne holdes skiftevis i Fællesskabet og i Kina. Der kan afholdes ekstraordinære møder på anmodning af en af parterne.

e) Styringsudvalgets direkte eller indirekte udgifter afholdes af den part, som de pågældende medlemmer tilhører. Dog afholdes andre udgifter end udgifter til rejse og ophold, som er direkte forbundet med styringsudvalgets møder, af værtsparten.

Artikel 7

Finansiering

a) Samarbejdsaktiviteterne er betinget af, at der er bevilget midler hertil, og de er underlagt parternes gældende love og bestemmelser, politik og programmer. Deltagernes udgifter i forbindelse med samarbejdsaktiviteterne medfører ikke overførsel af midler fra den ene part til den anden.

b) Hvis særlige samarbejdsordninger hos en part medfører, at der ydes finansiel støtte til deltagerne fra den anden part, skal sådanne tilskud og finansielle eller andre bidrag til støtte for samarbejdsaktiviteterne fritages for told og afgifter i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der gælder for den enkelte parts område.

Artikel 8

Adgang for personale og udstyr

Inden for rammerne af de love og bestemmelser, der gælder for den enkelte parts område, tager hver part alle rimelige skridt og gør sit bedste for, at personer, materiel, data og udstyr, som har tilknytning til eller anvendes ved de samarbejdsaktiviteter, der er fastlagt af parterne i henhold til denne aftale, uhindret kan få adgang til, opholde sig på og forlade dens område.

Artikel 9

Formidling og udnyttelse af viden

Forskningsforetagender hjemmehørende i Kina, som deltager i Fællesskabets FTU-projekter, er med hensyn til ejendomsret, formidling og udnyttelse af viden og med hensyn til intellektuel ejendomsret, der fremkommer som følge af en sådan deltagelse, underlagt reglerne for formidling af forskningsresultater, der hidrører fra Fællesskabets særprogrammer for FTU, samt bestemmelserne i bilaget til denne aftale.

Forskningsforetagender hjemmehørende i Fællesskabet, som deltager i kinesiske forskningsprojekter, har med hensyn til ejendomsret, formidling og udnyttelse af viden og med hensyn til intellektuel ejendomsret, der fremkommer som følge af en sådan deltagelse, samme rettigheder og pligter som kinesiske forskningsforetagender og er underlagt bestemmelserne i bilaget til denne aftale.

Bilaget om intellektuel ejendomsret udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 10

Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Folkerepublikken Kinas område. Dette er ikke til hinder for gennemførelse af samarbejdsaktiviteter på det åbne hav, i det ydre rum eller på tredjelandes område i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel 11

Ikrafttrædelse, opsigelse og bilæggelse af tvister

a) Denne aftale træder i kraft på den dag, hvor parterne skriftligt har meddelt hananden, at de har afsluttet de interne procedurer, som er nødvendige for aftalens ikrafttrædelse.

b) Denne aftale indgås i første omgang for en periode på fem år og kan forlænges ved enighed mellem parterne (stiltiende forlængelse), idet den evalueres i løbet af det næstsidste år i hver femårsperiode.

c) Denne aftale kan ændres efter aftale mellem parterne. Ændringer træder i kraft på den dag, hvor parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de har afsluttet de interne procedurer, som er nødvendige for en ændring af denne aftale.

d) Denne aftale kan til enhver tid opsiges skriftligt af en af parterne med seks måneders varsel. Aftalens udløb eller opsigelse påvirker ikke gyldigheden eller varigheden af eventuelle ordninger i henhold til aftalen eller eventuelle specifikke rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i henhold til bilaget.

e) Alle spørgsmål eller tvister vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale afgøres ved fælles overenskomst mellem parterne.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, der er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i, Bruxelles den, 22. december 1998, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og kinesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For Rådet for den Europæiske Union

>PIC FILE= "L_2000006DA.004201.EPS">

For regeringen for Folkerepublikken Kina

>PIC FILE= "L_2000006DA.004202.EPS">

BILAG

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Rettigheder til intellektuel ejendom, der frembringes eller stilles til rådighed i medfør af aftalen, tilkendes efter bestemmelserne i dette bilag.

I. Anvendelsesområde

Dette bilag finder anvendelse på fælles forskning, der gennemføres i medfør af aftalen, medmindre parterne beslutter andet.

II. Ejendomsret samt tildeling og udøvelse af rettigheder

1. I dette bilag gælder definitionen af "intellektuel ejendomsret" i aftalens artikel 2, litra c).

2. Dette bilag omhandler fordelingen af rettigheder og interesser mellem parterne og deres deltagere. Hver part og dennes deltagere sikrer, at den anden part og dens deltagere kan opnå de intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilkendes i overensstemmelse med dette bilag. Dette bilag ændrer og berører i øvrigt ikke fordelingen af rettigheder, interesser og royalties mellem en part og dens statsborgere eller deltagere, idet dette spørgsmål afgøres i henhold til den pågældende parts gældende love og praksis.

3. Parterne følger nedenstående principper, der også bør fremgå af bestemmelserne i de kontrakter, der indgås:

a) Effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Parterne sikrer, at de og/eller deres deltagere inden for et rimeligt tidsrum underretter hinanden om intellektuel ejendom, der fremkommer i henhold til denne aftale eller gennemførelsesordninger hertil, og søger beskyttelse for sådan intellektuel ejendom inden for et rimeligt tidsrum.

b) Effektiv udnyttelse af resultaterne, idet der tages hensyn til parternes og deres deltageres bidrag.

c) Ikke-diskriminerende behandling af deltagere fra den anden part, set i forhold til den behandling ens egne deltagere får.

d) Beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger.

4. Deltagerne udarbejder i fællesskab en teknologiforvaltningsplan for ejendomsret og anvendelse, herunder offentliggørelse, af viden og intellektuel ejendom, der frembringes som led i den fælles forskning. Teknologiforvaltningsplanerne skal godkendes af den bevilgende myndighed (styrelse, ministerium) hos den part, der medvirker til finansieringen af forskningsarbejdet, før der indgås specifikke kontrakter om forsknings- og udviklingssamarbejde, og planerne vedlægges kontrakterne. Teknologiforvaltningsplanerne udarbejdes i overensstemmelse med de regler og bestemmelser, der gælder hos hver part, og under hensyntagen til målsætningerne for den fælles forskning, parternes og deltagernes forholdsmæssige finansielle eller andre bidrag, fordele og ulemper ved at tildele rettigheder for bestemte territorier eller anvendelsesområder, overførsel af data, varer og tjenesteydelser, der er underlagt eksportkontrol, krav i henhold til gældende love og andre faktorer, som parterne finder relevante. Rettigheder og forpligtelser, for så vidt angår intellektuel ejendomsret i forbindelse med forskning udført af gæsteforskere (dvs. forskere, der ikke er fra den pågældende part eller nogen af deltagerne), behandles også i de fælles teknologiforvaltningsplaner.

Teknologiforvaltningsplanen er en særlig aftale, der indgås mellem deltagerne, om gennemførelsen af den fælles forskning og deltagernes respektive rettigheder og pligter.

For så vidt angår intellektuel ejendomsret, vil teknologiforvaltningsplanen normalt omhandle bl.a.: ejendomsret, beskyttelse, ret til anvendelse til forsknings- og udviklingsformål, udnyttelse og formidling, herunder også ordninger for fælles offentliggørelse, gæsteforskeres rettigheder og pligter samt procedurer for bilæggelse af tvister. Teknologiforvaltningsplanen kan også omhandle forgrunds- og baggrundsviden, videregivelse af rettigheder og forskningsresultater.

5. Rettigheder til viden eller intellektuel ejendom, der frembringes som led i den fælles forskning, og som ikke er omhandlet i teknologiforvaltningsplanen, tildeles med parternes godkendelse efter de principper, der er opstillet i planen. I tilfælde af uenighed ejes sådan viden eller intellektuel ejendom i fællesskab af alle deltagere, der er involveret i den fælles forskning, som den pågældende viden eller intellektuelle ejendom er et resultat af. Hver deltager, der er omfattet af denne bestemmelse, tildeles retten til at udnytte sådan viden eller intellektuel ejendom til egne kommercielle formål uden geografiske begrænsninger.

6. Hver part sikrer, at den anden part og dens deltagere kan få de rettigheder til intellektuel ejendom, som tildeles dem i overensstemmelse med disse principper.

7. Parterne fastholder konkurrencevilkår på de områder, der er berørt af aftalen, men bestræber sig samtidig på at sikre, at de rettigheder, der erhverves i henhold til denne aftale og ordninger i medfør heraf, udøves på en sådan måde, at det fremmer især i) formidling og anvendelse af viden, der er frembragt, frigivet eller på anden måde gjort tilgængelig som led i aftalen, og ii) vedtagelse og indførelse af internationale standarder.

8. Aftalens udløb eller opsigelse berører ikke rettigheder og forpligtelser i henhold til dette bilag.

III. Ophavsretligt beskyttede værker og videnskabelig litteratur

Ophavsret, der tilhører parterne eller deres deltagere, forvaltes i overensstemmelse med Bernerkonventionen (Paris-akten af 1971). Den ophavsretlige beskyttelse omfatter udtryksformer, men ikke idéer, procedurer, driftsmetoder eller matematiske begreber som sådanne. Der må kun fastsættes begrænsninger af eller undtagelser fra enerettigheder i visse særlige tilfælde, som ikke strider mod en normal udnyttelse af værket og ikke i urimelig grad er til skade for rettighedsindehaverens legitime interesser.

Parterne eller deltagerne i den fælles forskning står sammen for offentliggørelsen af forskningsresultater, jf. dog afsnit II, medmindre andet er aftalt i teknologiforvaltningsplanen. Ud over denne generelle regel skal følgende procedurer overholdes:

1) I tilfælde, hvor en af parterne eller dennes offentlige institutioner udgiver videnskabelige og tekniske tidsskrifter, artikler, rapporter, bøger, herunder videoer og programmel på grundlag af fælles forskning i henhold til aftalen, tilfalder der den anden part en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret til at oversætte, reproducere, tilpasse, transmittere og offentligt distribuere sådanne værker.

2) Parterne sikrer, at litterære værker af videnskabelig karakter, som er blevet til på grundlag af fælles forskning i henhold til aftalen, og som er offentliggjort af uafhængige forlag, får videst mulig udbredelse.

3) Alle eksemplarer af et ophavsretligt beskyttet værk, der er omfattet af denne bestemmelse og distribueres offentligt, skal være forsynet med forfatternavn(e), medmindre forfatteren udtrykkeligt anmoder om ikke at blive nævnt ved navn. Desuden skal de klart og tydeligt omtale parternes fælles medvirken.

IV. Opfindelser, opdagelser og andre tekniske og videnskabelige resultater

Opfindelser, opdagelser og andre tekniske og videnskabelige resultater, der frembringes som led i samarbejdet mellem parterne selv, ejes af parterne, medmindre disse aftaler andet.

V. Ikke-frigivet viden

A. Ikke-frigivet viden i dokumentform

1. Parterne eller, hvor det er relevant, deres organer eller deltagere, fastlægger så tidligt som muligt og helst i teknologiforvaltningsplanen, hvilken viden de fortsat ikke ønsker frigivet i forbindelse med aftalen, idet de bl.a. tager hensyn til følgende kriterier:

a) den pågældende videns hemmelige karakter i den forstand, at den ikke som helhed eller i sin nøjagtige form eller sammenstilling af enkeltdele er alment kendt blandt eller umiddelbart tilgængelig med lovlige midler for sagkyndige på området

b) den pågældende videns faktiske eller potentielle forretningsmæssige værdi i kraft af dens hemmeligholdelse

c) tidligere beskyttelse af den pågældende viden i den forstand, at den person, som lovligt sidder inde med denne viden, har taget skridt, der efter omstændighederne er rimelige, for at hemmeligholde den.

Parterne og deres deltagere kan i visse tilfælde aftale, at dele af eller hele den viden, der udveksles eller frembringes som led i den fælles forskning i medfør af aftalen, ikke må frigives, medmindre andet fremgår.

2. Parterne sørger for, at deres deltagere tydeligt angiver, hvad der er ikke-frigivet viden, f.eks. ved en passende mærkning eller brugsindskrænkende påtegning. Dette gælder også for enhver hel eller delvis gengivelse af den pågældende viden.

Når en part modtager ikke-frigivet viden i medfør af aftalen, skal den respektere denne videns beskyttede karakter. Dette krav bortfalder automatisk, når ejeren gør den pågældende viden alment tilgængelig.

3. Ikke-frigivet viden, som meddeles i medfør af aftalen, kan af den modtagende part videregives til personer inden for eller ansat af den modtagende part samt til andre berørte ministerier og styrelser hos den modtagende part, når disse har fået tilladelse hertil med specielt henblik på den igangværende fælles forskning, under den forudsætning, at sådan ikke-frigivet viden kun videregives på grundlag af en aftale om fortrolighed, og at den som anført ovenfor let kan identificeres som sådan.

4. Med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der stiller ikke-frigivet viden til rådighed, kan den modtagende part give sådan viden større udbredelse end tilladt efter punkt 3. Parterne samarbejder om at fastlægge procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts nationale praksis, love og bestemmelser.

B. Ikke-frigivet viden, der ikke er i dokumentform

Ikke-frigivet viden eller anden fortrolig viden, der ikke forelægges i dokumentform, men som stilles til rådighed på seminarer eller møder, der afholdes i henhold til aftalen, eller som er tilvejebragt gennem udstationering af personale, brug af faciliteter eller gennem fælles projekter, behandles af parterne og deres deltagere efter principperne for ikke-frigivet viden i dokumentform, dog forudsat at modtageren af sådan ikke-frigivet eller fortrolig eller beskyttet viden er blevet gjort opmærksom på denne videns fortrolige karakter på det tidspunkt, hvor den pågældende viden blev meddelt.

C. Forvaltning af ikke-frigivet viden

Parterne bestræber sig på at sikre, at ikke-frigivet viden, som de får stillet til rådighed i henhold til aftalen, forvaltes på den måde, som er fastlagt heri. Hvis en af parterne bliver opmærksom på, at den vil blive eller med rimelighed kan forventes at blive ude af stand til at opfylde fortrolighedsbestemmelserne i afsnit A og B, giver den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke skridt der bør tages.