21998D0507(09)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 82/97 af 12. november 1997 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 134 af 07/05/1998 s. 0011 - 0038


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 82/97 af 12. november 1997 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag VI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 2/97 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg (1);

tilpasningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (2), til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (3) og til visse afgørelser truffet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring ved kapitel IV, A i bilag I til akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlaget for Den Europæiske Union (4), bør indarbejdes i aftalen;

af klarhedshensyn er det nødvendigt at ajourføre hele bilag VI; til dette formål samles ikke blot de afsnit, der ændres på datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse, men også de afsnit, der allerede er blevet ændret, samt uændrede afsnit i en enkelt tekst -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til bilag VI til aftalen erstattes med den tekst, der er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Teksten til tilpasningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72 og til afgørelse nr. 117, nr. 118, nr. 135 og nr. 150 truffet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring ved kapitel IV, A i bilag I til akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlaget for Den Europæiske Union, på islandsk og norsk, som er knyttet til de respektive sproglige udgaver af denne afgørelse, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 13. november 1997, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet og i EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1997.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

E. BULL

Formand

(1) EFT L 85 af 27.3.1997, s. 67.

(2) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.

(3) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.

(4) EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, tilpasset ved EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1.

BILAG VI

SOCIAL SIKRING

INDLEDNING

Når de i dette bilag omhandlede retsakter indeholder begreber eller henvisninger til procedurer, der er specielle for Fællesskabets retsorden, som f.eks.:

- præambler

- hvem EF-retsakter er rettet til

- EF's områder og sprog

- rettigheder og forpligtelser, som EF-medlemsstaterne eller deres offentlige organer, virksomheder eller borgere har i forhold til hinanden, og

- informations- og notifikationsprocedurer

gælder protokol 1 om horisontale tilpasninger, medmindre andet er bestemt i dette bilag.

SEKTORTILPASNINGER

I. I dette bilag og uanset bestemmelserne i protokol 1 omfatter udtrykket »medlemsstat(er)« i de omhandlede retsakter ud over dets betydning i de pågældende EF-retsakter tillige Island, Liechtenstein og Norge.

II. Når bestemmelserne i de i dette bilag omhandlede retsakter anvendes i forbindelse med aftalen, påtager Det Blandede EØS-Udvalg sig i henhold til aftalens del VII de rettigheder og forpligtelser, der er tillagt henholdsvis Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring under EF-Kommissionen og Revisionsudvalget under Den Administrative Kommission.

OMHANDLEDE RETSAKTER

1. 371 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet

som ajourført ved:

- 383 R 2001: Rådets forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT L 230 af 22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved:

- 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT L 160 af 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT L 160 af 20.6.1985, s. 7)

- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 170)

- 386 R 3811: Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT L 355 af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT L 131 af 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT L 224 af 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT L 331 af 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT L 206 af 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1247: Rådets forordning (EØF) nr. 1247/92 af 30. april 1992 (EFT L 136 af 19.5.1992, s. 1)

- 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT L 136 af 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT L 136 af 19.5.1992, s. 28)

- 392 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 1)

- 1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, tilpasset ved EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1)

- 395 R 3095: Rådets forordning (EF) nr. 3095/95 af 22. december 1995 (EFT L 335 af 30.12.1995, s. 1)

- 395 R 3096: Rådets forordning (EF) nr. 3096/95 af 22. december 1995 (EFT L 335 af 30.12.1995, s. 10).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) Artikel 1, litra j), tredje afsnit, finder ikke anvendelse.

b) For alderdoms- og efterladteydelser finder artikel 49 anvendelse med virkning fra 1. januar 1994.

c) I artikel 88 erstattes »Traktatens artikel 106« med »artikel 41 i EØS-aftalen«.

d) Artikel 94, stk. 9, finder ikke anvendelse.

e) Artikel 95, litra b), finder ikke anvendelse.

f) Artikel 96 finder ikke anvendelse.

g) Artikel 100 finder ikke anvendelse.

h) I bilag I, nr. I, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til bestemmelserne om arbejdsskadeforsikring i lov om social sikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til den nationale lov om social sikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).«

i) I bilag I, nr. II, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle eller et barn under 25 år.

Q. LIECHTENSTEIN

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle eller et barn under 25 år, som forsørges.

R. NORGE

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket »familiemedlem« en ægtefælle eller et barn under 25 år.«

j) I bilag II, nr. I, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

Ingen.«

k) I bilag II, nr. II, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

a) Ydelser i form af et engangsbeløb, der udbetales ved fødsel i henhold til den nationale lov om social sikring.

b) Ydelser i form af et engangsbeløb, der udbetales ved adoption i henhold til den nationale lov om social sikring.«

l) I bilag II, nr. III, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

Ingen.«

m) I bilag II, litra a), tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

a) Enkemandshjælp (lov om tilkendelse af enkemandshjælp af 25. november 1981).

b) Ydelser til blinde (lov om tilkendelse af ydelser til blinde af 17. december 1970).

c) Barselspenge (lov om tilkendelse af barselspenge af 25. november 1981).

d) Supplerende ydelser til alderdoms-, efterladte- og invalideforsikringen (lov om supplerende ydelser til alderdoms-, efterladte- og invalideforsikringen af 10. december 1965, som revideret den 12. november 1992).

e) Hjælp til ubemidlede (lov om supplerende ydelser til alderdoms-, efterladte- og invalideforsikringen af 10. december 1965, som revideret den 12. november 1992).

R. NORGE

a) Grundydelse og hjælpeydelse i henhold til § 8, stk. 2, nr. 12, om national forsikring af 17. juni 1966 med henblik på at dække ekstraomkostninger eller behov for særlig pasning, pleje eller hjemmehjælp på grund af sygdom, ulykke eller handicap, bortset fra tilfælde hvor den ydelsesberettigede oppebærer alders-, invalide- eller efterladtepension fra den nationale forsikringsordning.

b) Garanteret minimumstillægspension til personer, der har medfødt handicap, eller som er blevet invalideret i ung alder i overensstemmelse med § 7, stk. 3, og § 8, stk. 4, i lov nr. 12 om national forsikring af 17. juni 1966.

c) Ydelse til børnepasning og uddannelsesydelse til enker/enkemænd i overensstemmelse med § 10, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov nr. 12 om national forsikring af 17. juni 1966.«

n) I bilag III, litra a), tilføjes følgende:

»106. ISLAND - BELGIEN

Ingen overenskomst.

107. ISLAND - DANMARK

Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

108. ISLAND - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

109. ISLAND - SPANIEN

Ingen overenskomst.

110. ISLAND - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

111. ISLAND - GRÆKENLAND

Ingen overenskomst.

112. ISLAND - IRLAND

Ingen overenskomst.

113. ISLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst.

114. ISLAND - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

115. ISLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

116. ISLAND - ØSTRIG

Ingen overenskomst.

117. ISLAND - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

118. ISLAND - FINLAND

Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

119. ISLAND - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

120. ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

121. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen overenskomst.

122. ISLAND - NORGE

Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

123. LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Ingen overenskomst.

124. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Ingen overenskomst.

125. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 7. april 1977, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 11. august 1989 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

126. LIECHTENSTEIN - SPANIEN

Ingen overenskomst.

127. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

128. LIECHTENSTEIN - GRÆKENLAND

Ingen overenskomst.

129. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Ingen overenskomst.

130. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Artikel 5, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. november 1976 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

132. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

133. LIECHTENSTEIN - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 26. september 1968, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1977 og nr. 2 af 22. oktober 1987 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

135. LIECHTENSTEIN - FINLAND

Ingen overenskomst.

136. LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Ingen overenskomst.

137. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen overenskomst.

138. LIECHTENSTEIN - NORGE

Ingen overenskomst.

139. NORGE - BELGIEN

Ingen overenskomst.

140. NORGE - DANMARK

Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

141. NORGE - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

142. NORGE - SPANIEN

Ingen overenskomst.

143. NORGE - FRANKRIG

Ingen.

144. NORGE - GRÆKENLAND

Artikel 16, stk. 5, i overenskomst om social sikring af 12. juni 1980.

145. NORGE - IRLAND

Ingen overenskomst.

146. NORGE - ITALIEN

Ingen.

147. NORGE - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

148. NORGE - NEDERLANDENE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13. april 1989.

149. NORGE - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august 1985.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

150. NORGE - PORTUGAL

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 5. juni 1980.

151. NORGE - FINLAND

Artikel 10 i overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

152. NORGE - SVERIGE

Artikel 10 i overenskomst om social sikring af 15. juni 1992.

153. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«

o) I bilag III, litra b), tilføjes følgende:

»106. ISLAND - BELGIEN

Ingen overenskomst.

107. ISLAND - DANMARK

Ingen.

108. ISLAND - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

109. ISLAND - SPANIEN

Ingen overenskomst.

110. ISLAND - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

111. ISLAND - GRÆKENLAND

Ingen overenskomst.

112. ISLAND - IRLAND

Ingen overenskomst.

113. ISLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst.

114. ISLAND - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

115. ISLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

116. ISLAND - ØSTRIG

Ingen overenskomst.

117. ISLAND - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

118. ISLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

119. ISLAND - SVERIGE

Ingen.

120. ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

121. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Ingen overenskomst.

122. ISLAND - NORGE

Ingen.

123. LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Ingen overenskomst.

124. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Ingen overenskomst.

125. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 7. april 1977, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 11. august 1989 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

126. LIECHTENSTEIN - SPANIEN

Ingen overenskomst.

127. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG

Ingen overenskomst.

128. LIECHTENSTEIN - GRÆKENLAND

Ingen overenskomst.

129. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Ingen overenskomst.

130. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Artikel 5, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. november 1976 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

132. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst.

133. LIECHTENSTEIN - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 26. september 1968, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1977 og nr. 2 af 22. oktober 1987 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Ingen overenskomst.

135. LIECHTENSTEIN - FINLAND

Ingen overenskomst.

136. LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Ingen overenskomst.

137. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen overenskomst.

138. LIECHTENSTEIN - NORGE

Ingen overenskomst.

139. NORGE - BELGIEN

Ingen overenskomst.

140. NORGE - DANMARK

Ingen.

141. NORGE - TYSKLAND

Ingen overenskomst.

142. NORGE - SPANIEN

Ingen overenskomst.

143. NORGE - FRANKRIG

Ingen.

144. NORGE - GRÆKENLAND

Ingen.

145. NORGE - IRLAND

Ingen overenskomst.

146. NORGE - ITALIEN

Ingen.

147. NORGE - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst.

148. NORGE - NEDERLANDENE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13. april 1989.

149. NORGE - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august 1985.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

150. NORGE - PORTUGAL

Ingen.

151. NORGE - FINLAND

Ingen.

152. NORGE - SVERIGE

Ingen.

153. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«

p) I bilag IV, afsnit A, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

Ingen.«

q) I bilag IV, afsnit B, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

Ingen.«

r) I bilag IV, afsnit C, tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Alle ansøgninger om grundlæggende og supplerende alderdomspensioner.

Q. LIECHTENSTEIN

Alle ansøgninger om almindelige pensioner fra alders-, efterladte- og invalidepensioner samt fra alders-, efterladte- og invalidepensioner fra den på erhvervsvirksomhed baserede ordning, for så vidt bestemmelserne i de pågældende pensionskasser ikke fastsætter nogen reduktion.

R. NORGE

Alle ansøgninger om alderspensioner anført i bilag IV D.«

s) I bilag IV, afsnit D 2, tilføjes følgende:

»Norske invalidepensioner, også når de er overgået til alderdomspensioner ved pensionsalderen, og alle pensioner (efterlevende- og alderdomspensioner) baseret på en afdød persons pensionsindtægter.«

t) I bilag VI tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Såfremt beskæftigelse eller selvstændigt erhverv er opført i Island, og forsikringsbegivenheder indtræder ved beskæftigelse eller selvstændigt erhverv i en anden stat, som er omfattet af denne forordning, og såfremt invalidepensionen i henhold til ordningerne for social sikring eller for tillægspensioner (pensionskasser) i Island ikke længere omfatter tidsrummet mellem forsikringsbegivenhedens indtræden og pensionsalderen (fremtidige perioder), skal der i forbindelse med de fremtidige perioder tages hensyn til forsikringsperioder henhørende under lovgivningen i en anden stat, der er omfattet af denne forordning, som var de forsikringsperioder i Island.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Enhver arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, som ikke længere er omfattet af Liechtensteins lovgivning om invalideforsikring, anses ved anvendelsen af kapitel 3 i forordningens afsnit III som værende forsikret under denne forsikring med henblik på tilkendelse af en almindelig invalidepension, hvis:

a) den pågældende person på tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden i henhold til bestemmelserne i Liechtensteins lovgivning om invalideforsikring:

i) nyder godt af revalideringsforanstaltninger under Liechtensteins invalideforsikringsordning; eller

ii) er forsikret i henhold til lovgivning om alderdoms-, efterladte- og invalideforsikring i en anden stat, som er omfattet af denne forordning; eller

iii) har ret til pensioner i henhold til invalide- eller alderdomsforsikringen i en anden stat, som er omfattet af denne forordning eller modtager en sådan pension; eller

iv) er uarbejdsdygtig i henhold til lovgivningen i en anden stat, som er omfattet af denne forordning, og har ret til ydelser fra syge- eller ulykkesforsikringen i den pågældende stat eller modtager en sådan ydelse; eller

v) på grund af arbejdsløshed har ret til kontantydelser fra arbejdsløshedsforsikringen i en anden stat, som er omfattet af denne forordning, eller modtager en sådan ydelse; eller

b) den pågældende person arbejdede i Liechtenstein som grænsearbejder og i løbet af de seneste tre år forud for forsikringsbegivenhedens indtræden i henhold til Liechtensteins lovgivning i mindst tolv måneder indbetalte bidrag i henhold til denne lovgivning; eller

c) den pågældende person må opgive sit arbejde eller selvstændige erhverv i Liechtenstein som følge af ulykke eller sygdom, så længe han eller hun opholder sig i Liechtenstein; vedkommende skal indbetale bidrag på samme grundlag som en person uden indtægtsgivende erhverv.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, i forordningen vil den faste ydelse (»Freizügigkeitsleistung«) i henhold til loven om erhvervsydelser af 20. oktober 1987 efter anmodning blive udbetalt kontant til arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, der ikke længere er omfattet af Liechtensteins lovgivning i henhold til bestemmelserne i afsnit II i forordningen, såfremt den pågældende person forlader området Liechtenstein og Schweiz før 1. januar 1998 og anmoder om en kontantydelse før den 1. januar 1998.

R. NORGE

1. Overgangsbestemmelserne i den norske lovgivning, som medfører en begrænsning af den forsikringsperiode, som kræves for en fuld tillægspension for personer, der er født før 1937, finder anvendelse på personer, der er omfattet af forordningen, forudsat at de har haft bopæl i Norge eller har haft indtægter som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Norge i det antal år, der kræves efter det fyldte 16. år og før 1. januar 1967. Der kræves et år for hvert år, den pågældende person er født før 1937.

2. En person, der er forsikret i henhold til den nationale lov om social sikring, og som yder pleje til gamle, handicappede eller syge med plejebehov, skal i henhold til de pågældende bestemmelser tildeles pensionspoint for sådanne perioder. På lignende måde tildeles en person, der passer små børn, pensionspoint, når vedkommende opholder sig i en anden stat end Norge, hvor denne forordning anvendes, forudsat at den pågældende person har forældreorlov i henhold til den norske arbejdslovgivning.

3. For så vidt som norsk efterlevende- eller invalidepension, beregnet i henhold til artikel 46, stk. 2, og ved anvendelse af artikel 45, er betalbar efter forordningen, finder bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, underafdeling 3, artikel 10, stk. 1, underafdeling 3, og artikel 10, stk. 11, underafdeling 3, i den nationale lov om social sikring, ved hvilken en pension kan bevilges ved, at der gøres en undtagelse fra det generelle krav om, at modtageren skal have været sikret under den nationale lov om social sikring i de sidste tolv måneder før den sociale begivenhed, ikke anvendelse.«

u) I bilag VII tilføjes følgende:

»13. Selvstændig beskæftigelse i Island og lønnet beskæftigelse i en anden stat, der er omfattet af denne forordning, af en person, der har bopæl i Island.

14. Selvstændig beskæftigelse i Liechtenstein og lønnet beskæftigelse i en anden stat, der er omfattet af denne forordning.

15. Selvstændig beskæftigelse i Norge og lønnet beskæftigelse i en anden stat, der er omfattet af denne forordning, af en person, der har bopæl i Norge.«

2. 372 R 0574: Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet,

ajourført ved:

- 383 R 2001: Rådets forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT L 230 af 22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved:

- 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT L 160 af 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT L 160 af 20.6.1985, s. 7)

- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasninger af Traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 188)

- 386 R 0513: Kommissionens forordning (EØF) nr. 513/86 af 26. februar 1986 (EFT L 51 af 28.2.1986, s. 44).

- 386 R 3811: Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT L 355 af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT L 131 af 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT L 224 af 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT L 331 af 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT L 206 af 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT L 136 af 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT L 136 af 19.5.1992, s. 28)

- 392 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 1)

- 1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21 tilpasset med EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1)

- 395 R 3095: Rådets forordning (EF) nr. 3095/95 af 22. december 1995 (EFT L 335 af 30.12.1995, s. 1)

- 395 R 3096: Rådets forordning (EF) nr. 3096/95 af 22. december 1995 (EFT L 335 af 30.12.1995, s. 10).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) I bilag 1 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

1. Heilbrig sis- og tryggingamálará sherra (Ministeren for sundhed og social sikring), Reykjavik.

2. Félagsmálará sherra (Socialministeren), Reykjavik.

3. Fjármálar sherra (Finansministeren), Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Fyrstendømmet Liechtensteins regering), Vaduz.

R. NORGE

1. Sosial- og helsedepartementet (Sundheds- og Socialministeriet), Oslo.

2. Kommunal- og Arbeidsdepartementet (Ministeriet for Kommunal Styrelse og Arbejdsforhold), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (Børne og Familieministeriet), Oslo.

4. Justisdepartementet (Justitsministeriet), Oslo.

5. Utenriksdepartementet (Udenrigsministeriet), Oslo.«

b) I bilag 2 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

1. Ved alle forsikringsbegivenheder bortset fra arbejdsløsheds- og familieydelser:

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

2. Arbejdsløshedsydelser:

Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskrifstofan (Statens Institut for Social Sikring, Arbejdsløshedsforsikringskassen), Reykjavik.

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af børnepenge og supplerende børnepenge:

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

b) Børnepenge og supplerende børnepenge:

Ríkisskattstjóri (Styrelsen for Skattevæsenet), Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sygdom og moderskab:

- den anerkendte sygekasse, som den pågældende person er forsikret i, eller

- Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

2. Invaliditet:

a) Invalideforsikring:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteins Invalideforsikring).

b) Beskæftigelsesordning:

Den pensionskasse, som den seneste arbejdsgiver er tilsluttet.

3. Alderdom og dødsfald (pensioner):

a) Alderdoms- og efterladteforsikring:

Liechtensteinische Alters- og Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins Alderdoms- og Efterladteforsikring).

b) Beskæftigelsesordning:

Den pensionskasse, som den seneste arbejdsgiver er tilsluttet.

4. Arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

- den arbejdsulykkesforsikringskasse, hvor den pågældende person er forsikret, eller

- Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi)

5. Arbejdsløshed:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi)

6. Familieydelser:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensationskasse).

R. NORGE

1. Arbejdsløshedsydelser:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Arbejdsdirektoratet i Oslo, de regionale arbejdsformidlingskontorer og de lokale arbejdsformidlingskontorer på bopæls- eller opholdsstedet).

2. Alle andre ydelser under den norske lov om forsikring:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Sikring i udlandet), Oslo.

2. Familieydelser:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Forsikringsadministration), Oslo, og Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Sikring i Udlandet), Oslo.

4. Pensionsforsikringsordning for søfolk:

Pensjonstrygden for sjømenn (Pensionsforsikringen for Søfolk), Oslo.

5. Lov af 16. juni 1989 om Industriel Ulykkesforsikring (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

Det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren er forsikret. Hvis ikke forsikret: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Industriulykkesforsikringssammenslutningen), Oslo.

6. Garantiordningen for socialsikringsforordninger i henhold til afsnit 32 i Søfartsloven af 30. maj 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975)

Det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren er forsikret.«

c) I slutningen af bilag 3 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

1. Sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom, dødsfald, arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Tryggningastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

2. Arbejdsløshed:

Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskrifstofan (Statens Institut for Social Sikring, Arbejdsløshedsforsikringskassen), Reykjavik.

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af børnepenge og supplerende børnepenge:

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

b) Børnepenge og supplerende børnepenge:

Ríkisskattstjóri (Styrelsen for Skattevæsenet), Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sygdom, moderskab, arbejdsulykker, erhvervssygdomme og arbejdsløshed:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi)

2. Alderdom og dødsfald:

a) Alderdoms- og efterladteforsikring:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins Alderdoms- og Efterladteforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

3. Invaliditet:

a) Invalideforsikring:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteins Invalideforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

4. Familieydelser:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensationskasse).

R. NORGE

1. De lokale arbejdskontorer og trygdekontorer på bostedet eller opholdsstedet (de lokale arbejdsformidlings- og forsikringskontorer på bopæls- eller opholdsstedet).

2. Lov af 16. juni 1989 om Industriulykkesforsikring (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

Det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren er forsikret. Hvis ikke forsikret: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Industriulykkesforsikringssammenslutningen), Oslo.

3. Garantiordningen for fordringer inden for social sikring i henhold til afsnit 32 i sømandsloven af 30. maj 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975):

Arbejdstagerne kan kontakte arbejdsgiveren på arbejdsstedet, f.eks. om bord på et skib. Fra bopælsstedet eller opholdsstedet kan arbejdstageren kontakte det forsikringsselskab, hvor arbejdsgiveren er forsikret.«

d) I bilag 4, afsnit K. ØSTRIG, tilføjes følgende i slutningen af stk. 2:

»c) for Liechtenstein:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Det regionale arbejdsformidlingskontor for Vorarlberg); Bregenz.«

e) I bilag 4, afsnit K. ØSTRIG, tilføjes følgende i slutningen af stk. 3b):

»iii) Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Det regionale arbejdsformidlingskontor for Vorarlberg); Bregenz.«

f) I bilag 4 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

1. Sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom, dødsfald, arbejdsulykker og erhvervssygdomme:

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

2. Arbejdsløshed:

Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskrifstofan (Statens Institut for Social Sikring, Arbejdsløshedsforsikringskassen), Reykjavik.

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af børnepenge og supplerende børnepenge:

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

b) Børnepenge og supplerende børnepenge:

Ríkisskattstjóri (Styrelsen for Skattevæsenet), Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Sygdom, moderskab, arbejdsulykker, erhvervssygdomme og arbejdsløshed:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi)

2. Alderdom og dødsfald:

a) Alderdoms- og efterladteforsikring:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins Alderdoms- og Efterladteforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

3. Invaliditet:

a) Invalideforsikring:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteins Invalideforsikring).

b) Erhvervsordning:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

4. Familieydelser:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensationskasse).

R. NORGE

1. Arbejdsløshedsydelser:

Arbeidsdirektoratet (Arbejdsdirektoratet), Oslo.

2. I alle andre tilfælde:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.«

g) I bilag 5 tilføjes følgende:

»106. ISLAND - BELGIEN

Finder ikke anvendelse.

107. ISLAND - DANMARK

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

108. ISLAND - TYSKLAND

Finder ikke anvendelse.

109. ISLAND - SPANIEN

Finder ikke anvendelse.

110. ISLAND - FRANKRIG

Finder ikke anvendelse.

111. ISLAND - GRÆKENLAND

Finder ikke anvendelse.

112. ISLAND - IRLAND

Finder ikke anvendelse.

113. ISLAND - ITALIEN

Finder ikke anvendelse.

114. ISLAND - LUXEMBURG

Ingen.

115. ISLAND - NEDERLANDENE

Udveksling af breve af 25. april og 26. maj 1995 om artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3, i forordningen om kravene om refusion af udgifterne til ydelserne ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme som fastlagt i kapitel 1 og 4 i afsnit III i forordning (EØF) nr. 1408/71 med undtagelse af artikel 22, stk. 1, litra c) og artikel 55, stk. 1, litra c).

116. ISLAND - ØSTRIG

Arrangement af 21. juni 1995 om refusion af udgifter inden for social sikring.

117. ISLAND - PORTUGAL

Finder ikke anvendelse.

118. ISLAND - FINLAND

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

119. ISLAND - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

120. ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

121. ISLAND - LIECHTENSTEIN

Finder ikke anvendelse.

122. ISLAND - NORGE

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

123. LIECHTENSTEIN - BELGIEN

Finder ikke anvendelse.

124. LIECHTENSTEIN - DANMARK

Finder ikke anvendelse.

125. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND

Ingen.

126. LIECHTENSTEIN - SPANIEN

Finder ikke anvendelse.

127. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG

Finder ikke anvendelse.

128. LIECHTENSTEIN - GRÆKENLAND

Finder ikke anvendelse.

129. LIECHTENSTEIN - IRLAND

Finder ikke anvendelse.

130. LIECHTENSTEIN - ITALIEN

Ingen.

131. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG

Finder ikke anvendelse.

132. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE

Finder ikke anvendelse.

133. LIECHTENSTEIN - ØSTRIG

Arrangement af 14. december 1995 om refusion af udgifter inden for social sikring.

134. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL

Finder ikke anvendelse.

135. LIECHTENSTEIN - FINLAND

Finder ikke anvendelse.

136. LIECHTENSTEIN - SVERIGE

Finder ikke anvendelse.

137. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE

Finder ikke anvendelse.

138. LIECHTENSTEIN - NORGE

Finder ikke anvendelse.

139. NORGE - BELGIEN

Finder ikke anvendelse.

140. NORGE - DANMARK

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

141. NORGE - TYSKLAND

Finder ikke anvendelse.

142. NORGE - SPANIEN

Finder ikke anvendelse.

143. NORGE - FRANKRIG

Ingen.

144. NORGE - GRÆKENLAND

Ingen.

145. NORGE - IRLAND

Finder ikke anvendelse.

146. NORGE - ITALIEN

Ingen.

147. NORGE - LUXEMBOURG

Ingen.

148. NORGE - NEDERLANDENE

Udveksling af breve af 13. januar 1994 og 10. juni 1994 om artikel 36, stk. 3 og artikel 63, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1408/71 (kravene om refusion af udgifterne til ydelserne fastlagt i kapitel 1 og 4 i afsnit III i forordning (EØF) nr. 1408/71 med undtagelse af artikel 22, stk. 1, litra c) og artikel 55, stk. 1, litra c) samt ligeledes de udgifter ved administrativ og lægelig kontrol, der er anført i artikel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72.

149. NORGE - ØSTRIG

Ingen.

150. NORGE - PORTUGALIngen.

151. NORGE - FINLAND

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

152. NORGE - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsydelser) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter til administrativ kontrol og lægeundersøgelser).

153. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 7, stk. 3, i den administrative aftale af 28. august 1990 om gennemførelse af overenskomsten om social sikring.«

h) I bilag 6 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Direkte betaling.

Q. LIECHTENSTEIN

Direkte betaling.

R. NORGE

Direkte betaling.«

i) I bilag 7 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Liechtensteins Nationalbank), Vaduz.

R. NORGE

Sparebanken NOR (the Union Bank of Norway), Oslo.«

j) I bilag 8 tilføjes følgende i slutningen af afsnit A (a):

»Island og Belgien

Island og Tyskland

Island og Spanien

Island og Frankrig

Island og Luxembourg

Island og Nederlandene

Island og Østrig

Island og Finland

Island og Sverige

Island og Det Forenede Kongerige

Island og Liechtenstein

Island og Norge

Liechtenstein og Belgien

Liechtenstein og Tyskland

Liechtenstein og Spanien

Liechtenstein og Frankrig

Liechtenstein og Irland

Liechtenstein og Luxembourg

Liechtenstein og Nederlandene

Liechtenstein og Østrig

Liechtenstein og Finland

Liechtenstein og Sverige

Liechtenstein og Det Forenede Kongerige

Liechtenstein og Norge

Norge og Belgien

Norge og Tyskland

Norge og Spanien

Norge og Frankrig

Norge og Irland

Norge og Luxembourg

Norge og Nederlandene

Norge og Østrig

Norge og Portugal

Norge og Finland

Norge og Sverige

Norge og Det Forenede Kongerige«

k) I bilag 8 i slutningen af punkt A b) tilføjes følgende:

»Norge og Danmark«

l) I bilag 9 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til ydelserne under Islands sociale sikringsordninger.

Q. LIECHTENSTEIN

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de ydelser, der tilkendes af de anerkendte sygekasser i overensstemmelse med bestemmelserne i den nationale lovgivning om sygeforsikring.

R. NORGE

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de ydelser, der tilkendes i henhold til kapitel 2 i den nationale lov om sikring (lov af 17. juni 1966), i henhold til lov af 19. november 1982 om det kommunale sundhedsvæsen, i henhold til lov af 19. juni 1969 om hospitaler og i henhold til lov af 28. april 1961 om sundhedspleje for mentalt syge.«

m) I bilag 10 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Alle forsikringsbegivenheder bortset fra forordningens artikel 17 og gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2:

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

1. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1:

a) I forbindelse med forordningens artikel 14, stk. 1, og artikel 14 b), stk. 1:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring).

b) I forbindelse med forordningens artikel 17:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11a, stk. 1:

a) I forbindelse med forordningens artikel 14a, stk. 1, og artikel 14b, stk. 2:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring).

b) I forbindelse med forordningens artikel 17:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 2:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Kontoret for Nationaløkonomi og Liechtensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring).

4. Ved anvendelse af artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

Gemeindeverwaltung (kommunaladministrationen) på bopælsstedet.

5. Ved anvendelse af artikel 80, stk. 2, og artikel 81:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med artikel 36, 63 og 70:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi).

R. NORGE

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra a) og b), og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra a), og stk. 2, når arbejdet udføres uden for Norge, og artikel 14a, stk. 1, litra b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo.

2. Ved anvendelse af artikel 14a, stk. 1, litra a), hvis arbejdet udføres i Norge:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor den pågældende person er bosat.

3. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), hvis den pågældende person er udstationeret i Norge:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdsgiverens repræsentant er registreret i Norge, og, hvis arbejdsgiveren ikke er repræsenteret i Norge, det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdet udføres.

4. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 2, og artikel 14, stk. 3:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor den pågældende person er bosat.

5. Ved anvendelse af artikel 14a, stk. 2:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdet udføres.

6. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. 1 og 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo.

7. Ved anvendelse af artikel 17 i forordningen:

a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Det Nationale Kontor for Social Sikring i Udlandet), Oslo.

b) Stavanger trygdekontor (Stavangers lokale socialsikringskontor), Stavanger

Særlige tilfælde

i) personer, der arbejder i Norge for en arbejdsgiver, der ikke har noget registreret kontor i Norge

ii) personer, der arbejder i Norge for en arbejdsgiver, der har et registreret kontor i Stavanger.

8. Ved anvendelse af artikel 36, 63 og 87 i forordningen og artikel 102, stk. 2 og 105, stk. 1, i gennemførelsesforordningen:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Forsikringsadministration), Oslo.

9. Ved anvendelse af de øvrige bestemmelser i kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 8 i afsnit III i forordningen og bestemmelserne forbundet med disse bestemmelser i gennemførelsesforordningen:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Forsikringsadministration), Oslo, og dens udpegede afdelinger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Det nationale kontor for social sikring i udlandet), de regionale og lokale forsikringskontorer).

10. Ved anvendelse af kapitel 6 i afsnit III i forordningen og bestemmelserne i forbindelse med disse bestemmelser i gennemførelsesforordningen:

Arbeidsdirektoratet (Arbejdsdirektoratet), Oslo og dets udpegede afdelinger.

11. Ved anvendelse af artikel 10a i forordningen og artikel 2 i gennemførelsesforordningen:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Det Nationale Kontor for Social Sikring i Udlandet), Oslo.

12. I forbindelse med pensionsforsikringsordningen for søfolk:

a) Det lokale sikringskontor på bopælsstedet, når den pågældende person er bosiddende i Norge

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Det Nationale Kontor for Social Sikring i Udlandet), Oslo vedrørende betaling af ydelser i forbindelse med ordningen for personer, der er bosiddende i udlandet.«

n) I bilag 11 tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen

R. NORGE

Ingen.«

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL

3.1. 373 Y 0919(02): Beslutning nr. 74 af 22. februar 1973 vedrørende ydelse af lægebehandling i tilfælde af midlertidigt ophold i medfør af artikel 22, stk. 1, litra a), nr. i), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikel 21 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 4).

3.2. 373 Y 0919(03): Beslutning nr. 75 af 22. februar 1973 vedrørende behandling af begæringer om fornyet afgørelse, indgivet af invalidepensionister på grundlag af artikel 94, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 5).

3.3. 373 Y 0919(06): Beslutning nr. 78 af 22. februar 1973 vedrørende fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførelse af reglerne om nedsættelse eller suspension (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 8).

3.4. 373 Y 0919(07): Beslutning nr. 79 af 22. februar 1973 vedrørende fortolkningen af artikel 48, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om sammenlægning af forsikringsperioder og dermed ligestillede perioder inden for invalide-, alderdoms- og efterladteforsikringen (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 9).

3.5. 373 Y 0919(09): Beslutning nr. 81 af 22. februar 1973 om medregning af forsikringsperioder tilbagelagt inden for en bestemt beskæftigelse i henhold til artikel 45, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 11).

3.6. 373 Y 0919(11): Beslutning nr. 83 af 22. februar 1973 om fortolkningen af artikel 68, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikel 82 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 angående familietillæg til ydelser ved arbejdsløshed (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 14).

3.7. 373 Y 0919(13): Beslutning nr. 85 af 22. februar 1973 om fortolkning af artikel 57, stk. i, Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og af artikel 67, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om bestemmelse af den lovgivning, der skal anvendes, og af den kompetente institution for så vidt angår tilkendelse af ydelser i anledning af erhvervssygdomme (EFT C 75 af 19.9.1973, s. 17).

3.8. 373 Y 1113(02): Afgørelse nr. 86 af 24. september 1973 vedrørende forretningsordenen for og sammensætningen af Revisionsudvalget under De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission For Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring (EFT C 96 af 13.11.1973, s. 2), som ændret ved:

- 395 D 0512: Afgørelse nr. 159 af 3. oktober 1995 (EFT L 294 af 8.12.1995, s. 38).

3.9. 374 Y 0720(06): Afgørelse nr. 89 af 20. marts 1973 om fortolkningen af artikel 16, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 vedrørende tjenstgørende personale ved diplomatiske missioner og konsulater (EFT C 86 af 20.7.1974, s. 7).

3.10. 374 Y 0720(07): Afgørelse nr. 91 af 12. juli 1973 om fortolkningen af artikel 46, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 angående fastsættelse af de ydelser, hvorpå der haves krav i medfør af samme artikels stk. 1 (EFT C 86 af 20.7.1974, s. 8).

3.11. 374 Y 0823(04): Afgørelse nr. 95 af 24. januar 1974 om fortolkningen af artikel 46, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 vedrørende pro rata temporis-beregning af pensioner (EFT C 99 af 23.8.1974, s. 5).

3.12. 374 Y 1017(03): Afgørelse nr. 96 af 15. marts 1974 om fornyet fastsættelse af ret til ydelser i henhold til artikel 49, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 126 af 17.10.1974, s. 23).

3.13. 375 Y 0705(02): Afgørelse nr. 99 af 13. marts 1975 om fortolkningen af artikel 107, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 574/72, i henseende til forpligtelsen til at foretage omberegning af løbende ydelser (EFT C 150 af 5.7.1975, s. 2).

3.14. 375 Y 0705(03): Afgørelse nr. 100 af 23. januar 1975 om refusion af kontantydelser, udredt af opholdsstedets eller bopælsstedets institution for den kompetente institutions regning samt enkeltheder vedrørende refusion af disse ydelser (EFT C 150 af 5.7.1975, s. 3).

3.15. 376 Y 0526(03): Afgørelse nr. 105 af 19. december 1975 om anvendelse af artikel 50 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 117 af 26.5.1976, s. 3).

3.16. 378 Y 0530(02): Afgørelse nr. 109 af 18. november 1977 om ændring af afgørelse nr. 92 af 22. november 1973 om det i artikel 19, stk. 1 og 2, artikel 22, artikel 25, stk. 1, 3 og 4, artikel 26, artikel 28, stk. 1, artikel 28a, artikel 29 og artikel 31 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 omhandlede begreb naturalydelser fra syge- og moderskabsforsikringen, om opgørelse af refusionsbeløb i henhold til artikel 93-95 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72, og om de forskud, der skal ydes i henhold til samme forordnings artikel 102, stk. 4 (EFT C 125 af 30.5.1978, s. 2).

3.17. 383 Y 0115: Afgørelse nr. 115 af 15. december 1982 om bevilling af proteser, større bandager eller andre større naturalydelser, der er omhandlet i artikel 24, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 193 af 20.7.1983, s. 7).

3.18. 383 Y 0117: Afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982 om regler til gennemførelse af artikel 50, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (EFT C 238 af 7.9.1983, s. 3), som ændret med:

- 1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, som ændret med EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende:

»Island

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring), Vaduz.

Norge

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.«

3.19. 383 Y 1112(02): Afgørelse nr. 118 af 20. april 1983 om regler til gennemførelse af artikel 50, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (EFT C 306 af 12.11.1983, s. 2), som ændret ved:

- 1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, tilpasset ved EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

I artikel 2, stk. 4, tilføjes følgende:

»Island

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Reykjavik.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteins Alderdoms-, Efterladte- og Invalideforsikring), Vaduz.

Norge

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.«

3.20. 383 Y 1102(03): Afgørelse nr. 119 af 24. februar 1983 om fortolkning af artiklerne 76 og 79, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 samt artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om samtidig ret til familieydelser eller børnetilskud (EFT C 295 af 2.11.1983, s. 3).

3.21. 383 Y 0121: Afgørelse nr. 121 af 21. april 1983 om fortolkning af artikel 17, stk. 7, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 vedrørende tilkendelse af proteser, større bandager og andre større naturalydelser (EFT C 193 af 20.7.1983, s. 10).

3.22. 386 Y 0126: Afgørelse nr. 126 af 17. oktober 1985 om anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 14a, stk. 1, litra a), og artikel 14b, stk. 1 og 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 141 af 7.6.1986, s. 3).

3.23. 386 Y 0130: Afgørelse nr. 130 af 17. oktober 1985 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EØF) (EFT L 192 af 15.7.1986, s. 1), ændret ved:

- 391 X 0140: Afgørelse nr. 144 af 9. april 1990 (E 401-410 F) (EFT L 71 af 18.3.1991, s. 1).

- 394 X 0604: Afgørelse nr. 153 af 7. oktober 1993 (E 001, E 103-E 127) (EFT L 244 af 19.9.1994, s. 22).

- 394 X 0605: Afgørelse nr. 154 af 8. februar 1994 (E 301, E 302, E 303) (EFT L 244 af 19.9.1994, s. 123).

- 395 D 0353: Afgørelse nr. 155 af 6. juli 1994 (E 401 til 411) (EFT L 209 af 5.9.1995, s. 1).

3.24. C/271/87/s. 3: Afgørelse nr. 132 af 23. april 1987 om fortolkning af artikel 40, stk. 3, litra a), nr. ii), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 271 af 9.10.1987, s. 3).

3.25. C/284/87/s. 3: Afgørelse nr. 133 af 2. juli 1987 om anvendelse af artikel 17, stk. 7, og artikel 60, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (EFT C 284 af 22.10.1987, s. 3, og EFT C 64 af 9.3.1988, s. 13).

3.26. C/64/88/s. 4: Afgørelse nr. 134 af 1. juli 1987 om fortolkning af artikel 45, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om sammenlægning af forsikringsperioder tilbagelagt inden for et fag, for hvilket der gælder en særordning i en eller flere medlemsstater (EFT C 64 af 9.3.1988, s. 4).

3.27. C/281/88/s. 7: Afgørelse nr. 135 af 1. juli 1987 om tilkendelse af naturalydelser, der omhandles i artikel 17, stk. 7, og artikel 60, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 og om tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet i den i artikel 20 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 omhandlede forstand, og hvor det er tvingende nødvendigt at yde hjælp straks i den i artikel 17, stk. 7, og artikel 60, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede forstand (EFT C 281 af 9.3.1988, s. 7), som ændret ved:

- 1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, som tilpasset med EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende:

»p) 35 000 IKR for bopælsstedets institution i Island;

q) 800 SFR for bopælsstedets institution i Liechtenstein;

r) 3 600 NRK for bopælsstedets institution i Norge.«

3.28. C/64/88/s. 7: Afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987 om fortolkning af artikel 45, stk. 1 til 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om medregning af forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter enhver anden medlemsstats lovgivning, med henblik på erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser (EFT C 64 af 9.3.1988, s. 7).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

I bilaget tilføjes følgende:

»P. ISLAND

Ingen.

Q. LIECHTENSTEIN

Ingen.

R. NORGE

Ingen.«

3.29. C/140/89/s. 3: Afgørelse nr. 137 af 15. december 1988 om anvendelse af artikel 15, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (EFT C 140 af 6.6.1989, s. 3).

3.30. C/287/89/s. 3: Afgørelse nr. 138 af 17. februar 1989 om fortolkning af artikel 22, stk. 1, litra c), nr. i), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 ved transplantation eller andre kirurgiske indgreb, som kræver analyse af biologiske prøver, når patienten ikke opholder sig i den medlemsstat, hvor analyserne foretages (EFT C 287 af 15.11.1989, s. 3).

3.31. C/94/90/s. 3: Afgørelse nr. 139 af 30. juni 1989 om den dato, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af de i artikel 107 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede omregningskurser, der skal benyttes ved beregningen af visse ydelser og bidrag (EFT C 94 af 12.4.1990, s. 3).

3.32. C/94/90/s. 4: Afgørelse nr. 140 af 17. oktober 1989 om den omregningskurs, der af institutionen på en helt arbejdsløs grænsearbejders bopælssted skal anvendes på den sidste løn, denne arbejdstager modtog i den kompetente stat (EFT C 94 af 12.4.1990, s. 4).

3.33. C/94/90/s. 5: Afgørelse nr. 141 af 17. oktober 1989 om ændring af afgørelse nr. 127 af 17. oktober 1985 om udarbejdelse af de i artikel 94, stk. 4, og artikel 95, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede fortegnelser (EFT C 94 af 12.4.1990, s. 5).

3.34. C/80/90/s. 7: Afgørelse nr. 142 af 13. februar 1990 om anvendelse af artikel 73, 74 og 75 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 80 af 30.3.1990, s. 7).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a) Punkt 1 finder ikke anvendelse.

b) Punkt 3 finder ikke anvendelse.

3.35. 391 D 0425: Afgørelse nr. 147 af 11. oktober 1990 om anvendelse af artikel 76 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT L 235 af 23.8.1991, s. 21), som ændret ved:

- 395 D 0353: Afgørelse nr. 155 af 4. juli 1994 (E 401 til 411) (EFT L 209 af 5.9.1995, s. 1).

3.36. 393 D 0068: Afgørelse nr. 148 af 25. juni 1992 om brugen af attesten om den lovgivning, der skal finde anvendelse (E 101) ved udstationeringer, der ikke overstiger tre måneder (EFT L 22 af 30.1.1993, s. 124).

3.37. C/229/93/s. 5: Afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 om anvendelse af artikel 77 og 78 samt artikel 79, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikel 10, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EØF) nr. 574/72 (EFT C 229 af 25.8.1993, s. 5), som ændret ved:

- 1 94 N: Akt vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21, som tilpasset med EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

Følgende indsættes i bilaget:

»P. ISLAND

Tryggingastofnun ríkisins (Statens Institut for Social Sikring), Laugavegur 114, 150 Reykjavik.

Q. LIECHTENSTEIN

1. For familieydelser

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins Familiekompensationskasse)

2. For ydelser til efterladte

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins Alderdoms- og Efterladteforsikring).

R. NORGE

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo.«

3.38. 394 D 0602: Afgørelse nr. 151 af 22. april 1993 om anvendelse af artikel 10a i forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1247/92 (EFT L 244 af 19.9.1994, s. 1).

Afgørelsens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

I bilaget tilføjes følgende:

»13. Island

- Tryggingastofnun ríkisins (Det Statslige Institut for Social Sikring), Laugavegur 114, 150 Reykjavik.

14. Norge

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker, Oslo.

15. Liechtenstein

- Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for Nationaløkonomi) vedrørende barselsydelser

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtensteins Alders- og Efterladteforsikring) vedrørende ydelser til enkemænd, supplerende aldersydelser, efterladte- og invalideforsikring og ydelser til plejeafhængige personer

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (invalideforsikring) vedrørende ydelser til blinde.«

3.39. 395 D 0419: Afgørelse nr. 156 af 7. april 1995 om prioritetsregler i forbindelse med ret til ydelse fra syge- og moderskabsforsikringen vedtaget af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring (EFT L 249 af 17.10.1995, s. 41).

3.40. 296 D 0172: Afgørelse nr. 160 af 28. november 1995 om rækkevidden af artikel 71, stk. 1, litra b), nr. ii), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71, angående ret til ydelser ved arbejdsløshed for andre arbejdstagere end grænsearbejdere, som under deres seneste beskæftigelse var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 31).

3.41. 296 D 0249: Afgørelse nr. 161 af 15. februar 1996 om den refusion, som den kompetente institution i en medlemsstat skal foretage af udgifter afholdt under et ophold i en anden medlemsstat, ifølge den i artikel 34, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 574/72 omhandlede fremgangsmåde (EFT L 83 af 2.4.1996, s. 19).

3.42. 384 Y 0802: Afgørelse nr. 162 af 31. maj 1996 om fortolkning af artikel 14, stk. 1 og artikel 14b, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om den lovgivning, der finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere.

3.43. 386 Y 0128: Afgørelse nr. 163 af 31. maj 1996 om fortolkning af artikel 22, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 i forbindelse med personer, som får dialyse- eller oxygenbehandling (EFT L 241 af 21.9.1996, s. 31).

RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE I BETRAGTNING

De kontraherende parter skal tage indholdet af følgende retsakter i betragtning:

4.1. Henstilling nr. 14 af 23. januar 1975 om udlevering af blanket E 111 til udstationerede arbejdstagere (vedtaget af Den Administrative Kommission på dennes 139. møde den 23. januar 1975).

4.2. Henstilling nr. 15 af 19. december 1980 om afgørelse af, hvilket sprog de blanketter skal udstedes på, som er nødvendige ved anvendelsen af Rådets forordninger (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72 (vedtaget af Den Administrative Kommission på dennes 176. møde den 19. december 1980).

4.3. 385 Y 0016: Henstilling nr. 16 af 12. december 1984 om indgåelse af aftaler i henhold til artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT C 273 af 24.10.1985, s. 3).

4.4. 385 Y 0017: Henstilling nr. 17 af 12. december 1984 om de statistiske oplysninger, der hvert år skal tilvejebringes med henblik på udarbejdelse af Den Administrative Kommissions beretninger (EFT C 273 af 24.10.1985, s. 3).

4.5. 386 Y 0018: Henstilling nr. 18 af 28. februar 1986 om den lovgivning, der skal finde anvendelse på arbejdsløse arbejdstagere med deltidsbeskæftigelse i en anden medlemsstat end bopælsstaten (EFT C 284 af 11.11.1986, s. 4).

4.6. C/199/93, s. 11: Henstilling nr. 19 af 24. november 1992 om et forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne ved anvendelse af fællesskabsretten (EFT C 199 af 23.7.1993, s. 11).

4.7. 386 X 0592: Henstilling nr. 20 af 31. maj 1996 om bedre behandling af afregning af gensidige refusionskrav (EFT L 259 af 12.10.1996, s. 19).

5.1. 380 Y 0609(03): Ajourføring af de erklæringer fra medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT C 139 af 9.6.1980, s. 1).

5.2. 381 Y 0613(01): Erklæringer fra Grækenland i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT C 143 af 13.6.1981, s. 1).

5.3. 383 Y 1224(01): Ændringer i den erklæring fra Forbundsrepublikken Tyskland, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT C 351 af 24.12.1983, s. 1).

5.4. C/338/86/s. 1: Ajourføring af de erklæringer fra medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT C 338 af 31.12.1986, s. 1).

5.5. C/107/87/s. 1: Erklæringer fra medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT C 107 af 22.4.1987, s. 1).

5.6. C/323/80/s. 1: Forbundsrepublikken Tysklands og Storhertugdømmet Luxembourgs regeringers afgivelse af meddelelse til Rådet i medfør af artikel 8, stk. 2, og artikel 96 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, i anledning af indgåelse af en aftale mellem de to regeringer vedrørende forskellige socialsikringsspørgsmål (EFT C 323 af 11.12.1980, s. 1).

5.7. L/90/87/s. 39: Erklæring fra Den Franske Republik i medfør af artikel 1, litra j), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 90 af 2.4.1987, s. 39).

VILKÅR FOR EFTA-STATERNES DELTAGELSE I DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING OG I DENNE KOMMISSIONS REVISIONSUDVALG I OVERENSSTEMMELSE MED AFTALENS ARTIKEL 101, STK. 1

Island, Liechtenstein og Norge kan hver især lade en repræsentant med beføjelse som rådgiver (observatør) deltage i møderne i Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring, som henhører under Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, og i møderne i Revisionsudvalget under den nævnte administrative kommission.