21998D0320(01)

Afgørelse nr. 1/98 truffet af associeringsrådet EF- Tyrkiet den 25. februar 1998 om handelsordningen for landbrugsprodukter - Protokol 1 om præferenceordningen for indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet - Protokol 2 om præferenceordningen for indførsel til Tyrkiet af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol 3 om oprindelsesreglerne - Fælles erklæring om Republikken San Marino - Fælles erklæring

EF-Tidende nr. L 086 af 20/03/1998 s. 0001 - 0038


AFGØRELSE Nr. 1/98 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET den 25. februar 1998 om handelsordningen for landbrugsprodukter (98/223/EF)

ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET HAR -

under henvisning til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet,

under henvisning til tillægsprotokollen til nævnte aftale, særlig artikel 35, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 26 i associeringsrådets afgørelse nr. 1/95 af 22. december 1995 om gennemførelse af toldunionens slutfase (1) forbedrer Tyrkiet og Fællesskabet gradvis de præferenceordninger, de anvender for den indbyrdes samhandel med landbrugsprodukter;

i associeringsrådets resolution af 6. marts 1995 blev det fundet nødvendigt at indlede forhandlinger om gensidige indrømmelser for landbrugsprodukter;

for at tage hensyn til visse problemer som følge af udvidelsen af Fællesskabet og gennemførelsen af aftalen i Uruguay-rundens regi blev det fundet nødvendigt at foretage en række ændringer i handelsordningen;

Tyrkiet og Fællesskabet har ført forhandlinger;

parterne har vedtaget bestemmelser om oprindelsesstatus;

handelspræferencerne for landbrugsprodukter mellem Tyrkiet og Fællesskabet bør samles i et enkelt dokument -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Kvantitative restriktioner for indførsel og udførsel af landbrugsprodukter og alle tilsvarende foranstaltninger forbydes mellem Fællesskabet og Tyrkiet.

2. Bestemmelserne i stk. 1 begrænser på ingen måde gennemførelsen af Fællesskabets og Tyrkiets respektive landbrugspolitikker eller vedtagelsen af foranstaltninger under disse politikker.

Artikel 2

Fællesskabet anvender den i protokol 1 anførte præferenceordning for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

Artikel 3

Tyrkiet anvender den i protokol 2 anførte præferenceordning for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

Artikel 4

Bestemmelserne om oprindelsesstatus er fastsat i protokol 3.

Artikel 5

Hvis mængderne af eller priserne for produkter, der indføres fra den anden part, og for hvilke der er indrømmet en præferenceordning virker eller vil kunne virke forstyrrende på markedet i Fællesskabet eller Tyrkiet, holdes der snarest muligt konsultationer i associeringsrådet. Dette hindrer ikke, at der efter gældende EF- eller tyrkiske bestemmelser anvendes foranstaltninger i en nødsituation.

Artikel 6

Afgørelse nr. 1/77 og artikel 2, artikel 3, stk. 1, 3 og 4 samt artikel 4 i kapitel 1 i afgørelse nr. 1/80 ophæves.

Artikel 7

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og Tyrkiets statstidende.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 1998. Dog anvendes importordningerne for hasselnødder (KN 0802 21 00 og 0802 22 00) i bilag I til protokol 1 fra 1. januar 1999.

Udfærdiget i Bruxelles den 25. februar 1998.

På vegne af Associeringsrådet EF-Tyrkiet

R. COOK

Formand

(1) EFT L 35 af 13.2.1996, s. 1.

PROTOKOL 1 om præferenceordningen for indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet

Artikel 1

Produkter med oprindelse i Tyrkiet, der er anført i bilag II til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, kan indføres til Fællesskabet på de betingelser, som er fastsat i denne protokol og i bilag 1, 2 og 3.

Artikel 2 Værditold

1. Produkter, der ikke er anført i bilag 1, er fritaget for værditold.

2. Værditolden for produkter, der er anført i bilag 1, nedsættes eller afvikles som anført i bilagets kolonne C i de perioder og på de betingelser, der er fastsat i det følgende og i bilagene til denne protokol.

3. Værditolden for visse produkter, der er anført i bilag 1, afvikles inden for rammerne af de i kolonne D anførte toldkontingenter, som er åbnet for de pågældende produkter. Den normale told efter den fælles toldtarif anvendes for de mængder, der indføres ud over kontingentmængderne.

4. For visse af de i bilag 1 anførte produkter anvendes indrømmelserne kun i bestemte perioder, jf. kolonne A og B. Den normale told efter den fælles toldtarif anvendes for de mængder, der indføres uden for de pågældende perioder.

Artikel 3 Specifik told

1. For visse af de i bilag 1 anførte produkter nedsættes eller afvikles den specifikke told på de betingelser, der er fastsat i det følgende og i bilag 1.

2. Den specifikke told nedsættes eller afvikles som anført i kolonne E i bilag 1.

3. For visse af de i bilag 1 anførte produkter nedsættes eller afvikles den specifikke told inden for de i kolonne F anførte toldkontingenter, der er fastsat for de pågældende produkter. Den normale told efter den fælles toldtarif eller nedsat told anvendes for de mængder, der indføres ud over kontingentmængderne, jf. kolonne G i bilag 1.

4. Hvis Tyrkiet anvender en særlig eksportafgift på rug, der er produceret i Tyrkiet, og som indføres direkte fra Tyrkiet til Fællesskabet, nedsættes den specifikke told med et beløb svarende til den eksportafgift, som Tyrkiet opkræver, dog højst 11,68 ECU pr. ton.

Artikel 4

I bilag 2 er der fastsat en samarbejdsordning for hasselnødder.

Artikel 5

For tilberedte tomater med et tørstofindhold på 12 vægtprocent og derover åbnes det i bilag 1 fastsatte toldkontingent for 30 000 tons i to dele på hver 15 000 tons fra henholdsvis 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december. Kontingentet forvaltes ud fra de koefficienter, der er anført i bilag 3.

BILAG 1

ORDNINGER FOR INDFØRSEL TIL FÆLLESSKABET AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I TYRKIET

Ved anvendelse af dette bilag forstås ved FTT den laveste af de toldsatser, der er vist i kolonne 3 eller 4 i II. del eller III. del, afsnit I i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret (1).

>TABELPOSITION>

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

BILAG 2

SAMARBEJDSORDNING FOR HASSELNØDDER

Med henblik på at sikre et stabilt marked, fortsatte forsyninger og stabile markedspriser for hasselnødder anvendes følgende samarbejdsordning for hasselnødder:

1. Senest i anden halvdel af september før begyndelse af hvert produktionsår føres der drøftelser mellem de to parter, der fra Fællesskabets side kan omfatte de relevante europæiske organisationer for hasselnødder og fra tyrkisk side Fiskobirlik, samt de relevante eksportørsammenslutninger.

Under disse konsultationer vil markedssituationen for hasselnødder, herunder især produktionsprognoser, lagersituation, forventede producent- og eksportpriser og den mulige markedsudvikling samt mulighederne for at tilpasse udbuddet til efterspørgslen blive drøftet.

2. Hvis indførslen af hasselnødder fra Tyrkiet til Det Europæiske Fællesskab finder sted på sådanne betingelser, at der er umiddelbar risiko for forstyrrelser på Fællesskabets marked, underretter Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber de tyrkiske myndigheder herom. Der vil straks blive ført konsultationer med henblik på at undersøge mulighederne for at skabe et stabilt marked.

BILAG 3

TOMATKONCENTRAT: JUSTERINGSKOEFFICIENTER

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 2 om præferenceordningen for indførsel til Tyrkiet af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Artikel 1

Produkter med oprindelse i Fællesskabet, der er anført i bilag II til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab kan indføres til Tyrkiet på de betingelser, der er fastsat i det følgende og i bilaget.

Artikel 2

1. Importafgifterne afvikles eller nedsættes som anført i kolonne C i bilaget i de perioder og på de betingelser, der er fastsat i det følgende og i bilaget.

2. For visse af de i bilaget anførte produkter afvikles importafgifterne inden for de i kolonne D anførte toldkontingenter, der er fastsat for de pågældende produkter. Importafgifterne for indførsel til Tyrkiet af produkter fra tredjelande anvendes for de mængder, der indføres ud over kontingentmængderne.

3. For visse af de i bilaget anførte produkter afvikles eller nedsættes importafgifterne i de perioder, der er fastsat i bilagets kolonne A og B. Importafgifterne for indførsel til Tyrkiet af produkter fra tredjelande anvendes for de mængder, der indføres uden for de pågældende perioder.

BILAG

ORDNINGER FOR INDFØRSEL TIL TYRKIET AF LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

>TABELPOSITION>

Fælles erklæring om dyre- og plantesundhedsspørgsmål

Det Europæiske Fællesskab og Tyrkiet er parate til at indlede drøftelser om dyre- og plantesundhedsspørgsmål af fælles interesse, herunder at tilvejebringe et snævrere samarbejde og udveksle information. Drøftelserne bør også omfatte de veterinære betingelser for den mulige indførsel til Fællesskabet af tyrkiske kødprodukter, der er forarbejdet af kød indført fra Fællesskabet eller fra andre EF-godkendte kilder.

Fælles erklæring

Hvis udførslen af citroner fra Tyrkiet til Fællesskabet skaber vedvarende problemer, vil Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Tyrkiet drøfte årsagerne til disse problemer, navnlig på baggrund af markedssituationen i Fællesskabet og i Tyrkiet, med henblik på at finde frem til en løsning.

Fælles erklæring

Hvis indførslen til Fællesskabet af tomatkoncentrat med oprindelse i Tyrkiet under særlige omstændigheder i den første halvdel af et år er væsentlig lavere end kontingentet på 15 000 tons på grund af særlige produktionsbetingelser i Tyrkiet, drøfter Tyrkiet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber årsagerne til disse problemer med henblik på at finde frem til en løsning, idet der tages hensyn til markedssituationen i Fællesskabet og i Tyrkiet.

Fælles erklæring (Verbalnote)

Hvis den generelle præferenceordning, der skal anvendes fra 2000, indeholder bestemmelser af interesse for Tyrkiet, fører parterne konsultationer for at aftale de nødvendige tilpasninger af præferencebestemmelserne i denne afgørelse.

PROTOKOL 3 om oprindelsesreglerne

>TABELPOSITION>

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1 Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling« alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer« alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c) »produkt« det produkt, der fremstilles, også når det senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »varer« både materialer og produkter

e) »toldværdi« den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

f) »prisen ab fabrik« den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i Fællesskabet eller Tyrkiet, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt udføres

g) »materialernes værdi« toldværdien på indførselstidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i Fællesskabet og Tyrkiet

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus« toldværdien af disse materialer som defineret i litra g), anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »merværdi« prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte produkter, som ikke har oprindelse i det land, hvor produkterne fremstilles

j) »kapitler« og »positioner« de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k) »tariferet« et produkts eller et materiales tarifering i en bestemt position

l) »sending« produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m) »territorier« også søterritorier.

AFSNIT II DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2 Almindelige betingelser

1. Med henblik på anvendelsen af denne afgørelse anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Fællesskabet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

2. Med henblik på anvendelsen af denne afgørelse anses følgende produkter som produkter med oprindelse i Tyrkiet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Tyrkiet i den i artikel 4 i denne protokol fastlagte betydning

b) produkter, der er fremstillet i Tyrkiet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Tyrkiet, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Tyrkiet i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3 Bilateral oprindelseskumulation

1. Materialer med oprindelse i Fællesskabet anses som materialer med oprindelse i Tyrkiet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

2. Materialer med oprindelse i Tyrkiet anses som materialer med oprindelse i Fællesskabet, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i denne protokol.

Artikel 4 Fuldt ud fremstillede produkter

1. Som produkter, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller Tyrkiet, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer uden for Fællesskabets eller Tyrkiets søterritorier

g) produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

i) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til i) nævnte produkter.

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret eller anmeldt i en EF-medlemsstat eller i Tyrkiet

b) som fører en EF-medlemsstats flag eller Tyrkiets flag

c) som mindst for 50 % vedkommende ejes af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller i Tyrkiet eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en af disse stater, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller i Tyrkiet, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse stater, offentlige institutioner eller statsborgere i disse stater

d) hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i EF-medlemsstaterne eller i Tyrkiet

e) og hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i EF-medlemsstaterne eller i Tyrkiet.

Artikel 5 Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne i listen i bilag II er opfyldt.

Disse betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af afgørelsen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og de gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af det.

2. Uanset stk. 1 må der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen ikke bør anvendes ved fremstillingen af et produkt, forudsat at:

a) deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af det færdige produkts pris ab fabrik

b) ingen af de i listen anførte procentdele for maksimumsværdier af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i artikel 6.

Artikel 6 Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1. Med forbehold af stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt eller ej:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varer i sæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

e) enkel blanding af produkter, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tyrkiet

f) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

2. Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres enten i Fællesskabet eller i Tyrkiet på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 7 Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8 Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 9 Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a) elektrisk energi og brændsel

b) anlæg og udstyr

c) maskiner og værktøj

d) varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 10 Territorialitetsprincip

1. Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Tyrkiet.

2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Tyrkiet til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 4, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land eller blev udført.

Artikel 11 Direkte transport

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til afgørelsen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem Fællesskabet og Tyrkiet. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i indførselslandet fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra udførselslandet gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii) datoen for produkternes losning og ladning, og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 12 Udstillinger

1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land, og som efter udstillingen sælges til indførsel i Fællesskabet eller Tyrkiet, opnår ved indførslen de fordele, som følger af afgørelsens bestemmelser, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse produkter fra Fællesskabet eller Tyrkiet til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i Fællesskabet eller Tyrkiet

c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 13 Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1. For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i fremstillingen af produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tyrkiet, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i Fællesskabet eller Tyrkiet.

2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse af tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i Fællesskabet eller Tyrkiet på materialer, der anvendes ved fremstilling, og på de i stk. 1, litra b), omhandlede produkter, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, udføres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3. Eksportøren af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt ved fremstillingen af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er blevet betalt.

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 7, stk. 2, fastlagte betydning, og for varer i sæt i den i artikel 8 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5. Stk. 1 4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som afgørelsen gælder for. Desuden er de ikke til hinder for anvendelsen af en eksportrestitutionsordning, der gælder for udførsel af landbrugsprodukter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne afgørelse.

6. I de tilfælde hvor Tyrkiet anvender en højere toldsats end den, der er gyldig i Fællesskabet, kan Tyrkiet uanset bestemmelserne i stk. 1, anvende ordninger for tilbagebetaling af eller fritagelse for toldafgifter eller andre afgifter med tilsvarende virkning, gældende for materialer, der anvendes ved fremstillingen af varer med oprindelse, under betingelse af at toldsatsen ikke bliver mindre end den, der anvendes for de samme materialer ved import i Fællesskabet.

AFSNIT V BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 14 Almindelige betingelser

1. Produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet er ved indførsel i Tyrkiet, og produkter med oprindelsesstatus i Tyrkiet er ved indførsel i Fællesskabet omfattet af de fordele, der er fastsat i afgørelsen, såfremt der forelægges enten

a) et varecertifikat EUR.1; modellen hertil findes i bilag III, eller,

b) i de i artikel 19, stk. 1, fastsatte tilfælde, en erklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som afgives af eksportøren på en faktura, følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret, til at de kan identificeres (herefter benævnt »fakturaerklæring«).

2. Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 23 omhandlede tilfælde omfattet af fordelene i denne afgørelse, uden at der skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.

Artikel 15 Fremgangsmåde for udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som afgørelsen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EF-medlemsstat eller i Tyrkiet, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet, Tyrkiet eller i et af de andre i artikel 4 omhandlede lande og opfylder de øvrige i denne protokol fastsatte betingelser.

5. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, der måtte findes hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 16 Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 15, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de produkter, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen

b) eller det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRÉ A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«, »ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«, »EMITADO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »SONRADAN VERILMISTIR«.

5. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 17 Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de toldmyndigheder, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de udførselsdokumenter, der befinder sig hos myndighederne.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO« »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«, »IKINCI NUSHADIR«.

3. Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 18 Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i Fællesskabet eller Tyrkiet, skal det være muligt at erstatte det originale varecertifikat EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, når det skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i Fællesskabet eller Tyrkiet. Erstatningscertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 19 Betingelser for udfærdigelse af en fakturaerklæring

1. En fakturaerklæring som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20, eller

b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere pakker indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke er på mere end 6 000 ECU.

2. Der kan udfærdiges en fakturaerklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Tyrkiet og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

3. Den eksportør, som udfærdiger en fakturaerklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

4. Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag IV, på fakturaen, følgeseddelen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i dette bilag, i overensstemmelse med udførselslandets lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5. Fakturaerklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige, håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i udførselslandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle fakturaerklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6. Eksportøren kan udfærdige en fakturaerklæring ved udførslen af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges i indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Artikel 20 Godkendte eksportører

1. Udførselslandets toldmyndigheder kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender produkter i henhold til denne afgørelse, tilladelse til at udfærdige fakturaerklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.

2. Toldmyndighederne kan indrømme status som godkendt eksportør og til denne tilladelse knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et nummer for tilladelsen, som skal angives på fakturaerklæringen.

4. Toldmyndighederne kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5. Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 21 Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal inden for samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Oprindelsesbeviser, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 22 Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at indførselsangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af denne afgørelse.

Artikel 23 Undtagelser fra bevis for oprindelse

1. Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 ECU, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 ECU, når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 24 Støttedokumenter

De i artikel 15, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i Fællesskabet eller Tyrkiet og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:

a) direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Tyrkiet i overensstemmelse med landets lovgivning

c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i Fællesskabet eller Tyrkiet, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Tyrkiet i overensstemmelse med landets lovgivning

d) varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i Fællesskabet eller Tyrkiet i overensstemmelse med denne protokol.

Artikel 25 Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 15, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 19, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 15, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de fakturaerklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 26 Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 27 Beløb udtrykt i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtrykt i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles indførselslandene gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

2. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis produkterne er faktureret i udførselslandets valuta. Er produkterne faktureret i en anden EF-medlemsstats eller Tyrkiets valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

3. De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb på den første hverdag i oktober 1996.

4. De i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i EF-medlemsstaternes og Tyrkiets nationale valutaer undersøges af associeringsudvalget efter anmodning fra Fællesskabet eller Tyrkiet. Som led i denne undersøgelse sikrer associeringsudvalget, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT VI ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 28 Gensidig bistand

1. Toldmyndighederne i EF-medlemsstaterne og Tyrkiet skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringer.

2. For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder Fællesskabet og Tyrkiet gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen med ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller fakturaerklæringer og med rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 29 Kontrol af beviser for oprindelse

1. Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, medens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, skal underrettes om resultaterne af denne kontrol hurtigst muligt. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller i Tyrkiet og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 30 Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 29 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for associeringsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 31 Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 32 Frizoner

1. Fællesskabet og Tyrkiet træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der udføres på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt oprindelsesbevis for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Tyrkiet, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VII CEUTA OG MELILLA

Artikel 33 Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i artikel 2 omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2. Når produkter med oprindelse i Tyrkiet indføres til Ceuta og Melilla, skal de gives samme toldbehandling som produkter med oprindelse i Fællesskabets toldområde i henhold til protokol 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Tyrkiet skal ved indførsel af produkter, der er omfattet af afgørelsen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give samme toldbehandling, som der gives produkter, der indføres fra og har oprindelse i Fællesskabet.

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Mellila finder denne protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 34.

Artikel 34 Særlige betingelser

1. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 11, anses følgende produkter

1) som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet under litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Tyrkiet eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1

2) som produkter med oprindelse i Tyrkiet:

a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Tyrkiet

b) produkter, der er fremstillet i Tyrkiet, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet under litra a), på betingelse af:

i) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1.

2. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Tyrkiet« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet eller fakturaerklæringen.

4. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35 Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

BILAG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser, der skal være opfyldt, for at alle produkter kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 5 i protokollen.

Note 2:

2.1. I de to første kolonner på listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4. Hvis der i forbindelse med en angivelse i de to første kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1. Bestemmelserne i protokollens artikel 5 angående varer, der har opnået oprindelsesstatus, og som benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes eller på en anden fabrik i Fællesskabet eller Tyrkiet.

3.2. Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan, med forbehold af note 3.2, også materialer, der henhører under samme position som produktet, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer herunder andre materialer, der henhører under pos. . . . .« forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som produktet med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

3.4. Når det i en regel på listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

3.5. Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

Eksempel:

Reglen angående tilberedte fødevarer under pos. 19.04, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der - selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt på listen - på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

>

TABELPOSITION>

BILAG III

EUR. 1-VARECERTIFIKATER OG ANSØGNING HEROM

Instruks vedrørende trykningen

1. Certifikatets format er 210 mm × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m². Det skal være forsynet med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2. Myndighederne i Fællesskabets medlemsstater og i Tyrkiet kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat være forsynet med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, hvormed trykkeriet kan identificeres. Det skal endvidere være forsynet med et påtrykt eller på anden måde anført identificerende løbenummer.

BILAG IV

FAKTURAERKLÆRING

>START GRAFIK>

Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges som angivet i fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Dansk

Eksportøren af de produkter, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . (1)), erklærer, at produkterne, medmindre andet er tydeligt angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Spansk

EI exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.. . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . . (2).

Tysk

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . . . Ursprungswaren sind (2).

Græsk

Ï åîáæùãÝáò, ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document [customs authorization no. . . . (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. . . . (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n. . . . (1)], declara que , salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o . . . (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa . . . alkuperää (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i . . . (2).

Tyrkisk

Isbu belge [gümrük onay No: . . . (1)] kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder.

. (3)

(sted og dato)

. (4)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives i letlæselig form)

(1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 20 i protokollen, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.(2) Her angives præferenceoprindelsen. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 34 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.(3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.(4) Jf. artikel 19, stk. 5 i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.>SLUT GRAFIK>

Fælles erklæring om Republikken San Marino

1. Produkter med oprindelse i Republikken San Marino godtages af Tyrkiet som produkter med oprindelse i Fællesskabet i overensstemmelse med denne afgørelse.

2. Protokollen om oprindelsesreglerne finder tilsvarende anvendelse i Republikken San Marino med henblik på at definere oprindelsesstatus for de ovennævnte produkter.

Fælles erklæring

1. Mulighed for kumulation med materialer der har oprindelse i EFTA, de øst- og centraleuropæiske lande, de baltiske lande og Slovenien

De kontraherende parter har besluttet i forbindelse med ikrafttrædelsen af denne protokol at påbegynde en undersøgelse af de tekniske og økonomiske begrundelser og tage alle nødvendige skridt for at inkludere reglerne i protokol nr. 3 for derved at tillade kumulation med materialer, der har oprindelse i ovennævnte lande, med hvilke de har indgået aftaler.

De kontraherende parter har til hensigt at afslutte denne proces hurtigst muligt.

2. Overgangsperiode vedrørende udstedelse eller udfyldelse af oprindelsescertifikat, udstedt i overensstemmelse med beslutning nr. 4/72

Indtil 31. december 1998, skal de kompetente toldmyndigheder i Fællesskabet og Tyrkiet, som gyldig bevis for oprindelse i henhold til protokol nr. 3, acceptere dokumenter udfærdiget i overensstemmelse med reglerne i beslutning nr. 4/72.