21998A0805(02)

Protokol om fastsættelse for perioden 28. februar 1998 til 27. februar 2001 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

EF-Tidende nr. L 217 af 05/08/1998 s. 0030 - 0034


PROTOKOL om fastsættelse for perioden 28. februar 1998 til 27. februar 2001 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

Artikel 1

Efter aftalens artikel 2 udstedes der for en periode på tre år fra den 28. februar 1998 for 44 oceangående tunfiskerfartøjer med fryseanlæg og 16 langlinefartøjer med flydeline licenser til at drive fiskeri samtidigt i Comorernes farvande.

Artikel 2

1. Den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalens artikel 6, er fastsat til 180 000 ECU om året, der skal betales senest den 1. september hvert år.

2. Denne finansielle godtgørelse dækker en fangstmængde i Comorernes farvande på 4 500 tons om året. Hvis EF-fartøjernes årlige fangster i Comorernes farvande overstiger denne mængde, forhøjes den finansielle godtgørelse med 50 ECU pr. ekstra ton.

3. Den finansielle godtgørelse indbetales til Comorernes statskasse på en konto, som regeringen for Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne opgiver.

4. Den Islamiske Forbundsrepublik Comorernes regering har enekompetence med hensyn til anvendelsen af denne godtgørelse.

Artikel 3

Desuden yder Fællesskabet i protokollens gyldighedsperiode et bidrag på 540 000 ECU til finansieringen af følgende foranstaltninger, fordelt således:

1) finansiering af videnskabelige og tekniske programmer i Comorerne (udstyr, infrastruktur, udbygning af de administrative og uddannelsesmæssige strukturer inden for fiskeriet osv.), som skal øge kendskabet til fiskeressourcerne i de comoriske farvande: 250 000 ECU

2) støtte til fiskerikontrolstrukturerne: 70 000 ECU

3) institutionel støtte til strukturerne i ministeriet med ansvar for fiskeri: 50 000 ECU

4) finansiering af stipendier, praktikophold eller seminarer inden for de forskellige videnskabelige, tekniske og økonomiske fiskerifaglige discipliner: 60 000 ECU

5) finansiering af Comorernes bidrag til internationale fiskeriorganisationer: 70 000 ECU

6) finansiering af udgifterne til comoriske delegeredes deltagelse i internationale fiskerimøder: 40 000 ECU.

Ministeriet med ansvar for fiskeri beslutter, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, og det underretter Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber herom.

Beløbene stilles til rådighed for Den Islamiske Forbundsrepublik Comorernes regering og indbetales på de bankkonti, som den opgiver, bortset fra de beløb, der er omhandlet i nr. 4 og 6, som udbetales i takt med udnyttelsen.

Ministeriet med ansvar for fiskeri forelægger hvert år senest tre måneder efter årsdagen for protokollens indgåelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers delegation i Comorerne en rapport om gennemførelsen af disse foranstaltninger samt om de resultater, der er opnået. Kommissionen forbeholder sig ret til at anmode ministeriet med ansvar for fiskeri om yderligere oplysninger om disse resultater og at foretage fornyet gennemgang af de pågældende betalinger på baggrund af den faktiske gennemførelse af disse foranstaltninger.

Artikel 4

Undlader Fællesskabet at foretage de i artikel 2 og 3 fastsatte betalinger, kan fiskeriaftalen suspenderes.

Artikel 5

Protokollen, der er knyttet til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne, ophæves og erstattes af nærværende protokol.

Artikel 6

Denne protokol træder i kraft på dagen for undertegnelsen.

Den anvendes fra den 28. februar 1998.

BILAG

BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I DE COMORISKE FARVANDE

1. Formaliteter i forbindelse med ansøgning om og udstedelse af licenser

Ved ansøgning om og udstedelse af licenser, der giver EF-fartøjer tilladelse til at udøve fiskeri i de comoriske farvande, anvendes følgende procedure:

1.1. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forelægger, via sin repræsentant i Comorerne, det comoriske ministerium med ansvar for fiskeri en ansøgning for hvert fartøj indgivet af den reder, som ønsker at udøve fiskeri under aftalen, senest 20 dage før datoen for den ønskede periodes begyndelse. Ansøgningen udfærdiges på den formular, som Comorerne har udfærdiget til dette formål, og hvoraf et eksemplar er vedlagt i tillæg 1.

1.2. Hver licens udstedes til rederen for et bestemt fartøj. Efter anmodning fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber kan og, i tilfælde af force majeure, skal licensen for et bestemt fartøj erstattes med en licens for et andet EF-fartøj.

1.3. Licenserne udstedes af Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri til Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers repræsentant i Comorerne.

1.4. Licensen skal til enhver tid forefindes om bord. Fiskeriet kan dog påbegyndes, så snart Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri har modtaget Kommissionens meddelelse om forskudsbetaling. Endvidere kan der for det tidsrum, der går, indtil den originale licens når frem, udstedes en kopi af den allerede udfærdigede licens, som sendes pr. fax til opbevaring om bord på fartøjet.

1.5. Licenserne gælder for en periode på ét år. De kan fornyes.

1.6. Licensafgiften fastsættes til 20 ECU pr. ton tun, der tages i de comoriske farvande.

1.7. Licenserne udstedes efter forskudsbetaling til Comorerne af et fast årligt beløb på 1 750 ECU pr. notfartøj til tunfiskeri og 750 ECU pr. langlinefartøj med flydeline.

1.8. Comorernes myndigheder giver inden aftalens ikrafttræden meddelelse om, hvorledes licensafgifterne skal betales, herunder navnlig oplysning om, hvilken bankkonto og valuta der skal anvendes.

2. Fangstopgørelse og opgørelse over de afgifter, som rederne skal betale

Fartøjets fører udfylder en fangstopgørelse som vist i tillæg 2 for hver fangstperiode i Comorernes fiskerizone. Denne formular erstattes i løbet af protokollens gyldighedsperiode eventuelt med et andet dokument, der udstedes i samme øjemed af en international organisation, som er ansvarlig for tunfiskeriet i Det Indiske Ocean.

Fangstopgørelserne, der skal være letlæselige og underskrevet af fartøjets fører, indsendes til behandling til ORSTOM eller IEO senest en måned efter hvert kvartals udløb.

Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, forbeholder Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri sig ret til at suspendere licensen for fartøjer, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er afsluttet, og til at anvende sanktionerne i den nationale lovgivning.

Medlemsstaterne giver inden den 15. april Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber meddelelse om, hvor meget der er fanget i det forløbne år som bekræftet af de videnskabelige institutter. På dette grundlag udarbejder Kommissionen en opgørelse over afgifterne for den pågældende fangstsæson, og denne opgørelse sendes til Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri, så det kan fremsætte sine bemærkninger.

Rederne får senest ved udgangen af april meddelelse om opgørelsen fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og har en frist på 30 dage til at opfylde deres finansielle forpligtelser. Hvis afgiften for det faktiske fiskeri er lavere end det forudbetalte beløb, får rederne ikke forskellen godtgjort.

3. Inspektion og kontrol

Alle EF-fartøjer, der fisker i Comorernes fiskerizone, skal tillade embedsmænd fra Comorerne med ansvar for inspektion og kontrol at komme om bord og bistå dem i udførelsen af deres arbejde. Sådanne embedsmænd må ikke opholde sig længere om bord end den tid, det tager dem at gennemføre deres kontrol af fangsterne ved stikprøver og foretage enhver anden form for fiskeriinspektion.

4. Observatører

Tunfiskerfartøjerne skal på anmodning af Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri tage en observatør om bord, der er udpeget af dette ministerium, og som har til opgave at kontrollere fangster taget i de comoriske farvande. Observatøren skal have adgang til alle de faciliteter, der er nødvendige for udførelsen af hans hverv, herunder adgang til alle rum og dokumenter. Observatøren må ikke opholde sig længere om bord end den tid, det tager ham at udføre sine opgaver. Han skal spise og bo ordentligt, mens han befinder sig om bord. Såfremt et tunfiskerfartøj med en comorisk observatør om bord forlader de comoriske farvande, træffes der alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt kan vende tilbage til Comorerne for rederens regning.

5. Meddelelser

Fartøjerne underretter straks direkte Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri om dato og klokkeslæt for indsejling i og udsejling fra Comorernes fiskerizone, og senest tre timer efter hver ind- og udsejling og hver tredje dag under fiskeri i Comorernes farvande om deres position og ombordværende fangst. Sådanne meddelelser gives om muligt pr. fax, men fartøjer, der ikke er udstyret med fax, kan sende meddelelserne via radio.

Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri meddeler faxnummer og radiofrekvens, når det udsteder fiskerilicensen.

Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri og rederne opbevarer hver en kopi af faxmeddelelserne eller af optagelsen af radiomeddelelserne, indtil de to parter hver for sig har godkendt den i punkt 2 omhandlede endelige opgørelse over afgifterne.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske uden at have underrettet Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri om sin tilstedeværelse, betragtes det som et fartøj uden licens.

6. Fiskerizoner

For ikke at påføre det ikke-industrialiserede fiskeri i de comoriske farvande skade har oceangående EF-tunfiskerfartøjer med fryseanlæg ikke lov til at fiske inden for en afstand på 10 sømil omkring hver ø, eller inden for en afstand på 3 sømil fra indretninger, der skal tiltrække fisk, udlagt af Comorernes ministerium med ansvar for fiskeri, og hvis position er meddelt Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers repræsentant i Comorerne.

Disse bestemmelser kan revideres af den blandede kommission, der er omhandlet i aftalens artikel 7.

7. Ejendomsret til sjældne arter

Ethvert eksemplar af den blå fisk (Latimeria chalumnae), som tages af et EF-fartøj, der har tilladelse til at fiske i de comoriske farvande i henhold til aftalen, er comorisk ejendom og skal uden omkostninger hurtigst muligt og i bedst mulig stand overgives til havnemyndighederne i Moroni eller Mutsamudu.

8. Omladning

I forbindelse med eventuelle omladninger tager EF-fartøjernes redere hensyn til, at der findes havneinfrastrukturer i Mutsamudu.

Tillæg 1

ANSØGNING OM FISKERILICENS FOR ET UDENLANDSK FARTØJ

>START GRAFIK>

Ansøgerens navn:

Ansøgerens adresse:

Befragterens navn og adresse, hvis dette afviger fra ovenstående:

Navn og adresse på en repræsentant (agent) på Comorerne:

Fartøjets navn:

Fartøjstype:

Registreringsland:

Hjemstedshavn og registreringsnummer:

Fartøjets kendingsbogstaver og -nummer:

Radiokaldesignal og frekvens:

Fartøjets længde:

Fartøjets bredde:

Maskintype og maskineffekt:

Fartøjets bruttoregistertonnage:

Fartøjets nettoregistertonnage:

Mindste besætning:

Fiskeritype:

Arter, der vil blive fisket efter:

Ønsket gyldighedsperiode:

Undertegnede,bekræfter herved, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato: Underskrift:

>SLUT GRAFIK>

Tillæg 2

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERYS/TISS

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>