21996D0523(03)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 13/96 af den 1. marts 1996 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 124 af 23/05/1996 s. 0015 - 0015


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 13/96 af den 1. marts 1996 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag XX til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 75/95 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg (1);

Rådets direktiv 94/66/EF af 15. december 1994 om ændring af direktiv 88/609/EØF om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (2) bør indarbejdes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til aftalen indføjes følgende led i punkt 19 (Rådets direktiv 88/609/EØF):

», som ændret ved

- 394 L 0066: Rådets direktiv 94/66/EF af 15. december 1994 (EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 83).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 94/66/EF, som er vedlagt som bilag til de pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103, stk. 1, omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 1996.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

P. BENAVIDES

Formand

(1) EFT nr. L 57 af 7. 3. 1996, s. 41.

(2) EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 83.