21995D0413(05)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 15/95 den 24. februar 1995 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning, og certificering) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 083 af 13/04/1995 s. 0046 - 0046


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 15/95 den 24. februar 1995 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende under ét benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 9/95 den 27. januar 1995 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen (1);

Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 af 28. juni 1994 om principperne for vurdering af risikoen for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer, i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 (2) skal indføjes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende nye punkt indsættes efter punkt 12. E. (Kommissionens direktiv 93/67/EØF) i kapitel XV i bilag II til aftalen:

»12.F. 394 R 1488: Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 af 28. juni 1994 om principperne for vurdering af risikoen for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer, i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 (EFT nr. L 161 af 29. 6. 1994, s. 3).«

Artikel 2

Den islandske og norske tekst til forordning (EF) nr. 1488/94, der er bilagt de respektive sproglige udgaver af denne afgørelse, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 1995, forudsat at de i aftalens artikel 103, stk. 1, omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet af og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 1995.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

G. J. L. AVERY

Formand

(1) EFT nr. L 47 af 2. 3. 1995, s. 29.

(2) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1994, s. 3.