21994A1223(05)

Multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens (1986 - 1994) - Bilag 1 - Bilag IA - Aftale om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (WTO-GATT 1994) WTO-"GATT 1994"

EF-Tidende nr. L 336 af 23/12/1994 s. 0040 - 0048
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 38 s. 0042
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 38 s. 0042


AFTALE OM ANVENDELSEN AF SUNDHEDS- OG PLANTESUNDHEDSFORANSTALTNINGER

MEDLEMMERNE,

sompaa ny bekraefter, at intet medlem boer forhindres i at vedtage eller haandhaeve de foranstaltninger, der er noedvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed, forudsat at disse foranstaltninger ikke anvendes paa en maade, der bevirker en vilkaarlig eller uberettiget forskelsbehandling af medlemmer, hos hvilke der findes samme betingelser, eller en skjult begraensning af den internationale samhandel;

som oensker at forbedre sundhedssituationen for mennesker, dyr og planter hos alle medlemmer;

som bemaerker, at sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger ofte anvendes paa grundlag af bilaterale aftaler eller protokoller;

som oensker at etablere et multilateralt saet af regler og discipliner, der skal styre udviklingen, vedtagelsen og haandhaevelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger for at mindske deres negative virkninger paa samhandelen;

som anerkender det vigtige bidrag, der i den forbindelse kan ydes gennem internationale standarder, retningslinjer og henstillinger;

som oensker at fremme anvendelsen af harmoniserede sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger mellem medlemmer paa grundlag af internationale standarder, retningslinjer og henstillinger, der udarbejdes af de kompetente internationale organisationer, herunder Codex Alimentariuskommissionen, Det Internationale Kontor for Epizootier og de kompetente internationale og regionale organisationer, der opererer inden for rammerne af den internationale plantebeskyttelseskonvention, uden at medlemsstaterne behoever at aendre det niveau, for beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed, som de selv anser for passende;

som anerkender, at udviklingsmedlemslandene kan have saerlige vanskeligheder med at efterleve de importerende medlemmers sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger og med at faa adgang til deres markeder, samt med udformningen og anvendelsen af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger paa deres eget territorium, og som oensker at bistaa dem med deres bestraebelser i saa henseende og

som derfor oensker at udarbejde regler for anvendelsen af de bestemmelser i GATT 1994, der vedroerer anvendelsen af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, saerlig bestemmelserne i artikel XX(b) (1),

ER HERVED BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

Artikel 1

Generelle bestemmelser

1. Denne aftale gaelder for alle sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der dirkte eller indirekte kan paavirke den internationale samhandel. Saadanne foranstaltninger skal udformes og anvendes i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.

2. Med henblik paa anvendelsen af denne aftale gaelder definitionerne i bilag A.

3. Bilagene er en integrerende del af denne aftale.

4. Intet i denne aftale maa paavirke medlemmernes rettigheder i henhold til aftalen om tekniske handelshindringer, hvad angaar foranstaltninger, der ikke falder under naervaerende aftales anvendelsesomraade.

Artikel 2

Grundlaeggende rettigheder og pligter

1. Medlemmerne kan traeffe de sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der er noedvendige for at beskyttelse menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed, saafremt disse foranstaltninger ikke er i strid med denne aftales bestemmelser.

2. Medlemmerne sikrer, at sundheds- og plantebeskyttelsesforanstaltningerne udelukkende anvendes i den udstraekning, det er noedvendigt for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed, og at de er baseret paa videnskabelige principper og ikke opretholdes uden et tilstraekkeligt videnskabeligt grundlag, jf. dog artikel 5, stk. 7.

3. Medlemmerne sikrer, at deres sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger ikke vilkaarligt eller uberettiget forskelsbehandler medlemmer med ens eller tilsvarende vilkaar, herunder forskelsbehandling mellem eget og andre medlemmers territorium. Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger maa ikke anvendes paa en maade, der udgoer en skjult begraensning i den internationale handel.

4. Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale, forudsaettes at vaere i overensstemmelse med medlemmernes forpligtelser i henhold til de bestemmelser i GATT 1994, der vedroerer anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, saerlig bestemmelserne i artikel XX(b).

Artikel 3

Harmonisering

1. For at grundlaget for harmoniseringen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltningerne kan blive saa bredt som muligt, skal medlemsstaterne basere deres sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger paa internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger, naar de findes, undtagen hvis andet er fastsat i denne aftale, saerlig stk. 3 i denne artikel.

2. Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger, skal anses for at vaere noedvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed og forudsaettes at vaere forenelige med de relevante bestemmelser i denne aftale og i GATT 1994.

3. Medlemmerne kan indfoere eller opretholde sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, der medfoerer et hoejere sundheds- eller plantebeskyttelsesniveau end det, der opnaas gennem foranstaltninger, der er baseret paa de relevante internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger, hvis der er en videnskabelig begrundelse herfor, eller det er en foelge af det sundheds- eller plantesundhedsniveau, som et medlem for passende, jf. de relevante bestemmelser i artikel 5, stk. 1 til 8 (2). Dog skal alle foranstaltninger, der medfoerer et sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau, som afviger fra det, der ellers ville vaere opnaaet gennem foranstaltninger baseret paa internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger, ikke vaere i strid med de oevrige bestemmelser i denne aftale.

4. Medlemmerne skal afhaengigt af deres ressourcer deltage fuldt ud i de kompetente internationale organisationer og deres underorganer, saerlig Codex Alimentarius-kommissionen, Det Internationale Kontor for Epizootier og de internationale og regionale organisationer, der opererer inden for rammerne af den internationale plantesundhedsbeskyttelseskonvention, for inden for disse organisationer at fremme udarbejdelsen og en regelmaessig revision af standarder, retningslinjer og henstillinger vedroerende alle aspekter af sundheds- og plantesundhedsforanstaltningerne.

5. Komitéen for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger, jf. artikel 12, stk. 1 og 4, herefter benaevnt »komitéen« skal udarbejde en procedure for overvaagning af den internationale harmoniseringsproces og koordinere bestraebelserne i saa henseende med de kompetente internationale organisationer.

Artikel 4

AEkvivalens

1. Medlemmerne skal godtage andre medlemmers sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger som aekvivalente, ogsaa selv om disse foranstaltninger afviger fra deres egne eller fra dem, der anvendes af andre medlemmer, som handler med samme produkt, hvis det eksporterende medlem over for det importerende medlem objektivt kan paavise, at dets foranstaltninger medfoerer et passende sundheds- og plantesundhedsbeskyttelsesniveau svarende til det importerende medlems niveau. Derfor skal det importerende medlem paa anmodning have rimelig adgang til inspektion, proevning og andre relevante procedurer.

2. Medlemmerne skal paa anmodning indgaa i konsultationer med henblik paa at naa frem til bilaterale eller multilaterale aftaler om anerkendelse af specifikke sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger aekvivalens.

Artikel 5

Vurderingen af risikoanalyse og fastsaettelse af et passende sundheds- og plantesundhedsbeskyttelsesniveau

1. Medlemmerne skal sikre, at deres sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger er baseret paa en efter omstaendighederne passende analyse af risiciene for menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed med anvendelse af de risikoanalyseteknikker, som er udviklet af de kompetente internationale organisationer.

2. Ved risikoanalysen skal medlemsstaterne tage hensyn til de disponible videnskabelige beviser, relevante processer og produktionsmetoder, de relevante inspektions-, udvaelgelses- og proevningsmetoder, forekomsten af specifikke sygdomme eller parasitter, eksistensen af parasit eller sygdomsfrie omraader, de relevante oekologiske og miljoemaessige vilkaar samt karantaeneordninger eller andre ordninger.

3. Ved vurderingen af risikoen for dyr og planter eller sundhed og ved beslutningen om, hvilken foranstaltning der skal anvendes til at gennemfoere et i forhold til denne risiko passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau, skal medlemsstaterne tage hensyn til foelgende relevante oekonomiske faktorer: den potentielle skade i form af produktions- eller salgstab ved at en parasit eller en sygdom indfoeres, etableres eller udbredes, udgifterne til kontrol eller udryddelse paa det importerede medlems territorium og omkostningseffektiviteten for alternative metoder til at begraense risiciene.

4. Medlemmerne boer ved fastsaettelsen af et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau tage hensyn til maalsaetningen om at minimere de negative virkninger for samhandelen.

5. For at opnaa en ensartet anvendelse af begrebet et passende niveau for sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelse mod risiciene for menneskers liv eller sundhed eller dyrs og planters liv eller sundhed skal de enkelte medlemmer undgaa vilkaarlige ubegrundede forskelle i de niveauer, det anser som passende i forskellige situationer, hvis saadanne forskelle foerer til en forskelsbehandling eller en skjult begraensning af den internationale samhandel. Medlemmerne skal samarbejde med komitéen, jf. denne aftales artikel 12, stk. 1, 2 og 3, om udarbejdelsen af retningslinjer for at fremme den praktiske gennemfoerelse af denne bestemmelse. Komitéen skal ved retningslinjernes udarbejdelse tage hensyn til alle relevante faktorer, herunder den ekstraordinaere karakter af de sundhedsrisici som mennesker frivillligt udsaetter sig selv for.

6. Medmindre andet er fastsat i artikel 3, stk. 2, skal medlemmerne ved udarbejdelsen eller opretholdelsen af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger for at opnaa et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau sikre, at saadanne foranstaltninger ikke begraenser samhandelen mere end det, der er noedvendigt for at opnaa et passende sundheds- og plantesundhedsbeskyttelsesniveau under hensyntagen til den tekniske og oekonomiske feasibility (3).

7. Naar det videnskabelige grundlag er utilstraekkeligt, kan medlemmerne foreloebigt vedtage sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger paa basis af de disponible, relevante oplysninger, herunder oplysninger fra de kompetente internationale organisationer og oplysninger, der stammer fra sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, som andre medlemmer anvender. Under saadanne omstaendigheder skal medlemmerne soege at indhente saadanne yderligere oplysninger, som er noedvendige, for at der kan foretages en mere objektiv risikoanalyse og herefter en undersoegelse af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltningen inden for en rimelig tidsfrist.

8. Naar et medlem har anledning til at tro, at en specifik sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning, som et andet medlem har indfoert eller opretholdt, haemmer eller vil kunne haemme dets eksport, og foranstaltningen ikke er baseret paa relevante internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger eller saadanne standarder, retningslinjer eller henstilling ikke findes, kan de anmode om en begrundelse for denne sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning af det medlem, der opretholder foranstaltningen, og dette medlem skal efterkomme anmodningen.

Artikel 6

Tilpasning til regionale vilkaar, herunder parasit- eller sygdomsfrie omraader med en lav forekomst af parasitter eller sygdomme

1. Medlemmerne skal sikre, at deres sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger er tilpasset til de saerlige sundhedsmaessige eller plantesundhedsmaessige karakteristika i det omraade - enten et helt land, en landsdel eller flere lande eller dele af flere lande - som produktet har oprindelse i, og som produktet er bestemt til. Ved vurderingen af en regions sundhedsmaessige eller plantesundhedsmaessige karakteristika, skal medlemmerne blandt andet tage hensyn til forekomsten af specifikke sygdomme eller parasitter, eksistensen af udryddelses- eller kontrolprogrammer og passende kriterier eller retningslinjer, som maatte vaere udarbejdet af de kompetente internationale organisationer.

2. Medlemmerne skal specielt anerkende begreberne parasit- eller sygdomsfrie omraader og omraader med en lav forekomst af parasitter eller sygdomme. Bestemmelsen af saadanne omraader skal baseres paa faktorer som geografi, oekosystemer, epidemiologisk tilsyn og sundheds- eller plantesundhedskontrollens effektivitet.

3. Eksporterende medlemmer, der haevder, at omraader paa deres eget territorium er parasit- eller sygdomsfrie omraader eller omraader med en lav forekomst af parasitter eller sygdomme, skal tilvejebringe de noedvendige beviser herfor, saa det importerende medlem faar et objektivt bevis for, at disse omraader er og sandsynligvis vil forblive henholdsvis parasit- eller sygdomsfrie omraader eller omraader med en lav forekomst af parasitter eller sygdomme. Til dette formaal skal det importerende medlem have en rimelig adgang til paa anmodning at gennemfoere inspektion, proevning og andre relevante procedurer.

Artikel 7

Gennemsigtighed

Medlemmerne skal give meddelelse om enhver aendring i deres sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger og fremlaegge alle oplysninger om ders sundheds- eller plantebeskyttelsesforanstaltninger i henhold til bestemmelserne i bilag B.

Artikel 8

Kontrol-, inspektions- og godkendelsesprocedurer

Medlemmerne skal overholde bestemmelserne i bilag C under gennemfoerelsen af kontrol-, inspektions- og godkendelsesprocedurerne, herunder de nationale ordninger for godkendelse af tilsaetningsstoffer eller for fastsaettelse af tolerancegraenser for forureninger i levnedsmidler, drikkevarer eller foder, og paa anden maade sikre, at deres procedurer ikke er i strid med denne aftales bestemmelser.

Artikel 9

Faglig bistand

1. Medlemmerne er enige om, at andre medlemmers adgang til faglig bistand skal lettes, og isaer udviklingsmedlemslandes enten bilateralt eller gennem de dertil egnede organisationer. Saadan bistand kan bl.a. omfatte forarbejdningsteknologi, forskning og infrastruktur samt oprettelsen af nationale forvaltningsorganer, og kan tage form af raadgivning, laan, gavebistand og stoette, saaledes at de paagaeldende lande kan erhverve teknisk bistand, viden og udstyr, som kan goere det muligt for dem at tilpasse sig til og overholde de sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, der er noedvendige, for at de kan naa op paa et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau paa deres eksportmarkeder.

2. Naar det er noedvendigt med vaesentlige investeringer for at et eksporterende udviklingsmedlemsland kan opfylde de sundheds- og plantesundhedskrav, som et importerende medlem stiller, skal sidstnaevnte yde en saadan faglig bistand, at udviklingsmedlemslandet kan opretholde og udvide sin markedsandel for det paagaeldende produkt.

Artikel 10

Saer- og forskelsbehandling

1. Ved forberedelsen og anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger skal medlemmerne tage hensyn til udviklingsmedlemslandenes saerlige behov og isaer de mindst udviklede medlemslandes behov.

2. Naar et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau muliggoer en gradvis indfoerelse af nye sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, skal udviklingsmedlemslande have en laengere frist til at overholde disse foranstaltninger for produkter, der er af interesse for dem, saaledes at deres eksportmuligheder bevares.

3. For at sikre, at udviklingsmedlemslande vil vaere i stand til at overholde denne aftales bestemmelser, kan komitéen paa anmodning indroemme saadanne lande specifikke tidsbegraensede undtagleser fra alle eller en del af de forpligtelser, der foelger af denne aftale, idet komitéen tager hensyn til disse landes oekonomiske samt handels- og udviklingsmaessige behov.

4. Medlemmerne boer fremme og lette udviklingsmedlemslandenes aktive deltagelse i de kompetente internationale organisationers arbejde.

Artikel 11

Hoeringer og maegling

1. Bestemmelserne i artikel XXII og XXIII i GATT 1994, saaledes som disse er udformet og anvendt i tvistsbilaeggelsesforstaaelsen skal gaelde for hoeringer og tvistsbilaeggelse under denne aftale, medmindre der ikke udtrykkeligt er fastsat andet heri.

2. Naar en tvist inden for rammerne af denne aftale beroerer videnskabelige eller tekniske spoergsmaal, skal en saerlig gruppe indhente raad fra eksperter, der udvaelges af samme saerlige gruppe i samraad med tvistens parter. Til dette formaal kan den saerlige gruppe, naar den finder det hensigtsmaessigt, oprette en raadgivende teknisk ekspertgruppe eller hoere de kompetente internationale organisationer paa anmodning af én af tvistens parter eller paa eget initiativ.

3. Denne aftale beroerer ikke medlemmernes rettigheder under andre internationale aftaler, herunder retten til at benytte maeglings- eller tvistbilaeggelsesordninger, der anvendes i andre internationale organisationer, eller som er fastsat ved andre internationale aftaler.

Artikel 12

Administration

1. Der nedsaettes hermed en komité for sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, hvori der regelmaessigt skal afholdes hoeringer. Den skal udfoere de funktioner, der er noedvendige for at gennemfoere denne aftales bestemmelser og fremme dens maalsaetninger, isaer harmoniseringsmaalsaetninger. Komitéen skal traeffe beslutninger ved konsensus.

2. Komitéen skal fremme og lette ad hoc-hoeringer og -forhandlinger for sine medlemmer om specifikke sundheds- eller plantebeskyttelsesspoergsmaal. Den skal fremme alle medlemmers anvendelse af internationale standarder, retningslinjer og henstillinger og skal med henblik herpaa foretage hoeringer og tekniske undersoegelser for at oege samordningen og integrationen mellem internationale og nationale godkendelsessystemer og -metoder vedroerende anvendelsen af tilsaetningsstoffer i levnedsmidler eller fastsaettelsen af tolerancegraenser for forureninger i levnedsmidler, drikkevarer eller foder.

3. Komitéen skal vaere i naer kontakt med de internationale organisationer, der er beskaeftiget med sundheds- og plantesundhedsbeskyttelse, isaer Codex Alimentarius-kommissionen, Det Internationale Kontor for Epizootier og sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, for at sikre den bedst mulige videnskabelige og tekniske raadgivning ved administrationen af denne aftale og for at undgaa unoedvendigt dobbeltarbejde.

4. Komitéen skal udarbejde en procedure med henblik paa at overvaage den internationale harmoniseringsproces og anvendelsen af internationale standarder, retningslinjer og henstillinger. Til dette formaal skal komitéen sammen med de kompetente internationale organisationer udarbejde en liste over internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger vedroerende de sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som komitéen mener har vaesentlige virkninger paa samhandelen. Listen boer indeholde en angivelse af medlemmerne og de internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger, disse anvender som importbetingelser, eller paa basis af hvilke de importprodukter, som er i overensstemmelse med disse standarder, kan faa adgang til deres markeder. I de tilfaelde, hvor et medlem ikke anvender en international standard, retningslinje eller henstilling som importbetingelse, boer medlemmet angive grunden hertil og isaer om den finder, at standarden ikke er hoej nok til at give et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau. Naar et medlem efter at have angivet, at det anvender en standard, retningslinje eller henstilling som importbetingelse, reviderer sin holdning, skal det give en forklaring paa denne aendring og meddele den til sekretariatet samt til de kompetente internationale organisationer, medmindre en saadan meddelelse og forklaring gives efter procedurerne i bilag B.

5. For at undgaa unoedvendigt dobbeltarbejde kan komitéen i givet fald beslutte at anvende oplysninger, der hidroerer fra procedurer, isaer meddelelsesprocedurer i de kompetente internationale organisationer.

6. Komitéen kan paa initiativ af et medlem gennem de relevante kanaler opfordre de kompetente internationale organisationer eller disses underorganer til at undersoege specifikke spoergsmaal, der vedroerer en saerlig standard, retningslinje eller henstilling, herunder grundlaget for de forklaringer om ikke-anvendelse, der er givet i henhold til stk. 4 i denne artikel.

7. Komiteén skal tre aar efter datoen for WTO-overenskomstens ikrafttraedelse, og herefter naar behovet opstaar, tage denne aftales administration og gennemfoerelse op til fornyet behandling. Hvis komitéen finder det hensigtsmaessigt, kan den forelaegge Raadet for Handel med Varer forslag til aendring af teksten til denne aftale, bl.a. ud fra erfaringerne fra dens gennemfoerelse.

Artikel 13

Gennemfoerelse

Medlemmerne er inden for rammerne af denne aftale fuldt ud ansvarlige for overholdelsen af alle de deraf foelgende forpligtelser. Medlemmerne skal udarbejde og gennemfoere positive foranstaltninger og ordninger for at sikre, at andre end centralregeringsorganerne overholder aftalens bestemmelser. Medlemmerne skal traeffe saadanne rimelige foranstaltninger, for at sikre, at ikke-statslige enheder paa deres territorium, saavel som de regionale organer, de kompetente enheder paa deres territorium er medlemmer af, efterkommer de relevante bestemmelser i denne aftale. Endvidere skal medlemmerne ikke traeffe foranstaltninger, der direkte eller indirekte bevirker, at saadanne regionale eller ikke-statslige enheder eller lokale styringsorganer skal eller opmuntres til at handle paa en maade, der er i strid med denne aftales bestemmelser. Medlemmerne skal sikre, at de med henblik paa gennemfoerelsen af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger kun benytter tjenesteydelser fra ikke-statslige enheder, hvis naevnte enheder efterkommer denne aftales bestemmelser.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

De mindst udviklede medlemslande kan udsaette anvendelsen af denne aftales bestemmelser i en periode paa fem aar efter WTO-overenskomstens ikrafttraedelse, hvad angaar de af deres sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, som vedroerer import eller importprodukter. Andre udviklingsmedlemslande kan udskyde anvendelsen af denne aftales bestemmelser, bortset fra artikel 5, stk. 8, og artikel 7, i to aar efter WTO-overenskomstens ikraftraedelse, for saa vidt angaar deres gaeldende sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, der vedroerer import eller importprodukter, naar en saadan anvendelse ikke er mulig som foelge af manglende faglig viden, teknisk infrastruktur eller ressourcer.

BILAG A

DEFINITIONER (4)

1. Sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning: Enhver foranstaltning, der anvendes

a) for at beskytte dyrs eller planters liv eller sundhed paa et medlems territorium mod de risici, der stammer fra indfoerelse, etablering eller udbredelse af parasitter, sygdomme sygdomsbaerende organismer eller sygdomsfremkaldende organismer

b) for at beskytte menneskers eller dyrs liv eller sundhed paa et medlems territorium med de risici, der stammer fra tilsaetningsstoffer, forureninger, toksiner eller sygdomsfremkaldende organismer i levnedsmidler, drikkevarer eller foder

c) for at beskytte menneskers liv eller sundhed paa et medlems territorium mod de risici, der stammer fra sygdomsbaerende dyr, planter eller produkter heraf, eller indfoerelse, etablering eller udbredelse af parasitter, eller

d) for at forebygge eller begraense anden skade paa et medlems territorium som stammer fra indfoerelse, etablering eller udbredelse af parasitter. Sundheds- eller plantesundhedsforanstaltningerne omfatter alle relevante love og administrative bestemmelser, krav og procedurer, herunder bl.a. slutproduktkriterier, processer og produktionsmetoder, proevnings-, inspektions-, certificerings- og godkendelsesprocedurer, karantaeneordninger, herunder relevante krav i forbindelse med transport af dyr og planter, eller for de materialer, der er noedvendige for deres overlevelse under transporten, bestemmelser vedroerende de relevante statistiske metoder, udvaelgelsesprocedurer og risikoanalysemetoder samt emballage- og maerkningskrav i direkte tilknytning til levnedsmiddelsikkerheden.

2. Harmonisering: De forskellige medlemmers udarbejdelse, anerkendelse og anvendelse af faelles sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger.

3. Internationale standarder, retningslinjer og henstillinger vedroerende

a) foedevaresikkerhed: De standarder, retningslinjer og henstillinger, der er udarbejdet af Codex Alimentarius-komissionen vedroerende tilsaetningsstoffer i levnedsmidler, veterinaerlaegemidler og pesticidrester, forureninger, analyse- og udvaelgelsesmetoder samt kodekser og retningslinjer for hygiejne

b) dyresundhed og zoonoser: De standarder, retningslinjer og henstillinger, der er udviklet under Det Internationale Kontor for Epizootiers auspicier

c) plantesundhed: De internationale standarder, retningslinjer og henstillinger, der er udarbejdet under den internationale plantebeskyttelseskonventionssekretariats auspicier i samarbejde med de regionale organisationer, der opererer inden for rammerne af ovennaevnte konvention, og

d) spoergsmaal, der falder under ovennaevnte organisationer: Passende standarder, retningslinjer og henstillinger fra andre kompetente internationale organisationer, som alle medlemmer vil kunne blive medlem af, og som er identificeret af komitéen.

4. Risikoanalyse: Evaluering af sandsynligheden for at en parasit eller en sygdom indfoeres, etableres eller udbredes paa et importerende medlems territorium paa baggrund af de sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, der vil kunne anvendes, og de biologiske og oekonomiske konsekvenser, det vil kunne faa, eller evalueringen af de negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed som tilsaetningsstoffer, forureninger, toksiner eller sygdomsfremkaldende organismer i levnedsmidler, drikkevarer eller foder vil kunne faa.

5. Et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau: Det beskyttelsesniveau, som anses for passende af det medlem, der indfoerer en sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed paa sit territorium.

NB: Mange medlemmer kalder i andre henseender dette begreb »acceptabelt risikoniveau«

6. Parasit eller sygdomsfrie omraader: Omraader - enten et helt land, en landsdel, eller flere lande eller dele af flere lande - som er identificeret af de kompetente myndigheder, og hvorpaa der ikke findes en specifikt parasit eller sygdom.

NB: Et parasit- eller sygdomsfrit omraade kan omgive, vaere omgivet af, eller ligge op til et omraade - enten i et land eller i en geografisk region, der omfatter flere lande eller dele af flere lande - hvorpaa der vides at vaere en specifik parasit eller sygdom, men som er genstand for regionale kontrolforanstaltninger saasom beskyttelse, overvaagning og spaerrezoner med henblik paa at begraense eller udrydde den paagaeldende parasit eller sygdom.

7. Omraader med en lav forekomst af parasitter eller sygdomme: Omraader - enten et helt land, en landsdel eller flere lande eller dele af flere lande - som er identificeret af de kompetente myndigheder, og hvorpaa der kun er en lav forekomst af en specifik parasit eller sygdom og som er omfattet af effektive overvaagnings-, bekaempelses- eller udryddelsesforanstaltninger.

BILAG B

SUNDHEDS- OG PLANTESUNDHEDSBESTEMMELSERNES GENNEMSIGTIGHED

Bestemmelsernes offentliggoerelse

1. Medlemmerne skal sikre, at alle vedtagne sundheds- og plantesundhedsbestemmelser (5) straks offentliggoeres, saaledes at interesserede medlemmer kan faa kendskab til dem.

2. Medlemmerne skal, undtagen i noedstilfaelde, afsaette en passende periode mellem offentliggoerelsen af en sundheds- eller plantesundhedsbestemmelse og dens ikrafttraedelse, saaledes at eksportmedlemmernes producenter, isaer udviklingsmedlemslandene faar tid til at tilpasse deres produkter og produktionsmetoder til importmedlemmets krav.

Informationskontorer

3. De enkelte medlemmer skal sikre, at der findes ét informationskontor, der er ansvarligt for bevarelsen af alle rimelige spoergsmaal fra interesserede medlemmer samt for tilvejebringelsen af de relevante dokumenter vedroerende:

a) alle sundheds- eller plantesundhedsbestemmelser, der foreslaas eller vedtages paa medlemmets territorium

b) alle kontrol- og inspektionsprocedurer, produktions- og karantaeneordninger samt godkendelsesprocedurer for pesticidtolerancegraenser og tilsaetningsstoffer i levnedsmidler, som gaelder paa medlemmets territorium

c) risikoanalyseprocedurer, de modtagne faktorer, samt fastsaettelsen af et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau

d) medlemmets eller kompetente organer paa det territoriums medlemsskab af eller deltagelse i internationale og regionale sundheds- og plantesundhedsorganisationer og -systemer, samt i bilaterale og multilaterale aftaler og arrangementer inden for rammerne af naervaerende aftale, og teksten til saadanne aftaler og arrangementer.

4. Medlemmerne skal sikre, at naar interesserede medlemmer anmoder om kopier af dokumenter, leveres disse til samme pris, eksklusive forsendelsesomkostninger, som til det paagaeldende medlems statsborgere (6) (hvis de da ikke er gratis).

Anmeldelsesprocedurer

5. Naar der ikke findes en international standard, retningslinje eller henstilling, eller en foreslaaet sundheds- eller plantesundhedsbestemmelse ikke i al vaesentlighed har samme indhold som en international standard, retningslinje eller henstilling, og hvis bestemmelsen kan faa en vaesentlig indflydelse paa andre medlemmers samhandel, skal medlemmerne:

a) offentliggoere en meddelelse paa et tidligt stadium, saaledes at interesserede medlemmer kan goere sig bekendt med forslaget om indfoerelse af saerlige bestemmelser

b) underrette andre medlemmer gennem sekretariatet om de produkter, der omfattes af bestemmelserne, sammen med en kort redegoerelse for grunden til og hensigten med de foreslaaede bestemmelser. Saadanne meddelelser skal ske paa et tidligt stadium, saaledes at der endnu kan foretages aendringer og tages hensyn til eventuelle bemaerkninger.

c) paa anmodning tilsende andre medlemmer kopier af de foreslaaede bestemmelser, og om muligt naermere angive hvilke dele, der i hovedtraekkene afviger fra internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger

d) uden forskelsbehandling give andre medlemmer en rimelig frist til at fremsaette skriftlige bemaerkninger, droefte disse paa anmodning og tage hensyn til bemaerkningerne og resultaterne af droeftelserne.

6. Naar der imidlertid opstaar eller risikerer at opstaa uopsaettelige sundhedsbeskyttelsesproblemer for et medlem, kan dette undlade at opfylde de krav i stk. 5 i dette bilag, som det mener ikke at kunne opfylde, forudsat at medlemmet:

a) straks gennem sekretariatet underretter de andre medlemmer om de saerlige bestemmelser og de beroerte produkter med en kort angivelse af bestemmelserne begrundelse og maalsaetning, herunder karakteren af de uopsaettelige problemer

b) paa anmodning tilsender andre medlemmer en kopi af bestemmelserne

c) giver andre medlemmer mulighed for at fremsaette skriftlige bemaerkninger, droefter disse paa anmodning og tager hensyn til bemaerkningerne og resultaterne af droeftelserne.

7. Meddelelserne til sekretariatet skal vaere paa engelsk, fransk eller spansk.

8. De hoejtudviklede medlemslande skal paa anmodning fra andre medlemmer fremsende kopier af dokumenterne, eller naar dokumenterne er omfattende, referater af de dokumenter, der omfattes af en specifik meddelelse paa engelsk, fransk eller spansk.

9. Sekretariatet skal straks videresende kopierne af meddelelsen til alle medlemmer og interesserede internationale organisationer og henlede udviklingsmedlemslandenes opmaerksomhed paa alle meddelelser om produkter, der er af saerlig interesse for dem.

10. Medlemmerne skal udpege en enkelt centralregerings myndighed som ansvarlig for gennemfoerelsen paa nationalt plan af bestemmelserne vedroerende meddelelsesprocedurerne i henhold til stk. 5, 6, 7 og 8 i dette bilag.

Almindelige forbehold

11. Intet i denne aftale kan fortolkes saaledes, at det kraeves:

a) at der fremsendes detaljer i eller kopier af udkast, eller at der offentliggoeres tekster paa andre sprog end medlemmets, jf. dog stk. 8 i dette bilag, eller

b) at medlemmerne roeber fortrolige oplysninger, der kan forhindre haandhaevelsen af sundheds- eller plantesundhedslovgivningen, eller som vil vaere til skade for en bestemt virksomhed legitime forretningsinteresser.

BILAG C

KONTROL-, INSPEKTIONS- OG GODKENDELSESPROCEDURER (7)

1. Medlemmerne skal for alle procedurer i forbindelse med overvaagningen og haandhaevelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltningerne sikre:

a) at saadanne procedurer ivaerksaettes og afsluttes uden unoedige forsinkelser og paa en maade, der ikke er mindre gunstig for importerede produkter end for de tilsvarende nationale produkter

b) at den almindelige sagsbehandlingstid for den enkelte procedure offentliggoeres eller den forventede sagsbehandlingstid meddeles til den paagaeldende paa anmodning: naar det kompetente organ har modtaget anmodningen, undersoeger det straks, om dokumentationen er udtoemmende, og underretter ansoegeren paa en praecis og udtoemmende maade om alle mangler; det kompetente organ fremsender hurtigst muligt resultaterne af proceduren paa en praecis og udtoemmende maade til ansoegeren, saaledes at der om noedvendigt kan foretages korrektioner, selv naar ansoegningen er mangelfuld, gaar den kompetente myndighed saa vidt muligt videre med proceduren, hvis ansoegeren anmoder herom; og paa anmodning underrettes ansoegeren om, hvor langt proceduren er naaet, idet der gives en forklaring paa eventuelle forsinkelser

c) at oplysningskravene er begraenset til det, der er noedvendigt, for at kontrol-, inspektions- og godkendelsesprocedurerne kan vaere hensigtsmaessige, herunder procedurerne for godkendelse af anvendelsen af tilsaetningsstoffer og for fastsaettelsen af tolerancegraenser for forureninger i levnedsmidler, drikkevarer og foder

d) at den fortrolige karakter af de oplysninger vedroerende importerede produkter, der hidroerer fra eller gives i forbindelse med kontrollen, inspektionen og godkendelsen, respekteres paa en maade, der ikke er mindre gunstig end for de nationale produkter, saaledes at de legitime forretningsinteresser beskyttes

e) at alle krav om kontrol, inspektion og godkendelse af enkeltprodukter begraenses til, hvad der er rimeligt og noedvendigt

f) at alle gebyrer i forbindelse med procedurerne for importerede produkter skal vaere rimelige i forhold til alle gebyrer, der paalaegges tilsvarende nationale produkter eller produkter fra ethvert andet medlem, og de maa ikke overstige tjenesteydelsens kostpris

g) at der skal anvendes samme kriterier for de importerede produkter ved placeringen af de faciliteter, der anvendes i procedurerne og stikproeveudvaelgelsen, som dem der gaelder for de tilsvarende nationale produkter, saaledes at ulemperne for ansoegere, importoerer, eksportoerer og deres agenter bliver mindst mulige

h) at naar et produkts specifikationer aendres efter kontrollen og inspektionen paa baggrund af de gaeldende bestemmelser, begraenses proceduren for det aendrede produkt til, hvad der er noedvendig for at fastslaa, hvorvidt der er en passende tiltro til, at produktet stadig opfylder de paagaeldende bestemmelser, og

i) at der findes en procedure til at behandle klager over saadanne procedurers praktiske gennemfoerelse og til at foretage korrektioner saafremt en klage er berettiget.

Naar et importerende medlem har et godkendelsessystem for anvendelsen af tilsaetningsstoffer i levnedsmidler eller for fastsaettelsen af tolerancegraenser for forureninger i levnedsmidler, drikkevarer eller foder, der forbyder eller begraenser adgangen til dets hjemmemarked for produkter, baseret paa en manglende godkendelse, skal det importerende medlem overveje at anvende en relevant international standard som grundlag for adgangen til sit hjemmemarked, indtil der er truffet en endelig afgoerelse.

2. Naar en sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning fastsaetter en kontrol paa produktionsniveauet, skal det medlem, paa hvis territorium produktionen finder sted, yde den fornoedne hjaelp for at lette saadan kontrol og kontrolmyndighedernes arbejde.

3. Intet i denne aftale er til hinder for, at medlemmerne kan foretage en rimelig inspektion paa deres eget territorium.

(1) I denne aftale omfatter henvisninger til artikel XX(b) ogsaa denne artikels hoved.

(2) Med henblik paa anvendelsen af artikel 3, stk. 3, findes der en videnskabelig begrundelse, naar et medlem efter en gennemgang og evaluering af de disponible, videnskabelige oplysninger i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale fastslaar, at de paagaeldende internationale standarder, retningslinjer eller henstillinger ike er tilstraekkelige til at opnaa et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau.

(3) Med henblik paa anvendelsen af artikel 5, stk. 6, er en foranstaltning mere begraensende for samhandelen end noedvendigt, hvis der findes en anden foranstaltning, der er forholdsvis nem at gennemfoere, baade i teknisk og oekonomisk henseende, og som medfoerer et passende sundheds- eller plantesundhedsbeskyttelsesniveau samtidig med, at den begraenser samhandelen i vaesentlig mindre grad.

(4) I definitionerne omfatter »dyr« ogsaa fisk og vild fauna, »planter« omfatter skove og vild fauna, parasitter omfatter ukrudt, og forureninger omfatter pesticider- og veterinaerlaegemiddelrester og fremmedlegemer.

(5) Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i form af generelle love og administrative bestemmelser.

(6) Naar der er tale om udtrykket »statsborgere« i denne aftale, betyder det i de tilfaelde, hvor et separat toldomraade er medlem af MTO, fysiske eller juridiske personer, der er bosiddende, eller som har et reelt, aktivt industri- eller handelsforetagende paa dette toldomraade.

(7) Kontrol-, inspektions- og godkendelsesprocedurerne omfatter bl.a. udvaelgelses-, proevnings- og certificeringsprocedurer.