21991D0907(02)

Afgørelse nr. 3/91 truffet af Den blandede Komité EØF- Andorra af 12. juli 1991 om ændring af bilag 1 og tillægget til aftalen

EF-Tidende nr. L 250 af 07/09/1991 s. 0029 - 0029


AFGOERELSE Nr. 3/91 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITÉ EOEF-ANDORRA af 12. juli 1991 om aendring af bilag 1 og tillaegget til aftalen (91/468/EOEF)

DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR - under henvisning til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Fyrstendoemmet Andorra, saerlig artikel 8, stk. 3, litra a), og artikel 17, stk. 8, og ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge artikel 8, stk. 3, litra a), traeffer den blandede komité afgoerelse om eventuel aendring af listen over de faellesskabstoldsteder, der er befoejet til at lade varer fra tredjelande med Fyrstendoemmet Andorra som bestemmelsessted overgaa til fri omsaetning; denne liste findes i bilag 1 til aftalen; ved brevveksling af 30. maj 1990 aftaltes det, at der paa den blandede komités foerste moede skulle foretages aendringer i naevnte liste;

ifoelge artikel 11 i aftalen fastlaegges i tillaegget dertil oprindelsesreglerne samt metoderne for administrativt samarbejde, som anvendes ved indfoersel i Faellesskabet af varer, der henhoerer under kapitel 1 til 24 i Det Harmoniserede System og har oprindelse i Fyrstendoemmet Andorra; disse varer fritages for told ved indfoerslen; det viser sig, at de mineralske produkter, der udvindes af Fyrstendoemmets jordbund, ikke er naevnt i tillaeggets artikel 1; visse mineralske produkter med oprindelse i Fyrstendoemmet Andorra, bl.a. mineralvand, skal ikke vaere omfattet af den i aftalens artikel 11, stk. 1, fastsatte fordel; tillaegget til aftalen boer foelgelig aendres; i henhold til artikel 17, stk. 8, i aftalen kan den blandede komité foretage aendringer af bestemmelserne i det i aftalens artikel 11 omhandlede tillaeg - TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Den liste over toldsteder, der er anfoert i bilag 1 til aftalen, aendres saaledes:

- toldstederne »Algericas« og »Tuy« slettes paa listen - toldstedet »Toulouse-Blagnac« tilfoejes paa listen.

Artikel 2

Artikel 1 i tillaegget affattes saaledes:

»Artikel 1 Ved anvendelsen af bestemmelserne i aftalens artikel 11, stk. 1, anses foelgende varer som varer med oprindelse i Fyrstendoemmet Andorra:

a) mineralske produkter, udvundet af dette lands jord b) vegetabilske produkter, som er hoestet dér c) levende dyr, som er foedt og opdraettet dér d) produkter fra levende dyr, som opdraettes dér e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér f) produkter, der er fremstillet i Fyrstendoemmet Andorra ved bearbejdning eller forarbejdning af produkter, som er omhandlet i litra a) til e), ogsaa selv om andre produkter er medgaaet til fremstillingen, under forudsaetning af at de produkter, der ikke er fremstillet i Fyrstendoemmet Andorra, kun i ubetydelig grad er medgaaet til denne fremstilling.«

Artikel 3

Denne afgoerelse traeder i kraft den 1. juli 1991.

Udfaerdiget i Andorra la Vella, den 12. juli 1991. For den blandede komité Oscar RIBAS REIG Formand