21991A0628(01)

AFTALE i form af noteveksling om yderligere forlængelse og ændring af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for De Forenede Staters kyster -

EF-Tidende nr. L 166 af 28/06/1991 s. 0085


AFTALE i form af noteveksling om yderligere forlaengelse og aendring af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab om fiskeri ud for De Forenede Staters kyster

A. Note fra regeringen for Amerikas Forenede Stater

Udenrigsministeriet, Washington, 1. februar 1991

Excellence,

Jeg har den aere hermed at henvise til aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab om fiskeri ud for De Forenede Staters kyster, undertegnet i Washington den 1. oktober 1984, som aendret og forlaenget (i det foelgende benaevnt »aftalen«), hvis gyldighedsperiode udloeber den 1. juli 1991.

Under hensyn til, at De Forenede Stater naerer oenske om at indgaa et samarbejde med Faellesskaberne i forbindelse med henstillingerne i De Forenede Nationers resolution 44/225 af december 1989 om intensivt pelagisk drivgarnsfiskeri, og at det tiltagende fiskeri efter sej i den centrale del af Beringhavet giver anledning til bekymring, har jeg endvidere den aere at foreslaa, at aftalen i overensstemmelse med artikel XIX forlaenges indtil den 31. december 1993, og at den yderligere aendres som foelger:

1) I artikel II, nr. 1, udgaar udtrykket »(med undtagelse af langt vandrende tunfiskearter)«.

2) Artikel II, nr. 2, affattes saaledes:

»2. »fisk«:

samtlige finnefisk, bloeddyr, krebsdyr og andre former for marin fauna og flora, med undtagelse af havpattedyr og fugle;«.

3) I artikel II, nr. 6, litra b), tilfoejes i slutningen ordet »og«, nr. 7 udgaar og nr. 8 bliver nr. 7.

4) I artikel IV, nr. 4, aendres udtrykket »fiskeribeskyttelseszonen« til »De Forenede Staters eksklusive oekonomiske zone«.

5) I artikel IV, nr. 7, udgaar det sidste ord »og«.

6) Artikel IV, nr. 8, affattes saaledes:

»8) om og i hvilket omfang de paagaeldende nationer samarbejder med De Forenede Stater om spoergsmaal i forbindelse med opfyldelsen af henstillingerne i resolution 44/225 vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling i december 1989 vedroerende intensivt pelagisk drivgarnsfiskeri og om bevarelse af ressourcerne af sej i den centrale del af Beringhavet, og«.

7) I artikel IV indsaettes foelgende som nr. 9:

»9) saadanne andre forhold, som De Forenede Staters regering anser for relevante.«

8) I artikel XII indsaettes foelgende som stk. 5:

»5. Faellesskabet samarbejder med De Forenede Staters regering om spoergsmaal i forbindelse med opfyldelsen af henstillingerne i resolution 44/225 vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling i december 1989 om intensivt pelagisk drivgarnsfiskeri og om bevarelse af ressourcerne af sej i den centrale del af Beringhavet.«

9) I artikel XIX, stk. 1, aendres datoen »den 1. juli 1991« til »den 31. december 1993«.

Jeg har endvidere den aere at foreslaa, at saafremt disse forslag kan accepteres af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, skal denne note og Faellesskabernes svar herpaa udgoere en aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, som vil traede i kraft paa den dato, der opnaas enighed om ved udveksling af diplomatiske noter mellem de to parter efter gennemfoerelsen af de noedvendige interne procedurer.

Modtag, excellence, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

For udenrigsministeren

B. Note fra Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab

Excellence,

Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af noten fra regeringen for Amerikas Forenede Stater, Udenrigsministeriet, Washington, 1. februar 1991, med foelgende ordlyd:

»Jeg har den aere hermed at henvise til aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab om fiskeri ud for De Forenede Staters kyster, undertegnet i Washington den 1. oktober 1984, som aendret og forlaenget (i det foelgende benaevnt »aftalen«), hvis gyldighedsperiode udloeber den 1. juli 1991.

Under hensyn til, at De Forenede Stater naerer oenske om at indgaa et samarbejde med Faellesskaberne i forbindelse med henstillingerne i De Forenede Nationers resolution 44/225 af december 1989 om intensivt pelagisk drivgarnsfiskeri, og at det tiltagende fiskeri efter sej i den centrale del af Beringhavet giver anledning til bekymring, har jeg endvidere den aere at foreslaa, at aftalen i overensstemmelse med artikel XIX forlaenges indtil den 31. december 1993, og at den yderligere aendres som foelger:

1) I artikel II, nr. 1, udgaar udtrykket »(med undtagelse af langt vandrende tunfiskearter)«.

2) Artikel II, nr. 2, affattes saaledes:

»2. »fisk«:

samtlige finnefisk, bloeddyr, krebsdyr og andre former for marin fauna og flora, med undtagelse af havpattedyr og fugle;«.

3) I artikel II, nr. 6, litra b), tilfoejes i slutningen ordet »og«, nr. 7 udgaar og nr. 8 bliver nr. 7.

4) I artikel IV, nr. 4, aendres udtrykket »fiskeribeskyttelseszonen« til »De Forenede Staters eksklusive oekonomiske zone«.

5) I artikel IV, nr. 7, udgaar det sidste ord »og«.

6) Artikel IV, nr. 8, affattes saaledes:

»8) om og i hvilket omfang de paagaeldende nationer samarbejder med De Forenede Stater om spoergsmaal i forbindelse med opfyldelsen af henstillingerne i resolution 44/225 vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling i december 1989 vedroerende intensivt pelagisk drivgarnsfiskeri og om bevarelse af ressourcerne af sej i den centrale del af Beringhavet, og«.

7) I artikel IV indsaettes foelgende som nr. 9:

»9) saadanne andre forhold, som De Forenede Staters regering anser for relevante.«

8) I artikel XII indsaettes foelgende som stk. 5:

»5. Faellesskabet samarbejder med De Forenede Staters regering om spoergsmaal i forbindelse med opfyldelsen af henstillingerne i resolution 44/225 vedtaget af De Forenede Nationers generalforsamling i december 1989 om intensivt pelagisk drivgarnsfiskeri og om bevarelse af ressourcerne af sej i den centrale del af Beringhavet.«

9) I artikel XIX, stk. 1, aendres datoen »den 1. juli 1991« til »den 31. december 1993«.

Jeg har endvidere den aere at foreslaa, at saafremt disse forslag kan accepteres af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, skal denne note og Faellesskabernes svar herpaa udgoere en aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, som vil traede i kraft paa den dato, der opnaas enighed om ved udveksling af diplomatiske noter mellem de to parter efter gennemfoerelsen af de noedvendige interne procedurer.«

Med henvisning til og i overensstemmelse med indholdet af Kommissionens skrivelse af 5. marts 1991 har jeg den aere at bekraefte, at de forslag, der er fremsat i den ovenfor anfoerte note, kan accepteres af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, og at ovennaevnte note sammen med naervaerende note udgoer en aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab.

Modtag, excellence, forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.

Paa vegne af Raadet for De Europaeiske Faelleskaber