21990A0809(01)

Aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde - Protokol om de fiskerirettigheder og den finansielle godtgørelse, som er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fælleskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde

EF-Tidende nr. L 212 af 09/08/1990 s. 0003 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 16 s. 0055
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 16 s. 0055


AFTALE mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde

DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB,

i det foelgende benaevnt »Faellesskabet«, og

REPUBLIKKEN KAP VERDE,

i det foelgende benaevnt »Kap Verde«,

SOM HENVISER dels til den samarbejdsaand, der foelger af konventionen mellem lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (AVS/EOEF-konventionen) og dels til den faelles vilje til at intensivere forbindelserne mellem Faellesskabet og Kap Verde,

SOM HENVISER TIL Kap Verdes oenske om at fremme en rationel udnyttelse af landets fiskeressourcer gennem et udvidet samarbejde,

SOM MINDER OM, at Kap Verdes overhoejhed eller jurisdiktion omfatter omraadet indtil 200 soemil ud for dets kyster, saerlig med hensyn til havfiskeri,

SOM TAGER HENSYN TIL bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER FAST BESLUTTET PAA at basere deres forbindelser i fiskerisektoren paa gensidig tillid og respekt for gensidige interesser,

SOM OENSKER, at der fastsaettes saadanne bestemmelser og betingelser for fiskeriet, som er af faelles interesse for begge parter -

ER BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

Artikel 1

Formaalet med denne aftale er at fastlaegge de principper og regler, der i fremtiden skal gaelde for fiskeri, som udoeves af fartoejer, der foerer EF-medlemsstaterners flag, i det foelgende benaevnt »EF-fartoejer«, i de farvande, der med hensyn til fiskeri henhoerer under Kap Verdes overhoejhed eller jurisdiktion i overensstemmelse med bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention og andre bestemmelser i international ret, i det foelgende benaevnt »Kap Verdes fiskerizone«.

Artikel 2

Kap Verde tillader EF-fartoejer at fiske i Kap Verdes fiskerizone i henhold til denne aftale.

Artikel 3

1. Faellesskabet forpligter sig til at traeffe alle noedvendige foranstaltninger til at sikre, at EF-fartoejer overholder bestemmelserne i denne aftale og Kap Verdes lovgivning vedroerende fiskeri i landets fiskerizone i overensstemmelse med bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention og andre internationale retsregler.

2. Kap Verdes myndigheder meddeler Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber alle aendringer af naevnte lovgivning inden deres ikrafttraeden.

3. De foranstaltninger, som de kapverdiske myndigheder traeffer til at regulere fiskeriet med henblik paa bevarelse af bestandene, baseres paa objektive og videnskabelige kriterier og gaelder saavel for EF-fartoejer som andre udenlandske fartoejer, uden at dette dog beroerer saerlige aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske omraade, herunder gensidige fiskeriaftaler.

Artikel 4

1. Fiskeri i Kap Verdes fiskerizone maa kun udoeves af EF-fartoejer, som efter anmodning fra Faellesskabet har opnaaet en af de kompetente kapverdiske myndigheder udstedt licens.

2. Licensen er betinget af, at den paagaeldende reder betaler en afgift.

3. De med licensansoegninger forbundne formaliteter, afgiftsbeloebet og betalingsbestemmelserne er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Parterne forpligter sig til en samordnet indsats, enten direkte eller inden for internationale organisationer, med henblik paa

at sikre forvaltningen og bevarelsen af de levende ressourcer i det oestlige centrale Atlanterhav, saerlig hvad angaar de staerkt vandrende arter, og at fremme den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 6

Foererne af fartoejer, som i henhold til denne aftale har tilladelse til at udoeve fiskeri i Kap Verdes fiskerizone, skal fremsende fangstopgoerelser til Kap Verdes myndigheder med kopi til Kommissionens delegation i Praia efter de i bilaget fastlagte retningslinjer.

Artikel 7

Til gengaeld for de fiskerimuligheder, der indroemmes i henhold til artikel 2, udbetaler Faellesskabet et finansielt bidrag til Kap Verde efter de i protokollen til denne aftale fastlagte retningslinjer, uden at det beroerer de finansieringsmuligheder, som Kap Verde har adgang til inden for rammerne af AVS/EOEF-konventionen.

Artikel 8

Beslutter Kap Verdes myndigheder paa baggrund af bestandenes udvikling at vedtage bevarelsesforanstaltninger, som beroerer EF-fartoejers fiskeri, afholder parterne konsultationer med henblik paa tilpasning af bilaget og protokollen.

Disse konsultationer skal baseres paa princippet om, at enhver mindskelse i de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder skal medfoere en tilsvarende nedsaettelse af Faellesskabets finansielle modydelse.

Artikel 9

Der nedsaettes en blandet kommission, som skal paase, at denne aftale anvendes korrekt. Denne kommission traeder sammen paa anmodning af en af de kontraherende parter, skiftevis i Kap Verde og i Faellesskabet.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af aftalen behandles ved konsultationer mellem parterne.

Artikel 10

Bestemmelserne i denne aftale beroerer eller foregriber paa ingen maade parternes holdning til spoergsmaal vedroerende havret.

Artikel 11

Denne aftale gaelder paa den ene side for de omraader, hvor Traktaten om Oprettelsen af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab finder anvendelse, og paa de betingelser, der er fastsat i naevnte traktat, og paa den anden side for Republikken Kap Verdes omraade.

Artikel 12

Bilaget og protokollen til denne aftale udgoer en integrerende del af aftalen, og medmindre andet er angivet, er enhver henvisning til denne aftale ligeledes en henvisning til bilaget og protokollen.

Artikel 13

1. Aftalen indgaas for en indledende periode paa tre aar fra tidspunktet for dens ikrafttraeden. Hvis aftalen ikke opsiges af en af parterne ved meddelelse herom mindst seks maaneder inden udloebet af den indledende periode, forlaenges gyldigheden i perioder paa to aar, medmindre der gives meddelelse om opsigelse mindst tre maaneder inden udloebet af hver toaarsperiode.

2. Ved udloebet af den indledende periode og derefter af hver toaarsperiode indleder de kontraherende parter forhandlinger for ved faelles overenskomst at fastlaegge de fornoedne aendringer af eller tilfoejelser til bilaget eller protokollen.

Hvis en af de kontraherende parter giver meddelelse om opsigelse af aftalen, indleder de forhandlinger.

Artikel 14

Denne aftale traeder i kraft paa den dato, paa hvilken parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er noedvendige i saa henseende.

Artikel 15

Denne aftale, der er udfaerdiget i to eksemplarer paa dansk, engelsk, fransk, graesk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber, som fremsender en bekraeftet genpart til hver af de kontraherende parter.

BILAG

BETINGELSER FOR EF-FARTOEJERS UDOEVELSE AF FISKERI I KAP VERDES FISKERIZONE

A. Bestemmelser vedroerende ansoegning om og udstedelse af licenser

1. De kompetente myndigheder i Faellesskabet forelaegger via Kommissionens delegation i Kap Verde Kap Verdes fiskeriministerium en ansoegning for hvert fartoej, som anmoder om at udoeve fiskeri i medfoer af denne aftale, senest femten dage foer datoen for den oenskede gyldigheds begyndelse.

Ansoegningerne udfaerdiges i overensstemmelse med den formular, som Kap Verdes fiskeriministerium udleverer i dette oejemed, og hvoraf en model er vedlagt (tillaeg 1).

2. Hver licensansoegning vedlaegges kvittering for betalingen af afgiften i licensens gyldighedsperiode. Beloebet indbetales paa en af de kapverdiske myndigheder anvist konto i et pengeinstitut eller ethvert andet organ.

Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter, med undtagelse af havneafgifter og udgifter til tjenesteydelser.

3. Licenserne for alle fartoejer udstedes af Kap Verdes fiskeriministerium senest femten dage efter modtagelsen af den i punkt 2 naevnte betalingskvittering, til rederne eller deres repraesentanter via Kommissionens delegation i Kap Verde.

4. Licensen udstedes for et givet fartoej og kan ikke overdrages. Paa anmodning af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber kan, og i tilfaelde af force majeure skal, licensen for et fartoej erstattes med en ny licens, som udstedes for et andet fartoej med lignende kendetegn som det fartoej, som erstattes. Den reder, hvis fartoej skal erstattes, indleverer den annullerede licens til Kap Verdes fiskeriministerium via Kommissionens delegation i Kap Verde.

I den nye licens angives:

- tidspunktet for udstedelsen

- at licensen traeder i stedet for licensen for det tidligere fartoej for den resterende gyldighedsperiode.

I dette tilfaelde skal der ikke betales yderligere afgift, jf. artikel 4, stk. 2, i den resterende gyldighedsperiode.

5. Licensen skal til enhver tid forefindes ombord.

6. Kap Verdes fiskeriministerium meddeler inden aftalens ikrafttraeden retningslinjerne for betaling af afgiften, herunder enkeltheder om, hvilke bankkonti og valuta der skal anvendes ved betalingen.

B. Bestemmelser vedroerende licenser til tunfiskerfartoejer og langlinefartoejer med flydende langline

1. Licenserne gaelder for et aar. De kan fornyes.

2. Afgiften fastsaettes til 20 ECU pr. ton taget i Kap Verdes fiskerizone.

3. Licenserne udstedes efter indbetaling til Kap Verdes fiskeriministerium af et fast aarligt beloeb paa 1 500 ECU pr. notfartoej til tunfiskeri og paa 300 ECU pr. stangfiskerfartoej til tunfiskeri og langlinefartoej med flydende langline, svarende til en afgift paa fangsten af:

- 75 tons tun pr. aar pr. notfartoej

- 15 tons tun pr. aar pr. stangfiskerfartoej og langlinefartoej med flydende langline.

4. Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber udarbejder en opgoerelse over de skyldige afgifter for hver aarlig fangstsaeson paa grundlag af fangstopgoerelser for hvert fartoej, der efterproeves af de ansvarlige videnskabelige institutter, bl.a. det franske oversoeiske institut for videnskabelig og teknisk

forskning (ORSTOM), det spanske institut for oceanografi (IEO) og Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP) i Kap Verde.

Opgoerelsen meddeles paa samme tid Kap Verdes fiskeriministerium og rederne. Rederne foretager enhver eventuel tillaegsindbetaling til Kap Verdes fiskeriministerium senest 30 dage efter meddelelsen af den endelige opgoerelse, paa den af de kapverdiske myndigheder anviste konto hos et pengeinstitut eller ethvert andet organ.

Hvis opgoerelsen udviser et beloeb, der er lavere end forudbetalingen, faar rederen dog ikke forskellen godtgjort.

C. Bestemmelser vedroerende licenser for andre fartoejer

1. For langlinefartoejer med bundline gaelder licenserne tre, seks eller tolv maaneder. Den aarlige afgift fastsaettes i forhold til bruttoregistertonnagen til 100 ECU pr. BRT pro rata efter licensens gyldighed.

2. For fartoejer, som udoever forsoegsfiskeri efter blaeksprutter, fastsaettes afgiften til 60 ECU pr. BRT pr. aar.

D. Fangstopgoerelser

1. Notfartoejer og stangfiskerfartoejer til tunfiskeri samt langlinefartoejer med flydende langline foerer en fangstjournal i overensstemmelse med modellen i tillaeg 2 for hver fiskeriperiode i Kap Verdes fiskerizone. Formularen skal senest 45 dage efter afslutningen af togtet i Kap Verdes fiskerizone indsendes til Kap Verdes fiskeriministerium via Kommissionens delegation i Kap Verde.

2. Langlinefartoejer med bundline og fartoejer, som udoever forsoegsfiskeri efter blaeksprutter, skal til Kap Verdes fiskeriministerium indberette deres fangster paa grundlag af vedlagte modelformular (tillaeg 3) via Kommissionens delegation i Kap Verde. Opgoerelserne udfaerdiges paa maanedsbasis og skal indsendes mindst en gang i kvartalet.

3. Dokumenterne skal udfyldes paa laeselig maade og underskrives af fartoejets foerer.

4. Saafremt ovennaevnte bestemmelser ikke overholdes, forbeholder de kompetente kapverdiske myndigheder sig ret til bl.a. at anvende en eller begge af foelgende sanktioner:

- suspension af det paaklagede fartoejs licens

- betaling af en boede.

I saa fald underrettes Kommissionens delegation i Kap Verde herom.

E. Landing af fangster

Tunfiskerfartoejer fra Faellesskabet skal saa vidt muligt bidrage til forsyningen af Kap Verdes tunkonservesindustri i forhold til deres fiskeriindsats i fiskeriomraadet til en pris, der fastsaettes efter faelles overenskomst mellem EF-rederne og Kap Verdes fiskerimyndigheder paa grundlag af de gaeldende verdensmarkedspriser. Beloebet erlaegges i konvertibel valuta.

Desuden skal tunfiskerfartoejer, som lander deres fangst i en havn i Kap Verde, saa vidt muligt stille en del af deres bifangst til raadighed for Kap Verdes fiskerimyndigheder til den lokale markedspris.

F. Paamoenstring af soemaend

1. Ejere af tunfiskerfartoejer og langlinefartoejer med flydende langline paatager sig at paamoenstre kapverdiske statsborgere paa de vilkaar og inden for de graenser, der er fastsat nedenfor:

- for notfartoejer til tunfiskeri paamoenstres der tre kapverdiske soemaend under tunfangstsaesonen i Kap Verdes fiskerizone

- for stangfiskerfartoejer til tunfiskeri paamoenstres der otte kapverdiske soemaend under tunfangstsaesonen i Kap Verdes fiskerizone, dog hoejst en soemand pr. fartoej

- for langlinefartoejer med flydende langline paamoenstres der to kapverdiske soemaend under fangstsaesonen i Kap Verdes fiskerizone, dog hoejst en soemand pr. fartoej.

2. Disse soemaends loen fastsaettes ved gensidig overenskomst mellem rederne eller deres repraesentanter og de kompetente kapverdiske myndigheder, foer licenserne udstedes; den betales af rederne og daekker tillige udgifterne til den socialsikringsordning, som soemanden er omfattet af (bl.a. livs- og ulykkesforsikring og sygesikring).

3. Paamoenstres der ikke soemaend, skal rederne betale et fast beloeb svarende til de ikke-paamoenstrede soemaends loen.

Dette beloeb vil blive anvendt til oplaering af kapverdiske soemaend og indbetales paa en saerlig konto, som anvises af de kompetente kapverdiske myndigheder.

G. Ombordtagning af observatoerer

1. Paa anmodning af de kompetente kapverdiske myndigheder tager fartoejer paa over 150 BRT en af disse myndigheder udpeget observatoer om bord, som har til opgave at kontrollere den fangst, der tages i Kap Verdes fiskerizone. Observatoeren raader over alle de fornoedne faciliteter til at udfoere sin opgave, herunder adgang til lokaler og dokumenter. Observatoeren maa ikke opholde sig laengere om bord end den tid, det tager ham at udfoere sin opgave.

Fartoejets foerer letter observatoerens arbejde, og observatoeren indroemmes samme forhold som det paagaeldende fartoejs officerer. Loennen og sociale udgifter til observatoeren afholdes af de kompetente kapverdiske myndigheder.

2. Betingelserne for ombordtagningen og observatoerens arbejde maa ikke bevirke en afbrydelse eller en hindring af fiskeriaktiviteterne. De kompetente kapverdiske myndigheder aftaler med rederen eller dennes repraesentant, i hvilken havn observatoeren skal tages om bord. Saafremt observatoeren tages om bord i en udenlandsk havn, afholdes observatoerens rejseudgifter af rederen. Skulle en tunfiskerfartoej med en observatoer for Kap Verde om bord forlade Kap Verdes fiskerizone, traeffes alle de fornoedne forholdsregler til at sikre, at observatoeren vender tilbage til Kap Verde saa hurtigt som muligt for rederens regning.

H. Fiskerizoner

1. EF-fartoejer kan udoeve fiskeri i foelgende zoner, der er fastlagt i forhold til basislinjerne:

- uden for 12-milegraensen, for notfartoejer til tunfiskeri og langlinefartoejer med flydende langline

- uden for 6-milegraensen, for stangfiskerfartoejer til tunfiskeri

- fra og med basislinjerne for fiskeri med levende agn og for langlinefartoejer med bundline.

2. Blaekspruttefiskerfartoejer, som udoever fiskeri som led i et forsoegstogt, har adgang til alle Kap Verdes fiskerizoner.

I. Tilladte maskestoerrelser

Mindstemaskestoerrelsen for fangstposen (fuldt udstrakte masker) er som foelger:

- 16 mm for fiskeri med levende agn

- 40 mm for blaekspruttefiskeri.

Ved tunfiskeri gaelder de internationale normer, som anbefales af ICCAT.

J. Ind- og udsejling af zonen, radiokommunikation

1. Alle EF-fartoejer, som udoever fiskeri i Kap Verdes fiskerizone i henhold til aftalen, skal til radiostationen São Vincente meddele dato og tidspunkt samt deres position, naar de sejler ind i eller forlader Kap Verdes fiskerizone.

2. Under fiskeriet i Kap Verdes fiskerizone skal fartoejerne hver tredje dag meddele de kompetente kapverdiske myndigheder via radiostationen São Vincente deres position og deres fangst, samt hver gang de forlader fiskerizonen, give en opgoerelse over deres fangst.

3. Radiostationens radiokaldesignal, frekvens og arbejdstid meddeles rederne eller disses repraesentant af Kap Verdes fiskeriministerium ved udstedelsen af licensen.

4. Hvis det er umuligt at kontakte radiostationen, kan fartoejerne benytte andre kommunikationsmidler, saasom telex eller telegram.

K. Havnefaciliteter og indkoeb af forsyninger og tjenesteydelser

EF-fartoejer skal saa vidt muligt indkoebe alle forsyninger og tjenesteydelser, der er noedvendige for deres aktiviteter, i Kap Verde. De kompetente kapverdiske myndigheder fastlaegger i samraad med rederne betingelserne for benyttelse af havnefaciliteter og om noedvendigt betingelserne for indkoeb af forsyninger og tjenesteydelser.

L. Procedurer i tilfaelde af opbringelse

1. Kommissionens delegation i Kap Verde underrettes inden for en frist paa 48 timer, saafremt et fiskerfartoej, der foerer en EF-medlemsstats flag, og som driver fiskeri i henhold til denne aftale, opbringes i Kap Verdes fiskerizone. Der skal inden 72 timer efter opbringelsen indgives en kortfattet rapport om omstaendighederne ved og aarsagerne til opbringelsen.

2. Efter modtagelsen af disse oplysninger afholdes der inden 24 timer et moede mellem Kommissionens delegation i Kap Verde, Kap Verdes fiskeriministerium og kontrolmyndighederne, eventuelt med deltagelse af en repraesentant for den paagaeldende medlemsstat med henblik paa udveksling af alle relevante dokumenter og oplysninger, som kan bidrage til at klarlaegge sagens omstaendigheder. Rederen eller dennes repraesentant underrettes om resultatet af dette moede samt om alle foranstaltninger som opbringelsen kan give anledning til.

3. Et skib, som opbringes som foelge af en overtraedelse af fiskeribestemmelserne, frigives mod, at der stilles en kaution, hvis beloeb fastsaettes under hensyntagen til de med opbringelsen forbundne omkostninger samt beloebet af de boeder og den erstatning, som de for overtraedelsen ansvarlige kan paadrage sig.

Tillaeg 1

FISKERIMINISTERIET

Ansoegning om licens for udenlandske industrifiskerfartoejer

1. Rederens navn .............................................................

.............................................................

2. Rederens adresse .............................................................

.............................................................

3. Rederens repraesentants eller lokale agents navn .............................................................

.............................................................

4. Rederens repraesentants eller lokale agents adresse .............................................................

.............................................................

5. Foererens navn .............................................................

6. Fartoejets navn .............................................................

7. Registreringsnummer .............................................................

8. Byggeaar og -sted .............................................................

9. Nationalitet .............................................................

10. Registreringshavn .............................................................

11. Hjemhavn .............................................................

12. Fartoejets laengde .............................................................

13. Fartoejets bredde .............................................................

14. Bruttoregistertons .............................................................

15. Nettoregistertons .............................................................

16. Lastrumskapacitet .............................................................

17. Koele- eller frysekapacitet .............................................................

18. Motortype og -effekt .............................................................

19. Fiskeredskaber .............................................................

20. Besaetning .............................................................

21. Kommunikationssystem .............................................................

22. Kaldesignal .............................................................

23. Pejlingssignaler .............................................................

24. Fiskeritype .............................................................

25. Fangstlandingssted .............................................................

26. Fiskerizoner .............................................................

27. Fiskearter .............................................................

28. Gyldighedsperiode .............................................................

29. Saerlige betingelser .............................................................

30. Ansoegerens oevrige aktiviteter i Kap Verde .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Udtalelse fra generaldirektoratet for fiskeri

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Fiskeriministeriets bemaerkninger

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Tillaeg 2

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Tillaeg 3

OPLYSNINGER OM FANGSTER VED INDUSTRIALISERET FISKERI

1. Fartoejets navn og registreringsnummer: .............................................................

2. Nationalitet: .............................................................

Fartoejstype: 3. Fartoejstype:

.............................................................

(fersk fangst, tunfiskeri, osv.)

4. Foererens eller ejerens navn: .............................................................

5. Fiskerilicens: udstedt til: .............................................................

Gyldighedsperiode: .............................................................

6. Anvendte fiskeredskaber: .............................................................

7. Dato for udsejling af havnen: .............................................................

Dato for indsejling: .............................................................

8. Traek: .............................................................

>TABELPOSITION>

Undertegnede ........................................................., foerer eller ejer af ovennaevnte fartoej eller dennes repraesentant, bekraefter, at ovennaevnte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, hvilket bevidnes af regeringens observatoer.

Ovenstaaende bevidnes Regeringens observatoer

Foererens eller ejernes underskrift

PROTOKOL om de fiskerirettigheder og den finansielle godtgoerelse, som er omhandlet i aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde

Artikel 1

1. I medfoer af aftalens artikel 2 fastsaettes der for en periode paa tre aar foelgende fiskerirettigheder:

a) Staerkt vandrende arter:

- notfartoejer med fryseanlaeg til tunfiskeri: 21 fartoejer

- stangfiskerfartoejer til tunfiskeri og langlinefartoejer med flydeline: 24 fartoejer

Paa anmodning fra Faellesskabet kan fordelingen af fiskerirettighederne til de staerkt vandrende arter i det andet aar af denne protokols anvendelse aendres for hoejst 15 % af de beroerte fartoejer.

b)

Andre arter:

- langlinefartoejer med bundline: to fartoejer, hver med en tonnage paa under 210 BRT

- forsoegsfiskeri efter blaeksprutter: to fartoejer.

2. Paa det foerste moede i Den Blandede Kommission, der er nedsat ved aftalens artikel 9, som skal finde sted i loebet af denne protokols andet anvendelsesaar, foretages der en analyse af de disponible resultater af forsoegsfiskeriet efter blaeksprutter.

Artikel 2

1. Den i aftalens artikel 7 omhandlede finansielle godtgoerelse fastsaettes for den i artikel 1 naevnte periode til 1 950 000 ECU, som udbetales i tre lige store aarlige rater.

2. Anvendelsen af denne godtgoerelse henhoerer udelukkende under de kapverdiske myndigheders kompetence.

3. Den finansielle godtgoerelse indbetales paa en konto, som oprettes i et pengeinstitut eller et andet organ, som anvises af de kapverdiske myndigheder.

Artikel 3

De beroerte redere bevarer fuld ejendomsret over fangster, som tages som led i forsoegsfiskeri efter blaeksprutter.

Artikel 4

Faellesskabet deltager endvidere i den i artikel 1 naevnte periode med et beloeb paa 500 000 ECU i finansieringen af et videnskabeligt og teknisk program i Kap Verde (udstyr, infrastrukturer, seminarer, undersoegelser osv.), som sigter paa at forbedre kendskabet til fiskebestandene i Kap Verdes eksklusive oekonomiske zone.

Dette beloeb stilles til raadighed for Kap Verdes fiskeriministerium og indbetales paa den af fiskeriministeriet anviste bankkonto.

Artikel 5

1. Parterne er enige om, at oeget kompetence og viden hos de personer, som er beskaeftiget med havfiskeri, er en

vaesentlig forudsaetning for et tilfredsstillende resultat af samarbejdet. Med henblik herpaa vil Faellesskabet hjaelpe statsborgere fra Kap Verde med at finde plads paa uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne og stiller i dette oejemed stipendier til raadighed til teoretisk og praktisk uddannelse inden for de forskellige videnskabelige, tekniske og oekonomiske fiskerifaglige discipliner. Stipendierne kan tillige benyttes i enhver anden stat, som Faellesskabet har indgaaet en samarbejdsaftale med.

2. Disse stipendier kan hoejst beloebe sig til 160 000 ECU. En del af dette beloeb kan paa anmodning af de kompetente kapverdiske myndigheder anvendes til daekning af omkostningerne ved deltagelse i internationale moeder eller ved kursusophold vedroerende fiskeri. Beloebet udbetales i takt med dets anvendelse.

Artikel 6

Saafremt Faellesskabet ikke foretager de i artikel 2 og 4 naevnte indbetalinger, kan denne protokol suspenderes.