7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/401


Artikel 39

Stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet

1.   Enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat.

2.   Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges ved almindelige direkte, frie og hemmelige valg.