7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/396


Artikel 12

Forsamlings- og foreningsfrihed

1.   Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed på alle niveauer, navnlig i forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at enhver har ret til sammen med andre at oprette fagforeninger og at slutte sig hertil for at beskytte sine interesser.

2.   Politiske partier på unionsplan bidrager til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje.