7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/41


Artikel 47

Unionen har status som juridisk person.