7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/65


Artikel 45

(tidl. artikel 39 i TEF)

1.   Arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Unionen.

2.   Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår.

3.   Med forbehold af de begrænsninger, der retfærdiggøres af hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebærer den retten til:

a)

at søge faktisk tilbudte stillinger

b)

frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed

c)

at tage ophold i en af medlemsstaterne for der at have beskæftigelse i henhold til de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for indenlandske arbejdstageres beskæftigelse

d)

at blive boende på en medlemsstats område på de af Kommissionen ved forordninger fastsatte vilkår efter at have haft ansættelse der.

4.   Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for ansættelser i den offentlige administration.