7.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 202/51


Artikel 4

1.   Unionen deler kompetence med medlemsstaterne, når traktaterne tildeler den en kompetence, der ikke vedrører de områder, der er nævnt i artikel 3 og 6.

2.   Der er delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne på følgende hovedområder:

a)

det indre marked

b)

social- og arbejdsmarkedspolitik for så vidt angår de aspekter, der er fastlagt i denne traktat

c)

økonomisk, social og territorial samhørighed

d)

landbrug og fiskeri, undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer

e)

miljø

f)

forbrugerbeskyttelse

g)

transport

h)

transeuropæiske net

i)

energi

j)

området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

k)

fælles sikkerhedsudfordringer på folkesundhedsområdet for så vidt angår de aspekter, der er fastlagt i denne traktat.

3.   På områderne forskning, teknologisk udvikling og rummet har Unionen kompetence til at gennemføre tiltag, navnlig til at fastlægge og iværksætte programmer, dog således at udøvelsen af denne kompetence ikke kan føre til, at medlemsstaterne forhindres i at udøve deres kompetence.

4.   På områderne udviklingssamarbejde og humanitær bistand har Unionen kompetence til at gennemføre tiltag og føre en fælles politik, dog således at udøvelsen af denne kompetence ikke kan føre til, at medlemsstaterne forhindres i at udøve deres kompetence.