12008E102

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - TREDJE DEL: UNIONENS INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER - AFSNIT VII: DE FÆLLES REGLER OM KONKURRENCE, FISKALE SPØRGSMÅL OG INDBYRDES TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE - Kapitel 1: Konkurrencereglerne - 1. afdeling: Regler for virksomhederne - Artikel 102 (tidl. artikel 82 i TEF)

EU-Tidende nr. 115 af 09/05/2008 s. 0089 - 0089


Artikel 102

(tidl. artikel 82 i TEF)

En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i den udstrækning samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes.

Misbrug kan især bestå i:

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser

b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne

c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

--------------------------------------------------