12008E018

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde - ANDEN DEL: IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB - Artikel 18 (tidl. artikel 12 i TEF)

EU-Tidende nr. 115 af 09/05/2008 s. 0056 - 0056


Artikel 18

(tidl. artikel 12 i TEF)

Inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af disses særlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt.

Efter den almindelige lovgivningsprocedure kan Europa-Parlamentet og Rådet give forskrifter med henblik på at forbyde sådan forskelsbehandling.

--------------------------------------------------