12006E082

Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (Konsolideret udgave) - Tredje del - Fællesskabets politikker - AFSNIT VI - De fælles regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes til- nærmelse af lovgivningerne - Kapitel 1 - Konkurrencereglerne - 1. afdeling - Regler for virksomhederne - Artikel 82

EU-Tidende nr. C 321 E af 29/12/2006 s. 0074 - 0075
EF-Tidende nr. C 325 af 24/12/2002 s. 0065 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0209 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0029 - konsolideret udgave
(EØF-traktaten - ingen publikationsreference)


Artikel 82

En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf er uforenelig med fællesmarkedet og forbudt, i den udstrækning samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes.

Misbrug kan især bestå i:

a) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser

b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne

c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

--------------------------------------------------