12006E047

Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (Konsolideret udgave) - Tredje del - Fællesskabets politikker - AFSNIT III - Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital - Kapitel 2 - Etableringsretten - Artikel 47

EU-Tidende nr. C 321 E af 29/12/2006 s. 0061 - 0061
EF-Tidende nr. C 325 af 24/12/2002 s. 0054 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0196 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0023 - konsolideret udgave
(EØF-traktaten - ingen publikationsreference)


Artikel 47

1. For at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed udsteder Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser.

2. Med samme mål for øje udsteder Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 direktiver om samordning af medlemsstaternes love og administrativt fastsatte bestemmelser om adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Rådet udsteder med enstemmighed under hele den i artikel 251 omhandlede fremgangsmåde direktiver, hvis gennemførelse i mindst én af medlemsstaterne medfører en ændring af bestående lovgivningsprincipper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for fysiske personer. I andre tilfælde træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal.

3. For så vidt angår udøvelse af lægegerning eller lignende virksomhed eller af farmaceutisk virksomhed, forudsætter den gradvise ophævelse af restriktionerne en samordning af de betingelser, der er opstillet af de forskellige medlemsstater for udøvelse af sådanne erhverv.

--------------------------------------------------