11997E308

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Sjette Del: Almindelige og afsluttende bestemmelser - Artikel 308 - Artikel 235 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht) - Artikel 235 - EØF Traktaten

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0301 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0078 - konsolideret udgave
(EØF-traktaten - ingen publikationsreference)


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 308

Saafremt en handling fra Faellesskabets side viser sig paakraevet for at virkeliggoere et af Faellesskabets maal inden for faellesmarkedets rammer, og denne traktat ikke indeholder fornoeden hjemmel hertil, udfaerdiger Raadet paa forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra Europa-Parlamentet med enstemmighed passende forskrifter herom.