11997E251

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Femte Del: Fællesskabets institutioner - Afsnit 1: Bestemmelser vedrørende institutionerne - Kapitel 2: Fælles bestemmelser for flere institutioner - Artikel 251 - Artikel 189 B - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0279 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0066 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 251

1. Naar der i denne traktat henvises til denne artikel med henblik paa vedtagelse af en retsakt, anvendes foelgende fremgangsmaade:

2. Kommissionen forelaegger Europa-Parlamentet og Raadet et forslag.

Raadet, der traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal efter udtalelse fra Europa-Parlamentet,

- kan, hvis det godkender alle aendringer i Europa-Parlamentets udtalelse, vedtage det saaledes aendrede forslag til retsakt

- kan, hvis Europa-Parlamentet ikke foreslaar nogen aendringer, vedtage den foreslaaede retsakt

- vedtager i alle andre tilfaelde en faelles holdning, som det meddeler Europa-Parlamentet. Raadet giver Europa-Parlamentet en udfoerlig redegoerelse for grundene til sin faelles holdning. Kommissionen giver Europa-Parlamentet en udfoerlig redegoerelse for sin holdning.

Hvis Europa-Parlamentet inden for en frist paa tre maaneder efter meddelelsen

a) godkender den faelles holdning eller ikke har udtalt sig, anses den paagaeldende retsakt for vedtaget i overensstemmelse med den faelles holdning

b) med absolut flertal blandt sine medlemmer forkaster den faelles holdning, anses den paagaeldende retsakt for ikke-vedtaget

c) med absolut flertal blandt sine medlemmer foreslaar aendringer til den faelles holdning, fremsendes den saaledes aendrede tekst til Raadet og til Kommissionen, som afgiver udtalelse om disse aendringer.

3. Godkender Raadet med kvalificeret flertal inden for en frist paa tre maaneder efter modtagelsen af Europa-Parlamentets aendringer alle disse aendringer, anses den paagaeldende retsakt for vedtaget i form af den saaledes aendrede faelles holdning; Raadet skal dog traeffe enstemmig afgoerelse om de aendringer, hvorom Kommissionen har afgivet negativ udtalelse. Hvis Raadet ikke godkender alle aendringerne, indkalder formanden for Raadet efter aftale med formanden for Europa-Parlamentet inden for en frist paa seks uger til et moede i Forligsudvalget.

4. Forligsudvalget, der sammensaettes af Raadets medlemmer eller deres repraesentanter og et tilsvarende antal repraesentanter for Europa-Parlamentet, har til opgave at skabe enighed om et faelles udkast, som kan accepteres af et kvalificeret flertal af Raadets medlemmer eller disses repraesentanter og flertallet af Europa-Parlamentets repraesentanter. Kommissionen deltager i Forligsudvalgets arbejde og tager de noedvendige initiativer med sigte paa at soege at tilnaerme Europa-Parlamentets og Raadets holdninger til hinanden. Ved udfoerelsen af denne opgave gennemgaar Forligsudvalget den faelles holdning paa grundlag af Europa-Parlamentets foreslaaede aendringer.

5. Hvis Forligsudvalget inden for en frist paa seks uger efter indkaldelsen godkender et faelles udkast, har Europa-Parlamentet og Raadet hver isaer en frist paa seks uger fra denne godkendelse til at vedtage den paagaeldende retsakt i overensstemmelse med det faelles udkast, idet dette skal ske med et absolut flertal af de afgivne stemmer for Europa-Parlamentets vedkommende og med kvalificeret flertal for Raadets vedkommende. Godkender en af de to institutioner ikke den foreslaaede retsakt inden for denne frist, anses denne for ikke-vedtaget.

6. Godkender Forligsudvalget ikke noget faelles udkast, anses den foreslaaede retsakt for ikke-vedtaget.

7. De i denne artikel anfoerte frister paa tre maaneder og seks uger forlaenges paa Europa-Parlamentets eller Raadets initiativ med henholdsvis hoejst en maaned eller hoejst to uger.