11997E147

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Tredje Del: Fællesskabets Politikker - Afsnit XI: Social- og arbejdsmarkedspolitikken, uddannelse, ehrvervsuddannelse og ungdom - Kapitel 2: Den europæiske socialfond - Artikel 147 - Artikel 124 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht) - Artikel 124 - EØF Traktaten

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0244 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0046 - konsolideret udgave
(EØF-traktaten - ingen publikationsreference)


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 147

Fondens administration paahviler Kommissionen.

Kommissionen bistaas i dette arbejde af et udvalg, som ledes af et medlem af Kommissionen, og som er sammensat af repraesentanter for regeringerne samt for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne.