11997E065

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Tredje Del: Fællesskabets Politikker - Afsnit IV: Visum, asyl, indvandring og andre politikker I forbindelse med den fri bevægelighed for personer - Artikel 65

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0203 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 65

Foranstaltninger vedroerende samarbejde om civilretlige spoergsmaal med graenseoverskridende virkninger, der skal traeffes i henhold til artikel 67, og i det omfang de er noedvendige for det indre markeds funktion, omfatter

a) forbedring og forenkling:

- af ordningen for forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter paa tvaers af graenserne

- af samarbejdet om bevisoptagelse

- af anerkendelsen og fuldbyrdelsen af retsafgoerelser i borgerlige sager, herunder handelssager, samt af afgoerelser i udenretslige sager

b) fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes gaeldende regler om lovvalg og konflikter om stedlig kompetence

c) fjernelse af hindringer for, at civile retssager forloeber tilfredsstillende, om noedvendigt ved fremme af foreneligheden mellem medlemsstaternes civile retsplejeregler.