11997E055

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Tredje Del: Fællesskabets Politikker - Afsnit III: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital - Kapitel 3: Tjenesteydelser - Artikel 55 - Artikel 66 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht) - Artikel 66 - EØF Traktaten

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0198 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0024 - konsolideret udgave
(EØF-traktaten - ingen publikationsreference)


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 55

Bestemmelserne i artiklerne 45-48 finder anvendelse paa det i dette kapitel omhandlede sagsomraade.