11997E018

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Anden Del: Unionsborgerskab - Artikel 18 - Artikel 8 A - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0186 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0011 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 18

1. Enhver unionsborger har ret til at faerdes og opholde sig frit paa medlemsstaternes omraade med de begraensninger og paa de betingelser, der er fastsat i denne traktat og i gennemfoerelsesbestemmelserne hertil.

2. Raadet kan vedtage bestemmelser, der skal goere det lettere at udoeve de rettigheder, der er naevnt i stk. 1; medmindre andet er fastsat i denne traktat, traeffer Raadet afgoerelse efter fremgangsmaaden i artikel 251. Raadet traeffer afgoerelse med enstemmighed under hele den naevnte fremgangsmaade.