11997E005

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Amsterdam) - Første Del: Principperne - Artikel 5 - Artikel 3 B - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)

EF-Tidende nr. C 340 af 10/11/1997 s. 0182 - konsolideret udgave
EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0009 - konsolideret udgave


Traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab (konsolideret udgave Amsterdam)

Artikel 5

Faellesskabet handler inden for rammerne af de befoejelser og maal, der er tillagt det ved denne traktat.

Paa de omraader, som ikke hoerer ind under dets enekompetence, handler Faellesskabet, i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, kun hvis og i det omfang maalene for den paataenkte handling ikke i tilstraekkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor, paa grund af den paataenkte handlings omfang eller virkninger, bedre kan gennemfoeres paa faellesskabsplan.

Faellesskabet handler kun i det omfang, det er noedvendigt for at naa denne traktats maal.