11994NN01/06/A

AKT vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, BILAG I - Liste omhandlet i artikel 29 i tiltrædelsesakten - VI. TRANSPORT - A. LANDTRANSPORT

EF-Tidende nr. C 241 af 29/08/1994 s. 0165


VI. TRANSPORT

A. LANDTRANSPORT

1. 370 R 1108: Raadets forordning (EOEF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 om indfoerelse af bogfoering af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad landevej og sejlbare vandveje (EFT nr. L 130 af 15.6.1970, s. 4), som aendret ved:

- 172 B: Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltraedelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 370 R 2598: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2598/70 af 18. december 1970 (EFT nr. L 278 af 23.12.1970, s. 1),

- 371 R 0281: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 281/71 af 9. februar 1971 (EFT nr. L 33 af 10.2.1971, s. 11),

- 179 H: Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltraedelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 379 R 1384: Raadets forordning (EOEF) nr. 1384/79 af 25. juni 1979 (EFT nr. L 167 af 5.7.1979, s. 1),

- 381 R 3021: Raadets forordning (EOEF) nr. 3021/81 af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 302 af 23.10.1981, s. 8),

- 185 I: Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Raadets forordning (EOEF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om aendring af visse direktiver, beslutninger og forordninger vedroerende transport ad vej, med jernbane og ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Bilag II aendres saaledes:

a) I litra »A.1. JERNBANER - hovednet« indsaettes:

»Republikken OEstrig

- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)«

»Kongeriget Norge

- Norges Statsbaner (NSB)«

»Republikken Finland

- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)«

»Kongeriget Sverige

- Statens jaernvaegar (SJ)«;

b) I litra »A.2. JERNBANER - net, der er aabne for offentlig trafik og forbundet med hovednettet (bortset fra bynet)« indsaettes:

»Kongeriget Norge

- Norges Statsbaner (NSB)«

»Republikken Finland

- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)«

»Kongeriget Sverige

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmoe-Limhamns Jaernvaeg (MLJ)

- Vaexjoe-Hultsfred-Vaesterviks Jaernvaeg (VHVJ)

- Johannesberg-Ljungaverks Jaernvaeg (JLJ)«;

c) I litra »B. LANDEVEJE« indsaettes:

»Republikken OEstrig

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstrassen

3. Landesstrassen

4. Gemeindestrassen«

»Kongeriget Norge

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger«

»Republikken Finland

1. Paeaetiet/Huvudvaegar

2. Muut maantiet/OEvriga landsvaegar

3. Paikallistiet/Bygdevaegar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlaegda vaegar«

»Kongeriget Sverige

1. Motorvaegar

2. Motortrafikleder

3. OEvriga vaegar«.

2. 371 R 0281: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 281/71 af 9. februar 1971 vedroerende fastlaeggelse af den i artikel 3, litra e), i Raadets forordning (EOEF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 naevnte fortegnelse over sejlbare vandveje med maritim karakter (EFT nr. L 33 af 10.2.1971, s. 11), som aendret ved:

- 172 B: Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltraedelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 185 I: Akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltraedelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Foelgende tilfoejes i bilaget:

»Finland

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistoe/Saimens vattendrag

Sverige

- Trollhaette kanal og Goeta aelv

- Vaenern

- Soedertaelje kanal

- Maelaren«.

3. 385 R 3821: Raadets forordning (EOEF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparater inden for vejtransport (EFT nr. L 370 af 31.12.1985, s. 8), som aendret ved:

- 390 R 3314: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3314/90 af 16. november 1990 (EFT nr. L 318 af 17.11.1990, s. 20),

- 390 R 3572: Raadets forordning (EOEF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12),

- 392 R 3688: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3688/92 af 21. december 1992 (EFT nr. L 374 af 22.12.1992, s. 12).

Foelgende indsaettes i bilag II i kolonnen i punkt 1, foerste led:

»OEstrig 12«

»Finland 17«

»Norge 16«

»Sverige 5«.

4. 391 L 0439: Raadets direktiv 91/439/EOEF af 29. juli 1991 om koerekort (EFT nr. L 237 af 24.8.1991, s. 1), som berigtiget ved EFT nr. L 310 af 12.11.1991, s. 16.

a) Bilag I, punkt 2, tredje led, affattes saaledes:

»- den udstedende medlemsstats nationalitetsmaerke er foelgende:

>TABELPOSITION>

«

b) Bilag I, punkt 3, andet afsnit, affattes saaledes:

»Hvis en medlemsstat oensker at affatte disse angivelser paa et andet nationalt sprog end et af foelgende sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, graesk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, udarbejder den en tosproget udgave af koerekortet med et af de tolv naevnte sprog, med forbehold af de oevrige bestemmelser i dette bilag.«.

5. 392 L 0106: Raadets direktiv 92/106/EOEF af 7. december 1992 om indfoerelse af faelles regler for visse former for kombineret transport mellem medlemsstaterne (EFT nr. L 368 af 17.12.1992, s. 38).

Foelgende indsaettes i artikel 6, stk. 3:

»- OEstrig:

Strassenverkehrsbeitrag;«

»- Finland:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;«

»- Norge:

vektaarsavgift;«

»- Sverige:

fordonsskatt;«

6. 392 R 0881: Raadets forordning (EOEF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Faellesskabet, som udfoeres fra eller til en medlemsstats omraade eller gennem en eller flere medlemsstaters omraader (EFT nr. L 95 af 9.4.1992, s. 1).

Foelgende indsaettes i bilag I (blaat kort), fodnote 1):

»(A) OEstrig« fra 1. januar 1997, »(FIN) Finland«, »(N) Norge«, »(S) Sverige«.

7. 392 R 1839: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1839/92 af 1. juli 1992 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning nr. 684/92 for saa vidt angaar transportdokumenter vedroerende international personbefordring ad landevej (EFT nr. L 187 af 7.7.1992, s. 5), aendret ved

- 393 R 2944: Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2944/93 af 25. oktober 1993 (EFT nr. L 266 af 27.10.1993, s. 2).

Foelgende indsaettes i bilag Ia, fodnote 1), bilag IV, foerste fodnote 1), og bilag V, fodnote 1):

»(A) OEstrig«, »(FIN) Finland«, »(N) Norge«, »(S) Sverige«.

8. 392 R 2454: Raadets forordning (EOEF) nr. 2454/92 af 23. juli 1992 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udfoere personbefordring ad landevej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehoerende (EFT nr. L 251 af 29.8.1992, s. 1).

Foelgende indsaettes i fodnote 1) til henholdsvis bilag I, bilag II og bilag III:

»(A) OEstrig«, »(N) Norge«, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

9. 393 L 0089: Raadets direktiv 93/89/EOEF af 25. oktober 1993 om opkraevning i medlemsstaterne af afgifter paa visse koeretoejer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT nr. L 279 af 12.11.1993, s. 32).

I artikel 3, stk. 1, indsaettes foelgende:

»OEstrig

Kraftfahrzeugsteuer«

»Finland

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt«

»Norge

vektaarsavgift«

»Sverige

fordonsskatt«