11994N/TXT

AKT vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, Oversigt

EF-Tidende nr. C 241 af 29/08/1994 s. 0009 - 0404


TRAKTAT mellem Kongeriget Belgien,

Kongeriget Danmark,

Forbundsrepublikken Tyskland,

Den Hellenske Republik,

Kongeriget Spanien,

Den Franske Republik,

Irland,

Den Italienske Republik,

Storhertugdømmet Luxembourg,

Kongeriget Nederlandene,

Den Portugisiske Republik Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Kongeriget Norge,

Republikken Østrig,

Republikken Finland,

Kongeriget Sverige om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union (94/C 241/07)

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

HANS MAJESTÆT NORGES KONGE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

HANS MAJESTÆT SVERIGES KONGE,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

HAR -

FORENET i ønsket om at fortsætte virkeliggørelsen af målsætningerne i de traktater, hvorpå Den Europæiske Union hviler,

MED DET FORSÆT i disse traktaters ånd at opbygge en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk på det allerede skabte grundlag,

I BETRAGTNING AF, at artikel O i traktaten om Den Europæiske Union giver europæiske stater mulighed for at blive medlemmer af Unionen,

I BETRAGTNING AF, at Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige har anmodet om at blive medlemmer af Unionen, og

I BETRAGTNING AF, at Rådet for Den Europæiske Union efter høring af Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet har udtalt sig til fordel for disse staters optagelse -

VEDTAGET ved fælles overenskomst at fastlægge vilkårene for denne optagelse og de tilpasninger, der skal foretages i de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, og har med dette mål for øje udpeget som befuldmægtigede:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

Jean-Luc DEHAENE

Premierminister

Willy CLAES

Udenrigsminister

Ph. de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Ambassadør,

Fast repræsentant for Belgien ved Den Europæiske Union

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

Poul Nyrup RASMUSSEN

Statsminister

Niels Helveg PETERSEN

Udenrigsminister

Gunnar RIBERHOLDT

Ambassadør,

Danmarks faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

Helmut KOHL

Forbundskansler

Klaus KINKEL

Forbundsudenrigsminister og stedfortrædende forbundskansler

Dietrich von KYAW

Ambassadør,

Fast repræsentant for Forbundsrepublikken Tyskland ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Andreas PAPANDREOU

Premierminister

Karolos PAPOULIAS

Udenrigsminister

Theodoros PANGALOS

Viceudenrigsminister

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

Filipe GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Ministerpræsident

Javier SOLANA MADARIAGA

Udenrigsminister

Carlos WESTENDORP y CABEZA

Statssekretær for forbindelserne med EF

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

Edouard BALLADUR

Premierminister

Alain JUPPÉ

Udenrigsminister

Alain LAMASSOURE

Viceminister for EF-anliggender under udenrigsministeren

Pierre de BOISSIEU

Ambassadør,

Fast repræsentant for Den Franske Republik ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

Albert REYNOLDS

Premierminister

Dick SPRING

Vicepremierminister og udenrigsminister

Padraic McKERNAN

Ambassadør,

Irlands faste repræsentant ved Den Europæiske Union

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

Silvio BERLUSCONI

Ministerpræsident

Antonio MARTINO

Udenrigsminister

Livio CAPUTO

Statssekretær for udenrigsanliggender

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

Jacques SANTER

Premierminister

Jacques F. POOS

Vicepremierminister,

Udenrigsminister

Jean-Jacques KASEL

Ambassadør,

Fast repræsentant for Luxembourg ved Den Europæiske Union

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

R. F. M. LUBBERS

Premierminister

P. H. KOOIJMANS

Udenrigsminister

B. R. BOT

Ambassadør,

Fast repræsentant for Kongeriget Nederlandene ved Den Europæiske Union

HANS MAJESTÆT NORGES KONGE,

Gro HARLEM BRUNDTLAND

Statsminister

Bjørn TORE GODAL

Udenrigsminister

Grete KNUDSEN

Handelsminister og minister for handelsflåden

Eivinn BERG

Leder af forhandlingsdelegationen

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

Franz VRANITZKY

Forbundskansler

Alois MOCK

Forbundsminister for udenrigsanliggender

Ulrich STACHER

Generaldirektør,

Forbundskanslerens kontor

Manfred SCHEICH

Chef for den østrigske mission ved De Europæiske Fællesskaber

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

Aníbal CAVACO SILVA

Premierminister

José DURÃO BARROSO

Udenrigsminister

Vítor MARTINS

Statssekretær for EF-anliggender

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

Esko AHO

Premierminister

Pertti SALOLAINEN

Minister for udenrigshandel

Heikki HAAVISTO

Udenrigsminister

Veli SUNDBÄCK

Statssekretær for udenrigsanliggender

HANS MAJESTÆT SVERIGES KONGE,

Carl BILDT

Statsminister

Margaretha af UGGLAS

Udenrigsminister

Ulf DINKELSPIEL

Minister for EF-anliggender og for udenrigshandel

Frank BELFRAGE

Statssekretær for europæiske anliggender og udenrigshandel

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

John MAJOR

Premierminister

Douglas HURD

Minister for udenrigs- og Commonwealthanliggender

David HEATHCOAT-AMORY

Viceminister, Ministeriet for Udenrigs- og Commonwealthanliggender

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter, der er fundet i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser:

Artikel 1

1. Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige bliver medlemmer af Den Europæiske Union og bliver parter i de traktater, som danner grundlag for Unionen, med de deri foretagne ændringer og tilføjelser.

2. Vilkårene for optagelsen og de af optagelsen nødvendiggjorte tilpasninger af de traktater, som danner grundlag for Unionen, er indeholdt i den akt, der er knyttet til denne traktat. Bestemmelserne i akten udgør en integrerende del af denne traktat.

3. Bestemmelserne vedrørende medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser samt vedrørende den myndighed og de beføjelser, der er tillagt Unionens institutioner, skal, således som de fremtræder i de i stk. 1 nævnte traktater, finde anvendelse på denne traktat.

Artikel 2

1. Denne traktat skal ratificeres af de høje kontraherende parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres senest den 31. december 1994 hos Den Italienske Republiks regering.

2. Denne traktat træder i kraft den 1. januar 1995 under forudsætning af, at alle ratifikationsdokumenterne er blevet deponeret forud for denne dato.

Skulle en af de i artikel 1, stk. 1, nævnte stater ikke rettidig have deponeret sine ratifikations- og tiltrædelsesdokumenter, træder traktaten i kraft for de stater, der har foretaget sådan deponering. Rådet for Den Europæiske Union vedtager i så fald ved enstemmighed straks de tilpasninger, der som følge heraf nødvendigvis må foretages i artikel 3 i denne traktat, i artikel 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 og 176 i tiltrædelsesakten, i bilag I dertil, samt i protokol nr. 1 og 6 dertil; Rådet kan, ligeledes ved enstemmighed, ophæve eller tilpasse de bestemmelser i ovennævnte akt, der udtrykkeligt henviser til en stat, som ikke har deponeret sit ratifikationsdokument.

3. Uanset stk. 2 kan Unionens institutioner inden tiltrædelsen vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142, stk. 2 og 3, andet led, 145, 148, 149, 150, 151 og 169 i tiltrædelsesakten og artikel 11, stk. 6, og artikel 12, stk. 2, i protokol nr. 9. Disse foranstaltninger træder i kraft med forbehold af denne traktats ikrafttræden og da på datoen herfor.

Artikel 3

Denne traktat, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

ÓÅ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõíèÞêç.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe à lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

>REFERENCE TIL EN FILM>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>REFERENCE TIL EN FILM>

Por Su Majestad el Rey de España

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour le Président de la République française

>REFERENCE TIL EN FILM>

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Per il Presidente della Repubblica italiana

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

>REFERENCE TIL EN FILM>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Hans Majestet Konget av Norge

>REFERENCE TIL EN FILM>

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pelo Presidente da República Portuguesa

>REFERENCE TIL EN FILM>

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

>REFERENCE TIL EN FILM>

För Hans Majestät Konungen av Sverige

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

AKT vedrørende vilkårene for Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (94/C 241/08)

FØRSTE DEL PRINCIPPER

Artikel 1

I denne akt:

- forstås ved udtrykket »oprindelige traktater«:

- traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (»EKSF-traktaten«), traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (»EF-traktaten«) og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (»Euratom-traktaten«), som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter, der er trådt i kraft før denne tiltrædelse,

- traktaten om Den Europæiske Union (»EU-traktaten«);

- forstås ved udtrykket »nuværende medlemsstater«, Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

- forstås ved udtrykket »Unionen« Den Europæiske Union som oprettet ved EU-traktaten;

- forstås ved udtrykket »Fællesskabet« et eller flere af de fællesskaber, der er omhandlet i første led, alt efter omstændighederne;

- forstås ved udtrykket »nye medlemsstater«, Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige;

- forstås ved udtrykket »institutionerne«, de institutioner der er oprettet ved de oprindelige traktater.

Artikel 2

Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i de oprindelige traktater og de retsakter, der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen, bindende for de nye medlemsstater og gælder i disse stater på de vilkår, som er fastsat i disse traktater og i denne akt.

Artikel 3

For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender, der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU-traktaten, forpligter de nye medlemsstater sig til:

- at tiltræde de konventioner mv., der på tiltrædelsesdatoen er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse, samt de konventioner, der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU-traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse;

- at indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem, der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet, for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer, der tager sig af retlige og indre anliggender.

Artikel 4

1. De nye medlemsstater tiltræder ved denne akt de afgørelser og aftaler, der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet. De forpligter sig til fra tiltrædelsesdatoen at tiltræde enhver anden aftale, der er indgået af de nuværende medlemsstater, og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed.

2. De nye medlemsstater forpligter sig til at tiltræde de i EF-traktatens artikel 220 forudsete overenskomster og de overenskomster, der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF-traktatens målsætninger, samt protokollerne vedrørende Domstolens fortolkning af disse overenskomster, undertegnet af de nuværende medlemsstater, og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med de nuværende medlemsstater med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf.

3. De nye medlemsstater befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer, resolutioner eller andre tilkendegivelser, som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet, samt dem, der vedrører Fællesskaberne eller Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale; som følge heraf vil de overholde de principper og retningslinjer, der fremgår af disse, og træffe de foranstaltninger, som måtte vise sig nødvendige for at sikre iværksættelsen heraf.

Artikel 5

1. De aftaler eller overenskomster, der er indgået af et af Fællesskaberne med et eller flere tredjelande, med en international organisation eller med en statsborger i et tredjeland, er bindende for de nye medlemsstater på de i de oprindelige traktater og i denne akt fastsatte vilkår.

2. De nye medlemsstater forpligter sig til på de i denne akt fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler eller overenskomster, der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med et af Fællesskaberne, og de af disse medlemsstater indgåede aftaler, der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster. Unionen og de nuværende medlemsstater bistår i denne henseende de nye medlemsstater.

3. De nye medlemsstater tiltræder i kraft af denne akt og på de deri fastsatte vilkår de interne aftaler, der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på anvendelsen af de i stk. 2 omhandlede aftaler eller overenskomster.

4. De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler, i hvilke andre medlemsstater eller et af Fællesskaberne ligeledes er parter, til de rettigheder og forpligtelser, der følger af deres tiltrædelse af Unionen.

Artikel 6

For de nye medlemsstaters vedkommende anvendes EF-traktatens artikel 234 og Euratom-traktatens artikel 105 og 106 på aftaler eller overenskomster, der er indgået før deres tiltrædelse.

Artikel 7

Bestemmelserne i denne akt kan, medmindre den bestemmer andet, kun suspenderes, ændres eller ophæves efter de fremgangsmåder, der er fastsat i de oprindelige traktater, og som gør det muligt at ændre disse traktater.

Artikel 8

De af institutionerne vedtagne retsakter, som de ved denne akt fastsatte overgangsbestemmelser vedrører, bevarer deres juridiske status; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse.

Artikel 9

De bestemmelser i denne akt, der har til formål eller som virkning, bortset fra som overgangsforanstaltninger, at ophæve eller ændre, bortset fra overgangsforanstaltninger, retsakter, der er vedtaget af institutionerne, får samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse.

Artikel 10

Ved anvendelsen af de oprindelige traktater og af institutionernes retsakter gælder de i denne akt fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltning.

ANDEN DEL TILPASNING AF TRAKTATERNE AFSNIT 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE KAPITEL 1 Europa-Parlamentet

Artikel 11

Artikel 2 i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, der er knyttet som bilag til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom, affattes således:

»Artikel 2

Antallet af repræsentanter, der vælges i hver enkelt medlemsstat, fastsættes til:

>TABELPOSITION>

«

KAPITEL 2 Rådet

Artikel 12

EKSF-traktatens artikel 27, stk. 2, EF-traktatens artikel 146, stk. 2, og Euratom-Traktatens artikel 116, stk. 2, affattes således:

»Formandshvervet udøves på skift af hver medlemsstat i Rådet for seks måneder ad gangen, efter den rækkefølge som Rådet træffer afgørelse om ved enstemmighed.«

Artikel 13

EKSF-traktatens artikel 28 affattes således:

»Artikel 28

Når Kommissionen indhenter udtalelse fra Rådet rådslår dette uden nødvendigvis at skride til afstemning. Referat af drøftelserne sendes til Kommissionen.

I tilfælde, hvor denne traktat kræver en samstemmende udtalelse fra Rådet, anses denne for vedtaget, såfremt det af Kommissionen forelagte forslag får tilslutning:

- fra et absolut flertal af medlemsstaternes repræsentanter, heri indbefattet stemmerne fra repræsentanterne for to medlemsstater, som hver står for mindst en tiendedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion eller

- i tilfælde af stemmelighed, og såfremt Kommissionen fastholder sit forslag efter en fornyet drøftelse, fra repræsentanter for tre medlemsstater, som hver står for mindst en tiendedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion.

I tilfælde, hvor denne traktat kræver en enstemmig beslutning eller enstemmig og samstemmende udtalelse, er beslutningen eller udtalelsen vedtaget, såfremt alle Rådets medlemmer stemmer herfor. Ved anvendelse af artiklerne 21, 32, 32a, 45b og 78h, i denne traktat og artikel 16, artikel 20, stk. 3, artikel 28, stk. 5, og artikel 44 i protokollen vedrørende Domstolens statut, hindrer det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, dog ikke vedtagelsen af de af Rådets afgørelser, der kræver enstemmighed.

Rådets beslutninger, bortset fra dem, der kræver kvalificeret flertal eller enstemmighed, træffes af et flertal af Rådets medlemmer; dette flertal betragtes som opnået, dersom det omfatter det absolutte flertal af medlemsstaternes repræsentanter, heri indbefattet stemmerne fra repræsentanterne for to medlemsstater, som hver står for mindst en tiendedel af den samlede værdi af Fællesskabets kul- og stålproduktion. Ved anvendelse af de bestemmelser i artiklerne 45b, 78 og 78b i denne traktat, hvorefter der kræves kvalificeret flertal, tildeles der dog rådsmedlemmernes stemmer følgende vægt:

>TABELPOSITION>

Afgørelser træffes med mindst 64 stemmer, der udtrykker tilslutning fra mindst 11 medlemmer.

Hvert medlem af Rådet kan kun fra ét af de øvrige medlemmer modtage fuldmagt til at stemme.

Rådet står i forbindelse med medlemsstaterne gennem sin formand.

Rådets afgørelser offentliggøres på den måde, som det selv bestemmer.«.

Artikel 14

EKSF-traktatens artikel 95, stk. 4, affattes således:

»Disse ændringer udarbejdes i enighed som forslag fra Kommissionen og Rådet, der træffer afgørelse med et flertal på tretten sekstendedele af dets medlemmer, og forelægges Domstolen til udtalelse. Ved sin undersøgelse har Domstolen fuld kompetence til at prøve alle faktiske og retlige forhold. Dersom Domstolen efter denne undersøgelse finder, at forslagene stemmer overens med bestemmelserne i foranstående stykke, oversendes forslagene til Europa-Parlamentet og træder i kraft, såfremt de vedtages med et flertal på tre fjerdedele af de afgivne stemmer og to tredjedele af Europa-Parlamentets medlemmer.«.

Artikel 15

1. EF-traktatens artikel 148, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 118, stk. 2, affattes således:

»2. Ved de rådsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer følgende vægt:

>TABELPOSITION>

Rådets afgørelser træffes med mindst:

- 64 stemmer i tilfælde, hvor afgørelsen i henhold til denne traktat skal træffes på forslag af Kommissionen,

- 64 stemmer afgivet af mindst 11 medlemmer, der stemmer for, i alle andre tilfælde.«.

2. Artikel J.3, nr. 2), andet afsnit, i EU-traktatens affattes således:

»Ved de rådsafgørelser, der kræver kvalificeret flertal i henhold til det foregående afsnit, tildeles medlemmernes stemmer den vægt, der er fastsat i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelser træffes med mindst 64 stemmer afgivet af mindst 11 medlemmer, der stemmer for.«

3. EU-traktatens artikel K.4, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Ved de rådsafgørelser, der kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer den vægt, som anført i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelser træffes med mindst 64 stemmer afgivet af mindst 11 medlemmer, der stemmer for.«

4. Punkt 2, andet afsnit, første punktum, i den protokol om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til EF-traktaten, affattes således:

»Uanset traktatens artikel 148, stk. 2, er retsakter, der er udarbejdet i henhold til denne protokol, og som skal vedtages af Rådet med kvalificeret flertal, vedtaget, hvis der er mindst 54 stemmer for.«

KAPITEL 3 Kommissionen

Artikel 16

EKSF-traktatens artikel 9, stk. 1, første afsnit, EF-traktatens artikel 157, stk. 1, første afsnit, og Euratom-traktatens artikel 126, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1. Kommissionen består af 21 medlemmer, der vælges under hensyn til deres almindelige duelighed, og hvis uafhængighed er uomtvistelig.«.

KAPITEL 4 Domstolen

Artikel 17

1. EKSF-traktatens artikel 32, stk. 1, EF-traktatens artikel 165, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 137, stk. 1, affattes således:

»Domstolen består af 17 dommere.«.

2. Artikel 2, stk. 1, i Rådets afgørelse (88/591/EKSF, EØF, Euratom) affattes således:

»Retten i Første Instans består af 16 medlemmer.«.

Artikel 18

EKSF-traktatens artikel 32, stk. 2, EF-traktatens artikel 165, stk. 2, Euratom-traktatens artikel 137, stk. 2, samt artikel 18, stk. 1, i protokollen vedrørende statutten for EKSF's Domstol erstattes af følgende:

»Retten sættes af samtlige Domstolens medlemmer. Dog kan Domstolen af sin midte oprette afdelinger, der beklædes af tre, fem eller syv dommere, som har til opgave at forestå visse undersøgelser eller at afgøre visse arter af sager på betingelser, der fastsættes i et herom udfærdiget reglement.«.

Artikel 19

Artikel 18, stk. 2, i protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Domstol, artikel 15 i protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Fællesskabs Domstol og artikel 15 i protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Atomenergifællesskabs Domstol erstattes af følgende bestemmelser:

»Domstolens afgørelse kan kun gyldigt træffes af et ulige antal dommere. De af Domstolen i plenarmøder trufne afgørelser er gyldige, når ni dommere er til stede. Afgørelser truffet af afdelinger, der beklædes af tre eller fem dommere, er kun gyldige, hvis de træffes af tre dommere. Afgørelser truffet af afdelinger, der beklædes af syv dommere, er kun gyldige, hvis de træffes af fem dommere. Får en dommer i en afdeling forfald, kan en dommer fra en anden afdeling tilkaldes i henhold til regler, der fastsættes i procesreglementet.«

Artikel 20

EKSF-traktatens artikel 32a, stk. 1, EF-traktatens artikel 166, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 138, stk. 1, affattes således:

»Domstolen bistås af otte generaladvokater.«.

Artikel 21

EKSF-traktatens artikel 32b, stk. 2 og 3, EF-traktatens artikel 167, stk. 2 og 3, og Euratom-traktatens artikel 139, stk. 2 og 3, affattes således:

»Hvert tredje år finder en delvis nybesættelse af dommerembederne sted. Der afgår skiftevis ni og otte dommere.

Hvert tredje år finder en delvis nybesættelse af generaladvokaternes embeder sted. Der afgår hver gang fire generaladvokater.«.

KAPITEL 5 Revisionsretten

Artikel 22

EKSF-traktatens artikel 45 B, stk. 1, EF-traktatens artikel 188 B, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 160 B, stk. 1, affattes således:

»1. Revisionsretten består af 16 medlemmer.«.

KAPITEL 6 Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Artikel 23

EF-traktatens artikel 194, stk. 1, og Euratom-traktatens artikel 166, stk. 1, affattes således:

»Antallet af medlemmer i Det Økonomiske og Sociale Udvalg fastsættes således:

>TABELPOSITION>

«

KAPITEL 7 Regionsudvalget

Artikel 24

EF-traktatens artikel 198 A, stk. 2, affattes således:

»Antallet af medlemmer i Regionsudvalget fastsættes således:

>TABELPOSITION>

«

KAPITEL 8 Det Rådgivende Udvalg for EKSF

Artikel 25

EKSF-traktatens artikel 18, stk. 1, affattes således:

»Der nedsættes et rådgivende udvalg tilknyttet Kommissionen. Det består af mindst 87 og højst 111 medlemmer og har lige mange repræsentanter for producenter, for arbejdstagere og for forbrugere og forhandlere.«.

KAPITEL 9 Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg

Artikel 26

Euratom-traktatens artikel 134, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2. Udvalget består af 39 medlemmer, der udpeges af Rådet efter høring af Kommissionen.«.

AFSNIT II ANDRE TILPASNINGER

Artikel 27

EF-traktatens artikel 227, stk. 1, affattes således:

»1. Denne traktat gælder for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.«.

Artikel 28

Følgende indsættes som litra d) i artikel 227, stk. 5, i EF-traktaten, som litra d) i artikel 79 i EKSF-traktaten og som litra e) i artikel 198 i Euratom-traktaten:

»Denne traktat finder ikke anvendelse for Ålandsøerne. Finlands regering kan dog ved en erklæring, der ved ratifikationen deponeres hos Den Italienske Republiks regering, meddele, at denne traktat finder anvendelse for Ålandsøerne i overensstemmelse med bestemmelserne i protokol nr. 2 til akten vedrørende Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union. Den italienske Republiks regering fremsender en bekræftet afskrift af en sådan erklæring til de andre medlemsstater.«

TREDJE DEL TILPASNING AF INSTITUTIONERNES RETSAKTER

Artikel 29

I de retsakter, der opregnes i listen til bilag I til denne akt, foretages de i nævnte bilag fastsatte tilpasninger.

Artikel 30

De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger i de retsakter, der opregnes i listen i bilag II til denne akt, fastsættes i overensstemmelse med de i nævnte bilag fastsatte retningslinjer og efter den procedure og på de vilkår, der er fastsat i artikel 169.

FJERDE DEL OVERGANGSFORANSTALTNINGER AFSNIT I BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE

Artikel 31

1. I løbet af de to første år efter tiltrædelsen afholder hver af de nye medlemsstater almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet af det i artikel 11 i denne akt fastsatte antal repræsentanter for deres folk i overensstemmelse med akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet.

2. Fra tiltrædelsen og for perioder indtil de i stk. 1 nævnte valg, udpeges Europa-Parlamentets repræsentanter for de nye medlemsstaters folk af disse staters parlamenter blandt disses medlemmer efter den procedure, der er fastsat af hver af disse stater.

3. Enhver af de nye medlemsstater kan dog, hvis de ønsker det, afholde valg til Europa-Parlamentet i perioden fra tiltrædelsestraktatens undertegnelse indtil dens ikrafttræden i henhold til protokol nr. 8, som er knyttet til denne akt.

4. Mandatet for de repræsentanter, som er valgt i medfør af stk. 1 eller 3, udløber samtidig med mandatet for de repræsentanter, der er valgt i de nuværende medlemsstater for femårsperioden 1994-1999.

AFSNIT II OVERGANGSFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE NORGE KAPITEL 1 Frie varebevægelser Afdeling I Standarder og miljø

Artikel 32

1. I en periode på fire år fra tiltrædelsesdatoen finder de i bilag III nævnte bestemmelser ikke anvendelse på Norge i overensstemmelse med dette bilag og med forbehold af betingelserne deri.

2. I overensstemmelse med EF-procedurerne skal de i stk. 1 omhandlede bestemmelser tages op til revision inden for denne periode.

Med forbehold af resultatet af denne revision finder gældende fællesskabsret ved den i stk. 1 omhandlede overgangsperiodes udløb anvendelse på de nye medlemsstater på samme betingelser som i de nuværende medlemsstater.

Afdeling II Diverse

Artikel 33

Kongeriget Norge kan i en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen fortsat anvende sit gældende nationale system for sortering af råtræ, i det omfang dets nationale lovgivning og administrative bestemmelser herom ikke er i modstrid med fællesskabslovgivningen om det indre marked eller om handelen med tredjelande, særlig artikel 6 i direktiv 68/89/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om sortering af råtræ.

I samme periode vil direktiv 68/89/EØF blive revideret i overensstemmelse med procedurerne i EF-traktaten.

KAPITEL 2 Fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Artikel 34

Uanset bestemmelserne i de traktater, som danner grundlag for Den Europæiske Union, kan Kongeriget Norge opretholde sin gældende lovgivning om sekundærboliger i en periode på fem år fra tiltrædelsesdatoen.

Artikel 35

I en periode på tre år regnet fra tiltrædelsesdatoen kan Kongeriget Norge fortsat anvende begrænsninger i adgangen for fysiske eller juridiske personer, som ikke er norske, til at eje norske fiskerfartøjer.

KAPITEL 3 Fiskeri Afdeling I Almindelige bestemmelser

Artikel 36

1. Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder bestemmelserne i denne traktat anvendelse på fiskerisektoren.

2. Artikel 148 og artikel 149 finder anvendelse på fiskerivarer.

Afdeling II Adgang til farvande og ressourcer

Artikel 37

Den i denne afdeling omhandlede ordning om adgang til farvande finder anvendelse i en overgangsperiode, som udløber på datoen for iværksættelsen af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser, under alle omstændigheder dog senest på datoen for udløbet af den i artikel 14, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur fastsatte periode, medmindre andet er fastsat i dette kapitel.

Underafdeling I Fartøjer fra Norge

Artikel 38

Med henblik på integrationen i den fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3760/92, er adgangen til de farvande, som henhører under de nuværende medlemsstaters højhedsområde eller jurisdiktion, for fiskerfartøjer, der fører norsk flag, og som er registreret og/eller indskrevet i en norsk havn, i det følgende benævnt »fartøjer fra Norge«, undergivet den ordning, der fastlægges i denne underafdeling.

Fra tiltrædelsen skal nævnte ordning sikre, at Norge kan opretholde sine fiskerimuligheder som fastsat i artikel 44.

Artikel 39

1. Indtil datoen for integrationen af den særlige ordning, der er fastsat i artikel 156-165 og artikel 347-352 i akten om Spaniens og Portugals tiltrædelse, i den generelle ordning for Fællesskabets fiskeripolitik, som er fastlagt ved forordning (EØF) nr. 3760/92, kan kun 441 fartøjer fra Norge, der er opført i bilag IV, i det følgende benævnt »basislisten«, opnå tilladelse til at udøve fiskeriaktiviteter i ICES-afsnittene V b, VI og VII. I tidsrummet fra tiltrædelsesdatoen indtil den 31. december 1995 må der i området syd for 56°30' nordlig bredde, øst for 12° vestlig længde og nord for 50°30' nordlig bredde kun fiskes med langlinefartøjer.

2. Kun 165 af standardfartøjerne fra basislisten, der anvendes til fangst af demersale arter, kan opnå tilladelse til samtidigt at udøve fiskeriaktiviteter under forudsætning af, at de er opført på en periodisk liste, der vedtages af Kommissionen.

3. Ved »standardfartøj« forstås et fartøj med en bremseydelse på 511 kilowatt (kW). Omregningssatserne for fartøjer med anden ydelse er følgende:

- under 219 kW: 0,57

- 219 kW eller derover, men under 292 kW: 0,76

- 292 kW eller derover, men under 365 kW: 0,85

- 365 kW eller derover, men under 438 kW: 0,90

- 438 kW eller derover, men under 511 kW: 0,96

- 511 kW eller derover, men under 584 kW: 1,00

- 584 kW eller derover, men under 730 kW: 1,07

- 730 kW eller derover, men ikke over 876 kW: 1,11

- over 876 kW: 2,25

- langlinefartøjer: 1,00

- langlinefartøjer udstyret med en anordning, der muliggør automatisk udlægning af agn eller mekanisk løftning af langlinerne: 2,00.

4. Kun 60 fartøjer kan opnå tilladelse til samtidigt at fiske efter pelagiske arter i perioden 1. december til 31. maj og 30 fartøjer i perioden 1. juni til 30. november.

5. Eventuelle tilpasninger af basislisten som følge af, at et fartøj på grund af force majeure er oplagt inden tiltrædelsen, vedtages senest den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92. Disse tilpasninger kan hverken berøre antallet af fartøjer eller fordelingen heraf mellem de enkelte kategorier eller føre til en forhøjelse af den samlede tonnage eller den samlede ydelse for hver af disse kategorier. Desuden kan udvælgelsen af de fartøjer fra Norge, der skal indgå som erstatning, kun foretages på grundlag af de fartøjer, der er opregnet i den i bilag V indeholdte liste.

6. Antallet af de i stk. 2 omhandlede standardfartøjer kan forhøjes under hensyn til udviklingen i de muligheder, der tildeles Norge for fiskeri efter bestande, der er undergivet begrænsninger i udnyttelsesraten, jf. artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3760/92, efter fremgangsmåden i denne forordnings artikel 8, stk. 4.

7. Efterhånden som de fartøjer, der er opført på basislisten, oplægges og slettes fra basislisten efter tiltrædelsen, kan de udskiftes med fartøjer af samme kategori med en ydelse, der ikke overstiger ydelsen for de således slettede fartøjer.

De betingelser for udskiftning af fartøjer, der er omhandlet i foregående afsnit, finder kun anvendelse i det omfang, kapaciteten af de nuværende medlemsstaters flåde ikke øges i de atlantiske fællesskabsfarvande.

8. De bestemmelser, der skal sikre, at de erhvervsdrivende overholder forskrifterne, herunder de bestemmelser, der åbner mulighed for ikke at tillade et fartøj at fiske i en vis periode, vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 40

1. Efter datoen for integrationen af den særlige ordning, der er fastsat i artikel 156-165 og artikel 347-352 i akten om Spaniens og Portugals tiltrædelse, og i den generelle ordning for Fællesskabets fiskeripolitik som er fastlagt ved forordning (EØF) nr. 3760/92, og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser har fartøjer fra Norge tilladelse til at udøve fiskeriaktiviteter i de farvande, der er omfattet af artikel 39, på betingelser, der fastsættes af Rådet efter proceduren i artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92.

2. For den adgangsordning, der er fastsat i stk. 1, skal der gælde samme regler som dem, der gælder for fartøjer, der fører en af de nuværende medlemsstaters flag, i det følgende benævnt »fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning«, i fællesskabsfarvandene nord for 62° nordlig bredde.

Artikel 41

For så vidt angår de farvande, der henhører under de nuværende medlemsstaters højhedsområde eller jurisdiktion, kan fartøjer fra Norge fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit II a, III a (Skagerrak) (1) og IV på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og som er fastsat ved de relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 3691/93.

Artikel 42

De tekniske bestemmelser, som viser sig nødvendige med henblik på anvendelse af artikel 39, 40 og 41, vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 43

For så vidt angår de farvande, der henhører under Sveriges højhedsområde eller jurisdiktion, kan fartøjer fra Norge fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit III a (Skagerrak) på samme betingelser som dem, der gjaldt umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 44

1. Den andel, der skal tildeles Norge, af de fællesskabsfiskerimuligheder, hvis udnyttelsesrate er reguleret ved en begrænsning af fangsten, fastsættes som følger for hver art og for hvert område:

>TABELPOSITION>

2. De andele af fællesskabsfiskerimuligheder, der tildeles Norge, fastsættes første gang inden den 1. januar 1995 i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92.

3. De mængder, der tildeles Norge for arter, som ikke er omfattet af begrænsninger i udnyttelsesraten i form af en begrænsning af fangsten, eller som er undergivet TAC, men som ikke er fordelt mellem de nuværende medlemsstater, forudfastsættes for hver art og for hvert område således:

>TABELPOSITION>

4. Indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser i de nuværende fællesskabsfarvande må den fiskeriindsats, som udøves af fartøjer fra Norge på de ikke-regulerede og ikke-tildelte arter ikke være større end indsatsen umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Underafsnit II Fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning

Artikel 45

Fra tiltrædelsesdatoen indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser er alle bestemmelser vedrørende den fiskeriindsats, der udøves i de farvande nord for 62° nordlig bredde, der henhører under Norges højhedsområde eller jurisdiktion, af fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning, identiske med dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 46

For så vidt angår de farvande, der henhører under Norges højhedsområde eller jurisdiktion, kan fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit III a og IV på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages inden den 1. januar 1995 i henhold til fremgangsmåden i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 47

1. Den andel, der skal tildeles den nuværende Union, af de fællesskabsfiskerimuligheder i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion, for så vidt angår andre bestande end dem, Unionen og Norge for øjeblikket forvalter sammen, og dem for hvilke der gælder fangstbegrænsninger, fastsættes som følger for hver art og for hvert område:

>TABELPOSITION>

2. De fiskerimuligheder, der tildeles Unionen i dens nuværende sammensætning, fastsættes efter artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92, første gang inden den 1. januar 1995.

3. De mængder, der tildeles Unionen i dens nuværende sammensætning i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion for arter, der ikke er omfattet af begrænsninger i udnyttelsesraten i form af en begrænsning af fangsten, forudfastsættes for hver art og for hvert område således:

>TABELPOSITION>

4. Indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion, må den fiskeriindsats, som udøves af fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning på de ikke-regulerede og ikke-tildelte arter ikke være større end indsatsen umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Underafdeling III Andre bestemmelser

Artikel 48

1. Medmindre andet er fastsat i denne traktat, er de betingelser, inkl. de geografiske rammer og de traditionelle fiskerimønstre, hvorunder de i artikel 44 og 47 omhandlede andele kan fanges, af Norge i de nuværende fællesskabsfarvande og af Unionen i dens nuværende sammensætning i norske farvande, de samme som dem, der gjaldt umiddelbart inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

2. Disse betingelser fastsættes en gang om året og første gang inden den 1. januar 1995 i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 49

Indtil den 30. juni 1998 kan Norge fastsætte udnyttelsesraterne som fangstbegrænsninger for de ressourcer bortset fra makrel, der udelukkende findes i farvande under dets højhedsområde eller jurisdiktion nord for 62° nordlig bredde.

Den fulde integrering af forvaltningen af disse ressourcer i den fælles fiskeripolitik efter nævnte dato skal baseres på den eksisterende forvaltningsordning, som er afspejlet i fælleserklæringen om forvaltning af fiskeressourcerne i farvande nord for 62° nordlig bredde.

Artikel 50

1. I en periode på et år regnet fra tiltrædelsesdatoen opretholdes i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion de tekniske foranstaltninger, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, for samtlige unionsfartøjer.

2. I en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen kan de kompetente norske myndigheder i farvande henhørende under Norges overhøjhed eller jurisdiktion og beliggende nord for 62° nordlig bredde fastsætte bestemmelser om midlertidigt forbud mod visse typer fiskeri i biologisk følsomme områder med henblik på bevarelse af fiskebestandene, som skal gælde for alle berørte fartøjer.

3. I en periode på tre år skal alle fangster taget af unionsfartøjer i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion beholdes ombord i norske farvande.

4. I en periode på tre år skal fangster taget af unionsfartøjer i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion af arter, der er undergivet fangstbegrænsninger, i en forbudsperiode beholdes ombord i norske farvande.

5. Inden de i stk. 1, 2, 3 og 4 nævnte overgangsperioders udløb træffer Rådet efter proceduren i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3760/92 afgørelse om de tekniske foranstaltninger, der skal gælde i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion for samtlige unionsfartøjer, med henblik på at opretholde eller udvide de eksisterende foranstaltninger.

Artikel 51

Med forbehold af Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 kan Norge opretholde de nationale kontrolforanstaltninger, der fandtes umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og anvende dem for samtlige unionsfartøjer:

- i en periode på tre år regnet fra tiltrædelsesdatoen i de farvande under dets højhedsområde eller jurisdiktion, der er beliggende nord for 62° nordlig bredde;

- I en periode på et år regnet fra tiltrædelsesdatoen i de farvande under dets højhedsområde eller jurisdiktion, der er beliggende syd for 62° nordlig bredde.

Inden disse overgangsperioders udløb træffer Rådet om nødvendigt efter proceduren i EF-traktatens artikel 43 afgørelse om de kontrolforanstaltninger, der gælder i farvande under Norges højhedsområde eller jurisdiktion for samtlige unionsfartøjer, med henblik på at opretholde eller udvide de eksisterende foranstaltninger.

Afdeling III Eksterne ressourcer

Artikel 52

1. Fra tiltrædelsen forvaltes de fiskeriaftaler, som Kongeriget Norge har indgået med tredjelande, af Fællesskabet.

Indtil den 30. juni 1998 forvaltes fiskeriaftalen af 15. oktober 1976 om gensidige fiskeriforbindelser med Rusland dog af Kongeriget Norge i nært samarbejde med Kommissionen.

2. De rettigheder og forpligtelser, der for Kongeriget Norge følger af de i stk. 1 omhandlede aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt.

3. Så snart som muligt og i hvert fald inden udløbet af gyldighedsperioden for de i stk. 1 omhandlede aftaler vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de i aftalerne omhandlede fiskeriaktiviteter, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år.

4. I de tilfælde hvor Norge i kraft af aftaler, Fællesskabet har indgået med tredjelande, navnlig Grønland, har haft fiskerimuligheder inden tiltrædelsen, vil disse blive opretholdt på grundlag af fællesskabsprincipper, herunder princippet om relativ stabilitet.

Afdeling IV Ordning for samhandelen

Artikel 53

1. I en periode på fire år regnet fra tiltrædelsesdatoen er forsendelser af følgende fiskerivarer: laks, sild, makrel, rejer, kammusling, jomfruhummer, rødfisk og ørred fra Norge til de øvrige medlemsstater underlagt en markedsovervågningsmekanisme.

2. Denne mekanisme, som Kommissionen forvalter, skal indeholde vejledende lofter for handel og ret til fri handel, indtil disse nås. Den skal baseres på forsendelsesdokumenter udstedt af oprindelsesstaten. Overskrides lofterne eller opstår der alvorlige forstyrrelser på markedet, kan Kommissionen i overensstemmelse med Fællesskabets praksis træffe passende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger må ikke være strengere end foranstaltninger, der tages i anvendelse i forhold til tredjelande.

3. Rådet træffer med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen inden den 31. december 1994 bestemmelse om de fremgangsmåder, der skal gælde for denne artikel.

KAPITEL 4 Forbindelser med tredjelande, herunder toldunion

Artikel 54

Retsakterne i bilag VI til denne akt gælder for Norge på betingelserne i nævnte bilag.

Artikel 55

Den basistoldsats, der anvendes med henblik på den gradvise indførelse af den fælles toldtarif, jf. artikel 56, er for hver vare den sats, som Kongeriget Norge faktisk anvendte den 1. januar 1994.

Artikel 56

Kongeriget Norge kan i en periode på tre år efter tiltrædelsen opretholde sin tarif gældende for tredjelande for de i bilag VII anførte varer.

I denne periode skal Kongeriget Norge anvende en sats, hvorved forskellen mellem dets basistoldsats og satsen i den fælles toldtarif nedsættes i følgende tempo:

- den 1. januar 1996 nedsættes forskellen mellem basistoldsatsen og satsen i den fælles toldtarif til 75 %,

- den 1. januar 1997 nedsættes forskellen mellem basistoldsatsen og satsen i den fælles toldtarif til 40 %.

Kongeriget Norge anvender den fælles toldtarif i fuldt omfang fra den 1. januar 1998.

Artikel 57

1. Fra den 1. januar 1995 anvender Kongeriget Norge:

a) arrangementet af 20. december 1973 vedrørende den internationale handel med tekstilvarer, som ændret eller forlænget ved protokollerne af 31. juli 1986, 31. juli 1991, 9. december 1992 og 9. december 1993, eller aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande som følger af GATT-handelsforhandlingerne (Uruguay-runden), hvis sidstnævnte er trådt i kraft på tiltrædelsestidspunktet,

b) de bilaterale aftaler og arrangementer om tekstilvarer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande.

2. Fællesskabet skal føre forhandlinger med de pågældende tredjelande om protokoller til de i stk. 1 nævnte aftaler og arrangementer med henblik på en passende justering af de kvantitative restriktioner på eksporten af tekstilvarer og beklædningsgenstande til Fællesskabet.

3. Er de i stk. 2 nævnte protokoller ikke indgået den 1. januar 1995, træffer Fællesskabet foranstaltninger til afhjælpning af denne situation i form af sådanne overgangsordninger, som er nødvendige for at sikre Fællesskabets gennemførelse af aftalerne.

Artikel 58

1. Kongeriget Norge kan indtil den 31. december 1999 årligt åbne et toldfrit toldkontingent på 21 000 tons styren (KN-kode 2902 50 00) på betingelse af, at de pågældende varer:

- overgår til fri omsætning på Kongeriget Norges område og forbruges der eller bliver forarbejdet, således at de får oprindelsesstatus i Fællesskabet, og

- forbliver under toldtilsyn i henhold til de relevante fællesskabsbestemmelser om endelig anvendelse (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, artikel 21 og 82).

2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der sammen med erklæringen om overgang til fri omsætning forelægges en bekræftelse fra de kompetente norske myndigheder, om at de pågældende varer henhører under de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

3. Kommissionen og de kompetente norske myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det endelige forbrug af de pågældende varer eller den forarbejdning, hvorved de opnår oprindelsesstatus i Fællesskabet, finder sted på Norges område.

Artikel 59

1. Fra den 1. januar 1995 skal Kongeriget Norge anvende bestemmelserne i de i artikel 60 nævnte aftaler.

2. Tilpasninger foretages i form af protokoller, der indgås med de kontraherende lande, og som knyttes som bilag til nævnte aftaler.

3. Hvis de i stk. 2 nævnte protokoller ikke er indgået den 1. januar 1995, skal Fællesskabet ved tiltrædelsen træffe de nødvendige foranstaltninger i denne anledning.

Artikel 60

Artikel 59 finder anvendelse på:

- aftalerne med Andorra, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Polen, Rumænien, Slovenien, Schweiz, Syrien, den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik og dens efterfølgerstater (Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik), Tunesien, Tyrkiet og Ungarn samt på andre aftaler indgået med tredjelande, som udelukkende vedrører handel med de varer, der er anført i EF-traktatens bilag II;

- fjerde AVS-EØF-konvention, undertegnet den 15. december 1989;

- andre lignende aftaler, som måtte blive indgået før tiltrædelsen.

Artikel 61

Med virkning fra 1. januar 1995 skal Kongeriget Norge udtræde af bl.a. konventionen om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, undertegnet den 4. januar 1960, og af de frihandelsaftaler, der er undertegnet med Estland, Letland og Litauen i juni 1992.

Artikel 62

Hvis de nye handelsaftaler, som skal indgås mellem Fællesskabet og Estland, Letland og Litauen, ikke er trådt i kraft på datoen for tiltrædelsen, træffer Fællesskabet de nødvendige foranstaltninger til fra tiltrædelsen fortsat at tillade det nuværende niveau for adgang til det norske marked for varer med oprindelse i disse baltiske stater.

KAPITEL 5 Finansielle og budgetmæssige bestemmelser

Artikel 63

Enhver henvisning til Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning med egne indtægter skal betragtes som en henvisning til Rådets afgørelse af 24. juni 1988 eller enhver afgørelse, der ændrer eller erstatter den.

Artikel 64

De indtægter, der benævnes »told i henhold til Den Fælles Toldtarif og anden told«, og som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning med egne indtægter eller tilsvarende bestemmelser i en afgørelse, som erstatter denne, omfatter told, der beregnes på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse, der anvendes af Det Europæiske Fællesskab i Norges samhandel med tredjelande.

Artikel 65

Egne indtægter, der hidrører fra momsen, beregnes og kontrolleres, som om afgiften på investeringer ikke blev anvendt. Med henblik herpå skal Kongeriget Norge fra tiltrædelsen træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre den præcise regnskabsmæssige opgørelse af henholdsvis de årlige indtægter hidrørende fra momsen og de årlige indtægter hidrørende fra afgiften på investeringer.

Artikel 66

Den første arbejdsdag i hver måned udbetaler Fællesskabet, som udgift på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, en tolvtedel af følgende beløb til Kongeriget Norge:

- 201 mio. ecu i 1995

- 128 mio. ecu i 1996

- 52 mio. ecu i 1997

- 26 mio. ecu i 1998.

Artikel 67

Kongeriget Norges andel i finansieringen af de betalinger, der efter tiltrædelsen skyldes på forpligtelser indgået i henhold til artikel 82 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Artikel 68

Kongeriget Norges andel i finansieringen af den finansieringsmekanisme, der er nævnt i artikel 116 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT III OVERGANGSFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE ØSTRIG KAPITEL 1 Frie varebevægelser Eneste afdeling Standarder og miljø

Artikel 69

1. I en periode på fire år fra tiltrædelsesdatoen finder de i bilag VIII nævnte bestemmelser ikke anvendelse på Østrig i overensstemmelse med dette bilag og med forbehold af betingelserne deri.

2. I overensstemmelse med EF-procedurerne skal de i stk. 1 omhandlede bestemmelser tages op til revision inden for denne periode.

Med forbehold af resultatet af denne revision finder gældende fællesskabsret ved den i stk. 1 omhandlede overgangsperiodes udløb anvendelse på de nye medlemsstater på samme betingelser som i de nuværende medlemsstater.

KAPITEL 2 Fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Artikel 70

Uanset bestemmelserne i de traktater, som danner grundlag for Den Europæiske Union, kan Republikken Østrig opretholde sin gældende lovgivning om sekundærboliger i en periode på fem år fra tiltrædelsen.

KAPITEL 3 Konkurrence

Artikel 71

1. Med forbehold af stk. 2 og 3 skal Republikken Østrig fra tiltrædelsen gradvis tilpasse sit handelsmonopol på forarbejdet tobak, jf. EF-traktatens artikel 37, stk. 1, således at enhver forskelsbehandling af medlemsstaternes statsborgere med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket senest tre år efter tiltrædelsen.

2. For så vidt angår varerne på listen i bilag IX skal de eksklusive importrettigheder ophæves senest ved udløbet af en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen. Ophævelsen af denne eksklusive ret skal gennemføres ved fra tiltrædelsesdatoen gradvis at åbne importkontingenter for varer fra medlemsstaterne. Fra begyndelsen af hvert af de pågældende år skal Republikken Østrig åbne et kontingent beregnet på grundlag af følgende procentdele af nationalt forbrug: 15 % i det første år, 40 % i det andet år og 70 % i det tredje år. De mængder, der svarer til nævnte procentdele for hvert år, er anført i listen i bilag IX.

De i første afsnit omhandlede kontingenter er åbne for alle erhvervsdrivende uden begrænsninger, og varer indført under disse kontingenter må ikke i Republikken Østrig omfattes af eksklusive markedsføringsrettigheder i engrosleddet. Detailsalg af varer indført under kontingenter må ikke give anledning til forskelsbehandling.

3. Senest et år efter tiltrædelsen skal Republikken Østrig oprette en uafhængig myndighed med ansvar for at udstede tilladelser til at drive detailhandelsvirksomhed i overensstemmelse med EF-traktaten.

Artikel 72

Republikken Østrig kan indtil den 1. januar 1996 over for andre medlemsstater opretholde de toldsatser og licensordninger, som var gældende på tiltrædelsesdatoen for spiritus og ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol., henhørende under HS-pos. 22 08. Sådanne licensordninger skal finde anvendelse uden forskelsbehandling.

KAPITEL 4 Forbindelser med tredjelande, herunder toldunion

Artikel 73

Retsakterne i bilag VI til denne akt gælder for Østrig på betingelserne i nævnte bilag.

Artikel 74

Republikken Østrig kan indtil den 31. december 1996 opretholde de importrestriktioner for brunkul henhørende under pos. 27 02 10 00 i den kombinerede nomenklatur, som den pr. 1. januar 1994 anvendte over for Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Slovakiske Republik, Den Tjekkiske Republik, Rumænien og Bulgarien.

De nødvendige tilpasninger vil blive foretaget i de Europaaftaler og eventuelt i de interimsaftaler, som er indgået med disse lande i henhold til artikel 76.

Artikel 75

1. Fra den 1. januar 1995 anvender Republikken Østrig:

a) arrangementet af 20. december 1973 vedrørende den internationale handel med tekstilvarer, som ændret eller forlænget ved protokollerne af 31. juli 1986, 31. juli 1991, 9. december 1992 og 9. december 1993, eller aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande som følger af GATT-handelsforhandlingerne (Uruguay-runden), hvis sidstnævnte er trådt i kraft på tiltrædelsestidspunktet,

b) de bilaterale aftaler og arrangementer om tekstilvarer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande.

2. Det Europæiske Fællesskab skal føre forhandlinger med de pågældende tredjelande om protokoller til de i stk. 1 nævnte aftaler og arrangementer med henblik på en passende justering af de kvantitative restriktioner på eksporten af tekstilvarer og beklædningsgenstande til Fællesskabet.

3. Er de i stk. 2 nævnte protokoller ikke indgået den 1. januar 1995, træffer Fællesskabet foranstaltninger til afhjælpning af denne situation i form af sådanne overgangsordninger, som er nødvendige for at sikre Fællesskabets gennemførelse af aftalerne.

Artikel 76

1. Fra den 1. januar 1995 skal Republikken Østrig anvende bestemmelserne i de i artikel 77 nævnte aftaler.

2. Tilpasninger foretages i form af protokoller, der indgås med de kontraherende lande, og som knyttes som bilag til nævnte aftaler.

3. Hvis de i stk. 2 nævnte protokoller ikke er indgået den 1. januar 1995, skal Fællesskabet ved tiltrædelsen træffe de nødvendige foranstaltninger i denne anledning.

Artikel 77

Artikel 76 finder anvendelse på:

- aftalerne med Andorra, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Polen, Rumænien, Slovenien, Schweiz, Syrien, den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik og dens efterfølgerstater (Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik), Tunesien, Tyrkiet og Ungarn samt på andre aftaler indgået med tredjelande, som udelukkende vedrører handel med de varer, der er anført i EF-traktatens bilag II;

- fjerde AVS-EØF-konvention, undertegnet den 15. december 1989;

- andre lignende aftaler, som måtte blive indgået før tiltrædelsen.

Artikel 78

Med virkning fra 1. januar 1995 skal Republikken Østrig udtræde af bl.a. konventionen om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning undertegnet den 4. januar 1960.

KAPITEL 5 Finansielle og budgetmæssige bestemmelser

Artikel 79

Enhver henvisning til Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning med egne indtægter skal betragtes som en henvisning til Rådets afgørelse af 24. juni 1988 eller enhver afgørelse, der ændrer eller erstatter den.

Artikel 80

De indtægter, der benævnes »told i henhold til Den Fælles Toldtarif og anden told«, og som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning med egne indtægter eller tilsvarende bestemmelser i en afgørelse, som erstatter denne, omfatter told, der beregnes på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse, der anvendes af Fællesskabet i Østrigs samhandel med tredjelande.

Artikel 81

Den første arbejdsdag i hver måned udbetaler Fællesskabet, som udgift på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, en tolvtedel af følgende beløb til Republikken Østrig:

- 583 mio. ecu i 1995

- 106 mio. ecu i 1996

- 71 mio. ecu i 1997

- 35 mio. ecu i 1998.

Artikel 82

Republikken Østrigs andel i finansieringen af de betalinger, der efter tiltrædelsen skyldes på forpligtelser indgået i henhold til artikel 82 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Artikel 83

Republikken Østrigs andel i finansieringen af den finansieringsmekanisme, der er nævnt i artikel 116 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT IV OVERGANGSFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE FINLAND KAPITEL 1 Frie varebevægelser Afdeling I Standarder og miljø

Artikel 84

1. I en periode på fire år fra tiltrædelsesdatoen finder de i bilag X nævnte bestemmelser, ikke anvendelse på Finland i overensstemmelse med dette bilag og med forbehold af betingelserne deri.

2. I overensstemmelse med EF-procedurerne skal de i stk. 1 omhandlede bestemmelser tages op til revision inden for denne periode.

Med forbehold af resultatet af denne revision finder gældende fællesskabsret ved den i stk. 1 omhandlede overgangsperiodes udløb anvendelse på de nye medlemsstater på samme betingelser som i de nuværende medlemsstater.

Afdeling II Diverse

Artikel 85

Republikken Finland kan i en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen fortsat anvende sit gældende nationale system for sortering af råtræ, i det omfang dets nationale lovgivning og administrative bestemmelser herom ikke er i modstrid med fællesskabslovgivningen om det indre marked eller om handelen med tredjelande, særlig artikel 6 i direktiv 68/89/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om sortering af råtræ.

I samme periode vil direktiv 68/89/EØF blive revideret i overensstemmelse med procedurerne i EF-traktaten.

KAPITEL 2 Fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Artikel 86

Uanset artikel 73 B i EF-traktaten kan Republikken Finland indtil den 31. december 1995 anvende bestemmelserne i lov nr. 1612 af 30. december 1992 om udlændinges opkøb af finske virksomheder.

Artikel 87

Uanset bestemmelserne i de traktater, som danner grundlag for Den Europæiske Union, kan Republikken Finland opretholde sin gældende lovgivning om sekundærboliger i en periode på fem år fra tiltrædelsesdatoen.

KAPITEL 3 Fiskeri Afdeling I Almindelige bestemmelser

Artikel 88

1. Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder bestemmelserne i denne traktat anvendelse på fiskerisektoren.

2. Artikel 148 og artikel 149 finder anvendelse på fiskerivarer.

Afdeling II Adgang til farvande og ressourcer

Artikel 89

Den i denne afdeling omhandlede adgangsordning finder anvendelse i en overgangsperiode, som udløber på datoen for iværksættelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser, under alle omstændigheder dog senest på datoen for udløbet af den i artikel 14, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 om oprettelse af en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur fastsatte periode, medmindre en tidligere dato er fastsat i dette kapitel.

Underafdeling I Fartøjer fra Finland

Artikel 90

Med henblik på integrationen i den fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3760/92, er adgangen til de farvande, som henhører under de nuværende medlemsstaters højhedsområde eller jurisdiktion, for fiskerfartøjer, der fører finsk flag, og som er registreret og/eller indskrevet i en havn, der er beliggende på Finlands område, i det følgende benævnt »fartøjer fra Finland«, undergivet den ordning, der fastlægges i denne underafdeling.

Artikel 91

For så vidt angår de farvande, der henhører under de nuværende medlemsstaters højhedsområde eller jurisdiktion, kan fartøjer fra Finland fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit III d på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 92

De tekniske bestemmelser, som viser sig nødvendige med henblik på anvendelse af artikel 91, vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 93

Fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser kan fartøjer fra Finland udøve fiskeri i de farvande, der henhører under Sveriges højhedsområde eller jurisdiktion på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 94

1. Den andel af de fællesskabsfiskerimuligheder for bestande, hvis udnyttelsesrate er reguleret ved en begrænsning af fangsten, der skal tildeles Finland, fastsættes som følger for hver art og for hvert område:

>TABELPOSITION>

2. De andele, der tildeles Finland, fastsættes i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92, første gang inden den 31. december 1994.

3. Indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser, dog senest indtil den 31. december 1997, må den fiskeriindsats, som udøves af fartøjer fra Finland i de nuværende fællesskabsfarvande, som omhandlet i artikel 91, på de ikke-regulerede og ikke-tildelte arter ikke være større end den indsats, der nås umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Underafsnit II Fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning

Artikel 95

Fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser kan fartøjer, der fører en af de nuværende medlemsstaters flag, udøve fiskeri i de farvande, der henhører under Finlands højhedsområde eller jurisdiktion på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Afdeling III Eksterne ressourcer

Artikel 96

1. Fra tiltrædelsen forvaltes de fiskeriaftaler, som Republikken Finland har indgået med tredjelande, af Fællesskabet.

2. De rettigheder og forpligtelser, der for Republikken Finland følger af de i stk. 1 omhandlede aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt.

3. Så snart som muligt og i hvert fald inden udløbet af gyldighedsperioden for de i stk. 1 omhandlede aftaler vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de i aftalerne omhandlede fiskeriaktiviteter, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år.

KAPITEL 4 Forbindelser med tredjelande, herunder toldunion

Artikel 97

Retsakterne i bilag VI til denne akt gælder for Finland på betingelserne i nævnte bilag.

Artikel 98

Den basistoldsats, der anvendes med henblik på den gradvise indførelse af den fælles toldtarif, jf. artikel 99, er for hver vare den sats, som Republikken Finland faktisk anvendte den 1. januar 1994.

Artikel 99

Republikken Finland kan i en periode på tre år efter tiltrædelsen opretholde sin tarif gældende for tredjelande for de i bilag XI anførte varer.

I denne periode skal Republikken Finland anvende en sats, hvorved forskellen mellem dens basistoldsats og satsen i den fælles toldtarif nedsættes i følgende tempo:

- den 1. januar 1996 nedsættes forskellen mellem basistoldsatsen og satsen i den fælles toldtarif til 75 %,

- den 1. januar 1997 nedsættes forskellen mellem basistoldsatsen og satsen i den fælles toldtarif til 40 %.

Republikken Finland anvender den fælles toldtarif i fuldt omfang fra den 1. januar 1998.

Artikel 100

1. Fra den 1. januar 1995 anvender Republikken Finland:

a) arrangementet af 20. december 1973 vedrørende den internationale handel med tekstilvarer, som ændret eller forlænget ved protokollerne af 31. juli 1986, 31. juli 1991, 9. december 1992 og 9. december 1993, eller aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande som følger af GATT-handelsforhandlingerne (Uruguay-runden), hvis sidstnævnte er trådt i kraft på tiltrædelsestidspunktet.

b) de bilaterale aftaler og arrangementer om tekstilvarer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande.

2. Fællesskabet skal føre forhandlinger med de pågældende tredjelande om protokoller til de i stk. 1 nævnte aftaler og arrangementer med henblik på en passende justering af de kvantitative restriktioner på eksporten af tekstilvarer og beklædningsgenstande til Fællesskabet.

3. Er de i stk. 2 nævnte protokoller ikke indgået den 1. januar 1995, træffer Fællesskabet foranstaltninger til afhjælpning af denne situation i form af sådanne overgangsordninger, som er nødvendige for at sikre Fællesskabets gennemførelse af aftalerne.

Artikel 101

1. Republikken Finland kan indtil den 31. december 1999 årligt åbne et toldfrit toldkontingent på 21 000 tons styren (KN-kode 2902 50 00) på betingelse af, at de pågældende varer:

- overgår til fri omsætning på Republikken Finlands område og forbruges der eller bliver forarbejdet, således at de får oprindelsesstatus i Fællesskabet, og

- forbliver under toldtilsyn i henhold til de relevante fællesskabsbestemmelser om endelig anvendelse (Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, artikel 21 og 82).

2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der sammen med erklæringen om overgang til fri omsætning forelægges en bekræftelse fra de kompetente finske myndigheder, om at de pågældende varer henhører under de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

3. Kommissionen og de kompetente finske myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det endelige forbrug af de pågældende varer eller den forarbejdning, hvorved de opnår oprindelsesstatus i Fællesskabet, finder sted på Republikken Finlands område.

Artikel 102

1. Fra den 1. januar 1995 skal Republikken Finland anvende bestemmelserne i de i artikel 103 nævnte aftaler.

2. Tilpasninger foretages i form af protokoller, der indgås med de kontraherende lande, og som knyttes som bilag til nævnte aftaler.

3. Hvis de i stk. 2 nævnte protokoller ikke er indgået den 1. januar 1995, skal Fællesskabet ved tiltrædelsen træffe de nødvendige foranstaltninger i denne anledning.

Artikel 103

Artikel 102 finder anvendelse på:

- aftalerne med Andorra, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Polen, Rumænien, Slovenien, Schweiz, Syrien, den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik og dens efterfølgerstater (Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik), Tunesien, Tyrkiet og Ungarn samt på andre aftaler indgået med tredjelande, som udelukkende vedrører handel med de varer, der er opført i EF-traktatens bilag II;

- fjerde AVS-EØF-konvention, undertegnet den 15. december 1989;

- andre lignende aftaler, som måtte blive indgået før tiltrædelsen.

Artikel 104

Med virkning fra 1. januar 1995 skal Republikken Finland udtræde af bl.a. konventionen om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, undertegnet den 4. januar 1960, og af de frihandelsaftaler, der er undertegnet med Estland, Letland og Litauen i 1992.

Artikel 105

Hvis de nye handelsaftaler, som skal indgås mellem Fællesskabet og Estland, Letland og Litauen, ikke er trådt i kraft på datoen for tiltrædelsen, træffer Fællesskabet de nødvendige foranstaltninger til fra tiltrædelsen fortsat at tillade det nuværende niveau for adgang til det finske marked for varer med oprindelse i disse baltiske stater.

KAPITEL 5 Finansielle og budgetmæssige bestemmelser

Artikel 106

Enhver henvisning til Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning med egne indtægter skal betragtes som en henvisning til Rådets afgørelse af 24. juni 1988 eller enhver afgørelse, der ændrer eller erstatter den.

Artikel 107

De indtægter, der benævnes »told i henhold til Den Fælles Toldtarif og anden told«, og som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse om ordningen for Fællesskabets egne indtægter eller tilsvarende bestemmelser i en afgørelse, der erstatter denne, omfatter told, der beregnes på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse, der anvendes af Fællesskabet i Finlands samhandel med tredjelande.

Artikel 108

Egne indtægter, der hidrører fra momsen, beregnes og kontrolleres, som om Ålandsøerne med hensyn til moms var omfattet af det territoriale anvendelsesområde for Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag.

Artikel 109

Den første arbejdsdag i hver måned udbetaler Fællesskabet, som udgift på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, en tolvtedel af følgende beløb til Republikken Finland:

- 476 mio. ecu i 1995

- 163 mio. ecu i 1996

- 65 mio. ecu i 1997

- 33 mio. ecu i 1998.

Artikel 110

Republikken Finlands andel i finansieringen af de betalinger, der efter tiltrædelsen skyldes på forpligtelser indgået i henhold til artikel 82 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Artikel 111

Republikken Finlands andel i finansieringen af den finansieringsmekanisme, der er nævnt i artikel 116 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT V OVERGANGSFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE SVERIGE KAPITEL 1 Frie varebevægelser Afdeling I Standarder og miljø

Artikel 112

1. I en periode på fire år fra tiltrædelsesdatoen finder de i bilag XII nævnte bestemmelser ikke anvendelse på Sverige i overensstemmelse med dette bilag og med forbehold af betingelserne deri.

2. I overensstemmelse med EF-procedurerne skal de i stk. 1 omhandlede bestemmelser tages op til revision inden for denne periode.

Med forbehold af resultatet af denne revision finder gældende fællesskabsret ved den i stk. 1 omhandlede overgangsperiodes udløb anvendelse på de nye medlemsstater på samme betingelser som i de nuværende medlemsstater.

Afdeling II Diverse

Artikel 113

Kongeriget Sverige kan i en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen fortsat anvende sit gældende nationale system for sortering af råtræ, i det omfang dets nationale lovgivning og administrative bestemmelser herom ikke er i modstrid med fællesskabslovgivningen om det indre marked eller om handelen med tredjelande, særlig artikel 6 i direktiv 68/89/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om sortering af råtræ.

I samme periode vil direktiv 68/89/EØF blive revideret i overensstemmelse med procedurerne i EF-traktaten.

KAPITEL 2 Fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital

Artikel 114

Uanset bestemmelserne i de traktater, som danner grundlag for Den Europæiske Union, kan Kongeriget Sverige opretholde sin gældende lovgivning om sekundærboliger i en periode på fem år fra tiltrædelsesdatoen.

KAPITEL 3 Fiskeri Afdeling I Almindelige bestemmelser

Artikel 115

1. Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder bestemmelserne i denne traktat anvendelse på fiskerisektoren.

2. Artikel 148 og artikel 149 finder anvendelse på fiskerivarer.

Afdeling II Adgang til farvande og ressourcer

Artikel 116

Den i denne afdeling omhandlede adgangsordning finder anvendelse i en overgangsperiode, som udløber på datoen for iværksættelsen af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser, under alle omstændigheder dog senest på datoen for udløbet af den i artikel 14, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om oprettelse af en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur fastsatte periode, medmindre en tidligere dato er fastsat i dette kapitel.

Underafdeling I Fartøjer fra Sverige

Artikel 117

Med henblik på integrationen i den fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3760/92, er adgangen til de farvande, som henhører under de nuværende medlemsstaters højhedsområde eller jurisdiktion, for fiskerfartøjer, der fører svensk flag, og som er registreret eller indskrevet i en svensk havn, i det følgende benævnt »fartøjer fra Sverige«, undergivet den ordning, der fastlægges i denne underafdeling.

Artikel 118

For så vidt angår de farvande, der henhører under de nuværende medlemsstaters højhedsområde eller jurisdiktion, kan fartøjer fra Sverige fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit III og IV på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og som er fastsat ved de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 3682/93.

Artikel 119

De tekniske bestemmelser, som viser sig nødvendige med henblik på anvendelse af artikel 118, vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 120

For så vidt angår de farvande, der henhører under Norges og Finlands højhedsområde eller jurisdiktion, kan fiskerfartøjer fra Sverige fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit III og IV på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages inden den 1. januar 1995 efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Artikel 121

1. Den andel, der skal tildeles Sverige, af de fællesskabsfiskerimuligheder, hvis udnyttelsesrate er reguleret ved en begrænsning af fangsten, fastsættes som følger for hver art og for hvert område:

>TABELPOSITION>

2. De andele, der tildeles Sverige, fastsættes i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92, første gang inden den 31. december 1994.

3. De andele, der tildeles Sverige, af arter, der ikke er omfattet af begrænsninger i udnyttelsesgraden i form af en begrænsning af fangst eller TAC, men som ikke er fordelt mellem de nuværende medlemsstater, forudfastsættes for hver art og hvert område således:

>TABELPOSITION>

4. Indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser, og senest den 31. december 1997, må den fiskeriindsats, som udøves af fartøjer fra Sverige i de af fællesskabsfarvandene, som er omfattet af artikel 117, på de ikke-regulerede og ikke-tildelte arter ikke være større end indsatsen umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 122

1. Medmindre andet er fastsat i denne akt, er de betingelser, hvorunder de i artikel 121 tildelte mængder kan fanges, de samme som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

2. Disse betingelser fastsættes en gang om året og første gang inden den 1. januar 1995 i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Underafdeling II Fartøjer fra Unionen i dens nuværende sammensætning

Artikel 123

For så vidt angår de farvande, der henhører under Sveriges højhedsområde eller jurisdiktion, kan fartøjer, der fører en af de nuværende medlemsstaters flag, fra tiltrædelsesdatoen og indtil datoen for anvendelse af fællesskabsordningen for fiskeritilladelser udøve fiskeri i ICES-afsnit III a b d på samme betingelser som dem, der gælder umiddelbart før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

De nærmere regler for anvendelsen af denne artikel skal vedtages efter proceduren i artikel 18 i forordning (EØF) nr. 3760/92.

Afdeling III Eksterne ressourcer

Artikel 124

1. Fra tiltrædelsen forvaltes de fiskeriaftaler, som Kongeriget Sverige har indgået med tredjelande, af Fællesskabet.

2. De rettigheder og forpligtelser, der for Kongeriget Sverige følger af de i stk. 1 omhandlede aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt.

3. Så snart som muligt og i hvert fald inden udløbet af gyldighedsperioden for de i stk. 1 omhandlede aftaler vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de heri omhandlede fiskeriaktiviteter, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år.

Artikel 125

I en periode på højst tre år fra tiltrædelsesdatoen fastsætter Rådet hvert år med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen Unionens finansielle bidrag til de kompetente svenske myndigheders udsætning af laksesmolt.

Denne finansielle godtgørelse vurderes på baggrund af den balance, der eksisterer umiddelbart før tiltrædelsen.

KAPITEL 4 Forbindelser med tredjelande, herunder toldunion

Artikel 126

Retsakterne i bilag VI til denne akt gælder for Sverige på betingelserne i nævnte bilag.

Artikel 127

1. Fra den 1. januar 1995 anvender Kongeriget Sverige:

a) arrangementet af 20. december 1973 vedrørende den internationale handel med tekstilvarer, som ændret eller forlænget ved protokollerne af 31. juli 1986, 31. juli 1991, 9. december 1992 og 9. december 1993, eller aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande som følger af GATT-handelsforhandlingerne (Uruguay-runden), hvis sidstnævnte er trådt i kraft på tiltrædelsestidspunktet,

b) de bilaterale aftaler og arrangementer om tekstilvarer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande.

2. Fællesskabet skal føre forhandlinger med de pågældende tredjelande om protokoller til de i stk. 1 nævnte bilaterale aftaler og arrangementer med henblik på en passende justering af de kvantitative restriktioner på eksporten af tekstilvarer og beklædningsgenstande til Fællesskabet, som tager hensyn til de eksisterende handelsmønstre mellem Sverige og leverandørlandene.

3. Er de i stk. 2 nævnte protokoller ikke indgået den 1. januar 1995, træffer Fællesskabet foranstaltninger til afhjælpning af denne situation i form af sådanne overgangsordninger, som er nødvendige for at sikre Fællesskabets gennemførelse af aftalerne.

Artikel 128

1. Fra den 1. januar 1995 skal Kongeriget Sverige anvende bestemmelserne i de i artikel 129 nævnte aftaler.

2. Tilpasninger foretages i form af protokoller, der indgås med de kontraherende lande, og som knyttes som bilag til nævnte aftaler.

3. Hvis de i stk. 2 nævnte protokoller ikke er indgået den 1. januar 1995, skal Fællesskabet ved tiltrædelsen træffe de nødvendige foranstaltninger i denne anledning.

Artikel 129

Artikel 128 finder anvendelse på:

- aftalerne med Andorra, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Egypten, Island, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Polen, Rumænien, Slovenien, Schweiz, Syrien, den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik og dens efterfølgerstater (Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik), Tunesien, Tyrkiet og Ungarn samt på andre aftaler indgået med tredjelande, som udelukkende vedrører handel med de varer, der er opført i EF-traktatens bilag II;

- fjerde AVS-EØF-konvention, undertegnet den 15. december 1989;

- andre lignende aftaler, som måtte blive indgået før tiltrædelsen.

Artikel 130

Med virkning fra 1. januar 1995 skal Kongeriget Sverige udtræde af bl.a. konventionen om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning, undertegnet den 4. januar 1960, og af de frihandelsaftaler, der er undertegnet med Estland, Letland og Litauen i 1992.

Artikel 131

Hvis de nye handelsaftaler, som skal indgås mellem Fællesskabet og Estland, Letland og Litauen, ikke er trådt i kraft på datoen for tiltrædelsen, træffer Fællesskabet de nødvendige foranstaltninger til fra tiltrædelsen fortsat at tillade det nuværende niveau for adgang til det svenske marked for varer med oprindelse i disse baltiske stater.

KAPITEL 5 Finansielle og budgetmæssige bestemmelser

Artikel 132

Enhver henvisning til Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning med egne indtægter skal betragtes som en henvisning til Rådets afgørelse af 24. juni 1988 eller enhver afgørelse, der ændrer eller erstatter den.

Artikel 133

De indtægter, der benævnes »told i henhold til Den Fælles Toldtarif eller anden told«, og som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse om ordningen for Fællesskabets egne indtægter eller tilsvarende bestemmelser i en anden afgørelse, som erstatter denne, omfatter told, der beregnes på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse, der anvendes af Fællesskabet i Sveriges samhandel med tredjelande.

Artikel 134

Den første arbejdsdag i hver måned udbetaler Fællesskabet, som udgift på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, en tolvtedel af følgende beløb til Kongeriget Sverige:

- 488 mio. ecu i 1995

- 432 mio. ecu i 1996

- 76 mio. ecu i 1997

- 31 mio. ecu i 1998.

Artikel 135

Kongeriget Sveriges andel i finansieringen af de betalinger, der efter tiltrædelsen skyldes på forpligtelser indgået i henhold til artikel 82 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Artikel 136

Kongeriget Sveriges andel i finansieringen af den finansieringsmekanisme, der er nævnt i artikel 116 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

AFSNIT VI LANDBRUG

Artikel 137

1. Dette afsnit vedrører landbrugsprodukter med undtagelse af varer henhørende under forordning (EØF) nr. 3759/92 om den fælles markedsordning for fiskerivarer.

2. Medmindre andet er bestemt i denne akt

- er samhandelen mellem de nye medlemsstater indbyrdes, mellem disse og tredjelande eller de nuværende medlemsstater underkastet den ordning, der gælder for sidstnævnte medlemsstater. Den ordning, der gælder for Fællesskabet i dets nuværende sammensætning med hensyn til importafgifter og afgifter med tilsvarende virkning, kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning, gælder også for de nye medlemsstater;

- gælder rettigheder og forpligtelser under den fælles landbrugspolitik fuldt ud for de nye medlemsstater.

3. Med forbehold af de specielle bestemmelser i dette afsnit, hvorved der fastsættes afvigende datoer eller frister, ophører anvendelsen af overgangsforanstaltningerne for de i stk. 1 omhandlede landbrugsprodukter med udgangen af femte produktionsår efter tiltrædelsen for Østrigs, Finlands og Norges vedkommende. Disse foranstaltninger skal dog for det enkelte produkt tage fuldt hensyn til den samlede produktion i 1999.

KAPITEL 1 Bestemmelser vedrørende national støtte

Artikel 138

1. I overgangsperioden kan Norge, Østrig og Finland med tilladelse fra Kommissionen i en passende form yde national overgangsstøtte, som gradvis nedsættes, til producenter af landbrugsbasisprodukter, som er omfattet af den fælles landbrugspolitik.

Denne støtte kan, bl.a. afhængigt af hvilket område der er tale om, være af forskellig størrelse.

2. Kommissionen giver tilladelse til den i stk. 1 nævnte støtte

- i alle tilfælde, hvor de oplysninger, som en ny medlemsstat fremsender, viser, at der er væsentlig forskel mellem den støtte, der blev ydet til dens producenter inden tiltrædelsen, og den støtte der kan ydes i henhold til den fælles landbrugspolitik;

- inden for grænserne af et indledende beløb, som højst er lig med denne forskel.

Oprindelige forskelle på under 10 % anses ikke for væsentlige.

Dog skal Kommissionens tilladelser:

- gives i overensstemmelse med det udvidede Fællesskabs internationale forpligtelser;

- tage hensyn til prisudligningen for foderstoffer, for så vidt angår svinekød, æg og fjerkræ;

- ikke gives for tobak.

3. Beregningen af det i stk. 2 nævnte støttebeløb foretages pr. landbrugsbasisprodukt. Ved denne beregning tages især følgende i betragtning: foranstaltninger til prisstøtte gennem interventionsmekanismer eller andre mekanismer samt arealstøtte, prisstøtte eller støtte til den producerede mængde eller pr. produktionsenhed og støtte til bedrifterne for så vidt angår specifikke produkter.

4. Kommissionens tilladelse:

- skal angive det indledende maksimale støtteniveau, tempoet for støttens gradvise nedsættelse samt i givet fald betingelserne, hvorunder den kan ydes, idet der også skal tages hensyn til anden støtte i henhold til fællesskabslovgivningen, som ikke er omhandlet i denne artikel;

- skal gives med forbehold af de tilpasninger, der måtte blive nødvendige:

- som følge af udviklingen af den fælles landbrugspolitik;

- som følge af udviklingen af prisniveauet i Fællesskabet.

Hvis sådanne tilpasninger viser sig nødvendige, ændres støttebeløbet eller betingelserne for ydelsen heraf på anmodning fra Kommissionen eller på grundlag af en afgørelse truffet af Kommissionen.

5. Med forbehold af bestemmelserne i ovennævnte stykker kan Kommissionen i henhold til især stk. 1 især give tilladelse til den i bilag XIII nævnte nationale støtte, inden for de grænser og på de betingelser, der er omhandlet i dette bilag.

Artikel 139

1. Kommissionen tillader Østrig, Finland og Norge at opretholde støtte, som ikke er knyttet til en bestemt produktion, og som af denne grund derfor ikke tages i betragtning ved beregningen af støttebeløbet i henhold til artikel 138, stk. 3. Det er især tilladt at opretholde støtte til bedrifterne til dette formål.

2. Den i stk. 1 nævnte støtte er undergivet bestemmelserne i artikel 138, stk. 4.

Støtte af samme art under den fælles landbrugspolitik, eller som er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, skal fradrages i ovennævnte støttebeløb.

3. Støtte i henhold til denne artikel skal ophøre senest ved overgangsperiodens ophør.

4. Investeringsstøtte er ikke omfattet af stk. 1.

Artikel 140

Kommissionen tillader Østrig, Finland og Norge at yde den i bilag XIV nævnte nationale overgangsstøtte inden for de heri fastsatte grænser og på de heri fastsatte betingelser. Kommissionen skal i sin tilladelse anføre det indledende støttebeløb, for så vidt det ikke følger af betingelserne i bilaget, samt tempoet for den gradvise nedsættelse af støtten.

Artikel 141

Hvis der som følge af tiltrædelsen stadig er alvorlige vanskeligheder efter fuld udnyttelse af artikel 138, 139, 140 og 142 og af andre foranstaltninger i henhold til gældende regler i Fællesskabet, kan Kommissionen give Finland og Norge tilladelse til at yde national producentstøtte for at lette fuld integration i den fælles landbrugspolitik.

Artikel 142

1. Kommissionen tillader Norge, Finland og Sverige at yde langsigtet national støtte med henblik på at sikre opretholdelsen af landbrugsaktiviteterne i særlige områder. Disse områder omfatter landbrugsarealer nord for den 62. breddegrad og i nogle tilstødende områder syd for denne breddegrad, hvor der gælder lignende klimatiske vilkår, som gør landbrugsaktiviteter særligt vanskelige.

2. De i stk. 1 nævnte områder fastlægges af Kommissionen, især under hensyn til:

- befolkningstætheden;

- landbrugsjordernes andel af det samlede areal;

- den andel af det samlede anvendte landbrugsareal, der anvendes til jordafgrøder bestemt til menneskeføde.

3. Den i stk. 1 nævnte støtte kan knyttes til fysiske produktionsfaktorer såsom hektar landbrugsjord eller antallet af dyr under hensyntagen til de relevante begrænsninger i de fælles markedsordninger og historiske produktionsmønstre på den enkelte bedrift, men

- må ikke knyttes til senere produktion;

- må ikke føre til en forøgelse af produktionen eller til en forhøjelse af den samlede støtte som blev konstateret i en referenceperiode forud for tiltrædelsen, som skal fastlægges af Kommissionen.

Støtten kan fastsættes forskelligt for de enkelte områder.

Denne støtte kan især ydes med henblik på:

- at opretholde traditionel primær produktion og forarbejdning, som er særligt egnede under de klimatiske forhold i de pågældende områder;

- at forbedre strukturerne for produktion, afsætning og forarbejdning af landbrugsprodukter;

- at fremme afsætningen af de nævnte produkter;

- at sikre beskyttelsen af miljøet og opretholdelsen af naturværdierne.

Artikel 143

1. Kommissionen skal underrettes om den i artikel 138-142 nævnte støtte, samt enhver anden national støtte, som inden for rammerne af denne akt, er betinget af tilladelse fra denne institution. Støtten kan først ydes, når den nævnte tilladelse er givet.

De nye medlemsstaters underretning om eksisterende eller påtænkte støtteforanstaltninger inden tiltrædelsen anses som underretning afgivet på tiltrædelsesdatoen.

2. For så vidt angår den i artikel 142 nævnte støtte forelægger Kommissionen et år efter tiltrædelsen og derefter hvert femte år Rådet en rapport om:

- de givne tilladelser;

- resultaterne af støtten i henhold til disse tilladelser.

Med henblik på udarbejdelsen af denne rapport skal de medlemsstater, der har fået tilladelser, rettidigt underrette Kommissionen om virkningerne af den ydede støtte med angivelse af den konstaterede udvikling i landbrugsøkonomien i de pågældende områder.

Artikel 144

Inden for de støtteområder, der er nævnt i EF-traktatens artikel 92 og 93:

a) kan kun den støtte ydet i de nye medlemsstater inden tiltrædelsen, som meddeles Kommissionen inden den 30. april 1995, anses som »eksisterende støtte« i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1;

b) eksisterende støtte og projekter med henblik på at indføre støtte eller ændre eksisterende støtte, som Kommissionen er underrettet om inden tiltrædelsen, anses som meddelt på tiltrædelsesdatoen.

KAPITEL 2 Andre bestemmelser

Artikel 145

1. De offentlige lagre, der pr. 1. januar 1995 findes i de nye medlemsstater som følge af deres markedsstøttepolitik, overtages af Fællesskabet til den værdi, der følger af anvendelsen af artikel 8, i Rådets forordning (EØF) nr. 1833/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, garantisektionen.

2. Ethvert lager af produkter i fri omsætning på de nye medlemsstaters område den 1. januar 1995, som i mængde overstiger, hvad der må anses for at være et normalt overført lager, skal afvikles af disse medlemsstater for deres regning inden for rammerne af fællesskabsprocedurer og inden for frister, der skal fastlægges efter den i artikel 149, stk. 1, nævnte fremgangsmåde. Begrebet »normalt overført lager« defineres for hvert produkt på grundlag af de kriterier og målsætninger, der gælder for hver fælles markedsordning.

3. De i stk. 1 nævnte lagre fratrækkes den mængde, der overstiger det normalt overførte lager.

Artikel 146

Kongeriget Norge skal sikre at alle vedtægtsmæssige eller kontraktlige bestemmelser, som giver monopol til den norske kornorganisation (Statens Kornforretning) eller enhver organisation til afløsning heraf med henblik på indførsel, udførsel, opkøb og salg af landbrugsprodukter, skal ophæves med virkning fra den 1. januar 1995.

EF-traktatens artikel 85 finder dog først fra den 1. januar 1997 anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som anvendes af den norske kornorganisation, i det omfang:

- nævnte aftaler mv. har andre formål end de i stk. 1 nævnte;

- de ikke består i prisfastsættelse, opdeling af markeder eller produktionskontrol.

Artikel 147

Forårsager samhandel på landbrugsområdet mellem en eller flere af de nye medlemsstater og Fællesskabet i dets sammensætning den 31. december 1994 eller mellem de nye medlemsstater indbyrdes alvorlige forstyrrelser på Østrigs, Finlands eller Norges markeder inden den 1. januar 2000, træffer Kommissionen inden for 24 timer efter at have modtaget anmodning herom fra den pågældende medlemsstat de beskyttelsesforanstaltninger, som den finder nødvendige. Sådanne foranstaltninger finder straks anvendelse, tager hensyn til alle de involverede parters interesser og må ikke indebære grænsekontrol.

Artikel 148

1. Medmindre der er truffet andre bestemmelser i specifikke tilfælde, vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af dette afsnit.

2. Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet foretage de tilpasninger af bestemmelserne i dette afsnit, som måtte vise sig nødvendige som følge af en ændring af fællesskabsforskrifterne.

Artikel 149

1. Hvis overgangsforanstaltninger er nødvendige for at lette overgangen fra den ordning, der består i de nye medlemsstater, til den ordning, der følger af anvendelsen af de fælles markedsordninger på de betingelser der er fastsat i dette afsnit, vedtages sådanne foranstaltninger efter fremgangsmåden i artikel 38 i forordning nr. 136/66/EØF eller, alt efter omstændighederne, i de tilsvarende artikler i de øvrige forordninger om de fælles markedsordninger. Disse foranstaltninger kan træffes i en periode, der udløber den 31. december 1997, idet deres anvendelse er begrænset til denne dato.

2. Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet forlænge den i stk. 1 nævnte periode.

Artikel 150

1. De overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af retsakterne vedrørende den fælles landbrugspolitik, herunder inden for strukturområdet, der ikke er anført i denne akt, og som er blevet nødvendige på grund af tiltrædelsen, vedtages inden tiltrædelsen efter den i stk. 3 omhandlede fremgangsmåde og træder i kraft tidligst på datoen for tiltrædelsen.

2. De i stk. 1 omhandlede overgangsforanstaltninger omfatter især tilpasninger af de retsakter der til fordel for de nuværende medlemsstater foreskriver medfinansiering af visse aktioner inden for statistik og udgiftskontrol.

Det kan ligeledes i disse overgangsforanstaltninger fastsættes at en national støtte der højst svarer til forskellen mellem den pris der konstateres i en ny medlemsstat inden tiltrædelsen, og den der følger af anvendelsen af denne akt, kan ydes til private erhvervsdrivende - fysiske eller juridiske personer - som pr. 1. januar 1995 er indehavere af lagre af de i artikel 138, stk. 1, nævnte produkter, eller varer, der er opnået ved forarbejdning af disse produkter.

3. Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen vedtager de i stk. 1 og 2 nævnte overgangsforanstaltninger. Foranstaltninger, der vedrører retsakter vedtaget af Kommissionen, vedtages dog af denne institution efter fremgangsmåden i artikel 149, stk. 1.

AFSNIT VII ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 151

1. De retsakter, som er opført i listen i bilag XV til denne akt, anvendes i forholdet til de nye medlemsstater på de i dette bilag fastsatte vilkår.

2. Efter behørig begrundet anmodning fra en af de nye medlemsstater kan Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, inden den 1. januar 1995 træffe foranstaltninger vedrørende midlertidige undtagelser fra institutionernes retsakter, som er vedtaget mellem den 1. januar 1994 og datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten.

Artikel 152

1. Indtil den 1. januar 1996 kan en ny medlemsstat i tilfælde af alvorlige vanskeligheder, der vedvarende vil kunne ramme en økonomisk sektor, eller af vanskeligheder, der alvorligt vil kunne forringe den økonomiske situation i en bestemt egn, ansøge om tilladelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger, der vil gøre det muligt at genskabe ligevægten og at tilpasse den pågældende sektor til fællesmarkedets økonomi.

På samme vilkår kan en nuværende medlemsstat ansøge om tilladelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger over for en eller flere af de nye medlemsstater.

2. Efter anmodning fra den pågældende stat skal Kommissionen som hastesag fastsætte de beskyttelsesforanstaltninger, den finder nødvendige, og samtidig fastlægge vilkårene og gennemførelsesbestemmelserne for disse.

I tilfælde af de alvorlige økonomiske vanskeligheder og efter udtrykkelig anmodning fra den pågældende medlemsstat træffer Kommissionen afgørelse inden for en frist på fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen ledsaget af oplysninger til vurdering heraf. De således vedtagne foranstaltninger finder anvendelse straks, skal tage hensyn til alle berørte parters interesser og må ikke medføre grænsekontrol.

3. De i medfør af stk. 2 tilladte foranstaltninger kan indebære afvigelser fra bestemmelserne i EF-traktaten, EKSF-traktaten og denne akt, for så vidt og så længe det er ubetinget nødvendigt for at nå de i stk. 1 nævnte mål. Der skal fortrinsvis vælges foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer fællesmarkedets funktion.

Artikel 153

For at undgå forstyrrelser i det indre markeds funktion, må anvendelsen af de nye medlemsstaters nationale lovgivning i de overgangsperioder, som der er henvist til i denne akt, ikke medføre grænsekontrol.

FEMTE DEL BESTEMMELSER OM IVÆRKSÆTTELSEN AF DENNE AKT AFSNIT I NEDSÆTTELSE AF INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 154

Europa-Parlamentet træder sammen senest en måned efter tiltrædelsen. Det foretager de af denne tiltrædelse nødvendiggjorte tilpasninger af sin forretningsorden.

Artikel 155

Rådet foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sin forretningsorden.

Artikel 156

1. Fra tiltrædelsen udvides Kommissionen ved udnævnelse af yderligere fire medlemmer. De udnævnte medlemmers mandat ophører samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

2. Kommissionen foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sin forretningsorden.

Artikel 157

1. Fra tiltrædelsen udvides henholdsvis Domstolen og Retten i Første Instans ved udnævnelse af fire dommere.

2. a) Mandatet for to af de i overensstemmelse med stk. 1 udnævnte dommere ved Domstolen udløber den 6. oktober 1997. Disse dommere udpeges ved lodtrækning. De andre dommeres mandat udløber den 6. oktober 2000.

b) Mandatet for to af de i overensstemmelse med stk. 1 udnævnte dommere ved Retten i Første Instans udløber den 31. august 1995. Disse dommere udpeges ved lodtrækning. De andre dommeres mandat udløber den 31. august 1998.

3. Fra tiltrædelsen udnævnes en syvende og en ottende generaladvokat.

4. Mandatet for den ene af de i overensstemmelse med stk. 3 udnævnte generaladvokater udløber den 6. oktober 1997. Den anden generaladvokats mandat udløber den 6. oktober 2000.

5. a) Domstolen foretager de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sit procesreglement.

b) Retten i Første Instans skal med Domstolens samtykke foretage de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af sit procesreglement.

c) De således tilpassede procesreglementer forelægges Rådet til enstemmig godkendelse.

6. Til pådømmelsen af de sager, der verserer for Domstolen eller Retten den 1. januar 1995 og for hvilke den mundtlige forhandling er påbegyndt før denne dato, sættes Domstolen, Retten eller deres afdelinger i den sammensætning, som de havde før tiltrædelsen, og procesreglementerne anvendes, således som de var i kraft den 31. december 1994.

Artikel 158

Revisionsretten udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere fire medlemmer. Mandatet for to af de således beskikkede medlemmer udløber den 20. december 1995. Disse medlemmer udpeges ved lodtrækning. De andre medlemmers mandat udløber den 9. februar 2000.

Artikel 159

Det Økonomiske og Sociale Udvalg udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af 42 medlemmer, der repræsenterer de forskellige grupper inden for det økonomiske og sociale liv i de nye medlemsstat. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 160

Regionsudvalget udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af 42 medlemmer, der repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i de nye medlemsstater. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 161

Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere femten medlemmer. Der udnævnes fire medlemmer for henholdsvis Østrig, Finland og Sverige, og tre medlemmer for Norge. De således beskikkede medlemmers mandat udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 162

Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af yderligere 6 medlemmer. Der udnævnes to medlemmer for Østrig og Sverige, og et medlem for Norge og Finland. Mandatet for de således beskikkede medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 163

Det Monetære Udvalg udvides fra tiltrædelsen ved beskikkelse af to medlemmer for hver af de nye medlemsstater. Deres mandat udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 164

De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af vedtægter og forretningsordener for de ved de oprindelse traktater oprettede udvalg foretages så hurtigt som muligt efter tiltrædelsen.

Artikel 165

1. Med hensyn til de udvalg, som er opregnet i bilag XVI, udløber de nye medlemmers mandat samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

2. De udvalg, som er opregnet i bilag XVII, fornys fuldstændigt i forbindelse med tiltrædelsen.

AFSNIT II ANVENDELSE AF INSTITUTIONERNES RETSAKTER

Artikel 166

Fra tiltrædelsen anses direktiver og beslutninger efter EF-traktatens artikel 189 og Euratom-traktatens artikel 161 samt henstillinger og beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 14 som rettet til de nye medlemsstat i det omfang disse direktiver, henstillinger og beslutninger er rettet til alle de nuværende medlemsstater. Med undtagelse af direktiver og beslutninger, der træder i kraft i henhold til EF-traktatens artikel 191, stk. 1 og 2, anses de nævnte direktiver, henstillinger og beslutninger for at være blevet meddelt de nye medlemsstater fra tiltrædelsen.

Artikel 167

Anvendelsen i hver af de nye medlemsstater af de retsakter, som er opført på listen i bilag XVIII til denne akt, kan udsættes indtil de datoer, der er fastsat i den pågældende liste, og på de deri fastsatte betingelser.

Artikel 168

Medmindre der i listen i bilag XIX eller i andre af denne akts bestemmelser er fastsat en frist herfor, iværksætter de nye medlemsstater de forholdsregler, der er nødvendige for fra tiltrædelsen at overholde bestemmelserne i direktiver og beslutninger efter EF-traktatens artikel 189 og Euratom-traktatens artikel 161 samt bestemmelserne i henstillinger og beslutninger efter EKSF-traktatens artikel 14.

Artikel 169

1. De fornødne tilpasninger af institutionernes retsakter fra før tiltrædelsen, som ikke er indeholdt i denne akt eller bilagene hertil, foretages efter fremgangsmåden i stk. 2. Disse tilpasninger træder i kraft ved tiltrædelsen.

2. Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, eller Kommissionen, alt efter om de oprindelige tekster er blevet vedtaget af den ene eller den anden af disse to institutioner, udfærdiger med henblik herpå de nødvendige tekster.

Artikel 170

De tekster til de af institutionerne før tiltrædelsen vedtagne retsakter, som af Rådet eller Kommissionen er udfærdiget på finsk, norsk og svensk, får fra tiltrædelsen gyldighed på samme vilkår som de tekster, der er udfærdiget på de ni nuværende sprog. De offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, såfremt teksterne på de nuværende sprog er blevet offentliggjort på denne måde.

Artikel 171

Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der består på tidspunktet for tiltrædelsen, og som falder ind under EKSF-traktatens artikel 65 som følge af tiltrædelsen, skal inden for en frist på højst tre måneder efter tiltrædelsen meddeles Kommissionen. Kun aftaler og vedtagelser, hvorom der er givet meddelelse, forbliver midlertidigt i kraft, indtil Kommissionens beslutning foreligger. Nærværende artikel gælder dog ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis som ved tiltrædelsen allerede er omfattet af artikel 1 og 2 i protokol nr. 25 til EØS-aftalen.

Artikel 172

1. Fra tiltrædelsesdatoen sender de nye medlemsstater hurtigst muligt Kommissionen alle relevante underretninger og oplysninger, som de inden deres tiltrædelse har sendt til EFTA-Tilsynsmyndigheden og Det stående udvalg af EFTA-stater i henhold til EØS-aftalen. Sådanne underretninger og oplysninger til Kommissionen skal anses for fremsendt i henhold til de tilsvarende fællesskabsbestemmelser.

2. Sager, som på tiltrædelsestidspunktet behandles af EFTA-Tilsynsmyndigheden efter EØS-aftalens artikel 53, 54, 57, 61, 62 og 65 eller artikel 1 eller 2 i dennes protokol 25, herunder sager hvori de faktiske omstændigheder fandt sted inden tiltrædelsen, og som henhører under Kommissionens ansvarsområde som følge af tiltrædelsen, overdrages hurtigst muligt af de nye medlemsstater til Kommissionen, som, under iagttagelse af retten til at blive hørt, viderebehandler dem som sager omfattet af de tilsvarende fællesskabsregler.

3. Sager, som behandles af Kommissionen efter EØS-aftalens artikel 53 eller 54 eller artikel 1 eller 2 i dennes protokol 25, herunder sager hvori de faktiske omstændigheder fandt sted inden tiltrædelsesdatoen, og som følge af tiltrædelsen henhører under EF-traktatens artikel 85 og 86 eller EKSF-traktatens 65 og 66, behandles af Kommissionen efter de relevante fællesskabsbestemmelser.

4. Individuelle dispensationer og negativattester, som inden tiltrædelsen er givet af EFTA-Tilsynsmyndigheden eller Kommissionen efter EØS-aftalens artikel 53 eller artikel 1 i dennes protokol 25, og som vedrører sager, der som følge af tiltrædelsen henhører under EF-traktatens artikel 85 eller EKSF-traktatens artikel 65, er fortsat gyldige i forhold til EF-traktatens artikel 85 og EKSF-traktatens artikel 65, indtil den deri angivne tidsfrist udløber, eller Kommissionen træffer en anden afgørelse, som er tilstrækkelig begrundet og i overensstemmelse med de grundlæggende principper i fællesskabsretten.

5. Afgørelser som inden tiltrædelsesdatoen er truffet af EFTA-tilsynsmyndigheden i medfør af EØS-aftalens artikel 61, og som vedrører sager, der som følge af tiltrædelsen henhører under EF-traktatens artikel 92, er fortsat gyldige i forhold til EF-traktatens artikel 92, medmindre Kommissionen træffer anden afgørelse efter EF-traktatens artikel 93. Dette stykke finder ikke anvendelse på afgørelser, som træffes efter fremgangsmåderne i EØS-aftalens artikel 64. Uanset stk. 2 skal statsstøtte, som medlemsstaterne yder i 1994, men som i strid med EØS-aftalen eller foranstaltninger truffet i medfør heraf enten ikke er meddelt EFTA-Tilsynsmyndigheden eller er meddelt, men ydet inden EFTA-Tilsynsmyndigheden traf afgørelse herom, ikke dermed anses for eksisterende statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1.

6. Fra tiltrædelsesdatoen sender de nye medlemsstater snarest muligt Kommissionen alle andre sager, som EFTA-Tilsynsmyndigheden har fået forelagt som led i udøvelsen af sit tilsyn i medfør af EØS-aftalen; Kommissionen behandler, under iagttagelse af retten til at blive hørt, sagerne som henhørende under de tilsvarende fællesskabsregler.

7. Uanset stk. 4 og 5 er de af EFTA-Tilsynsmyndigheden trufne afgørelser gyldige efter tiltrædelsen, medmindre Kommissionen træffer en anden afgørelse, som er tilstrækkeligt begrundet og i overensstemmelse med grundlæggende principper i fællesskabsretten.

Artikel 173

De ved lov eller administrative fastsatte bestemmelser, der på medlemsstaternes område skal sikre befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod farer, som er forbundet med ioniserende stråling, meddeles af disse stater til Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 33 inden for en frist af tre måneder fra tiltrædelsen.

AFSNIT III AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 174

Bilag I-XIX og protokol nr. 1-10, som er knyttet til denne akt, udgør en integrerende del af denne.

Artikel 175

Den Franske Republiks regering fremsender til de nye medlemsstaters regeringer en bekræftet afskrift af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og af de traktater, som har ændret den, og som er deponeret hos Den Franske Republiks regering.

Artikel 176

Den Italienske Republiks regering fremsender til de nye medlemsstaters regeringer en bekræftet afskrift på dansk, engelsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, spansk, portugisisk og tysk af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og de traktater, som har ændret eller suppleret dem, herunder traktaterne vedrørende Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands, Den Hellenske Republiks og Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske Atomenergifællesskab, samt af traktaten om Den Europæiske Union.

Teksterne til disse traktater, udfærdiget på finsk, norsk og svensk, vedlægges denne akt. Disse tekster har gyldighed på samme vilkår som teksterne til de i stk. 1 nævnte traktater udfærdiget på de nuværende sprog.

Artikel 177

En bekræftet afskrift af de internationale aftaler, der er deponeret i arkiverne hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, fremsendes til de nye medlemsstaters regeringer ved generalsekretærens foranstaltning.

(1) Skagerrak er defineret som området, der mod vest afgrænses af linjen fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af linjen fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og fra dette punkt til det nærmeste punkt på den svenske kyst.

BILAG I

Liste omhandlet i artikel 29 i tiltrædelsesakten

I. FORBINDELSERNE MED TREDJELANDE

1. 370 L 0509: Rådets direktiv 70/509/EØF af 27. oktober 1970 om indførelse af en fælles kreditforsikringspolice for mellem- og langfristede eksportforretninger med offentlige købere (EFT nr. L 254 af 23.11.1979, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag A tilføjes følgende i fodnoten på første side:

»>TABELPOSITION>

«.

2. 393 R 3030: Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1992 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EFT nr. L 275 af 8.11.1993, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 3617: Kommissionens forordning (EF) nr. 3617/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 22),

- 394 R 0195: Kommissionens forordning (EF) nr. 195/94 af 12. januar 1994 (EFT nr. L 29 af 2.2.1994, s. 1).

Artikel 28, stk. 6, andet led, i bilag III affattes således:

»- følgende to bogstaver som betegnelse for bestemmelsesmedlemsstaten:

AT = Østrig

BL = Benelux

DE = Tyskland

DK = Danmark

EL = Grækenland

ES = Spanien

FI = Finland

FR=Frankrig

GB = Det Forenede Kongerige

IE = Irland

IT = Italien

NO = Norge

PT = Portugal

SE = Sverige.«

3. 370 L 0510: Rådets direktiv 70/510/EØF af 27. oktober 1970 om indførelse af en fælles kreditforsikringspolice for mellem- og langfristede eksportforretninger med private købere (EFT nr. L 254 af 23.11.1970, s. 26), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag A tilføjes følgende i fodnoten på første side:

»>TABELPOSITION>

«.

4. 373 D 0391: Rådets beslutning 73/391/EØF af 3. december 1973 om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter (EFT nr. L 346 af 17.12.1973, s. 1), som ændret ved

- 376 D 0641: Rådets beslutning 76/641/EØF af 27. juli 1976 (EFT nr. L 223 af 16.8.1976, s. 25),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 3, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i bilaget ændres »seks« til »otte«.

5. Rådets beslutning af 4. april 1978 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (ikke offentliggjort), senest forlænget ved

- 393 D 0112: Rådets beslutning 93/112/EØF af 14. december 1992 (EFT nr. L 44 af 22.2.1993, s. 1).

I bilag I »Deltagerliste« slettes Finland, Norge, Sverige og Østrig fra listen over tredjelande og indføjes i fodnoten med Fællesskabets medlemsstater.

II. KAPITALBEVÆGELSER OG DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK

1. 358 X 0301 P 0390: Rådets afgørelse af 18. marts 1958 om vedtægter for Det Monetære Udvalg (EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 390/58), som ændret ved:

- 362 D 0405 P 1064: Rådets afgørelse 62/405/EØF af 2. april 1962 (EFT nr. 32 af 30.4.1962, s. 1064/62),

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 372 D 0377: Rådets afgørelse 72/377/EØF af 30. oktober 1972 (EFT nr. L 257 af 15.11.1972, s. 20),

- 376 D 0332: Rådets afgørelse 76/332/EØF af 25. marts 1976 (EFT nr. L 84 af 31.3.1976, s. 56),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 7 ændres »fjorten« til »atten«;

b) i artikel 10, stk. 1, ændres »fjorten« til »atten«.

2. 388 R 1969: Rådets forordning (EØF) nr. 1969/88 af 24. juni 1988 om indførelse af en enhedsmekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT nr. L 178 af 8.7.1988, s. 1).

Bilaget affattes således:

»BILAG

Beløbsgrænserne, som omhandlet i artikel 1, stk. 3, er følgende:

>TABELPOSITION>

«

III. KONKURRENCE

A. BEMYNDIGELSESFORORDNINGER

1. 365 R 0019: Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis (EFT nr. 36 af 6.3.1965, s. 533/65), som ændret ved

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4:

- stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Bestemmelserne i de foregående afsnit finder ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«

- stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler og samordnet praksis, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, og som i overensstemmelse med artikel 5 og 25 i forordning nr. 17 skal være anmeldt inden seks måneder efter tiltrædelsen, såfremt anmeldelse har fundet sted inden udløbet af denne periode. Nærværende stykke finder ikke anvendelse på aftaler og samordnet praksis, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

2. 371 R 2821: Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis (EFT nr. L 285 af 29.12.1971, s. 46), som ændret ved

- 372 R 2743: Rådets forordning (EØF) nr. 2743/72 af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af 28.12.1972, s. 144)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasning af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4:

- stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Bestemmelserne i foregående afsnit finder ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«

- stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Stk. 1 finder kun anvendelse på aftaler og samordnet praksis, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, og som i overensstemmelse med artikel 5 og 25 i forordning nr. 17 skal være anmeldt inden seks måneder efter tiltrædelsen, såfremt anmeldelse har fundet sted inden udløbet af denne periode. Nærværende stykke finder ikke anvendelse på aftaler og samordnet praksis, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

3. 387 R 3976: Rådets forordning (EØF) nr. 3976/87 af 14. december 1987 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (EFT nr. L 374 af 31.12.1987, s. 9), som ændret ved:

- 390 R 2344: Rådets forordning (EØF) nr. 2344/90 af 24. juni 1990 (EFT nr. L 217 af 11.8.1990, s. 15),

- 392 R 2411: Rådets forordning (EØF) nr. 2411/92 af 23. juli 1992 (EFT nr. L 240 af 24.8.1992, s. 19).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

En forordning i henhold til artikel 2 kan fastsætte, at forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, i den i forordningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tiltrædelsestidspunktet og som artikel 85, stk. 1, finder anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingelserne i artikel 85, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

4. 392 R 0479: Rådets forordning (EØF) nr. 479/92 af 25. februar 1992 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) (EFT nr. L 55 af 29.2.1992, s. 3).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

En forordning i henhold til artikel 1 kan fastsætte, at forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, i den i forordningen fastsatte periode ikke gælder for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tiltrædelsestidspunktet og som artikel 85, stk. 1, finder anvendelse på som følge af Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges tiltrædelse, men som ikke opfylder betingelserne i artikel 85, stk. 3. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

B. PROCEDUREFORORDNINGER

1. 362 R 0017: Rådets første forordning nr. 17 af 6. februar 1962 om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 og 86 (EFT nr. 13 af 21.2.1962, s. 204/62), som ændret ved:

- 362 R 0059: Rådets forordning nr. 59 af 3. juli 1962 (EFT nr. 58 af 10.7.1962, s. 1655/62)

- 363 R 0118: Rådets forordning nr. 118 af 5. november 1963 (EFT nr. 162 af 7.11.1963, s. 2696/63)

- 371 R 2822: Rådets forordning (EØF) nr. 2822/71 af 20. december 1971 (EFT nr. 285 af 29.12.1971, s. 49)

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 25 indsættes følgende stykke:

»6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ligeledes anvendelse for så vidt angår Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse. De finder dog ikke anvendelse på aftaler, afgørelser og samordnet praksis, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53.«

2. 368 R 1017: Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT nr. L 175 af 23.7.1968, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17).

I artikel 30, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordnings artikel 4 og 5. Dette afsnit gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

3. 386 R 4056: Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 378 af 31.12.1986, s. 4).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 26a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordnings artikel 3 til 6. Dette afsnit gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

4. 389 R 4064: Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 1), som berigtiget ved EFT nr. L 257 af 21.9.1990, s. 13.

I artikel 25 indsættes følgende stykke:

»3. Med hensyn til fusioner, som denne forordning finder anvendelse på som følge af tiltrædelse, erstattes datoen for denne forordnings ikrafttrædelse med tiltrædelsesdatoen. Bestemmelsen i stk. 2, andet alternativ, finder på samme måde anvendelse på procedurer, der er indledt af en konkurrencemyndighed i de nye medlemsstater eller af EFTA-Tilsynsmyndigheden.«

C. GENNEMFØRELSESFORORDNINGER

1. 362 R 0027: Kommissionens forordning nr. 27 af 3. maj 1962: Første forordning om gennemførelse af Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962 (EFT nr. 35 af 10.5.1962, s. 1118/62), som ændret ved:

- 375 R 1699: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1699/75 af 2. juli 1975 (EFT nr. L 172 af 3.7.1975, s. 11)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 R 2526: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2526/85 af 5. august 1985 (EFT nr. L 240 af 7.9.1985, s. 1)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 2, stk. 1, ændres »femten« til »nitten«.

2. 369 R 1629: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1629/69 af 8. august 1969 vedrørende form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med klager i henhold til artikel 10, ansøgninger i henhold til artikel 12 og anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 (EFT nr. L 209 af 21.8.1969, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 3, stk. 5, ændres »femten« til »nitten«.

3. 388 R 4260: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4260/88 af 16. december 1988 om meddelelser, klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 4, stk. 4, ændres »femten« til »nitten«.

4. 388 R 4261: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4261/88 af 16. december 1988 om klager, ansøgninger og høringer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (EFT nr. L 376 af 31.12.1988, s. 10), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 3, stk. 4, ændres »femten« til »nitten«.

5. 390 R 2367: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2367/90 af 25. juli 1990 om anmeldelser, frister og udtalelser i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med virksomhedssammenslutninger (EFT nr. L 219 af 14.8.1990, s. 5), som ændret ved:

- 393 R 3666: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3666/93 af 15. december 1993 (EFT nr. L 336 af 31.12.1993, s. 1).

I artikel 2, stk. 2, ændres »enogtyve« til »femogtyve« og »seksten« til »tyve«.

D. FORORDNINGER OM GRUPPEFRITAGELSE

1. 383 R 1983: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1983/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eneforhandlingsaftaler (EFT nr. L 173 af 30.06.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 7a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, som bestod på datoen for Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på grund af denne tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53.«

2. 383 R 1984: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1984/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eksklusive købsaftaler (EFT nr. L 173 af 30.06.1983, s. 5), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, som bestod på datoen for Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på grund af denne tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

3. 384 R 2349: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2349/84 af 23. juli 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af patentlicensaftaler (EFT nr. L 219 af 16.8.1984, s. 15), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 8 indsættes følgende stykke:

»4. Artikel 6 og 7 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967 og den 1. april 1985. Den ændring, der i henhold til artikel 7 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

4. 385 R 0123: Kommissionens forordning (EØF) nr. 123/85 af 12. december 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer (EFT nr. L 15 af 18.1.1985, s. 16), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 9 indsættes følgende stykke:

»4. Artikel 7 og 8 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967 og den 1. oktober 1985. Den ændring, der i henhold til artikel 8 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

5. 385 R 0417: Kommissionens forordning (EØF) nr. 417/85 af 19. december 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler (EFT nr. L 53 af 22.2.1985, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 9a tilføjes følgende stykke:

»Ovenfor anførte stykke anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at de pågældende datoer skal være henholdsvis tiltrædelsesdatoen og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

6. 385 R 0418: Kommissionens forordning (EØF) nr. 418/85 af 19. december 1984 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler vedrørende forskning og udvikling (EFT nr. L 53 af 22.2.1985, s. 5), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 11 indsættes følgende stykke:

»7. Stk. 1 og 3 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967, den 1. marts 1985 og den 1. september 1985. Den ændring, der i henhold til stk. 3 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

7. 388 R 4087: Kommissionens forordning (EØF) nr. 4087/88 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af franchiseaftaler (EFT nr. L 359 af 28.12.1988, s. 46).

Følgende indsættes følgende artikel:

»Artikel 8a

Forbud i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for franchiseaftaler, som bestod på datoen for Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse, og som på grund af denne tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, stk. 1, såfremt de pågældende aftaler inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordning. Denne artikel finder dog ikke anvendelse på aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53.«

8. 389 R 0556: Kommissionens forordning (EØF) nr. 556/89 af 30. november 1988 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af knowhow-licensaftaler (EFT nr. L 61 af 4.3.1989, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 0151: Kommissionens forordning (EØF) nr. 151/93 af 23. december 1992 (EFT nr. L 21 af 29.1.1993, s. 8).

I artikel 10 indsættes følgende stykke:

»4. Artikel 8 og 9 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963 og den 1. januar 1967. De ændringer, der i henhold til artikel 9 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

9. 392 R 3932: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3932/92 af 21. december 1992 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet (EFT nr. L 398 af 31.12.1992, s. 7).

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»4. Artikel 18 og 19 anvendes tilsvarende på aftaler, der som følge af Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 85, dog således at tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 13. marts 1962, og seks måneder efter tiltrædelsesdatoen træder i stedet for den 1. februar 1963, den 1. januar 1967, den 31. december 1993 og den 1. april 1994. De ændringer, der i henhold til artikel 19 foretages i disse aftaler, skal ikke meddeles Kommissionen. Dette stykke gælder dog ikke for aftaler, som på tiltrædelsesdatoen allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

10. 393 R 1617: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles udarbejdelse og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passagerer- og fragttaksten inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (slots) (EFT nr. L 155 af 26.6.1993, s. 18).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordning. Denne artikel gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

11. 393 R 3652: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3652/93 af 22. december 1993 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler mellem virksomheder om edb-reservationssystemer for lufttransportydelsen (EFT nr. L 333 af 31.12.1993, s. 37).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 14a

Forbuddet i traktatens artikel 85, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede består på tidspunktet for Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges tiltrædelse, og som omfattes af anvendelsesområdet for artikel 85, stk. 1, som følge af denne tiltrædelse, såfremt de inden for seks måneder fra tiltrædelsen ændres således, at de overholder betingelserne i denne forordning. Denne artikel gælder ikke for aftaler, som allerede er omhandlet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.«.

IV. SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

A. SOCIAL SIKRING

1. 371 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 149 af 5.7.1971, s. 2), som ajourført ved:

- 383 R 2001: Rådets forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af 22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved:

- 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 7)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 386 R 3811: Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT nr. L 355 af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT nr. L 131 af 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331 af 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1247: Rådets forordning (EØF) nr. 1247/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 1)

- 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 28)

- 393 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 1).

a) I artikel 82, stk. 1, erstattes tallet »72« af »96«;

b) Bilag I, del I »Arbejdstagere og/eller selvstændige erhvervsdrivende« (Forordningens artikel 1, litra a), nr. ii) og iii)), ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til den nationale lov om social sikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »M. PORTUGAL« og »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til lovgivningen om erhvervspensionsordninger, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).

O. SVERIGE

Enhver person, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i henhold til lovgivningen om arbejdsskadeforsikring, betragtes som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i forordningens artikel 1, litra a), nr. ii).«.

c) Bilag I, del II »Familiemedlemmer« (Forordningens artikel 1, litra f), andet punktum), ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket `familiemedlem` en ægtefælle eller et barn under 25 år.

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »M. PORTUGAL« og »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket `familiemedlem` en ægtefælle eller et barn som defineret i loven om sygeforsikring.

O. SVERIGE

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket `familiemedlem` en ægtefælle eller et barn under 18 år.«.

d) Bilag II, »(Forordningens artikel 1, litra j) og u))«, del I »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, der i henhold til artikel 1, litra j), fjerde underafsnit, ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ingen.

L. ØSTRIG

Forsikrings- og pensionsinstitutionerne (Versicherungs- und Versorgungswerke), navnlig hjælpekasser (Fürsorgeeinrichtungen), og den udvidede honorarfordeling (erweiterte Honorarverteilung) for læger, dyrlæger, advokater og civilingeniører (Ziviltechniker)«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »M. PORTUGAL« og »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Ingen.«.

e) Bilag II, del II. »Særlige ydelser i anledning af fødsel, der i henhold til artikel 1, litra u), ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ydelser i form af et engangsbeløb, der udbetales ved fødsel i henhold til den nationale lov om social sikring.

L. ØSTRIG

Den almindelige del af ydelsen i forbindelse med fødsel.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »M. PORTUGAL« og »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

Moderskabspakken eller moderskabsydelse i form af et engangsbeløb i medfør af lov om moderskabsydelser.

O. SVERIGE

Ingen.«.

f) Bilag II, del III. »Særlige ikke-bidragspligtige ydelser i henhold til artikel 4, stk. 2b, som ikke henhører under forordningens anvendelsesområde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ingen.

L. ØSTRIG

Ydelser, der med hjemmel i delstaternes lovgivning tilkendes handicappede og andre personer med plejebehov.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »M. PORTUGAL« og »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Ingen.«.

g) Bilag IIa »(Forordningens artikel 10a)« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

a) Grundydelse og hjælpeydelse i henhold til § 8, stk. 2, i lov nr. 12 om national forsikring af 17. juni 1966 med henblik på at dække ekstraomkostninger eller behov for særlig pasning, pleje eller hjemmehjælp på grund af sygdom, ulykke eller handicap, bortset fra tilfælde hvor den ydelsesberettigede oppebærer alders-, invalide- eller efterladtepension fra den nationale forsikringsordning.

b) Garanteret minimumstillægspension til personer, der har medfødt handicap, eller som er blevet invalideret i ung alder i overensstemmelse med § 7, stk. 3, og § 8, stk. 4, i lov nr. 12 om national forsikring af 17. juni 1966.

c) Ydelse til børnepasning og uddannelsesydelse til enker/enkemænd i overensstemmelse med § 10, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov nr. 12 om national forsikring af 17. juni 1966.

L. ØSTRIG

a) Kompenserende tillægsydelse (forbundslov af 9. september 1955 om almindelig socialforsikring - ASVG, forbundslov af 11. oktober 1978 om socialforsikring for personer beskæftiget i handelssektoren - GSVG og forbundslov af 11. oktober 1978 om socialsikring inden for landbruget - BSVG).

b) Plejeydelse (Pflegegeld) under forbundsplejeydelsesloven (Bundespflegegeldgesetz) bortset fra plejeydelse tilkendt af ulykkesforsikringsinstitutioner, når handicappet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« og »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »M. PORTUGAL« og »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

a) Børneforsorgsydelse (Lov om børneforsorgsydelse, 444/69).

b) Ydelse til handicappede (Lov om ydelse til handicappede, 124/88).

c) Boligydelse til pensionister (Lov om boligydelse til pensionister, 591/78).

d) Grundydelse ved arbejdsløshed (Lov nr. 602/84 om ydelser ved arbejdsløshed) i tilfælde hvor en person ikke opfylder betingelserne for indtægtsbestemt arbejdsløshedsydelse.

O. SVERIGE

a) Kommunalt boligtilskud til grundpensionerne (Lov 1962: 392, genoptrykt 1976: 1014).

b) Ydelser til handicappede bortset fra ydelser til pensionister (Lov 1962: 381, genoptrykt 1982: 120).

c) Plejetilskud til handicappede børn (Lov 1962:381, genoptrykt 1982: 120).«.

h) Bilag III, afsnit A »Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset forordningens artikel 6« ændres således:

i) Efter punkt 9 »BELGIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»10. BELGIEN - NORGE

Ingen overenskomst.

11. BELGIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

ii)

Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 12 og følgende indsættes:

»13. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

14. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii)

Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 15 og de følgende punkter nummereres således:

»16. DANMARK - TYSKLAND«

»17. DANMARK - SPANIEN«

»18. DANMARK - FRANKRIG«

»19. DANMARK - GRÆKENLAND«

»20. DANMARK - IRLAND«

»21. DANMARK - ITALIEN«

»22. DANMARK - LUXEMBOURG«

»23. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv)

Efter punkt 23 »DANMARK - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»24. DANMARK - NORGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

25. DANMARK - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

v)

Punkt 20 »DANMARK - PORTUGAL« bliver punkt 26 og følgende indsættes:

»27. DANMARK - FINLAND

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

28. DANMARK - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.«.

vi)

Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 29 og de følgende punkter nummereres således:

»30. TYSKLAND - SPANIEN«

»31. TYSKLAND - FRANKRIG«

»32. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

»33. TYSKLAND - IRLAND«

»34. TYSKLAND - ITALIEN«

»35. TYSKLAND - LUXEMBOURG«

»36. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii)

Efter punkt 36 »TYSKLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»37. TYSKLAND - NORGE

Ingen overenskomst.

38. TYSKLAND - ØSTRIG

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts 1974 og nr. 3 af 29. august 1980.

b) Punkt 3, litra c), punkt 3, litra d), punkt 17, punkt 20, litra a), og punkt 21 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

e) Artikel 4, stk. 1, i overenskomsten for så vidt angår den tyske lovgivning, hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtræffer uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, og perioder tilbagelagt uden for dette område ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver anledning til udbetaling af ydelser på visse betingelser, når de, der er berettiget til at modtage disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, i tilfælde hvor:

i) ydelsen den 1. januar 1994 allerede er blevet tilkendt eller vil kunne tilkendes;

ii) den pågældende person har bosat sig i Østrig før den 1. januar 1994 og udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring indledes senest den 31. december 1994.

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst. Ved anvendelse af nr. 3, litra c), i den nævnte bestemmelse må det beløb, der tages i betragtning af den kompetente institution, ikke overstige det beløb, der skal udbetales i forbindelse med de tilsvarende perioder, for hvilke der skal udbetales beløb af denne institution.

g) Artikel 2 i tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969 til den nævnte overenskomst.

h) Artikel 1, stk. 5, og artikel 8 i overenskomst om arbejdsløshedsforsikring af 19. juli 1978.

i) Punkt 10 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.«.

viii)

Punkt 29 »TYSKLAND - PORTUGAL« bliver punkt 39 og følgende indsættes:

»40. TYSKLAND - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.

b) Punkt 9, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

41. TYSKLAND - SVERIGE

a) Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.

b) Punkt 8, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.«.

ix)

Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 42 og de følgende punkter nummereres således:

»43. SPANIEN - FRANKRIG«

»44. SPANIEN - GRÆKENLAND«

»45. SPANIEN - IRLAND«

»46. SPANIEN - ITALIEN«

»47. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»48. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x)

Efter punkt 48 »SPANIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»49. SPANIEN - NORGE

Ingen overenskomst.

50. SPANIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xi)

Punkt 37 »SPANIEN - PORTUGAL« bliver punkt 51 og følgende indsættes:

»52. SPANIEN - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.

53. SPANIEN - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

xii)

Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 54 og de følgende punkter nummereres således:

»55. FRANKRIG - GRÆKENLAND«

»56. FRANKRIG - IRLAND«

»57. FRANKRIG - ITALIEN«

»58. FRANKRIG - LUXEMBOURG«

»59. FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii)

Efter punkt 59 »FRANKRIG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»60. FRANKRIG - NORGE

Ingen.

61. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv)

Punkt 44 »FRANKRIG - PORTUGAL« bliver punkt 62 og følgende indsættes:

»63. FRANKRIG - FINLAND

Ingen.

64. FRANKRIG - SVERIGE

Ingen.«.

xv)

Punkt 45 »FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 65 og de følgende punkter nummereres således:

»66. GRÆKENLAND - IRLAND«

»67. GRÆKENLAND - ITALIEN«

»68. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»69. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xvi)

Efter punkt 69 »GRÆKENLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»70. GRÆKENLAND - NORGE

Artikel 16, stk. 5, i overenskomst om social sikring af 12. juni 1980.

71. GRÆKENLAND - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. maj 1986 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xvii)

Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 72 og følgende indsættes:

»73. GRÆKENLAND - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, og artikel 21 i overenskomst om social sikring af 11. marts 1988.

74. GRÆKENLAND - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 23 i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som ændret ved tillægsoverenskomst af 14. september 1984.«.

xviii)

Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 75 og de følgende punkter nummereres således:

»76. IRLAND - ITALIEN«

»77. IRLAND - LUXEMBOURG«

»78. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xix)

Efter punkt 78 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»79. IRLAND - NORGE

Ingen overenskomst.

80. IRLAND - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xx)

Punkt 55 »IRLAND - PORTUGAL« bliver punkt 81 og følgende indsættes:

»82. IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

83. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xxi)

Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 84 og de følgende punkter nummereres således:

»85. ITALIEN - LUXEMBOURG«

»86. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxii)

Efter punkt 86 »ITALIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»87. ITALIEN - NORGE

Ingen.

88. ITALIEN - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. januar 1981.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst og punkt 2 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxiii)

Punkt 59 »ITALIEN - PORTUGAL« bliver punkt 89 og følgende indsættes:

»90. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

91. ITALIEN - SVERIGE

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.«.

xxiv)

Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 92 og det følgende punkt nummereres således:

»93. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE«.

xxv)

Efter punkt 93 »LUXEMBOURG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»94. LUXEMBOURG - NORGE

Ingen.

95. LUXEMBOURG - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. december 1971, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9. oktober 1978.

b) Artikel 3, stk. 2, i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxvi)

Punkt 62 »LUXEMBOURG - PORTUGAL« bliver punkt 96 og følgende indsættes:

»97. LUXEMBOURG - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.

98. LUXEMBOURG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 29, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1985 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Artikel 30 i den nævnte overenskomst.«.

xxvii)

Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 99 og følgende indsættes:

»100. NEDERLANDENE - NORGE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13. april 1989.

101. NEDERLANDENE - ØSTRIG

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som ændret ved tillægsoverenskomst af 5. november 1980 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxviii)

Punkt 64 »NEDERLANDENE - PORTUGAL« bliver punkt 102 og følgende indsættes:

»103. NEDERLANDENE - FINLAND

Ingen overenskomst.

104. NEDERLANDENE - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli 1976 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxix)

Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 105 og følgende indsættes:

»106. NORGE - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august 1985.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

107. NORGE - PORTUGAL

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 5. juni 1980.

108. NORGE - FINLAND

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

109. NORGE - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

110. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

111. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

112. ØSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11. december 1985, som ændret ved tillægsoverenskomst af 9. marts 1993, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

113. ØSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 11. november 1975, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. oktober 1982, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

114. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 9. december 1985 og nr. 2 af 13. oktober 1992, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Protokol vedrørende naturalydelser til den nævnte overenskomst med undtagelse af artikel 2, stk. 3, for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

115. PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.

116. PORTUGAL - SVERIGE

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978.«.

xxx)

Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 117 og følgende indsættes:

»118. FINLAND - SVERIGE

Artikel 10 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.

119. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

120. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

i) Bilag III, afsnit B »Overenskomstbestemmelser, der ikke finder anvendelse på alle af forordningen omfattede personer« ændres således:

i)

Efter punkt 9 »BELGIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»10. BELGIEN - NORGE

Ingen overenskomst.

11. BELGIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 4. april 1977 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

ii)

Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 12 og følgende indsættes:

»13. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

14. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii)

Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 15 og de følgende punkter nummereres således:

»16. DANMARK - TYSKLAND«

»17. DANMARK - SPANIEN«

»18. DANMARK - FRANKRIG«

»19. DANMARK - GRÆKENLAND«

»20. DANMARK - IRLAND«

»21. DANMARK - ITALIEN«

»22. DANMARK - LUXEMBOURG«

»23. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv)

Efter punkt 23 »DANMARK - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»24. DANMARK - NORGE

Ingen.

25. DANMARK - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 16. juni 1987 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt I i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

v)

Punkt 20 »DANMARK - PORTUGAL« bliver punkt 26 og følgende indsættes:

»27. DANMARK - FINLAND

Ingen.

28. DANMARK - SVERIGE

Ingen.«.

vi)

Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 29 og de følgende punkter nummereres således:

»30. TYSKLAND - SPANIEN«

»31. TYSKLAND - FRANKRIG«

»32. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

»33. TYSKLAND - IRLAND«

»34. TYSKLAND - ITALIEN«

»35. TYSKLAND - LUXEMBOURG«

»36. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii)

Efter punkt 36 »TYSKLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»37. TYSKLAND - NORGE

Ingen overenskomst.

38. TYSKLAND - ØSTRIG

a) Artikel 41 i overenskomst om social sikring af 22. december 1966, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 10. april 1969, nr. 2 af 29. marts 1974 og nr. 3 af 29. august 1980.

b) Punkt 20, litra a), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

c) Artikel 3 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

d) Punkt 3, litra g), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst.

e) Artikel 4, stk. 1, i overenskomsten for så vidt angår den tyske lovgivning, hvorefter ulykker (og erhvervssygdomme), som indtræffer uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, og perioder tilbagelagt uden for dette område ikke giver anledning til udbetaling af ydelser eller kun giver anledning til udbetaling af ydelser på visse betingelser, når de, der er berettiget til at modtage disse ydelser, er bosat uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, i tilfælde hvor:

i) ydelsen den 1. januar 1994 allerede er blevet tilkendt eller vil kunne tilkendes;

ii) den pågældende person har bosat sig i Østrig før den 1. januar 1994 og udbetalingen af pensioner fra pensions- og ulykkesforsikring blev indledt senest den 31. december 1994.

f) Punkt 19, litra b), i slutprotokollen til den nævnte overenskomst. Ved anvendelse af nr. 3, litra c), i den nævnte bestemmelse må det beløb, der tages i betragtning af den kompetente institution, ikke overstige det beløb, der skal udbetales i forbindelse med de tilsvarende perioder, for hvilke der skal udbetales beløb af denne institution.«.

viii)

Punkt 29 »TYSKLAND - PORTUGAL« bliver punkt 39 og følgende indsættes:

»40. TYSKLAND - FINLAND

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. april 1979.

41. TYSKLAND - SVERIGE

Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. februar 1976.«.

ix)

Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 42 og de følgende punkter nummereres således:

»43. SPANIEN - FRANKRIG«

»44. SPANIEN - GRÆKENLAND«

»45. SPANIEN - IRLAND«

»46. SPANIEN - ITALIEN«

»47. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»48. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x)

Efter punkt 48 »SPANIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»49. SPANIEN - NORGE

Ingen overenskomst.

50. SPANIEN - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 6. november 1981 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xi)

Punkt 37 »SPANIEN - PORTUGAL« bliver punkt 51 og følgende indsættes:

»52. SPANIEN - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 19. december 1985.

53. SPANIEN - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, og artikel 16 i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

xii)

Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 54 og de følgende punkter nummereres således:

»55. FRANKRIG - GRÆKENLAND«

»56. FRANKRIG - IRLAND«

»57. FRANKRIG - ITALIEN«

»58. FRANKRIG - LUXEMBOURG«

»59. FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii)

Efter punkt 59 »FRANKRIG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»60. FRANKRIG - NORGE

Ingen.

61. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv)

Punkt 44 »FRANKRIG - PORTUGAL« bliver punkt 62 og følgende indsættes:

»63. FRANKRIG - FINLAND

Ingen overenskomst.

64. FRANKRIG - SVERIGE

Ingen.«.

xv)

Punkt 45 »FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 65 og de følgende punkter nummereres således:

»66. GRÆKENLAND - IRLAND«

»67. GRÆKENLAND - ITALIEN«

»68. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»69. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xvi)

Efter punkt 69 »GRÆKENLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»70. GRÆKENLAND - NORGE

Ingen.

71. GRÆKENLAND - ØSTRIG

a) Artikel 4 i overenskomsten om social sikring af 14. december 1979, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. maj 1986 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xvii)

Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 72 og følgende indsættes:

»73. GRÆKENLAND - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 11. marts 1988.

74. GRÆKENLAND - SVERIGE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 5. maj 1978, som ændret ved tillægsoverenskomst af 14. september 1984.«.

xviii)

Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 75 og de følgende punkter nummereres således:

»76. IRLAND - ITALIEN«

»77. IRLAND - LUXEMBOURG«

»78. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xix)

Efter punkt 78 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»79. IRLAND - NORGE

Ingen overenskomst.

80. IRLAND - ØSTRIG

Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 30. september 1988 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xx)

Punkt 55 »IRLAND - PORTUGAL« bliver punkt 81 og følgende indsættes:

»82. IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

83. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xxi)

Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 84 og de følgende punkter nummereres således:

»85. ITALIEN - LUXEMBOURG«

»86. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxii)

Efter punkt 86 »ITALIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»87. ITALIEN - NORGE

Ingen.

88. ITALIEN - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. januar 1981.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst og punkt 2 i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxiii)

Punkt 59 »ITALIEN - PORTUGAL« bliver punkt 89 og følgende indsættes:

»90. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

91. ITALIEN - SVERIGE

Artikel 20 i overenskomst om social sikring af 25. september 1979.«.

xxiv)

Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 92 og det følgende punkt nummereres således:

»93. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE«.

xxv)

Efter punkt 93 »LUXEMBOURG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»94. LUXEMBOURG - NORGE

Ingen.

95. LUXEMBOURG - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 21. december 1971, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 16. maj 1973 og nr. 2 af 9. oktober 1978.

b) Artikel 3, stk. 2, i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt III i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxvi)

Punkt 62 »LUXEMBOURG - PORTUGAL« bliver punkt 96 og følgende indsættes:

»93. LUXEMBOURG - FINLAND

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 15. september 1988.

98. LUXEMBOURG - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 29, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 21. februar 1985 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxvii)

Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 99 og følgende indsættes:

»100. NEDERLANDENE - NORGE

Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13. april 1989.

101. NEDERLANDENE - ØSTRIG

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 7. marts 1974, som ændret ved tillægsoverenskomst af 5. november 1980 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxviii)

Punkt 64 »NEDERLANDENE - PORTUGAL« bliver punkt 102 og følgende indsættes:

»103. NEDERLANDENE - FINLAND

Ingen overenskomst.

104. NEDERLANDENE - SVERIGE

Artikel 4 og artikel 24, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 2. juli 1976 for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.«.

xxix)

Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 105 og følgende indsættes:

»106. NORGE - ØSTRIG

a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august 1985.

b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

c) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

107. NORGE - PORTUGAL

Ingen.

108. NORGE - FINLAND

Ingen.

109. NORGE - SVERIGE

Ingen.

110. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

111. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

112. ØSTRIG - FINLAND

a) Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 11. december 1985, som ændret ved tillægsoverenskomst af 9. marts 1993, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

113. ØSTRIG - SVERIGE

a) Artikel 4 og artikel 24, stk. 1, i overenskomst om social sikring af 11. november 1975, som ændret ved tillægsoverenskomst af 21. oktober 1982, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Punkt II i slutprotokollen til den nævnte overenskomst for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

114. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 3 i overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 9. december 1985 og nr. 2 af 13. oktober 1993, for så vidt angår personer, der er bosat i et tredjeland.

b) Protokol vedrørende naturalydelser til den nævnte overenskomst med undtagelse af artikel 2, stk. 3, for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

115. PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.

116. PORTUGAL - SVERIGE

Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 25. oktober 1978.«.

xxx)

Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 117 og følgende indsættes:

»118. FINLAND - SVERIGE

Ingen.

119. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

120. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 4, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 29. juni 1987.«.

j) Bilag IV, afsnit A »De i forordningens artikel 37, stk. 1, omhandlede lovgivninger, hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af forsikringsperiodernes længde« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ingen.

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL«.

iii) Efter afsnit »M. PORTUGAL« indsættes følgende:

»N. FINLAND

Nationale pensioner til personer med medfødt handicap, eller som er blevet invalideret i ung alder (lov om nationale pensioner (547/93)).

O. SVERIGE

Ingen.«.

iv) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

k) Bilag IV, afsnit B »Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende i den i forordningens artikel 38, stk. 3, og artikel 45, stk. 3, omhandlede forstand« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ingen.

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

l) Bilag IV, afdeling C »De i forordningens artikel 46, stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde, hvor ydelsen ikke beregnes i overensstemmelse med forordningens artikel 46, stk. 2« ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Alle ansøgninger om alderspension, med undtagelse af de i bilag IV, afsnit D, nævnte pensioner.

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Alle ansøgninger om alderspension (grund- og tillægspension), med undtagelse af de i bilag IV, afsnit D, nævnte pensioner.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

m) Bilag IV, afsnit D, affattes således:

»De i forordningens artikel 46b, stk. 2, omhandlede ydelser og aftaler«

»1. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra a), omhandlede ydelser, hvis størrelse ikke afhænger af forsikrings- eller bopælsperiodernes længde:

a) de ydelser ved invaliditet, der er fastsat i de i dette bilag, afsnit A, anførte lovgivninger

b) den danske folkepension, som opnås efter ti års bopæl, af personer, som har fået tilkendt pension med virkning fra senest den 1. oktober 1989

c) spanske efterladtepensioner, der tilkendes efter den almindelige ordning og særordningerne

d) efterladteydelsen fra forsikringen for efterlevende ægtefælle i den almindelige franske sociale sikringsordning eller i ordningen for beskæftigede i landbruget samt

e) invalidepensionen til efterlevende ægtefælle i den almindelige franske sociale sikringsordning eller i ordningen for beskæftigede i landbruget, når den beregnes på grundlag af en afdød ægtefælles invalidepension, der er fastsat i medfør af artikel 46, stk. 1, litra a), nr. i)

f) den nederlandske enkepension i henhold til lov af 9. april 1959 om forsikring for enker og børn, der har mistet begge forældre eller en af dem, som ændret

g) finske nationale pensioner fastlagt efter lov om national pension af 8. juni 1956 og tilkendt efter overgangsbestemmelserne i lov om national pension (547/93)

h) den fulde svenske grundpension tilkendt efter den lovgivning om grundpension, der gjaldt før den 1. januar 1993, og den fulde grundpension tilkendt efter overgangsbestemmelserne i den lovgivning, der er gældende siden nævnte dato.

2. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra b), omhandlede ydelser, hvis størrelse afhænger af en fiktiv periode, der anses for tilbagelagt mellem tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden og et senere tidspunkt:

a) de danske førtidspensioner, hvis størrelse fastsættes i henhold til gældende lovgivning før den 1. oktober 1984

b) de tyske invalide- og efterladtepensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til en tillægsperiode, og de tyske alderdomspensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til en allerede optjent tillægsperiode

c) de italienske uarbejdsdygtighedspensioner (`inabilità`)

d) de luxembourgske invalide- og efterladtepensioner

e) norske invalidepensioner, også når disse afløses af alderspension ved pensionsalderens indtræden, og alle pensioner (efterladte- og alderspensioner), der er baseret på en afdød persons pensionsindtægter

f) finske erhvervspensioner, i forbindelse med hvilke der tages hensyn til fremtidige perioder i henhold til den nationale lovgivning

g) svensk invalide- og efterladtepension, i forbindelse med hvilken der tages hensyn til en fiktiv forsikringsperiode, og svensk alderspension, i forbindelse med hvilken der tages hensyn til en allerede optjent fiktiv periode.

3. De i forordningens artikel 46b, stk. 2, litra b), nr. i), omhandlede aftaler om ikke at medregne samme fiktive periode to eller flere gange.

Aftale mellem regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg og regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland om forskellige sociale sikringsspørgsmål af 20. juli 1978.

Den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992.«.

n) Bilag VI ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

1. Overgangsbestemmelserne i den norske lovgivning, som medfører en begrænsning af den forsikringsperiode, som kræves for en fuld tillægspension for personer, der er født før 1937, finder anvendelse på personer, der er omfattet af forordningen, forudsat at de har haft bopæl i Norge eller har haft indtægter som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Norge i det antal år, der kræves efter det fyldte 16. år og før 1. januar 1967. Der kræves et år for hvert år, den pågældende person er født før 1937.

2. En person, der er forsikret i henhold til den nationale lov om social sikring, og som yder pleje til gamle, handicappede eller syge med plejebehov, skal i henhold til de gældende bestemmelser tildeles pensionspoint for sådanne perioder. På lignende måde tildeles en person, der passer små børn, pensionspoint, når vedkommende opholder sig i en anden medlemsstat end Norge, forudsat at den pågældende person har forældreorlov i henhold til den norske arbejdslovgivning.

3. I det omfang den norske efterladte- eller invalidepension skal udbetales i henhold til forordningen og beregnes i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, ved anvendelse af artikel 45, finder § 8, stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 11, nr. 3, i den nationale lov om social sikring, hvorefter en pension kan tilkendes som undtagelse fra det almindelige krav, om at der skal foreligge forsikring i henhold til den nationale lov om social sikring i de sidste tre år inden forsikringsbegivenhedens indtræden, ikke anvendelse.

L. ØSTRIG

1. Ved anvendelse af forordningens afsnit III, kapitel 1, betragtes en person, der modtager en tjenestemandspension, som en pensionist.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, ses der bort fra tillæg med henblik på bidrag til tillægsforsikring og tillægsydelser til minearbejdere i henhold til østrigsk lovgivning. I disse tilfælde øges det beløb, der beregnes i henhold til forordningens artikel 46, stk. 2, med tillæggene med henblik på bidrag til tillægsforsikring og tillægsydelserne til minearbejdere.

3. Ved anvendelse af forordningens artikel 46, stk. 2, anses den pensionsrelevante dag (Stichtag) som tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden.

4. Anvendelsen af forordningens bestemmelser medfører ikke nogen begrænsning af retten til ydelser i henhold til østrigsk lovgivning for så vidt angår personer, hvis sociale sikring er blevet forringet af politiske eller religiøse årsager eller på grund af herkomst.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

1. Med henblik på at fastslå, hvorvidt tidsrummet mellem pensionsbegivenhedens indtræden og pensionsalderen (fremtidig periode) skal tages i betragtning ved beregningen af den finske erhvervspension, skal der i forbindelse med den betingelse, der vedrører ophold i Finland, tages hensyn til forsikringsperioder eller ophold henhørende under lovgivningen i en anden medlemsstat.

2. Såfremt beskæftigelse eller selvstændigt erhverv er ophørt i Finland, og forsikringsbegivenheden indtræder ved beskæftigelse eller selvstændigt erhverv i en anden medlemsstat, og såfremt pensionen i henhold til den finske erhvervspensionslovgivning ikke længere omfatter tidsrummet mellem forsikringsbegivenheden og pensionsalderen (fremtidig periode), skal der i forbindelse med den fremtidige periode tages hensyn til forsikringsperioder henhørende under lovgivningen i en anden medlemsstat, som var de forsikringsperioder i Finland.

3. Når en institution i Finland i henhold til finsk lovgivning skal betale et tillæg på grund af en forsinkelse i behandlingen af et krav om udbetaling af en ydelse, skal et krav, der fremsættes over for en institution i en anden medlemsstat, ved anvendelsen af bestemmelserne i den finske lovgivning om et sådant tillæg betragtes som værende forelagt på den dato, hvor dette krav samt alle nødvendige bilag når frem til den kompetente institution i Finland.

O. SVERIGE

1. Ved anvendelse af artikel 18, stk. 1, i forbindelse med fastlæggelse af retten til forældreydelser betragtes forsikringsperioder tilbagelagt i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat end Sverige, som baseret på den samme gennemsnitsindtjening som de svenske forsikringsperioder, som de lægges sammen med.

2. Forordningens bestemmelser om sammenlægning af forsikrings- eller opholdsperioder finder ikke anvendelse på den svenske lovgivnings overgangsbestemmelser om retten til en mere gunstig beregning af grundpensionerne for personer, der er bosat i Sverige i en bestemt periode forud for begæringsdatoen.

3. Ved fastlæggelse af retten til en invalide- eller efterladtepension, som til dels baseres på fremtidige anslåede forsikringsperioder, anses en person for at opfylde forsikrings- og indkomstkravene i den svenske lovgivning, når vedkommende er dækket som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende af en forsikrings- eller bopælsordning i en anden medlemsstat.

4. Det antal år, hvor en person passer små børn, anses i henhold til betingelserne i den svenske lovgivning for forsikringsperioder i forbindelse med tillægspensioner, også selv om barnet og den pågældende person er bosat i en anden medlemsstat, forudsat at den person, der passer barnet, har forældreorlov i henhold til bestemmelserne i lov om retten til børnepasningsorlov.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

o) Bilag VII affattes således:

»BILAG VII

(Anvendelse af artikel 14c, litra b))

Tilfælde, hvor en person samtidig er omfattet af lovgivningen i to medlemsstater

1. Selvstændig beskæftigelse i Belgien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat med undtagelse af Luxembourg. For så vidt angår Luxembourg, finder brevvekslingen af 10. og 12. juli 1968 mellem Belgien og Luxembourg anvendelse.

2. Selvstændig beskæftigelse i Danmark og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Danmark.

3. For ulykkesforsikringsordningerne for landbruget og alderdomsforsikringsordningerne for landbrugere: selvstændig landbrugsvirksomhed i Tyskland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

4. Selvstændig beskæftigelse i Spanien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Spanien.

5. Selvstændig beskæftigelse i Frankrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat med undtagelse af Luxembourg.

6. Selvstændig landbrugsvirksomhed i Frankrig og lønnet beskæftigelse i Luxembourg.

7. For pensionsforsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende: selvstændig beskæftigelse i Grækenland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

8. Selvstændig beskæftigelse i Italien og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

9. Selvstændig beskæftigelse i Norge og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Norge.

10. Selvstændig beskæftigelse i Østrig og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

11. Selvstændig beskæftigelse i Portugal og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat.

12. Selvstændig beskæftigelse i Finland og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Finland.

13. Selvstændig beskæftigelse i Sverige og lønnet beskæftigelse i en anden medlemsstat af en person, der har bopæl i Sverige.«.

2. 372 R 0574: Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 74 af 27.3.1972, s. 1), som ajourført ved:

- 383 R 2001: Rådets forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 (EFT nr. L 230 af 22.8.1983, s. 6)

og siden ændret ved:

- 385 R 1660: Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 (EFT nr. L 160 af 20.6.1985, s. 7)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 386 R 0513: Kommissionens forordning (EØF) nr. 513/86 af 26. februar 1986 (EFT nr. L 51 af 28.2.1986, s. 44)

- 386 R 3811: Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 (EFT nr. L 355 af 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: Rådets forordning (EØF) nr. 1305/89 af 11. maj 1989 (EFT nr. L 131 af 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/89 af 18. juli 1989 (EFT nr. L 224 af 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: Rådets forordning (EØF) nr. 3427/89 af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 331 af 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: Rådets forordning (EØF) nr. 2195/91 af 25. juni 1991 (EFT nr. L 206 af 29.7.1991, s. 2)

- 392 R 1248: Rådets forordning (EØF) nr. 1248/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 7)

- 392 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/92 af 30. april 1992 (EFT nr. L 136 af 19.5.1992, s. 28)

- 393 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 1).

a) Bilag I ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

1. Sosial- og helsedepartementet (Social- og sundhedsministeriet), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Kommunal- og arbejdsministeriet), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (Ministeriet for Børn og Familieanliggender), Oslo.

L. ØSTRIG

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og socialanliggender), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeren for miljø, ungdom og familie), Wien.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovårdsministeriet (Social- og Sundhedsministeriet), Helsinki.

O. SVERIGE

Regeringen (Socialdepartementet) (Regeringen (Sundheds- og Socialministeriet)), Stockholm.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

b) Bilag 2 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

1. Arbejdsløshedsydelser

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Arbejdsdirektoratet i Oslo, de regionale arbejdsformidlingskontorer og de lokale arbejdsformidlingskontorer på bopæls- eller opholdsstedet).

2. Alle andre ydelser under den norske lov om national forsikring

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (den Nationale Forsikringsadministration, Oslo, de regionale forsikringskontorer og de lokale forsikringskontorer på bopæls- eller opholdsstedet).

3. Familieydelser

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Den Nationale Forsikringsadministration, Oslo, og de lokale forsikringskontorer på bopæls- eller opholdsstedet.)

4. Pensionsforsikringsordning for søfolk

Pensjonstrygden for sjømenn (Pensionsforsikringen for Søfolk), Oslo.

L. ØSTRIG

De østrigske institutioners kompetence udøves i henhold til bestemmelserne i østrigsk lovgivning, medmindre der i det følgende angives andet:.

1. Sygeforsikring

a) Såfremt den pågældende person er bosat på en anden medlemsstats område, og en Gebietskrankenkasse (regional sygekasse) har kompetence vedrørende en forsikring, og der ikke kan foretages en placering af den lokale kompetence i henhold til østrigsk lovgivning, placeres den lokale kompetence hos:

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence med hensyn til den sidste beskæftigelse i Østrig, eller

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der har kompetence med hensyn til den sidste bopæl i Østrig, eller

- Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse) i Wien, hvis der aldrig har været tale om nogen beskæftigelse, hvor en Gebietskrankenkasse (regional sygekasse) var kompetent, eller der aldrig har været tale om nogen bopæl i Østrig.

b) Ved anvendelse af afdeling 5 i kapitel 1 i forordningens afsnit III i forbindelse med artikel 95 i gennemførelsesforordningen for så vidt angår refusion af udgifter vedrørende ydelser til personer, der har ret til pension under forbundsloven af 9. september 1955 om almindelige sociale forsikringer (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner) i Wien, idet refusion af udgifterne sker via sygeforsikringsbidrag, der er blevet indbetalt til den nævnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.

2. Pensionsforsikring

Ved fastlæggelsen af, hvilken institution der har ansvar for udbetaling af en ydelse, er det kun forsikringsperioder under den østrigske lovgivning, der tages i betragtning.

3. Arbejdsløshedsforsikring

a) registrering af arbejdsløse:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) udstedelse af blanket nr. E 301, E 302 og E 303:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den pågældende persons arbejdssted.

4. Familieydelser

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

Finanzamt (Økonomikontoret).

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der har kompetence på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

1. Sygdom og moderskab:

a) Kontantydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki, eller

den erhvervsfond, i hvilken den pågældende person er forsikret.

b) Naturalydelser:

i) refusion under sygeforsikring:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki, eller

den erhvervsfond, i hvilken den pågældende person er forsikret.

ii) Folkesundhed og hospitaler:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.

2. Alderdom, invaliditet, dødsfald (pensioner):

a) Nationale pensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Erhvervspensioner:

den erhvervspensionsinstitution, som tilkender og udbetaler pensionerne.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

den institution, hvori den pågældende person er ulykkesforsikret.

4. Ydelser ved dødsfald:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, eller

den institution, der tilkender og udbetaler ydelserne i forbindelse med ulykkesforsikringer.

5. Arbejdsløshed:

a) Basisordning:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Indkomstbestemt ordning:

den kompetente arbejdsløshedskasse.

6. Familieydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

O. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsløshedsydelser:

a) Generelt:

det socialforsikringskontor, hvor den pågældende person er forsikret.

b) For søfolk, der ikke er bosat i Sverige:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Gøteborgs Almindelige Forsikringskasse, Søfartskontoret).

c) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 35-59 for personer, der ikke er bosat i Sverige:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

d) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 60-77 for personer, med undtagelse af søfolk, der ikke er bosat i Sverige:

- det sociale forsikringskontor på arbejdsulykkesstedet eller der, hvor erhvervssygdommen opstod, eller

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms Almindelige Forsikringskasse, Udlandsafdelingen).

2. Arbejdsløshedsydelser:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen)«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

c) Bilag 3 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (de lokale arbejdsformidlings- og forsikringskontorer på bopæls- eller opholdsstedet).

L. ØSTRIG

1. Sygeforsikring:

a) I alle tilfælde, bortset fra ved anvendelsen af forordningens artikel 27 og 29 og gennemførelsesforordningens artikel 30 og 31, i forbindelse med institutionen på pensionsmodtagerens bopælssted, som omhandles i forordningens artikel 27:

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), som er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) Ved anvendelse af forordningens artikel 27 og 29 og gennemførelsesforordningens artikel 30 og 31 i forbindelse med institutionen på pensionsmodtagerens bopælssted, som omhandles i forordningens artikel 27:

den kompetente institution.

2. Pensionsforsikring:

a) Hvis den pågældende person har været omfattet af den østrigske lovgivning med undtagelse af anvendelsen af gennemførelsesforordningens artikel 53:

den kompetente institution.

b) I alle andre tilfælde med undtagelse af anvendelsen af gennemførelsesforordningens artikel 53:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Arbejdstagernes Pensionsforsikringsanstalt), Wien.

c) Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 53:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

3. Ulykkesforsikring:

a) Naturalydelser

- den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse), der er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted;

- eller Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig Ulykkesforsikring), i Wien kan tilkende ydelser.

b) Kontantydelser

i) I alle tilfælde med undtagelse af anvendelsen af artikel 53 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 77:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Anstalten for Almindelig Ulykkesforsikring), Wien.

ii) Ved anvendelse af artikel 53 i forbindelse med gennemførelsesforordningens artikel 77:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

4. Arbejdsløshedsforsikring:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

5. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Finanzamt (økonomikontor), der er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent på den pågældende persons bopæls- eller opholdssted.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

1. Sygdom og moderskab:

a) Kontantydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Naturalydelser:

i) Refusion under sygeforsikring:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

ii) Folkesundhed og hospitalsservice:

de lokale enheder, der yder service under ordningen.

2. Alderdom, invaliditet og dødsfald (pensioner):

a) Nationale pensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Arbejdstagerpensioner:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Det centrale Pensionsforsikringsinstitut), Helsinki.

3. Ydelser ved dødsfald:

Almindelige ydelser ved dødsfald:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

4. Arbejdsløshed:

a) Basisordning:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten),

Helsinki.

b) Indkomstbestemt ordning:

i) For så vidt angår artikel 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

ii)> I andre tilfælde:

den kompetente arbejdsløshedskasse.

5. Familieydelser:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

O. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder bortset fra arbejdsløshedsydelser:

socialforsikringskontoret på bopæls- eller opholdsstedet.

2. Arbejdsløshedsydelser:

amtsarbejdsnævnet på bopæls- eller opholdsstedet.«

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

d) Bilag 4 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

1. Arbejdsløshedsydelser:

Arbeidsdirektoratet (Arbejdsdirektoratet), Oslo.

2. I alle andre tilfælde:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo.

L. ØSTRIG

1. Sygdoms-, ulykkes- og pensionsforsikring:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

2. Arbejdsløshedsforsikring:

a) for så vidt angår Tyskland:

Landesarbeitsamt Salzburg (Provinsarbejdsformidlingen for Salzburg), Salzburg.

b) i alle andre tilfælde:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).

3. Familieydelser:

a) Familieydelser med undtagelse af Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeriet for Miljø, Ungdom og Familie), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).«

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

1. Syge- og moderskabsforsikring, nationale pensioner, familieydelser, arbejdsløshedsydelser og ydelser ved dødsfald:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

2. Arbejdstagerpensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

3. Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.

O. SVERIGE

1. Alle forsikringsbegivenheder med undtagelse af arbejdsløshedsydelser:

Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

2. Arbejdsløshedsydelser:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen).«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

e) Bilag 5 ændres således:

i) Efter punkt 9 »BELGIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»10. BELGIEN - NORGE

Ingen overenskomst.

11. BELGIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

ii)

Punkt 10 »BELGIEN - PORTUGAL« bliver punkt 12 og følgende indsættes:

»13. BELGIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

14. BELGIEN - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

iii)

Punkt 11 »BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 15 og de følgende punkter nummereres således:

»16. DANMARK - TYSKLAND«

»17. DANMARK - SPANIEN«

»18. DANMARK - FRANKRIG«

»19. DANMARK - GRÆKENLAND«

»20. DANMARK - IRLAND«

»21. DANMARK - ITALIEN«

»22. DANMARK - LUXEMBOURG«

»23. DANMARK - NEDERLANDENE«.

iv)

Efter punkt 23 »DANMARK - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»24. DANMARK - NORGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

25. DANMARK - ØSTRIG

Ingen.«.

v)

Punkt 20 »DANMARK - PORTUGAL« bliver punkt 26 og følgende indsættes:

»27. DANMARK - FINLAND

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

28. DANMARK - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).«.

vi)

Punkt 21 »DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 29 og de følgende punkter nummereres således:

»30. TYSKLAND - SPANIEN«

»31. TYSKLAND - FRANKRIG«

»32. TYSKLAND - GRÆKENLAND«

»33. TYSKLAND - IRLAND«

»34. TYSKLAND - ITALIEN«

»35. TYSKLAND - LUXEMBOURG«

»36. TYSKLAND - NEDERLANDENE«.

vii)

Efter punkt 36 »TYSKLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»37. TYSKLAND - NORGE

Ingen overenskomst.

38. TYSKLAND - ØSTRIG

Afdeling II, nr. 1, og afdeling III i aftalen af 2. august 1979 om gennemførelse af overenskomsten om arbejdsløshedsforsikring af 19. juli 1978.«.

viii)

Punkt 29 »TYSKLAND - PORTUGAL« bliver punkt 39 og følgende indsættes:

»40. TYSKLAND - FINLAND

Ingen.

41. TYSKLAND - SVERIGE

Ingen.«.

ix)

Punkt 30 »TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 42 og de følgende punkter nummereres således:

»43. SPANIEN - FRANKRIG«

»44. SPANIEN - GRÆKENLAND«

»45. SPANIEN - IRLAND«

»46. SPANIEN - ITALIEN«

»47. SPANIEN - LUXEMBOURG«

»48. SPANIEN - NEDERLANDENE«.

x)

Efter punkt 48 »SPANIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»49. SPANIEN - NORGE

Ingen overenskomst.

50. SPANIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

xi)

Punkt 37 »SPANIEN - PORTUGAL« bliver punkt 51 og følgende indsættes:

»52. SPANIEN - FINLAND

Ingen.

53. SPANIEN - SVERIGE

Ingen.«.

xii)

Punkt 38 »SPANIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 54 og de følgende punkter nummereres således:

»55. FRANKRIG - GRÆKENLAND«

»56. FRANKRIG - IRLAND«

»57. FRANKRIG - ITALIEN«

»58. FRANKRIG - LUXEMBOURG«

»59. FRANKRIG - NEDERLANDENE«.

xiii)

Efter punkt 59 »FRANKRIG - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»60. FRANKRIG - NORGE

Ingen.

61. FRANKRIG - ØSTRIG

Ingen.«.

xiv)

Punkt 44 »FRANKRIG - PORTUGAL« bliver punkt 62 og de følgende punkter nummereres således:

»63. FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE«

»64. GRÆKENLAND - IRLAND«

»65. GRÆKENLAND - ITALIEN«

»66. GRÆKENLAND - LUXEMBOURG«

»67. GRÆKENLAND - NEDERLANDENE«.

xv)

Efter punkt 67 »GRÆKENLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»68. GRÆKENLAND - NORGE

Ingen.

69. GRÆKENLAND - ØSTRIG

Ingen.«.

xvi)

Punkt 50 »GRÆKENLAND - PORTUGAL« bliver punkt 70 og følgende indsættes:

»71. GRÆKENLAND - FINLAND

Ingen.

72. GRÆKENLAND - SVERIGE

Ingen.«.

xvii)

Punkt 51 »GRÆKENLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 73 og de følgende punkter nummereres således:

»74. IRLAND - ITALIEN«

»75. IRLAND - LUXEMBOURG«

»76. IRLAND - NEDERLANDENE«.

xviii)

Efter punkt 76 »IRLAND - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»77. IRLAND - NORGE

Ingen overenskomst.

78. IRLAND - ØSTRIG

Ingen.«.

xix)

Punkt 55 »IRLAND - PORTUGAL« bliver punkt 79 og følgende indsættes:

»80. IRLAND - FINLAND

Ingen overenskomst.

81. IRLAND - SVERIGE

Ingen overenskomst.«.

xx)

Punkt 56 »IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 82 og de følgende punkter nummereres således:

»83. ITALIEN - LUXEMBOURG«

»84. ITALIEN - NEDERLANDENE«.

xxi)

Efter punkt 84 »ITALIEN - NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»85. ITALIEN - NORGE

Ingen.

86. ITALIEN - ØSTRIG

Ingen.«.

xxii)

Punkt 59 »ITALIEN - PORTUGAL« bliver punkt 87 og følgende indsættes:

»88. ITALIEN - FINLAND

Ingen overenskomst.

89. ITALIEN - SVERIGE

Ingen.«.

xxiii)

Punkt 60 »ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE« og punkt 61 »LUXEMBOURG - NEDERLANDENE« bliver punkt 90 og 91 og følgende indsættes:

»92. LUXEMBOURG - NORGE

Ingen overenskomst.

93. LUXEMBOURG - ØSTRIG

Ingen overenskomst.«.

xxiv)

Punkt 62 »LUXEMBOURG - PORTUGAL« bliver punkt 94 og følgende indsættes:

»95. LUXEMBOURG - FINLAND

Aftale af 24. februar 1994 om refusion i henhold til forordningens artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3.

96. LUXEMBOURG - SVERIGE

Ingen.«.

xxv)

Punkt 63 »LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 97 og følgende indsættes:

»98. NEDERLANDENE - NORGE

Ingen.

99. NEDERLANDENE - ØSTRIG

Aftale af 17. november 1993 om refusion af omkostninger ved social sikring.«.

xxvi)

Punkt 64 »NEDERLANDENE - PORTUGAL« bliver punkt 100 og følgende indsættes:

»101. NEDERLANDENE - FINLAND

Aftale af 26. januar 1994 om refusion i henhold til forordningens artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3.

102. NEDERLANDENE - SVERIGE

Ingen.«.

xxvii)

Punkt 65 »NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 103 og følgende indsættes:

»104. NORGE - ØSTRIG

Ingen.

105. NORGE - PORTUGAL

Ingen.

106. NORGE - FINLAND

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

107. NORGE - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

108. NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Artikel 7, stk. 3, i den administrative aftale af 28. august 1990 om gennemførelse af overenskomsten om social sikring.

109. ØSTRIG - PORTUGAL

Ingen.

110. ØSTRIG - FINLAND

Ingen.

111. ØSTRIG - SVERIGE

Arrangement af 22. december 1993 om refusion af socialsikringsudgifter.

112. ØSTRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

a) Artikel 18, stk. 1 og 2, i aftale af 10. november 1980 om gennemførelse af overenskomst om social sikring af 22. juli 1980, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 26. marts 1986 og nr. 2 af 4. juni 1993 for så vidt angår personer, der ikke har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1.

b) Artikel 18, stk. 1, i nævnte aftale for så vidt angår personer, der har krav på behandling i henhold til forordningens afsnit III, kapitel 1, idet det relevante pas skal erstatte blanket E 111 for østrigske statsborgere med bopæl på Østrigs område og for britiske statsborgere med bopæl på Det Forenede Kongeriges område (undtagen Gibraltar) med hensyn til alle ydelser omfattet af nævnte blanket.

113. PORTUGAL - FINLAND

Ingen overenskomst.

114. PORTUGAL - SVERIGE

Ingen.«.

xxviii)

Punkt 66 »PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE« bliver punkt 115 og følgende indsættes:

»116. FINLAND - SVERIGE

Artikel 23 i den nordiske konvention om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidigt afkald på refusion af udgifter efter forordningens artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, (naturalydelser ved sygdom, moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og gennemførelsesforordningens artikel 105, stk. 2, (udgifter til administrativ og lægelig kontrol).

117. FINLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.

118. SVERIGE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen.«.

f) Bilag 6 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Direkte betaling.

L. ØSTRIG

Direkte betaling.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Direkte betaling.

O. SVERIGE

Direkte betaling.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

g) Bilag 7 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Sparebanken NOR, Oslo.

L. ØSTRIG

Oesterreichische Nationalbank (Østrigs Nationalbank), Wien.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors (Girobanken A/S, Helsinki).

O. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

h) Bilag 8 affattes således:

»BILAG 8

TILKENDELSE AF FAMILIEYDELSER

(Gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 8, artikel 10a, stk. 1, litra d), og artikel 122)

Gennemførelsesforordningens artikel 10a, stk. 1, litra d), anvendes for:

A. Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

a) med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

- mellem Belgien og Tyskland

- mellem Belgien og Spanien

- mellem Belgien og Frankrig

- mellem Belgien og Grækenland

- mellem Belgien og Irland

- mellem Belgien og Luxembourg

- mellem Belgien og Norge

- mellem Belgien og Østrig

- mellem Belgien og Portugal

- mellem Belgien og Finland

- mellem Belgien og Sverige

- mellem Belgien og Det Forenede Kongerige

- mellem Tyskland og Spanien

- mellem Tyskland og Frankrig

- mellem Tyskland og Grækenland

- mellem Tyskland og Irland

- mellem Tyskland og Luxembourg

- mellem Tyskland og Norge

- mellem Tyskland og Østrig

- mellem Tyskland og Finland

- mellem Tyskland og Sverige

- mellem Tyskland og Det Forenede Kongerige

- mellem Spanien og Norge

- mellem Spanien og Østrig

- mellem Spanien og Finland

- mellem Spanien og Sverige

- mellem Frankrig og Luxembourg

- mellem Frankrig og Norge

- mellem Frankrig og Østrig

- mellem Frankrig og Finland

- mellem Frankrig og Sverige

- mellem Irland og Norge

- mellem Irland og Østrig

- mellem Irland og Sverige

- mellem Luxembourg og Norge

- mellem Luxembourg og Østrig

- mellem Luxembourg og Finland

- mellem Luxembourg og Sverige

- mellem Nederlandene og Norge

- mellem Nederlandene og Østrig

- mellem Nederlandene og Finland

- mellem Nederlandene og Sverige

- mellem Norge og Østrig

- mellem Norge og Portugal

- mellem Norge og Finland

- mellem Norge og Sverige

- mellem Norge og Det Forenede Kongerige

- mellem Østrig og Portugal

- mellem Østrig og Finland

- mellem Østrig og Sverige

- mellem Østrig og Det Forenede Kongerige

- mellem Portugal og Frankrig

- mellem Portugal og Irland

- mellem Portugal og Luxembourg

- mellem Portugal og Finland

- mellem Portugal og Sverige

- mellem Portugal og Det Forenede Kongerige

- mellem Finland og Sverige

- mellem Finland og Det Forenede Kongerige

- mellem Sverige og Det Forenede Kongerige

b) med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:

- mellem Danmark og Tyskland, Norge

- mellem Nederlandene og Tyskland, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Portugal.

B. Selvstændige erhvervsdrivende

med en referenceperiode på et kalenderkvartal i forholdet:

- mellem Belgien og Nederlandene.

C. Arbejdstagere

med en referenceperiode på en kalendermåned i forholdet:

- mellem Belgien og Nederlandene.«.

i) Bilag 9 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de ydelser, der tilkendes i henhold til kapitel 2 i den nationale lov om social sikring (lov af 17. juni 1966 nr. 12), i henhold til lov af 19. november 1982 nr. 86 om det kommunale sundhedsvæsen, i henhold til lov af 19. juni 1969 nr. 57 om hospitaler og i henhold til lov af 28. april 1961 nr. 2 om sundhedspleje for mentalt syge.

L. ØSTRIG

Ved beregningen af de gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser tages der hensyn til ydelserne fra Gebietskrankenkassen (regionale sygekasser).«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de offentlige sundheds- og hospitalsordninger, refusioner under sygeforsikringen og revalideringsydelser fra Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

O. SVERIGE

De gennemsnitlige årlige udgifter til naturalydelser beregnes under hensyntagen til de ydelser, der tilkendes under den nationale ordning for social forsikring.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

j) Bilag 10 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra a) og b), og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra a), og stk. 2, når arbejdet udføres uden for Norge, og artikel 14a, stk. 1, litra b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo.

2. Ved anvendelse af artikel 14a, stk. 1, litra a), hvis arbejdet udføres i Norge:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor den pågældende person er bosat.

3. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra a), hvis den pågældende person er udstationeret i Norge:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdsgiverens repræsentant er registreret i Norge, og, hvis arbejdsgiveren ikke er repræsenteret i Norge, det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdet udføres.

4. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 2, og artikel 14, stk. 3

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor den pågældende person er bosat.

5. Ved anvendelse af artikel 14a, stk. 2:

Det lokale forsikringskontor i den kommune, hvor arbejdet udføres.

6. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. 1 og 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo.

7. Ved anvendelse af kapitel 1, 2, 3, 4, 5 og 8 i forordningens afsnit III og de bestemmelser, der er knyttet til disse bestemmelser i gennemførelsesforordningen:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Socialsikringsadministration), Oslo, og de heraf udpegede organer (de regionale organer og de lokale socialsikringskontorer).

8. Ved anvendelse af kapitel 6 i forordningens afsnit III og de bestemmelser, der er knyttet til disse bestemmelser i gennemførelsesforordningen:

Arbeidsdirektoratet (Arbejdsdirektoratet), Oslo, og de heraf udpegede organer.

9. Pensionsforsikringsordning for søfolk:

a) Det lokale forsikringskontor på bopælsstedet, når den pågældende person er bosat i Norge.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo, ved udbetaling af ydelser under ordningen til personer, der er bosat i udlandet.

10. Familieydelser:

Rikstrygdeverket (Den Nationale Forsikringsadministration), Oslo, og de heraf udpegede organer (de lokale forsikringskontorer).

L. ØSTRIG

1. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 6, stk. 1, i forbindelse med selvforsikring i henhold til paragraf 16 i forbundsloven af 9. september 1955 om almindelig socialforsikring (ASVG) for personer, der er bosat uden for østrigsk område:

Wiener Gebietskrankenkasse (Wiens Regionale Sygekasse), Wien.

2. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 17:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (Forbundsministeren for arbejds- og socialanliggender), Wien, efter aftale med Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Forbundsministeren for miljø, ungdom og familie), Wien.

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 11, 11a, 12a, 13 og 14:

a) Når den pågældende person er omfattet af østrigsk lovgivning og dækket af en sygeforsikring:

den kompetente sygeforsikringsinstitution.

b) Når den pågældende person er omfattet af østrigsk lovgivning, men ikke dækket af en sygeforsikring:

den kompetente ulykkesforsikringsinstitution.

c) I alle andre tilfælde:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 38, stk. 1, og artikel 70, stk. 1:

den Gebietskrankenkasse (regionale sygekasse) der er kompetent på familiemedlemmernes bopælssted.

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80, stk. 2, artikel 81 og artikel 82, stk. 2:

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), som er kompetent på arbejdstagerens seneste bopæls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 85, stk. 2, og artikel 86, stk. 2, i forbindelse med Karenzurlaubsgeld (særlig moderskabsydelse):

det Arbeitsamt (arbejdsformidlingskontor), der er kompetent på arbejdstagerens seneste bopæls- eller opholdssted eller det seneste arbejdssted.

7. Ved anvendelse af:

a) Gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med forordningens artikel 36 og 63:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien.

b) Gennemførelsesforordningens artikel 102, stk. 2, i forbindelse med forordningens artikel 70:

Landesarbeitsamt Wien (Provinsarbejdsformidlingen, Wien).

8. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110:

- den kompetente institution, eller

- hvis der ikke findes nogen kompetent østrigsk institution, institutionen på bopælsstedet.

9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 113, stk. 2:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hovedsammenslutningen af Østrigske Socialforsikringsinstitutioner), Wien, idet refusion af udgifter til naturalydelser skal finde sted via sygeforsikringsbidrag, der er blevet indbetalt til den nævnte hovedsammenslutning af pensionsmodtagere.«

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, litra b), artikel 14a, stk. 1, litra b), og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, artikel 11a, stk. 1, artikel 12a, artikel 13, stk. 2 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 2:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

2. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 10b:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

3. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 36 og 90:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, og

Työeläkelaitokset (erhvervspensionsinstitutioner) og Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut, Helsinki).

4. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 37b og artikel 38, stk. 1, artikel 70, stk. 1, artikel 82, stk. 2, og artikel 86, stk. 2:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

5. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 41-59:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

6. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 60-67, 71, 75, 76 og 78:

Som bopælsstedets institution, den institution, der er udpeget af Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki.

7. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 80 og 81:

Den kompetente arbejdsløshedskasse i tilfælde af indtægtsbestemte arbejdsløshedsydelser.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki, i tilfælde af arbejdsløshedsforsikringens basisydelser.

8. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 102 og 113:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om ulykkesforsikring.

9. Ved anvendelse af gennemførelsesforordningens artikel 110:

a) Erhvervspensioner:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki, i tilfælde af erhvervspensioner.

b) Arbejdsulykker, erhvervssygdomme:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Ulykkesforsikringsanstalternes Forbund), Helsinki, hvis der er tale om ulykkesforsikring.

c) Andre tilfælde:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

O. SVERIGE

1. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, artikel 14a, stk. 1, og artikel 14b, stk. 1 og 2, og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra a), og artikel 11a, stk. 1:

Det socialforsikringskontor, hvor den pågældende person er forsikret.

2. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14a, stk. 1, litra b), i tilfælde af, at en person er udstationeret i Sverige:

Det lokale socialforsikringskontor på det sted, hvor arbejdet udføres.

3. Ved anvendelse af artikel 14b, stk. 1 og 2, i tilfælde af, at en person er udstationeret i Sverige i en periode på mere end 12 måneder:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Gøteborgs Almindelige Forsikringskasse, Søfartskontoret).

4. Ved anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 2 og 3, og artikel 14a, stk. 2 og 3:

Socialforsikringskontoret på bopælsstedet.

5. Ved anvendelse af forordningens artikel 14a, stk. 4, og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 1, litra b), artikel 11a, stk. 1, litra b), og artikel 12a, stk. 5 og 6 og stk. 7, litra a):

Socialforsikringskontoret på det sted, hvor arbejdet udføres.

6. Ved anvendelse af forordningens artikel 17:

a) Socialforsikringskontoret på det sted, hvor arbejdet udføres eller vil blive udført, og

b) Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring) for så vidt angår kategorier af arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

7. Ved anvendelse af artikel 102, stk. 2:

a) Riksförsäkringsverket (Den Nationale Styrelse for Social Forsikring).

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen) i forbindelse med arbejdsløshedsydelser.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

k) Bilag 11 ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ingen.

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

3. Afgørelser truffet af De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommissionen for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring:

a) Afgørelse nr. 117 af 7. juli 1982 (EFT nr. C 238 af 7.9.1983, s. 3).

Afgørelsens punkt 2.2 affattes således:

»2.2. Ved `udpeget organ` forstås i denne afgørelse:

>TABELPOSITION>

«.

b) Afgørelse nr. 118 af 20. april 1983 (EFT nr. C 306 af 12.11.1983, s. 2).

Afgørelsens punkt 2.4 affattes således:

»2.4. Ved `udpeget organ` forstås i denne afgørelse:

>TABELPOSITION>

«.

c) Afgørelse nr. 135 af 1. juli 1987 (EFT nr. C 281 af 4.11.1988, s. 7).

Afgørelsens punkt 2.2 affattes således:

»den sandsynlige eller faktiske udgift ved ydelsen overstiger følgende fikserede beløb:

a) BEF 20 000 for bopælsstedets institution i Belgien

b) DKK 3 600 for bopælsstedets institution i Danmark

c) DEM 1 000 for bopælsstedets institution i Tyskland

d) GRD 50 000 for bopælsstedets institution i Grækenland

e) PTE 50 000 for bopælsstedets institution i Spanien

f) FRF 2 900 for bopælsstedets institution i Frankrig

g) IEP 300 for bopælsstedets institution i Irland

h) ITL 590 000 for bopælsstedets institution i Italien

i) LUF 20 000 for bopælsstedets institution i Luxembourg

j) NLG 1 100 for bopælsstedets institution i Nederlandene

k) NOK 3 600 for bopælsstedets institution i Norge

l) ATS 7 000 for bopælsstedets institution i Østrig

m) ESP 60 000 for bopælsstedets institution i Portugal

n) FIM 3 000 for bopælsstedets institution i Finland

o) SEK 3 600 for bopælsstedets institution i Sverige

p) GBP 350 for bopælsstedets institution i Det Forenede Kongerige«.

d) Afgørelse nr. 136 af 1. juli 1987 (EFT nr. C 64 af 9.3.1988, s. 7).

Bilaget til afgørelsen ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Ingen.

L. ØSTRIG

Ingen.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

Ingen.

O. SVERIGE

Ingen.«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

e) Afgørelse nr. 150 af 26. juni 1992 (EFT nr. C 229 af 25.8.1993, s. 5).

Bilaget til afgørelsen ændres således:

i) Efter afsnit »J. NEDERLANDENE« indsættes følgende:

»K. NORGE

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Kontoret for Social Forsikring i Udlandet), Oslo.

L. ØSTRIG

1. Hvis der kun er tale om familieydelser: Det kompetente Finanzamt (Økonomikontor).

2. I alle andre tilfælde: Den kompetente pensionsforsikringsinstitution.«.

ii) Afsnit »K. PORTUGAL« bliver »M. PORTUGAL« og følgende indsættes:

»N. FINLAND

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Folkepensionsanstalten), Helsinki.

og

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Det Centrale Pensionssikringsinstitut), Helsinki.

O. SVERIGE

For ydelsesberettigede med bopæl i Sverige:

Bopælsstedets socialsikringskontor.

For ydelsesberettigede uden bopæl i Sverige:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholms Almindelige Forsikringskasse, udlandsafdelingen).«.

iii) Afsnit »L. DET FORENEDE KONGERIGE« bliver »P. DET FORENEDE KONGERIGE«.

B. ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

368 L 0360: Rådets direktiv 68/360/EØF af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner for rejse og ophold inden for Fællesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer (EFT nr. L 257 af 19.10.1968, s. 13).

I bilaget affattes fodnote 1) således:

»Alt efter udstedelsesland: belgisk(e), britisk(e), dansk(e), græsk(e), irsk(e), finsk(e), fransk(e), italiensk(e), luxembourgsk(e), nederlandsk(e), norsk(e), portugisisk(e), spansk(e), svensk(e), tysk(e), østrigsk(e).«

C. LIGESTILLING

382 D 0043: Kommissionens afgørelse 82/43/EØF af 9. december 1981 om oprettelse af et rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder (EFT nr. L 20 af 28.1.1982, s. 35), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Udvalget har to medlemmer pr. medlemsstat.«

b) Artikel 6, stk. 1, andet og tredje punktum, affattes således:

»Valget sker med to tredjedeles stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Dog kræves der mindst halvdelen af medlemmernes stemmer for den pågældende.«

c) Artikel 11, andet punktum, affattes således:

»Dog skal mindst halvdelen af medlemmerne stemme for.«

D. ARBEJDSMARKEDSFORSKRIFTER

380 L 0987: Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EFT nr. L 283 af 28.10.1980, s. 23), som ændret ved:

- 387 L 0164: Rådets direktiv 87/164/EØF (EFT nr. L 66 af 11.3.1987, s. 11).

I bilaget, afsnit 1 »Arbejdstagere, hvis arbejdsaftale eller ansættelsesforhold er af en særlig karakter«, tilføjes følgende:

»F. ØSTRIG

1. Medlemmer af et selskabs ledende organer, som repræsenterer selskabet i henhold til dettes vedtægter.

2. Selskabsdeltagere, som kan udøve en dominerende indflydelse i selskabet, selv om denne indflydelse er baseret på finansiel deltagelse.«

»G. SVERIGE

En ansat eller en ansats efterlevende, som selv eller sammen med sine nære slægtninge besad en væsentlig del af arbejdsgiverens bedrift eller forretning, og som havde en væsentlig indflydelse på driften. Dette gælder også i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er en juridisk person uden egen bedrift eller forretning.«

E. SUNDHED OG SIKKERHED

1. 380 L 1107: Rådets direktiv 80/1107/EØF af 27. november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (EFT nr. L 327 af 3.12.1980, s. 8), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 388 L 0642: Rådets direktiv 88/642/EØF (EFT nr. L 356 af 24.12.1988, s. 74).

I artikel 10, stk. 2, ændres »54« til 64.

2. 382 L 0130: Rådets direktiv 82/130/EØF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner (EFT nr. L 59 af 2.3.1982, s. 10), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0035: Kommissionens direktiv 88/35/EØF af 2. december 1987 (EFT nr. L 20 af 26.1.1988, s. 28)

- 391 L 0269: Rådet direktiv 91/269/EØF af 30. april 1991 (EFT nr. L 134 af 29.5.1991, s. 51).

I artikel 7, stk. 2, ændres »54« til 64.

3. 388 D 0383: Kommissionens beslutning 88/383/EØF af 24. februar 1988 om forbedring af informationsniveauet vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen (EFT nr. L 183 af 14.7.1988, s. 34):

I artikel 3 ændres »24 faste medlemmer,« til »to faste medlemmer pr. medlemsstat,«.

4. 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF af 28. juni 1978 om nedsættelse af et rådgivende videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske forbindelsers toksicitet og økotoksicitet (EFT nr. L 198 af 22.7.1978, s. 17), som ændret ved:

- 388 D 0241: Kommissionen afgørelse 88/241/EØF af 18. marts 1988 (EFT nr. L 105 af 26.4.1988, s. 29).

I artikel 3 ændres »24« til »32« og »12« ændres begge gange til »16«.

5. Beslutning af 9. juli 1957 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Det Særlige Ministerråd (EFT nr. 28 af 31.8.1957, s. 487/57), som ændret ved:

- Beslutning af 11. marts 1965 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Det Særlige Ministerråd (EFT nr. 46 af 22.3.1965, s. 698/65)

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17).

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Bilaget ændres således:

a) I artikel 3, stk. 1, ændres »otteogfyrre« til »fireogtres«.

b) I artikel 9, stk. 2, ændres »seks« til »otte«.

c) I artikel 13, stk. 3, ændres »ni« til »alle«.

d) I artikel 18, stk. 1, ændres »toogtredive« til »treogfyrre«.

e) I artikel 18, stk. 2, ændres »femogtyve« til »treogtredive«.

6. 374 D 0325: Rådets afgørelse 74/325/EØF af 27. juni 1974 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen (EFT nr. L 185 af 9.7.1994, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 4, stk. 1, ændres »72« til »96«.

F. HANDICAPPEDE

393 D 0136: Rådets afgørelse 93/136/EØF af 25. februar 1993 om fastlæggelse af Fællesskabets tredje handlingsprogram til fordel for handicappede (HELIOS II 1993-1996) (EFT nr. L 56 af 9.3.1993, s. 30).

a) I artikel 9, stk. 1, litra a), ændres »24« til »28«.

b) I artikel 10, stk. 1, litra b), ændres »12« til »16«.

G. ANDRE OMRÅDER

375 R 1365: Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT nr. L 139 af 30.5.1975, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 6, stk. 1, ændres »39« til »51« og i litra a), b) og c) i samme stykke ændres »tolv« til »seksten«.

b) I artikel 10, stk. 1, ændres »12« til »16«.

V. LANDBRUG

A. GENERELLE BESTEMMELSER

I. Informationsnet for landøkonomisk bogføring

365 R 0079: Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. L 109 af 23.6.1965, s. 1859/65), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3. Antallet af regnskabsførende bedrifter er på højst 80 000 for Fællesskabet.

Fra den 1. marts 1986 er antallet af regnskabsførende bedrifter på:

- 12 000 for Spanien; dette antal forhøjes gradvist i løbet af de følgende fem år for at nå et endeligt antal på 15 000:

- 1 800 for Portugal; dette antal forhøjes gradvist i løbet af de følgende fem år for at nå et endeligt antal på 3 000.

Fra den 1. marts 1995 er antallet af regnskabsførende bedrifter på:

- 1 000 for Norge;

- 2 000 for Østrig;

- 1 100 for Finland;

- 600 for Sverige; dette antal forøges gradvist over de kommende tre år op til 1 000.«

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig nedsætter nævnte udvalg senest seks måneder efter deres tiltrædelse.«

II. Statistikker

1. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EØF af 31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn til mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 4, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»a) mængde og fedtindhold af den indsamlede mælk og fløde. Oplysningerne fremsendes særskilt for hver af nedenstående områdeinddelinger og refererer sig til de i disse områder liggende foretagender:

>TABELPOSITION>

For så vidt angår Grækenland kan det dog efter fremgangsmåden i artikel 7 bestemmes, at oplysningerne skal meddeles særskilt for nærmere bestemte områdeinddelinger.«

2. 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer (EFT nr. L 218 af 11.8.1976 s. 10.), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig gennemfører ovennævnte undersøgelser for første gang inden den 31. december 1997«.

3. 379 R 0357: Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne (EFT nr. L 54 af 5.3.1979, s. 124), senest ændret ved:

- 393 R 3205: Rådets forordning (EF) nr. 3205/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af 24.11.1993, s. 4).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1c

Republikken Østrig gennemfører den første basisundersøgelse i 1999. Denne undersøgelse vedrører situationen efter de rydninger og beplantninger, der foretages i produktionsåret 1998/1999.«

I artikel 5, stk. 4, første afsnit, indsættes ordene »og Republikken Østrig« efter ordene »Den Hellenske Republik«.

I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende i slutningen: »fra produktionsåret 1999/2000 for så vidt angår Østrig.«

Artikel 6, stk. 6, første led, affattes således:

»- første gang inden den 1. oktober 1981 for Tysklands, Frankrigs og Luxembourgs vedkommende, inden den 1. oktober 1984 for Italiens og Grækenlands vedkommende, inden den 1. oktober 1991 for Spaniens og Portugals vedkommende og inden den 1. oktober 1996 for Østrigs vedkommende;«

4. 382 L 0606: Rådets direktiv 82/606/EØF af 28. juli 1982 om medlemsstaternes gennemførelse af undersøgelser af faste arbejdstageres og sæsonarbejderes indtjening inden for landbruget (EFT nr. L 247 af 23.8.1982, s. 22), senest ændret ved:

- 391 L 0534: Rådets direktiv 91/534/EØF af 14. oktober 1991 (EFT nr. L 288 af 18.10.1991, s. 36).

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Den i første afsnit nævnte undersøgelse foretages inden:

- 31. december 1996 af Finland, Norge og Sverige

- 31. december 1997 af Østrig.«

I bilag I affattes punkt 1 således:

»1. I Belgien, Danmark, Tyskland (med undtagelse af delstaterne Berlin, Bremen, Hamburg og Saarland), Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Østrig, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige: faste arbejdere med heltidsbeskæftigelse.«

5. 390 R 0837: Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende kornproduktion (EFT nr. L 88 af 3.4.1990, s. 1), ændret ved:

- 390 R 3570: Rådets forordning (EØF) nr. 3570/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 8).

Bilag III affattes således:

»BILAG III

>TABELPOSITION>

«

6. 393 R 0959: Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af 5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende andre afgrøder end korn (EFT nr L 98 af 24.4.1993, s. 1).

a) Bilag VI affattes således:

»BILAG VI

>TABELPOSITION>

«

b) Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

AREALER AF MARGINAL BETYDNING OG AREALER, SOM SKAL MEDTAGES I DEN NORMALE STATISTISKE UNDERSØGELSE

>TABELPOSITION>

«

III. Kvalitetspolitik

1. 392 R 2081: Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24.7.1992, s. 1).

I artikel 2, stk. 7, artikel 10, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»For Finland, Norge, Sverige og Østrig regnes denne frist fra deres tiltrædelse.«

2. 392 R 2082: Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 208 af 24.7.1994, s. 9).

I artikel 7, stk. 4, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig offentliggør disse oplysninger senest seks måneder efter deres tiltrædelse.«

I artikel 14, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»For Finland, Norge, Sverige og Østrig regnes denne frist fra deres tiltrædelse.«

B. FÆLLES MARKEDSORDNINGER

I. Mælk og mejeriprodukter

1. 368 R 0985: Rådets forordning (EØF) nr. 985/68 af 15. juli 1968 om fastsættelse af almindelige regler for interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (EFT nr. L 169 af 18.7.1968, s. 1), senest ændret ved:

- 391 R 2045: Rådets forordning (EØF) nr. 2045/91 af 26. juni 1991 (EFT nr. L 187 af 13.7.1991, s. 1).

I artikel 1, stk. 3, litra b), tilføjes følgende led:

»- er klassificeret som `meierismør`, for så vidt angår norsk smør,

- er klassificeret som `Teebutter`, for så vidt angår østrigsk kvalitetssmør,

- er klassificeret som `meijerivoi/mejerismör`, for så vidt angår finsk smør,

- er klassificeret som `svenskt smör`, for så vidt angår svensk smør.«

2. 387 R 0777: Rådets forordning (EØF) nr. 777/87 af 16. marts 1987 om ændring af interventionsopkøbsordningen for smør og skummetmælkspulver (EFT nr. L 78 af 20.3.1987, s. 10), senest ændret ved:

- 391 R 1634: Rådets forordning (EØF) nr. 1634/91 af 13. juni 1991 (EFT nr. L 150 af 15.6.1991, s. 26).

I artikel 1, stk. 2, ændres »106 000 tons« til »109 000 tons«.

3. 387 R 1898: Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 af 2. juli 1987 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (EFT nr. L 182 af 3.7.1987, s. 36), ændret ved:

- 388 R 0222: Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/88 af 22. december 1987 (EFT nr. L 28 af 1.2.1988, s. 1).

I bilaget tilføjes følgende benævnelser:

»- kulturmelk

- rømme

- prim

- viili/fil

- smetana

- fil«.

4. 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13), som senest ændret ved:

- 393 R 1974: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1974/93 af 22. juli 1993 (EFT nr. L 180 af 23.7.1993, s. 26).

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»Bilaget kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 30 i forordning (EØF) nr. 804/68 med henblik på eventuelt at tilføje visse mejeriprodukter med oprindelse i Norge og Sverige, som opfylder øgruppens behov og som traditionelt sendes til disse øer.«

5. 392 R 3950: Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 405 af 31.12.1992, s. 1), senest ændret ved:

- 394 R 0647: Rådets forordning (EØF) nr. 647/94 af 23. marts 1994 (EFT nr. L 80 af 24.3.1994, s. 16).

I artikel 3, stk. 2,

- affattes skemaet i første afsnit således:

» >TABELPOSITION>

«

- tilføjes følgende afsnit:

»For Østrig kan, for at kompensere østrigske SLOM-producenter, den samlede mængde af leverancer forhøjes til maksimalt 180 000 tons, som skal fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen. Denne reserve kan ikke overdrages og må kun anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at genoptage produktionen vil blive påvirket af tiltrædelsen.

For Finland kan, for at kompensere finske SLOM-producenter, den samlede mængde af leverancer forhøjes til maksimalt 200 000 tons, som skal fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen. Denne reserve kan ikke overdrages og må kun anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at genoptage produktionen vil blive påvirket af tiltrædelsen.

For Norge kan, for at kompensere norske SLOM-producenter, den samlede mængde af leverancer forhøjes til maksimalt 175 000 tons, som skal fordeles i henhold til fællesskabslovgivningen. Denne reserve kan ikke overdrages og må kun anvendes i forhold til producenter, hvis ret til at genoptage produktionen vil blive påvirket af tiltrædelsen.

Forhøjelsen af de samlede mængder og betingelserne for tildelingen af de individuelle referencemængder, der er omhandlet i de tre foregående afsnit, besluttes efter fremgangsmåden i artikel 11.«

I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Datoen den 31. marts 1993 i første afsnit erstattes dog for Finland, Norge og Østrig med den 31. marts 1995 og for Sverige med den 31. marts 1996«.

I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

»For Norges, Finlands, Sveriges og Østrigs vedkommende er de repræsentative kendetegn ved mælk dog dem, der gælder for kalenderåret 1992, og det gennemsnitlige repræsentative nationale fedtindhold for leveret mælk fastsættes til 3,87 % for Norge, 4,03 % for Østrig, 4,34 % for Finland og 4,33 % for Sverige.«

II. Oksekød

1. 368 R 0805: Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (EFT nr. L 148 af 27.6.1968, s. 24), senest ændret ved:

- 393 R 3611: Rådets forordning (EF) nr. 3611/93 af 22.12.1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 7).

I artikel 4b, indsættes følgende stykke:

»3a. Uanset stk. 3, andet afsnit, litra b), fastsættes det samlede antal dyr under alle de regionale lofter, der skal oprettes for henholdsvis Finland, Norge, Sverige og Østrig, til:

- 175 000 for Norge

- 423 400 for Østrig

- 250 000 for Finland

- 250 000 for Sverige.

Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 27 gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

I artikel 4d, indsættes følgende stykke:

»1a. Uanset stk. 2, 3 og 4 tildeles de individuelle lofter til producenterne i Finland, Norge, Sverige og Østrig på grundlag af det samlede antal præmierettigheder, der er forbeholdt hver af disse medlemsstater. Dette samlede antal rettigheder fastsættes til:

- 50 000 for Norge

- 325 000 for Østrig

- 55 000 for Finland

- 155 000 for Sverige.

Disse tal omfatter både de oprindeligt tildelte præmierettigheder og enhver reserve oprettet af de nævnte medlemsstater.

Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 27 de nærmere gennemførelsesbestemmelser til dette stykke og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

2. 390 R 1186: Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 af 7. maj 1990 om udvidet anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe for voksent kvæg (EFT nr. L 199 af 11.5.1990, s. 32)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»De i foregående afsnit omhandlede foranstaltninger skal i Finland og Norge være gennemført den 1. januar 1996.«.

III. Humle

1. 371 R 1696: Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle (EFT nr. L 175 af 4.8.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3124: Rådets forordning (EØF) nr. 3124/92 af 26. oktober 1992 (EFT nr. L 313 af 30.10.1992, s. 1).

I artikel 17, stk. 6, tilføjes følgende punktum:

»For Østrig er tidsrummet fem år fra Østrigs tiltrædelse.«

2. 377 R 1784: Rådets forordning (EØF) nr. 1784/77 af 19. juli 1977 om certificering af humle (EFT nr. L 200 af 8.8.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1987: Rådets forordning (EØF) nr. 1987/93 af 19. juli 1993 (EFT nr. L 182 af 24.7.1993, s. 1).

I artikel 9 tilføjes følgende punktum:

»Østrig meddeler disse oplysninger senest tre måneder efter Østrigs tiltrædelse.«

3. 382 R 1981: Rådets forordning (EØF) nr. 1981/82 af 19. juli 1982 om opstilling af en liste over områder i Fællesskabet, hvor producentstøtten kun ydes til anerkendte sammenslutninger af humleproducenter (EFT nr. L 215 af 23.7.1982, s. 3), senest ændret ved:

- 392 R 3337: Rådets forordning (EØF) nr. 3337/92 af 16. november 1992 (EFT nr. L 336 af 20.11.1992, s. 2).

Til listen i bilaget føjes følgende område:

»Österreich«.

IV. Frø

371 R 2358: Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (EFT nr. L 246 af 5.11.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3375: Kommissionens forordning (EF) 3375/93 af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 9).

I artikel 8 tilføjes følgende stykker:

»Efter tilladelse fra Kommissionen kan Norge og Finland dog yde støtte til henholdsvis:

- visse mængder af frø

- visse mængder af sædekorn,

der udelukkende er produceret i disse lande som følge af deres særlige klimatiske betingelser.

Senest tre år efter tiltrædelsen forelægger Kommissionen på grundlag af rettidigt fremsendte oplysninger fra ovennævnte to medlemsstater en rapport til Rådet om resultaterne af den pågældende støtte og vedlægger i givet fald de nødvendige forslag. Rådet træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 3, stk. 4.«

V. Æg og fjerkræ

375 R 2782: Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 100), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

a) Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»2. Rugeæggene skal transporteres i fuldstændig rene pakninger, der kun indeholder rugeæg af samme fjerkræart, -kategori og -type fra én virksomhed, og som mindst er forsynet med følgende påtegning: `oeufs à couver`, `broedeieren`, `rugeæg`, `Bruteier`, `áõãÜ ðñïò åêêüëáøéí`, `huevos para incubar`, `eggs for hatching`, `uova da cova`, `rugeegg`, `ovos para incubaçào`, `munia haudottavaksi` eller `kläckägg`.«

b) Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Rugeæg fra tredjelande må kun indføres, hvis de med bogstaver af mindst 3 mm's højde angiver navnet på oprindelseslandet og er påtrykt betegnelsen `à couver`, `broedei`, `rugeæg`, `Brutei`, `ðñïò åêêüëáøéí`, `para incubar`, `hatching`, `cova`, `rugeegg`, `para incubaçào`, `haudottavaksi`, `för kläckning`. Pakningerne hertil må udelukkende indeholde rugeæg af samme fjerkræart, -kategori og -type fra ét oprindelsesland og fra én afsender samt i det mindste være forsynet med følgende oplysninger:

a) de angivelser, der står på æggene;

b) den fjerkræart, hvorfra æggene stammer;

c) afsenderens navn eller firma og adresse.«

VI. Sukker

1. 368 R 0206: Rådets forordning (EØF) nr. 206/68 af 20. februar 1968 om fastsættelse af rammebestemmelser for kontrakter og brancheaftaler vedrørende køb af roesukker (EFT nr. L 47 af 23.2.1968, s. 1), senest ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikkens Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4. Såfremt sukkerroerne leveres franko sukkerfabrik i Danmark, Spanien, Finland, Grækenland, Irland, Portugal og Det Forenede Kongerige, skal kontrakten dog indebære fabrikantens deltagelse i transportomkostningerne og fastsætte procenten eller beløbene herfor.«

b) I artikel 8a tilføjes følgende afsnit:

»For Norge, Østrig, Finland og Sverige ændres angivelsen:

- `produktionsåret 1967/1968`, anført i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, til `produktionsåret 1994/95`,

- `inden sukkerproduktionsåret 1968/1969`, anført i artikel 5, stk. 3, og artikel 8, litra d), til `inden produktionsåret 1995/96`.«

2. 381 R 1785: Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af 30. juni 1982 om den fælles markedsordning for sukker (EFT nr. L 177 af 1.7.1981, s. 4), senest ændret ved:

- 394 R 0133: Rådets forordning (EØF) nr. 133/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 22 af 27.1.1994, s. 7).

a) I artikel 16a tilføjes følgende stykke:

»2a. Finland kan i det første år efter tiltrædelsen indføre råsukker fra tredjelande til nedsat afgift inden for en maksimal mængde på 40 000 t.

Bestemmelsen i foregående afsnit vil blive taget op til fornyet overvejelse i forbindelse med den revision af nærværende forordning, som skal finde sted inden udgangen af produktionsåret 1994/1995.«

b) Artikel 16a, stk. 7, første afsnit, affattes således:

»7. Ansøgningen om det i artikel 6 omhandlede certifikat indgives til den kompetente myndighed i Portugal eller i Finland og vedlægges en erklæring fra sukkerfabrikanten, hvori han forpligter sig til at raffinere den pågældende mængde råsukker i Portugal eller i Finland inden for seks måneder efter indførslen.«

c) I artikel 16A, stk. 10, affattes den indledende sætning således:

»Portugal og Finland meddeler Kommissionen:«

d) Artikel 24, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1. Medlemsstaterne tildeler på de i dette afsnit fastsatte betingelser en A-kvote og en B-kvote til hver virksomhed, som er etableret på deres område, som fremstiller sukker eller isoglucose, og som:

- enten i produktionsåret 1993/1994 har fået tildelt en A-kvote eller en B-kvote,

- eller for Østrigs, Finlands eller Sveriges vedkommende i kalenderåret 1994 har fremstillet sukker eller isoglucose.«

e) Artikel 24, stk. 2, affattes således:

»2. Med henblik på tildelingen af de i stk. 1 nævnte A- og B-kvoter fastsættes følgende basismængder:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«.

f) I artikel 24, stk. 3, tilføjes som andet og tredje afsnit:

»For så vidt angår sukkerproducerende virksomheder:

a) I Østrig er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende sukkerproducerende lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra a), og nr. II, litra a), for Østrig;

b) i Finland er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende sukkerproducerende virksomhed lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra a), og nr. II, litra a), for Finland;

c) i Sverige er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende sukkerproducerende virksomhed lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra a), og nr. II, litra a), for Sverige.

I Finland er A-kvoten og B-kvoten for den pågældende isoglucose producerende virksomhed lig med henholdsvis den A-basismængde og den B-basismængde, der er fastsat i stk. 2, nr. I, litra b), og nr. II, litra b), for Finland«.

VII. Vin og spiritus

1. 386 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/86 af 24. juli 1986 om udarbejdelse af en fællesskabsfortegnelse over vindyrkningsarealer (EFT nr. L 208 af 31.7.1986, s. 1), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

I artikel 4, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»I Østrig udarbejdes den senest to år efter Østrigs tiltrædelse.«

2. 387 R 0822: Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (EFT nr. L 84 af 27.3.1987, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1566: Rådets forordning (EØF) nr. 1566/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 39).

I artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra a), første led, indsættes ordene »og Østrig« efter ordene »i Tyskland«.

3. 387 R 0823: Rådets forordning (EØF) nr. 823/87 af 16. marts 1987 om fastlæggelse af særlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (EFT nr. L 84 af 27.3.1987, s. 59), senest ændret ved:

- 391 R 3896: Rådets forordning (EØF) nr. 3896/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af 31.12.1991, s. 3).

I artikel 15, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»h) for Østrig:

følgende betegnelser, som ledsager angivelserne af vinenes herkomst:

- `Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer`, `Qualitätswein`

- `Kabinett` eller `Kabinettwein`

- `Qualitätswein besonderer Reife und Leseart` eller `Prädikatswein`

- `Spätlese` eller `Spätlesewein`

- `Auslese` eller `Auslesewein`

- `Beerenauslese` eller `Beerenauslesewein`

- `Ausbruch` eller `Ausbruchwein`

- `Trockenbeerenauslese` eller `Trockenbeerenauslesewein`

- `Eiswein`, `Strohwein`.«

4. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1), ændret ved:

- 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr. 3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 3).

a) I artikel 1, stk. 4, litra r), indsættes følgende som nr. 3:

»3) Betegnelserne `Jägertee`, `Jagertee` og `Jagatee` er forbeholdt likør med oprindelse i Østrig, der er fremstillet af landbrugsethylalkohol, ekstrakter af visse spiritusser eller te, som er tilsat flere naturlige aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b, nr. i), i direktiv 88/388/EØF. Alkoholindholdet er på mindst 22,5 % vol. Sukkerindholdet udtrykt i invertssukker er på mindst 100 g/l.«

b) I artikel 1, stk. 4, indsættes følgende litra:

»u) Väkevä glögi/Spritglögg

Spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethylalkohol med naturlige eller naturidentiske aromastoffer af nelliker og/eller kanel ved hjælp af en af følgende processer: udblødning og/eller destillation eller gendestillation af alkoholen, som er tilsat dele af ovennævnte planter, tilsætning af naturlige eller naturidentiske aromaer af nelliker eller kanel eller en kombination af disse metoder.

Andre naturlige eller naturidentiske planteekstrakter af aromaer i overensstemmelse med direktiv 88/388/EØF kan også anvendes, men aromaen af de anførte krydderier skal være fremherskende. Indholdet af vin eller vinprodukter må ikke overstige 50 %.«

c) I artikel 4, stk. 5, andet afsnit, litra a), tilføjes følgende led:

»- multebær,

- polarkorbær,

- tranebær,

- tyttebær,

- havtorn;«

d) I bilag II,

punkt 5 »Brandy« tilføjes følgende:

»Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein«

punkt 7 »Frugtbrændevin« tilføjes følgende:

»Wachauer Marillenbrand«

punkt 12 »Spiritus med kommensmag« tilføjes følgende:

»Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit«

»Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish

Aquavit«

punkt 14 »Likør« tilføjes følgende:

»Finnish berry/fruit liqueur

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schloßgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör«

punkt 15 »Spiritus« tilføjes følgende:

»Svensk Punsch/Swedish Punsch«

tilføjes følgende punkt:

»16. Vodka: Norsk Vodka/Norwegian Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland«.

5. 389 R 2389: Rådets forordning (EØF) nr. 2389/89 af 24. juli 1989 om de almindelige regler for vinstoksorternes klassificering (EFT nr. L 232 af 9.8.1989, s. 1), ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende led før ordene »- region i Portugal«:

»- Bundesland i Østrig«.

6. 389 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/89 af 24. juli 1989 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT nr. L 232 af 9.8.1989, s. 13), senest ændret ved:

- 391 R 3897: Rådets forordning (EØF) nr. 3897/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af 31.12.1991, s. 5).

Artikel 2, stk. 3, litra i), første led, affattes således:

»- `Landwein` for bordvine med oprindelse i Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig«.

7. 389 R 3677: Rådets forordning (EØF) nr. 3677/89 af 7. december 1989 om det totale alkoholindhold udtrykt i volumen og det totale syreindhold i visse indførte kvalitetsvine og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2931/80 (EFT nr. L 360 af 9.12.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 2606: Rådets forordning (EØF) nr. 2606/93 af 21. september 1993 (EFT nr. L 239 af 24.9.1993, s. 6).

Artikel 1, stk. 1, litra a), ophæves med virkning fra den 1. marts 1995.

8. 391 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af 14.6.1991, s. 1), ændret ved:

- 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr. 3279/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 1).

a) I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende litra:

»d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg:

Aromatiseret vin, der er fremstillet af vin som omhandlet i stk. 1, litra a), og hvis karakteristiske smag er opnået ved anvendelse af nelliker og/eller kanel, som altid skal anvendes sammen med andre krydderier; denne drikkevare kan sødes i overensstemmelse med artikel 3, litra a).«

b) I artikel 2, stk. 3, indsættes følgende litra:

»fa) Viiniglögi/Vinglögg:

Aromatiseret drikkevare, fremstillet udelukkende af rød- eller hvidvin og sukker, og som fortrinsvis er aromatiseret med kanel og/eller nelliker. Hvis produktet er fremstillet af hvidvin, skal der til salgsbetegnelsen `Viiniglögi/Vinglögg` føjes ordene `af hvidvin`.

fb) Gløgg:

Aromatiseret drikkevare, fremstillet udelukkende af rød- eller hvidvin og sukker, og som fortrinsvis er aromatiseret med kanel og nelliker. Hvis produktet er fremstillet af hvidvin, skal der til salgsbetegnelsen `Gløgg` føjes ordene `af hvidvin`.«

9. 392 R 2333: Rådets forordning (EØF) nr. 2333/92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet (EFT nr. L 231 af 13.8.1992, s. 9).

Artikel 6, stk. 6, litra a), første afsnit, affattes således:

»a) `Winzersekt` og `Hauersekt` for mkvbd fremstillet i henholdsvis Tyskland og Østrig for så vidt:

- de er fremstillet af druer, der er høstet i den bedrift, herunder producentsammenslutninger, hvor producenten i henhold til artikel 5, stk. 4, foretager vinfremstillingen af druer bestemt til fremstilling af mkvbd, og

- de markedsføres af den i første led omhandlede producent og frembydes med etiketter, hvorpå bedriftens navn, vinstoksorten og årgangen er anført.«

VIII. Fåre- og gedekød

1. 385 R 3643: Rådets forordning (EØF) nr. 3643/85 af 19. december 1985 om ordningen for indførsel af fåre- og gedekød fra visse tredjelande fra og med 1986 (EFT nr. L 348 af 24.12.1985, s. 2), senest ændret ved:

- 392 R 3890: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3890/92 af 28. december 1992 (EFT nr. L 391 af 31.12.1992, s. 51).

I artikel 1, stk. 1, fodnote a), udgår ordet »Østrig«.

2. 389 R 3013: Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (EFT nr. L 289 af 7.10.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 394 R 0233: Rådets forordning (EF) nr. 233/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 9).

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5e

1. Uanset stk. 1, 2, 3, stk. 4, litra a), og stk. 5 og 6 i artikel 5a fastsættes der et samlet loft for Finland, Sverige og Østrig for den i artikel 5 omhandlede præmie. Det samlede antal præmieberettigede dyr under dette loft fastsættes til:

- 205 651 for Østrig

- 80 000 for Finland

- 180 000 for Sverige.

Disse tal omfatter både de oprindeligt tildelte mængder og enhver reserve, som medlemsstaterne opretter.

2. Inden for de i stk. 1 nævnte lofter tildeles der individuelle lofter til producenterne i Finland, Sverige og Østrig senest:

- den 31. december 1996 for Østrig

- den 31. december 1995 for Finland og Sverige.

3. Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 30 gennemførelsesbestemmelser til denne artikel og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

»Artikel 5f

1. Uanset stk. 1, 2, 3, stk. 4, litra a), og stk. 5 og 6 i artikel 5a fastsættes der et samlet loft for Norge for den i artikel 5 omhandlede præmie. Det samlede antal præmieberettigede dyr under dette loft fastsættes til:

- 1 040 000 moderfår, og

- et antal geder, der skal fastsættes inden den 30. september 1995 efter fremgangsmåden i artikel 30. Nævnte antal fastlægges efter artikel 5, stk. 5, i nærværende forordning og artikel 1, nr. 5), i forordning (EØF) nr. 3493/90 på grundlag af de præmier, der er tildelt i 1991 i henhold til det nationale støtteregister (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET), og det gælder fra produktionsåret 1995.

De tal, der er fastsat efter dette stykke omfatter både de oprindeligt tildelte mængder og enhver reserve, som Norge opretter.

2. Inden for de i stk. 1 nævnte lofter tildeles der senest den 31. december 1995 individuelle lofter til producenterne i Norge.

3. Kommissionen fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 30 gennemførelsesbestemmelser til denne artikel og særlig de nødvendige tilpasnings- og overgangsforanstaltninger.«

IX. Markafgrøder

392 R 1765: Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 12), senest ændret ved:

- 394 R 0232: Rådets forordning (EF) nr. 232/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 7)

I artikel 12, stk. 1, tilføjes følgende led:

»- dem, der vedrører fastsættelse af referencearealer i bilag V til fordel for nye medlemsstater.«

X. Korn

392 R 1766: Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 21), ændret ved:

- 393 R 2193: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2193/93 af 28. juli 1993 (EFT nr. L 196 af 5.8.1993, s. 22)

a) I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende efter første led:

»- 1. december - 30. juni for Sverige.

I tilfælde af at interventionsperioden i Sverige fører til, at de i stk. 1 nævnte produkter fra andre medlemsstater frembydes til intervention i Sverige, skal Kommissionen i henhold til artikel 23 vedtage nærmere regler for at afbøde denne situation.«

b) I artikel 7, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Hvis der ikke er en væsentlig indenlandsk produktion af andre kornarter til fremstilling af stivelse, kan der ydes produktionsrestitution for byg- og havrestivelse fremstillet i Finland og Sverige for så vidt dette ikke forøger produktionen af stivelse fra disse to kornarter ud over:

- 50 000 tons i Finland

- 10 000 tons i Sverige.«

XI. Tobak

392 R 2075: Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1991 om den fælles markedsordning for råtobak (EFT nr. L 215 af 30.7.1992, s. 70)

I artikel 8, stk. 1, ændres »350 000« til »350 600«.

XII. Resterende områder

368 R 0827: Rådets forordning 827/68 af 28. juni 1968 om en fælles markedsordning for visse varer der er anført i bilag II til traktaten (EFT nr. L 151 af 30.6.1968, s. 16), senest ændret ved:

- 393 R 2430: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2430/93 af 1. september 1993 (EFT nr. L 223 af 2.9.1993, s. 9)

I artikel 5 tilføjes følgende:

»Støtte til produktion og afsætning af rensdyr og rensdyrprodukter (KN-kode ex 0208 og ex 0210) kan dog ydes til Finland, Norge og Sverige for så vidt dette ikke fører til nogen forøgelse af de traditionelle produktionsmængder.«

C. LANDBRUGSSTRUKTURER OG LEDSAGEFORANSTALTNINGER UNDER DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

1. 375 L 0268: Rådets direktiv 75/268/EØF af 28. april 1975 om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder (EFT nr. L 128 af 19.5.1975, s. 1), senest ændret ved:

- 385 R 0797: Rådets forordning (EØF) nr. 797/85 af 12. marts 1985 (EFT nr. L 93 af 30.3.1985, s. 1).

I artikel 3, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»Områderne nord for 62. breddegrad og visse tilstødende områder ligestilles med de områder, der er nævnt i første afsnit, for så vidt de er undergivet meget vanskelige klimatiske vilkår, der giver sig udtryk i en væsentlig forkortet vækstperiode.«

2. 378 R 1360: Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne (EFT nr. L 166 af 23.6.1978, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 2 tilføjes følgende led:

»- hele Finlands, Norges og Østrigs område.«

b) I artikel 3, stk. 1, affattes indledningsafsnittet således:

»1. For så vidt angår Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Norge, Østrig og Finland anvendes denne forordning på følgende produkter, såfremt der findes en produktion heraf i nævnte lande:«

3. 390 R 0866: Rådets forordning (EØF) nr. 866/90 af 29. marts 1990 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (EFT nr. L 91 af 6.4.1990, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

I artikel 3, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig skal forelægge disse planer senest tre måneder efter deres tiltrædelse.«

4. 391 R 2328: Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 af 15. juli 1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet (EFT nr. L 218 af 6.8.1991, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

a) I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

»4. Med henblik på anvendelsen af denne artikel anses alle ugunstigt stillede områder i Finland som bjergområder i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EØF.«

b) I artikel 31, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig fastlægger disse overslag for perioden 1995-1999.«

c) I artikel 31, stk. 4, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig meddeler disse overslag senest tre måneder efter deres tiltrædelse.«

5. 392 R 2078: Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje (EFT nr. L 215 af 30.6.1992, s. 85).

I artikel 7, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig meddeler senest seks måneder efter deres tiltrædelse Kommissionen de programmer, love og administrative bestemmelser, der er nævnt i første afsnit.«

6. 392 R 2080: Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 af 30. juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget (EFT nr. L 215 af 30.6.1992, s. 96).

I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Finland, Norge, Sverige og Østrig meddeler senest seks måneder efter deres tiltrædelse de oplysninger, der er nævnt i første afsnit.«

D. LOVGIVNING OM PLANTESUNDHED OG ØKOLOGISK LANDBRUG

I. Plantesundhed

1. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest ændret ved:

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 19).

a) Bilag I, del B, ændres således:

- I afsnit a), punkt 1, tilføjes »S, FI« i højre kolonne.

- I afsnit a), indsættes følgende efter punkt 1:

»1a Globodera pallida FI

(Stone) Behrens «.

- I afsnit a), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»S (Malmöhus, Kristianstad, Blekinge, Kalmar og Gotlands Län)«.

- I afsnit b), punkt 1, tilføjes »S, FI« i højre kolonne.

- I afsnit b), punkt 2, tilføjes »S, FI« i højre kolonne.

b) Bilag II, del B, ændres således:

I afsnit b), punkt 2, tilføjes »A, FI, N« i højre kolonne.

c) Bilag III, del B, ændres således:

I punkt 1 tilføjes »A, FI, N« i højre kolonne.

d) Bilag IV, del B, ændres således:

- »S, FI« tilføjes i højre kolonne i punkt 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 og 30.

- Følgende tilføjes efter punkt 20.2:

»>TABELPOSITION>

«

- I punkt 21 tilføjes » A, FI, N« i højre kolonne.

2. 392 L 0076: Kommissionens direktiv 92/76/EØF af 6. oktober 1992 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige sundhedsrisici i Fællesskabet (EFT nr. L 305 af 21.10.1992, s. 12).

a) I artikel 1 tilføjes følgende:

»For republikken Østrigs, republikken Finlands, Kongeriget Norges og Kongeriget Sveriges vedkommende anerkendes de nævnte områder indtil den 31. december 1996«.

b) Bilaget ændres således:

i) I afsnit a), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Finland, Sverige«.

ii) I afsnit a), indsættes følgende efter punkt 5:

»>TABELPOSITION>

«.

iii) I afsnit a), punkt 12, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Sverige (Malmöhus, Kristianstad, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län).«

iv) I afsnit b), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Østrig, Finland, Norge«.

v) I afsnit d), punkt 1, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Finland, Sverige«.

vi) I afsnit d), punkt 2, tilføjes følgende i højre kolonne:

»Finland, Sverige«.

II. Økologisk landbrug

391 R 2092: Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT nr. L 198 af 22.7.1991, s. 1), som ændret ved:

- 392 R 0094: Kommissionens forordning (EØF) nr. 94/92 af 14. januar 1992 (EFT nr. L 11 af 17.1.1992, s. 14);

- 392 R 1535: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1535/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 162 af 16.6.1992, s. 15),

- 392 R 2083: Rådets forordning (EØF) nr. 2083/92 af 14. juli 1992 (EFT nr. L 208 af 24.7.1992, s. 15),

- 393 R 2608: Kommissionen forordning (EØF) nr. 2608/93 af 23. september 1993 (EFT nr. L 239 af 24.9.1993, s. 10).

- 394 R 468: Kommissionens forordning (EF) nr. 468/94 af 2. marts 1994 (EFT nr. L 59 af 3.3.1994, s. 1).

a) I artikel 2 tilføjes følgende led:

»>TABELPOSITION>

«

b) Bilag V ændres således:

i) angivelsen på tysk affattes således:

»>TABELPOSITION>

«

ii) følgende tilføjes:

»>TABELPOSITION>

«.

E. VETERINÆRLOVGIVNING OG ZOOTEKNISK LOVGIVNING

I. Veterinærlovgivning

Første del - grundtekster

KAPITEL 1

Horisontale tekster

1. 390 L 0675: Rådets direktiv 90/675/EØF af 10. december 1990 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT nr. L 373 af 31.12.1990, s. 1), som ændret ved:

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56),

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13),

- 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27),

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1992, s. 49).

a) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 18a

1. Østrig har en frist på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I denne overgangsperiode anvender Østrig de foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 24 fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som muligt.

2. Finland har en frist på to år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I denne overgangsperiode anvender Finland de foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 24 fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som muligt.«

b) I artikel 31 indsættes efter »Medlemsstaterne« følgende: »herunder navnlig Østrig og Finland«.

c) I bilag I tilføjes:

»13. Republikken Østrigs område

14. Republikken Finlands område

15. Kongeriget Norges område

16. Kongeriget Sveriges område.«

2. 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56), som ændret ved:

- 391 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 (EFT nr. L 340 af 11.12.1991, s. 17),

- 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27).

a) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 17a

Østrig og Finland har en frist på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at indføre den i dette kapitel omhandlede kontrolordning. I denne overgangsperiode anvender Østrig og Finland de foranstaltninger, som efter fremgangsmåden i artikel 23 fastlægges inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Disse foranstaltninger skal sikre, at al nødvendig kontrol foretages så tæt ved Fællesskabets ydre grænse som muligt.«

b) I artikel 29 indsættes efter »Medlemsstaterne« følgende:

»herunder navnlig Østrig og Finland«.

KAPITEL 2

Dyresundhed

A. SAMHANDEL OG MARKEDSFØRING

1. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr. 121 af 29.7.1964, s. 1977/64), senest ændret ved:

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32).

a) I artikel 2, litra o), tilføjes:

»- Østrig: Bundesland

- Finland: Lääni/län

- Norge: fylke

- Sverige: län«.

b) I artikel 3, stk. 2, litra e), tilføjes følgende punktum:

»Indtil den 1. januar 1996 kan kvæg og svin med oprindelse i Finland og Norge dog identificeres ved hjælp af et mærke, der er officielt godkendt af den kompetente myndighed i hver af disse medlemsstater. De kompetente finske og norske myndigheder meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle oplysninger om det officielt godkendte mærkes særlige kendetegn.«

c) I artikel 4a, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»I en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden skal der desuden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, herunder også vildsvin, der skal sendes til Finland fra et område som defineret i artikel 2, litra o), hvor der er et udbrud af blæreudslet hos svin. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område.«

d) I artikel 4b tilføjes følgende afsnit:

»I en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden skal der endvidere foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, herunder også vildsvin, der skal sendes til Finland, Norge og Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o), hvor der er et udbrud af klassisk svinepest. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til dette afsnit kan om nødvendigt fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 12.«

e) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

Hvad angår porcint reproduktions- og respirationssyndrom skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, herunder også vildsvin, der skal sendes til Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o), hvor et udbrud af porcint reproduktions- og respirationssyndrom er konstateret officielt. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 12.«

f) I artikel 9 tilføjes følgende stykker:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt de af Sverige forelagte programmer for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 12.

5. Kommissionen undersøger det af Østrig forelagte program for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

6. Kommissionen undersøger de af Finland og Norge forelagte programmer for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

g) I artikel 10 tilføjes følgende stykker:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår paratuberkulose, leptospirose (leptospirosa hardjo), campylobacteriosis (genital form) og trichomoniosis (føtal infektion) hos kvæg og overførbar gastroenteritis, leptospirose (leptospirosa pomona) og epidemisk diaré hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 12.

5. Kommissionen undersøger den af Finland og Norge forelagte dokumentation for så vidt angår rhinotracheitis infectiosa bovis/infektiøs pustular vaginitis (IBR/IPV) hos kvæg og Aujeszkys sygdom hos svin. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

h) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

1. Med hensyn til salmonella er kvæg og svin, der er beregnet til avl, brug eller slagtning og bestemt til Finland, Norge og Sverige, på bestemmelsesstedet omfattet af reglerne i det bekæmpelsesprogram, der anvendes af disse medlemsstater, indtil de ændringer, der skal foretages i dette direktiv, træder i kraft. Hvis det konstateres, at disse dyr er positive, omfattes de af samme foranstaltninger som dem, der gælder for dyr med oprindelse i disse medlemsstater. Disse foranstaltninger finder ikke anvendelse på dyr fra bedrifter, der er omfattet af et program, som anerkendes som værende ækvivalent efter fremgangsmåden i artikel 12.

2. De i stk. 1 omhandlede garantier finder først anvendelse, efter at Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram, som Finland, Norge og Sverige skal forelægge. Kommissionens afgørelser skal træffes før datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, for at de i stk. 1 omhandlede bekæmpelsesprogrammer og garantier kan finde anvendelse fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

i) I bilag B, punkt 12, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

j) I bilag C, punkt 9, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

k) I bilag F tilføjes i fodnote 4) vedrørende formular I, fodnote 5) vedrørende formular II, fodnote 4) vedrørende formular III og fodnote 5) vedrørende formular IV, følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

l) I bilag G, kapitel II, punkt A, nr. 2, tilføjes:

»>TABELPOSITION>

«.

2. 391 L 0068: Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT nr. L 46 af 19.2.1991, s. 19).

a) I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår paratuberkulose og smitsom agalactia hos får. Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 15.«

b) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

For så vidt angår Finland og Norge foretager Kommissionen med henblik på anvendelsen af artikel 7 og 8 og efter de pågældende landes anmodning de nødvendige undersøgelser for de sygdomme, der er anført i bilag B, punkt II og III, således at de relevante afgørelser om nødvendigt kan træffes efter fremgangsmåden i artikel 15 inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

c) I bilag A, kapitel 1, II, 2, i), tilføjes følgende punktum:

»Denne bestemmelse tages op til vurdering inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden med henblik på eventuelle ændringer, der foretages efter fremgangsmåden i artikel 15.«

3. 390 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 42), som ændret ved:

- 390 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 29),

- 391 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 56),

- 392 D 0130: Kommissionens beslutning 92/ 130/EØF af 13. februar 1992 (EFT nr. L 47 af 22.2.1992, s. 26),

- 392 L 0036: Rådets direktiv 92/36/EØF af 29. april 1992 (EFT nr. L 157 af 10.6.1992, s. 28).

I bilag C, fodnote c), tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«

4. 390 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EFT nr. L 303 af 31.10.1990, s. 6), som ændret ved:

- 391 L 0494: Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 35),

- 392 D 0369: Kommissionens beslutning 92/369/EØF af 24. juni 1992 (EFT nr. L 195 af 14.7.1992, s. 25),

- 393 L 0120: Rådets direktiv 93/120/EØF af 22. december 1993 (EFT nr. L 340 af 31.12.1993, s. 35).

a) I artikel 5 tilføjes følgende litra:

»d) skal fjerkræ bestemt til Finland, Norge og Sverige for så vidt angår salmonella opfylde de betingelser, der fastsættes i medfør af artikel 9a, 9b og 10b.«

b) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 9a

1. Med hensyn til salmonella kan Finland, Norge og Sverige forelægge Kommissionen et bekæmpelsesprogram vedrørende avlsfjerkræ og daggamle kyllinger, der er bestemt til indsættelse i avlsfjerkræflokke eller brugsfjerkræflokke.

2. Kommissionen gennemgår bekæmpelsesprogrammerne. Efter denne gennemgang fastsætter Kommissionen, hvis det er berettiget, efter fremgangsmåden i artikel 32 de yderligere generelle eller begrænsede supplerende garantier, som kan kræves for forsendelser til Finland, Norge og Sverige. Disse garantier skal svare til dem, som henholdsvis Finland, Norge og Sverige anvender på deres eget område. De relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 9b

1. Med hensyn til salmonella kan Finland, Norge og Sverige, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser, forelægge Kommissionen et bekæmpelsesprogram vedrørende flokke af æglæggende høns (brugsfjerkræ, der opdrættes med henblik på produktion af konsumæg).

2. Kommissionen gennemgår bekæmpelsesprogrammerne. Efter denne gennemgang fastsætter Kommissionen, hvis det er berettiget, efter fremgangsmåden i artikel 32 de generelle eller begrænsede supplerende garantier, der kan kræves for forsendelser til Finland, Norge og Sverige. Disse garantier skal svare til dem, som henholdsvis Finland, Norge og Sverige anvender på deres eget område. Der skal i forbindelse med disse garantier tages hensyn til Den Videnskabelige Veterinærkomités udtalelse om de salmonellaserotyper, der skal medtages på listen over serotyper, der angriber fjerkræ. De relevante afgørelser træffes inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

c) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10b

1. Med hensyn til salmonella skal forsendelser af slagtefjerkræ bestemt til Finland, Norge og Sverige for så vidt angår de serotyper, der ikke er nævnt i bilag II, kapitel III, punkt A), på oprindelsesbedriften underkastes en mikrobiologisk test ved prøveudtagning i henhold til regler, som Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

2. Omfanget af den i stk. 1 omhandlede test og de metoder, der skal anvendes, fastsættes på baggrund af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité og det bekæmpelsesprogram, som Finland, Norge og Sverige skal forelægge Kommissionen.

3. Den i stk. 1 omhandlede test foretages ikke på slagtefjerkræ, der stammer fra en bedrift, som er omfattet af et program, der efter fremgangsmåden i artikel 32 er anerkendt som svarende til det i stk. 2 nævnte program.«

d) I artikel 12, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Finland, Norge og Sverige vedtages de relevante afgørelser om landenes status som områder, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease, efter fremgangsmåden i artikel 32 inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

e) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt det af Sverige forelagte program for så vidt angår infektiøs bronkitis (IB). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 32.«

f) I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår rhinotracheitis hos kalkuner (TRT), swollen head syndrome, infektiøs laryngotracheitis (ILT), egg drop syndrome og fjerkrækopper (Fowl pox). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis det er berettiget. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 32.«

g) I bilag I, punkt 1, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

5. 391 L 0067: Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (EFT nr. L 46 af 19.2.1991, s. 1), som er ændret ved:

- 393 L 0054: Rådets direktiv 93/54/EØF af 24. juni 1993 (EFT nr. L 175 af 19.7.1993, s. 34).

a) I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt de af Sverige forelagte programmer for så vidt angår infektiøs pankreasnekrose (IPN), bakteriel nyresygdom eller BKD, furunkulose og yersiniose eller rødmundssyge (ERM). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse. De i stk. 2 omhandlede relevante afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på 1 år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende ovennævnte sygdomme, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 26.«

b) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen undersøger hurtigst muligt den af Sverige forelagte dokumentation for så vidt angår forårsviræmi hos karper (SVC). Som følge af denne undersøgelse kan bestemmelserne i stk. 2 finde anvendelse, hvis dette er berettiget. De i stk. 2 omhandlede afgørelser træffes hurtigst muligt. Indtil disse afgørelser er truffet, kan Sverige i en periode på et år efter datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden anvende de nationale regler vedrørende den ovennævnte sygdom, der er gældende inden denne dato. Ovennævnte periode på et år kan om nødvendigt forlænges efter fremgangsmåden i artikel 26«.

c) Følgende artikler indføjes:

»Artikel 28a

Forsendelse til og fra Finland af fisk, deres æg og sæd til opdræt eller udsætning er forbudt i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 28b

Forsendelse til og fra Norge af fisk og krebsdyr til opdræt eller udsætning er forbudt i en overgangsperiode på et år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. På Norges anmodning forlænges denne periode med et år ad gangen i henhold til fremgangsmåden i artikel 26. Overgangsperioden er maksimalt fem år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.

Artikel 28c

De relevante afgørelser til godkendelse af de af Finland, Norge og Sverige forelagte programmer, for så vidt angår de i bilag A, liste II, omhandlede sygdomme, kan træffes i henhold til fremgangsmåden i artikel 26. Disse afgørelser træder alt efter tilfældet i kraft straks ved tiltrædelsen eller i løbet af de i artikel 28a og 28b omhandlede overgangsperioder. Perioden på fire år, som er fastsat i bilag B, punkt I.B nedsættes herved til tre år for Finlands vedkommende, hvorunder der foretages to undersøgelser på hvert brug. For Norges vedkommende tages de historiske forhold omkring IPN og VHS i betragtning.«

6. 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 54).

a) I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»Indtil der foreligger fællesskabsbestemmelser på området, kan Sverige opretholde sine nationale regler om slanger og krybdyr.«

b) I artikel 6, A., 2), b), tilføjes følgende afsnit:

»Disse beslutninger tager hensyn til drøvtyggere opdrættet i Fællesskabets arktiske regioner.«

c) I artikel 6, A., 2), tilføjes følgende:

»c) Der kan vedtages bestemmelser om leukose i henhold til fremgangsmåden i artikel 26.«

d) I artikel 6, A., 3), tilføjes følgende:

»e) For så vidt angår blæreudslæt hos svin, skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumsundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, der skal sendes til Finland fra et område som defineret i artikel 2, litra o), i direktiv 64/432/EØF, hvor der er udbrud af blæreudslæt hos svin. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område.

f) For så vidt angår klassisk svinepest, skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, der skal sendes til Finland, Norge og Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o) i direktiv 64/432/EØF, hvor der er et udbrud af klassisk svinepest. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til dette afsnit kan om nødvendigt fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 26.

g) Hvad angår porcint reproduktions- og respirationssyndrom skal der i en overgangsperiode på tre år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden foretages en serumundersøgelse med negativt resultat af alle levende svin, der skal sendes til Sverige fra et område som defineret i artikel 2, litra o) i direktiv 64/432/EØF, hvor der er et udbrud af porcint reproduktions- og respirationssyndrom. Denne undersøgelse kræves i en periode på tolv måneder efter det seneste udbrud i ovennævnte område. Gennemførelsesbestemmelser til dette afsnit fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 26.«

e) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

For så vidt angår rabies, ændres artikel 9 og 10 i henhold til fremgangsmåden i artikel 26 efter fremlæggelse af den relevante dokumentation, for at tage højde for situationen i Finland, Norge og Sverige, således at de samme bestemmelser finder anvendelse på dem som på medlemsstater, som befinder sig i en tilsvarende situation.«

f) I artikel 13, stk. 2, tilføjes følgende:

»e) Sverige har to år fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden til at gennemføre de foreskrevne foranstaltninger vedrørende organer, institutter og centre.«

g) I artikel 22 tilføjes følgende afsnit:

»Bilag B tages op til fornyet behandling før tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, navnlig med henblik på at ændre listen over sygdomme til at omfatte sygdomme, som drøvtyggere og svin kan få, samt sygdomme som kan overføres via sæd, æg og embryoner fra svin.«

h) I bilag C, punkt 2, a), tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen kan dog tillade tilførsel af dyr, som ikke stammer fra et godkendt center, institut eller organ, hvis den kompetente myndighed ikke kan finde en tilfredsstillende løsning for disse dyr. Medlemsstaten forelægger Kommissionen en plan over de yderligere veterinære garantier, som gælder i dette tilfælde.«

7. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 24), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

I bilaget, punkt 2, tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»- ETY«

B. KONTROLFORANSTALTNINGER

1. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af 26.11.1985, s. 11), som ændret ved:

- 390 L 0423: Rådets direktiv 90/423/EØF af 26. juni 1990 (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 13),

- 392 D 0380: Kommissionens beslutning 92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992, s. 54).

a) I bilag A tilføjes følgende tekst:

»Sverige: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala«.

b) I bilag B tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

2. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af 14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

I bilag II tilføjes følgende tekst efter »Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa«:

»>TABELPOSITION>

«.

3. 392 L 0035: Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (EFT nr. L 157 af 10.6.1992, s. 19)

I bilag I, punkt A, tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

4. 392 L 0040: Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (EFT nr. L 167 af 22.6.1992, s. 1)

I bilag IV tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

5. 392 L 0066: Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EFT nr. L 260 af 5.9.1992, s. 1)

I bilag IV tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

6. 393 L 0053: Rådets direktiv 93/53/EØF af 24. juni 1993 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme (EFT nr. L 175 af 19.7.1993, s. 23)

I bilag A indsættes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

7. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 69)

I bilag II, punkt 5, tilføjes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

KAPITEL 3

Folkesundhed

1. 364 L 0433: Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød (EFT nr. 121 af 29.7.1964, s. 2012/64), som ændret ved:

- 391 L 0497: Rådets direktiv 91/497/EØF af 29. juli 1991 (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 69),

- 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EØF af 10. februar 1992 (EFT nr. L 57 du 2.3.1992, s. 1)

a) I artikel 3, stk. 1, afsnit A, litra f), nr. ii), tilføjes følgende led:

»- for kød bestemt til Finland, Norge og Sverige skal være forsynet med en af de betegnelser, der er anført i bilag IV, del IV, tredje led«.

b) I artikel 4, afsnit A, indsættes i indledningen efter datoen »1. januar 1993« følgende ord:

»- for Østrig, Finland, Norge og Sverige dog pr. 1. januar 1995«.

c) I artikel 4, afsnit A, indsættes i indledningen efter datoen »31. december 1991« følgende ord:

»- for Østrig, Finland, Norge og Sverige dog pr. 31. december 1993,«.

d) I artikel 5 indsættes følgende stykker:

»3. Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser, jf. stk. 2, gælder følgende regler for kød bestemt til Finland, Norge og Sverige, for så vidt angår salmonella:

a) kødforsendelserne har været underkastet en bakteriologisk stikprøveundersøgelse på oprindelsesvirksomheden efter regler, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato;

b) i) den i litra a) omhandlede undersøgelse foretages ikke, for så vidt angår kødforsendelser, der er bestemt til en virksomhed med henblik på pasteurisering, sterilisering eller anden behandling med tilsvarende virkning;

ii) i en overgangsperiode på tre år regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato skal det i nr. i) omhandlede kød dog være underkastet reglerne i det bekæmpelsesprogram, som anvendes af Finland, Norge og Sverige. I den forbindelse vil dette kød være underkastet de samme foranstaltninger som dem, der gælder for kød med oprindelse i Finland, Norge og Sverige. Inden udløbet af denne periode på tre år tages denne bestemmelse op til fornyet overvejelse og ændres eventuelt efter fremgangsmåden i artikel 16;

c) den i litra a) omhandlede undersøgelse foretages ikke for så vidt angår kød, der stammer fra en virksomhed omfattet af et program, som efter fremgangsmåden i artikel 16 er anerkendt som svarende til det i stk. 4 omhandlede program.

4. De garantier, der er omhandlet i stk. 3, gælder først, når Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram forelagt af Finland, Norge og Sverige. Kommissionens beslutninger skal være truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i stk. 3 omhandlede garantier kan gælde straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato«.

e) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), første led, tilføjes følgende angivelser:

»AT - FI - NO - SE«.

f) I bilag I, kapitel XI, punkt 50, litra a), andet led, og punkt 50, litra b), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»eller ETY«.

g) I bilag IV, del IV, tilføjes følgende led:

»- er bestemt til Finland, Norge og Sverige. (4)

i) den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), er blevet foretaget (4)

ii) kødet er bestemt til forarbejdning (4)

iii) kødet stammer fra en virksomhed omfattet af et program som det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c) (4)«.

2. 391 L 0498: Rådets direktiv 91/498/EØF af 29. juli 1991 om betingelserne for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra de særlige EF-sundhedsbestemmelser for produktion og markedsføring af fersk kød (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 105)

a) I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- for Norge og Sverige dog indtil den 31. december 1996 og for Østrig og Finland indtil den 31. december 1997,«.

b) I artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit, indsættes følgende ord efter datoen den 1. juli 1992:

»- for Østrig, Finland, Norge og Sverige straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato,«.

3. 371 L 0118: Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød (EFT nr. L 55 af 8.3.1971, s. 23), som ændret og ajourført ved:

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

a) I artikel 3, afsnit I, litra A, nr. i), indsættes følgende led:

»- for kød bestemt til Finland, Norge og Sverige skal være forsynet med en af de betegnelser, der er anført i bilag VI, del IV, litra e)«.

b) I artikel 5 indsættes følgende stykker:

»3. Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser, gælder følgende regler for kød bestemt til Finland, Norge og Sverige, for så vidt angår salmonella:

a) kødforsendelserne har været underkastet en bakteriologisk stikprøveundersøgelse på oprindelsesvirksomheden efter regler, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato;

b) den i litra a) omhandlede undersøgelse foretages ikke for så vidt angår kød, der stammer fra en virksomhed omfattet af et program, som efter fremgangsmåden i artikel 16 er anerkendt som svarende til det i stk. 4 omhandlede program.

4. De garantier, der er omhandlet i stk. 3, gælder først, når Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram forelagt af Finland, Norge og Sverige. Kommissionens beslutninger skal være truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i stk. 3 omhandlede garantier kan gælde straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato«.

c) I bilag I, kapitel XII, punkt 66, litra a), første led, tilføjes følgende angivelser:

»AT - FI - NO - SE«.

d) I bilag I, kapitel XII, punkt 66, litra a), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»eller ETY«.

e) I bilag VI, del IV, tilføjes følgende litra:

»e) hvis kødet er bestemt til Finland, Norge og Sverige (2):

i) den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), er blevet foretaget (4)

ii) kødet stammer fra en virksomhed omfattet af et program som det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b) (4)«.

f) I bilag VI tilføjes følgende fodnote:

»(4) Det ikke-relevante overstreges«.

4. 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 om ændring og ajourføring af direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

I artikel 3 indsættes følgende stykker:

»1a. Finland og Norge har frist indtil den 1. januar 1996 for så vidt angår visse virksomheder, som er beliggende på deres område. Kød, der kommer fra disse virksomheder, må kun markedsføres på de to landes respektive nationale områder. Finland og Norge underretter Kommissionen om de bestemmelser, der vedtages for så vidt angår de pågældende virksomheder. De fremsender en liste over de pågældende virksomheder til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

1b. Østrig har frist indtil den 1. januar 1996 for så vidt angår visse virksomheder, som er beliggende på dets område. Kød, der kommer fra disse virksomheder, må kun markedsføres på Østrigs eget nationale område. Østrig underretter Kommissionen om de bestemmelser, der vedtages for så vidt angår de pågældende virksomheder. Det fremsender en liste over de pågældende virksomheder til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Østrig kan indrømme visse virksomheder en yderligere frist til den 1. januar 1998, forudsat at disse virksomheder har fremsendt en anmodning herom til den kompetente myndighed inden den 1. april 1995. Denne anmodning skal være ledsaget af en plan og et program over de påtænkte foranstaltninger med angivelse af en frist for, hvornår virksomheden kan opfylde kravene i dette direktiv. Østrig forelægger inden den 1. juli 1995 Kommissionen en liste over de virksomheder, som påtænkes indrømmet en yderligere frist. Af denne liste skal det virksomhed for virksomhed fremgå, hvilken form for undtagelse der påtænkes, og hvor længe denne skal vare. Kommissionen vurderer listen og vedtager den, eventuelt i ændret form. Kommissionen fremsender den til medlemsstaterne.«

5. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 85), som ændret og ajourført ved:

- 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EØF af 10. februar 1992 (EFT nr. L 57 af 2.3.1992, s. 1),

som ændret ved:

- 392 L 0045: Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 35),

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1),

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

a) I artikel 10, stk. 2, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1996:

»- for Sverige dog senest indtil den 1. januar 1997, og for Østrig, Finland og Norge dog senest indtil den 1. januar 1998,«.

b) I artikel 10, stk. 3, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1996:

- »for Sverige dog den 1. januar 1997 og for Østrig, Finland og Norge dog den 1. januar 1998,«.

c) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. i), første led, tilføjes efter kendingsbogstaverne »UK« følgende kendingsbogstaver:

»AT - FI - NO - SE«.

d) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

e) I bilag B, kapitel VI, punkt 4, litra a), nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

6. 392 L 0005: Rådets direktiv 92/5/EØF af 10. februar 1992 om ændring og ajourføring af direktiv 77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet og om ændring af direktiv 64/433/EØF (EFT nr. L 57 af 2.3.1992, s. 1)

I artikel 3 indsættes følgende led efter de to første led:

»- visse virksomheder, som er beliggende i Sverige, for hvilke Sverige skal efterkomme bestemmelserne i dette direktiv inden den 1. januar 1996.«.

7. 392 L 0120: Rådets direktiv 92/120/EØF af 17. december 1992 om betingelserne for indrømmelse af midlertidige og begrænsede undtagelser fra Fællesskabets specifikke sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af visse produkter af animalsk oprindelse (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 86)

I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- Østrig og Norge dog indtil den 31. december 1996, og Finland indtil den 31. december 1997,«.

8. 388 L 0657: Rådets direktiv 88/657/EØF af 14. december 1988 om krav til fremstilling af og handel med hakket kød, kød i stykker på under 100 g og tilberedt kød, og om ændring af direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF og 72/460/EØF (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 3), som ændret ved:

- 392 L 0110: Rådets direktiv 92/110/EØF af 14. december 1992 (EFT nr. L 394 af 31.12.1992, s. 26)

I artikel 13, stk. 1, første afsnit, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1996:

»- for Finland, Norge og Sverige dog den 1. januar 1997,«.

9. 389 L 0437: Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter (EFT nr. L 212 af 22.7.1989, s. 87), som ændret ved:

- 389 L 0662: Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 13),

- 391 L 0684: Rådets direktiv 91/684/EØF af 19. december 1991 (EFT nr. L 376 af 31.12.1991, s. 38)

a) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. i), første led, indsættes følgende identifikationsbogstaver efter »UK«:

»AT - FI - NO - SE«.

b) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

c) I bilaget, kapitel XI, punkt 1, nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

10. 391 L 0493: Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 15)

I artikel 7, stk. 2, indsættes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- Finland dog indtil den 31. december 1997,«.

11. 391 L 0492: Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 1)

I artikel 5, stk. 1, litra a), andet afsnit, tilføjes følgende ord efter datoen den 31. december 1995:

»- Sverige dog indtil den 31. december 1997,«.

12. 393 D 0383: Rådets beslutning 93/383/EØF af 14. juni 1993 om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 31)

I bilaget tilføjes følgende tekst:

»Finland:

- Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;

og

Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

Norge:

- Norges Veterinærhøgskole, Oslo

Sverige:

- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg.

Østrig:

- om nødvendigt ændrer Kommissionen efter høring af de østrigske myndigheder dette bilag med henblik på at udpege et nationalt referencelaboratorium til kontrol med marine biotoksiner.«

KAPITEL 4

Diverse

1. 392 L 0046: Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 1), som ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49)

a) I artikel 32, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende ord efter datoen den 1. januar 1994:

»- Sverige dog inden den 1. januar 1996«.

b) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a), nr. i), første led, tilføjes følgende kendingsbogstaver efter »UK«:

»- AT - FI - NO - SE -«.

c) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a), nr. i), andet led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

d) I bilag C, kapitel IV, afsnit A, punkt 3, litra a), nr. ii), tredje led, tilføjes følgende forkortelse:

»ETY«.

2. 391 L 0495: Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt (EFT nr. L 268 af 24.9.1991, s. 41), som ændret ved:

- 392 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 54)

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

a) I artikel 2, nr. 3, indsættes følgende ord efter »landpattedyr«:

»herunder rensdyr,«.

b) I artikel 6, stk. 2, syvende led, tilføjes følgende punktum:

»Samtlige led i slagtningen af rensdyr kan dog udføres i mobile slagteenheder i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 64/433/EØF«.

c) I bilag I, kapitel III, nr. 11, punkt 1, litra a), første led, tilføjes følgende identifikationsbogstaver:

»AT, FI, NO, SE«.

d) I bilag I, kapitel III, nr. 11, punkt 1, litra a), tredje led, tilføjes følgende sigel:

»ETY«.

3. 392 L 0045: Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf (EFT nr. L 268 af 14.9.1992, s. 35), som ændret ved:

- 392 L 0116: Rådets direktiv 92/116/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 1)

a) I artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, tilføjes følgende punktum:

»Rådet, som træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, kan fastsætte særlige regler for indsamling af vildtlevende vildt, hvor særlige klimatiske forhold gør sig gældende.«.

b) I bilag I, kapitel VII, punkt 2, litra a), nr. i), første led, tilføjes følgende identifikationsbogstaver:

»- AT - FI - NO - SE -«.

c) I bilag I, kapitel VII, punkt 2, litra a), nr. i), tredje led, tilføjes følgende sigel efter »EEG«:

»ETY«.

4. 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49)

a) I artikel 20, stk. 1, første afsnit, indsættes følgende ord efter datoen den 1. januar 1994:

»- Norge dog inden den 1. juli 1995«.

b) I bilag I, kapitel 14, tilføjes følgende afsnit:

»Ikke-forarbejdet gylle fra fjerkræflokke, der er vaccineret mod Newcastle disease må ikke sendes videre til et område, der har status som `område, hvor der ikke vaccineres mod Newcastle disease` i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i direktiv 90/539/EØF.«.

c) I bilag II, kapitel 2, første led, tilføjes følgende tekst:

»Indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser gælder følgende regler for æg bestemt til Finland, Norge og Sverige, for så vidt angår salmonella:

a) forsendelser af æg kan være betinget af yderligere generelle eller særlige garantier, som Kommissionen fastlægger efter fremgangsmåden i artikel 18,

b) de i litra a) omhandlede garantier anvendes ikke for så vidt angår æg, der stammer fra en virksomhed omfattet af et program, som efter fremgangsmåden i artikel 18 er anerkendt som svarende til det i litra c) omhandlede program,

c) de garantier, der er omhandlet i litra a), gælder først, når Kommissionen har godkendt et bekæmpelsesprogram forelagt af Finland, Norge og Sverige. Kommissionens beslutninger skal være truffet inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, således at bekæmpelsesprogrammerne og de i litra a) omhandlede garantier kan gælde straks fra tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«.

5. 392 L 0117: Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 38)

I artikel 17, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende punktum:

»For Norge er datoen dog den 1. juli 1995.«

6. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærmæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød eller kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 28), senest ændret ved:

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13)

a) I artikel 6, stk. 2, nr. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Norge og Sverige kan i en overgangsperiode på tre år regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttræden bibeholde deres nationale regler for så vidt angår indførsel af dyr fra lande, der vaccinerer mod mund- og klovesyge.«.

b) I artikel 14, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»e) Norge og Sverige kan i en overgangsperiode på tre år regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsesdato bibeholde deres nationale regler for så vidt angår indførsel af fersk kød fra lande, der vaccinerer mod mund- og klovesyge.«.

7. 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 om identifikation og registrering af dyr (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32)

I artikel 11, stk. 1, indsættes følgende led:

»- Finland og Norge inden den 1. januar 1996 for så vidt angår kravene til kvæg, svin, får og geder. Om nødvendigt fastsætter Kommissionen i overgangsperioden passende foranstaltninger efter fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 90/ 425/EØF.«.

8. 381 D 0651: Kommissionens afgørelse 81/651/EØF af 30. juli 1981 om oprettelse af en videnskabelig veterinærkomité (EFT nr. L 233 af 19.8.1981, s. 32), som ændret ved:

- 386 D 0105: Kommissionens afgørelse 86/105/EØF af 25. februar 1986 (EFT nr. L 93 af 8.4.1986, s. 14)

I artikel 3 ændres antallet »18« til »22«.

KAPITEL 5

Dyrebeskyttelse

391 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 91/425/EØF og 91/496/EØF (EFT nr. L 340 af 11.12.1991, s. 17), som ændret ved:

- 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27)

a) I bilaget, kapitel 1, afsnit A, punkt 1, tilføjes følgende punktum:

»Sverige kan dog i en overgangsperiode regnet fra tiltrædelsestraktatens tiltrædelsesdato bibeholde sine strengere nationale regler for transport af køer, der er med kalv, og af nyfødte kalve, såfremt afgangsstedet og bestemmelsesstedet er beliggende på svensk område.«.

b) I bilaget, kapitel 1, afsnit C, punkt 14, tilføjes følgende punktum:

»I en overgangsperiode regnet fra tiltrædelsestraktatens ikrafttrædelsestidspunkt gælder pligten til at sørge for overdækning dog ikke for transport af rensdyr. Kommissionens kan efter udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité beslutte at opretholde denne undtagelse efter fremgangsmåden i artikel 17.«.

Anden del - Gennemførelsestekster

1. 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 67), som er ændret ved:

- 381 L 0476: Rådets direktiv 81/476/EØF af 24. juni 1981 (EFT nr. L 186 af 8.7.1981, s. 20),

- 383 L 0091: Rådets direktiv 83/91/EØF af 7. februar 1983 (EFT nr. L 59 af 5.3.1983, s. 34),

- 384 L 0319: Kommissionens direktiv 84/319/EØF af 7. juni 1984 (EFT nr. L 167 af 27.6.1984, s. 34),

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8),

- 389 L 0321: Kommissionens direktiv 89/321/EØF af 22. april 1989 (EFT nr. L 133 af 17.5.1993, s. 33).

a) I bilag III, punkt 2, andet led, indsættes efter forkortelsen »EOK« følgende forkortelse:

»ETY«.

b) I bilag III, punkt 5, andet led, indsættes efter forkortelsen »EOK« følgende forkortelse:

»ETY«.

2. 379 D 0542: Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1979 om opstilling af en liste over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kvæg og svin samt fersk kød (EFT nr. L 146 af 14.6.1979, s. 15), som senest er ændret ved:

- 394 D 0059: Kommissionens beslutning 94/59/EØF af 26. januar 1994 (EFT nr. L 27 af 1.2.1994, s. 53).

I bilaget udgår følgende linjer:

»AT - Østrig«

»FI - Finland«

»NO - Norge«

»SE - Sverige«

3. 380 D 0790: Kommissionens beslutning 80/790/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Finland (EFT nr. L 233 af 4.9.1980, s. 47), som ændret ved:

- 381 D 0662: Kommissionens beslutning 81/622/EØF af 28. juli 1981 (EFT nr. L 237 af 22.8.1981, s. 33).

Beslutning 80/790/EØF ophæves.

4. 380 D 0799: Kommissionens beslutning 80/799/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Sverige (EFT nr. L 234 af 5.9.1980, s. 35), som ændret ved:

- 381 D 0662: Kommissionens beslutning 81/662/EØF af 28. juli 1981 (EFT nr. L 237 af 22.8.1981, s. 33).

Beslutning 80/799/EØF ophæves.

5. 380 D 0800: Kommissionens beslutning 80/800/EØF af 25. juli 1980 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Norge (EFT nr. L 234 af 5.9.1980, s. 38), som ændret ved:

- 381 D 0662: Kommissionens beslutning 81/662/EØF af 28. juli 1981 (EFT nr. L 237 af 22.8.1981, s. 33).

Beslutning 80/800/EØF ophæves.

6. 382 D 0730: Rådets beslutning 82/730/EØF af 18. oktober 1982 om listen over virksomheder i republikken Østrig, der er godkendt til udførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982, s. 1).

Beslutning 82/730/EØF ophæves.

7. 382 D 0731: Rådets beslutning 82/731/EØF af 18. oktober 1982 om listen over virksomheder i republikken Finland, der er godkendt til udførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982, s. 4), som ændret.

Beslutning 82/731/EØF ophæves.

8. 382 D 0736: Rådets beslutning 82/736/EØF af 18. oktober 1982 om listen over virksomheder i kongeriget Sverige, der er godkendt til udførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 311 af 8.11.1982, s. 18), som ændret.

Beslutning 82/736/EØF ophæves.

9. 383 D 0421: Kommissionens beslutning 83/421/EØF af 29. juli 1983, om listen over de virksomheder i kongeriget Norge, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet (EFT nr. L 238 af 27.8.1983, s. 35), som ændret.

Beslutning 83/421/EØF ophæves.

10. 389 X 0214: Kommissionens henstilling 89/214/EØF af 24. februar 1989 om de regler, der skal følges ved inspektioner i ferskkødvirksomheder, der er godkendt til samhandel i Fællesskabet (EFT nr. L 87 af 31.3.1989, s. 1)

a) I bilag I, kapitel X, punkt 49, a), under »Direktivets ordlyd« i første led efter forkortelsen »P« indsættes følgende forkortelser:

»AT/FI/NO/SE«.

b) I bilag I, kapitel X, punkt 49, a), under »Direktivets ordlyd«, andet led, indsættes følgende forkortelse:

»ETY«.

c) I bilag I, kapitel X, punkt 49, b), under »Direktivets ordlyd«, tredje led, indsættes følgende forkortelse:

»ETY«.

11. 390 D 0014: Kommissionens beslutning 90/14/EØF af 20. december 1989 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af frosset tyresæd (EFT nr. L 8 af 11.1.1990, s. 71), som ændret ved:

- 391 D 0276: Kommissionens beslutning 91/276/EØF af 22. maj 1991 (EFT nr. L 135 af 30.5.1991, s. 58).

I bilaget udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«.

12. 390 D 0442: Kommissionens beslutning 90/442/EØF af 25. juli 1990 om koder for anmeldelse af dyresygdomme (EFT nr. L 227 af 21.8.1990, s. 39), som ændret ved:

- Kommissionens beslutning af 27.11.1990 (ikke offentliggjort)

- Kommissionens beslutning af 26.3.1991 (ikke offentliggjort)

I artikel 1, tilføjes følgende afsnit:

»For Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges vedkommende, kompletterer Kommissionen koderne i bilag 5 og 6 til nærværende beslutning. De nødvendige beslutninger vedtages inden tiltrædelsestraktaten træder i kraft.«

13. 391 D 0270: Kommissionens beslutning 91/270/EØF af 14. maj 1991 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af embryoner af tamkvæg (EFT nr. L 134 af 29.5.1991, s. 56).

I bilaget udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«

14. 391 D 0426: Kommissionens beslutning 91/426/EØF af 22. juli 1991 om nærmere regler for tilskud fra Fællesskabet til etablering af et edb-baseret kommunikationsnet mellem veterinærmyndighederne (Animo) (EFT nr. L 234 af 23.8.1991, s. 27), som ændret ved:

- 393 D 0004: Kommissionens beslutning 93/4/EØF af 9. december 1992 (EFT nr. L 4 af 8.1.1993, s. 32).

a) I artikel 1, stk. 2, erstattes ordene »for hele edb-nettet« med:

»for Fællesskabet i dets sammensætning inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden«.

b) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

1. Østrig, Finland, Norge og Sverige kan modtage tilskud fra Fællesskabet på de i artikel 1, stk. 1, fastsatte betingelser.

2. Kommissionen refunderer disse medlemsstater de udgifter, der omhandles i stk. 1, på grundlag af bilag.

3. De norske og svenske myndigheder fremsender de i stk. 2 omhandlede bilag senest tolv måneder efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og de østrigske og finske myndigheder fremsender dem senest 24 måneder efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

15. 391 D 0449: Kommissionens beslutning 91/449/EØF af 26. juli 1991 om sundhedscertifikater for kødprodukter, der indføres fra tredjelande (EFT nr. L 240 af 29.8.1991, s. 28), senest ændret ved:

- 393 D 0504: Kommissionens beslutning 93/504/EØF af 28. juli 1993 (EFT nr. L 236 af 21.9.1993, s. 16).

a) I bilag A, anden del, udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«

b) I bilag B, anden del, udgår ordene:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«

16. 391 D 0539: Kommissionens beslutning 91/539/EØF af 4. oktober 1991 om gennemførelsesbestemmelser til beslutning 91/426/EØF (Animo) (EFT nr. L 294 af 25.10.1991, s. 47).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1a

Kommissionen fastsætter for Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges vedkommende det antal enheder, som kan modtage støtte fra Fællesskabet. For Norges og Sveriges vedkommende træffes de nødvendige beslutninger inden datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

I artikel 2, stk. 2, første led, tilføjes følgende:

»bortset fra Østrigs, Finlands, Norges og Sveriges vedkommende, hvor datoen er den 1. april 1994.«

I artikel 3 tilføjes følgende efter datoen »den 1. december 1991«:

»- bortset fra Norges og Sveriges vedkommende, hvor datoen er den 1. december 1994, og for Østrigs og Finlands vedkommende, hvor datoen er den 1. december 1995.«

17. 392 D 0124: Kommissionens beslutning 92/124/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Finland (EFT nr. L 48 af 22.2.1992, s. 10).

Beslutning 92/124/EØF ophæves.

18. 392 D 0126: Kommissionens beslutning 92/126/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Østrig (EFT nr. L 48 af 22.2.1992, s. 28).

Beslutning 92/126/EØF ophæves.

19. 392 D 0128: Kommissionens beslutning 92/128/EØF af 10. januar 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Sverige (EFT nr. L 48 af 22.2.1992, s. 46).

Beslutning 92/128/EØF ophæves.

20. 392 D 0175: Kommissionens beslutning 92/175/EØF af 21. februar 1992 om udarbejdelse af listen med angivelse af enhederne i det edb-baserede net Animo (EFT nr. L 80 af 25.3.1992, s. 1), som ændret ved:

- 393 D 0071: Kommissionens beslutning 93/71/EØF af 22. december 1992 (EFT nr. L 25 af 2.2.1993, s. 39),

- 393 D 0292: Kommissionens beslutning 93/228/EØF af 5. april 1993 (EFT nr. L 97 af 23.4.1993, s. 33).

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»4. Kommissionen kompletterer listen i bilaget for Østrigs, Finlands, Norges og Sverige vedkommende.«

21. 392 D 0260: Kommissionens beslutning af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT nr. L 130 af 15.5.1992, s. 67), som ændret ved:

- 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. 138 af 9.6.1991, s. 11).

a) I bilag I affattes gruppe A:

»gruppe A:

Grønland, Island og Schweiz.«

b) I bilag II, punkt A, under sundhedscertifikat, erstattes overskriften med:

»SUNDHEDSCERTIFIKAT for midlertidig indførsel under 90 dages varighed i Fællesskabet af registrerede heste med oprindelse i Grønland, Island og Schweiz.«

c) I bilag II, punkt A, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland,«, »Norge, Sverige,«

d) I bilag II, punkt B, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland,«, »Norge, Sverige,«

e) I bilag II, punkt C, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland,«, »Norge, Sverige,«

f) I bilag II, punkt D, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland,«, »Norge, Sverige,«

g) I bilag II, punkt E, under sundhedscertifikat, III, d) tredje led, udgår følgende:

»i Østrig, Finland,«, »Norge, Sverige,«

22. 392 D 0265: Kommissionens beslutning 92/265/EØF af 18. maj 1992, om indførsel til Fællesskabet af levende svin, ornesæd, fersk svinekød og svinekødsprodukter fra Østrig og om ophævelse af beslutning 90/90/EØF (EFT nr. L 137 af 20.5.1993, s. 23), som er ændret ved:

- 393 D 0427: Kommissionens beslutning 93/427/EØF af 7. juli 1993 (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 52).

Beslutning 92/265/EØF ophæves.

23. 392 D 0290: Kommissionens beslutning 92/290/EØF af 14. maj 1992, om visse beskyttelsesforanstaltninger mod bovin spongiform encefalopati (BSE) i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår kvægembryoner (EFT nr. L 152 af 4.6.1992, s. 37).

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»4. Østrig, Finland, Norge og Sverige kan opretholde deres nationale lovgivning om embryoner fra tamkvæg med oprindelse i medlemsstater, hvor sygdommen forekommer ofte, i en overgangsperiode på indtil to år at regne fra datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden. Denne bestemmelse vil i overgangsperioden blive taget op til fornyet overvejelse; dette vil ske i lyset af de indvundne erfaringer og resultaterne fra den igangværende forskning.«

24. 392 D 0341: Kommissionens beslutning 92/341/EØF af 3. juni 1992, om edb-baseret søgning af de lokale Animo-enheder (EFT nr. L 188, af 8.7.1992, s. 37).

I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende efter datoen den »15. juni 1992«:

»- bortset fra Norge og Sverige, hvor datoen er den 1. september 1994, og fra Østrig og Finland, hvor datoen er den 1. juni 1995,«.

25. 392 D 0387: Kommissionens beslutning 92/387/EØF af 10. juni 1992 om sundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af tyresæd fra Norge (EFT nr. L 204 af 21.7.1992, s. 22).

Beslutning 92/387/EØF ophæves.

26. 392 D 0401: Kommissionens beslutning 92/401/EØF af 31. juli 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Norge (EFT nr. L 224 af 8.8.1992, s. 1), som er ændret ved:

- 393 D 0469: Kommissionens beslutning 93/469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af 28.8.1993, s. 58).

Beslutning 93/401/EØF ophæves.

27. 392 D 0461: Kommissionens beslutning 92/461/EØF af 2. september 1992 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Sverige (EFT nr. L 261 af 7.9.1992, s. 18), som ændret ved:

- 392 D 0518: Kommissionens beslutning 92/518/EØF af 3. november 1992 (EFT nr. L 325 af 11.11.1992, s. 23),

- 393 D 0469: Kommissionens beslutning 93/469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af 28.8.1993, s. 58).

Beslutning 92/461/EØF ophæves.

28. 392 D 0462: Kommissionens beslutning 92/462/EØF af 2. september 1992, om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Finland (EFT nr. L 261 af 7.9.1992, s. 34), som ændret ved:

- 392 D 0518: Kommissionens beslutning 92/518/EØF af 3. november 1992 (EFT nr. L 325 af 11.11.1992, s. 23),

- 393 D 0469: Kommissionens beslutning 93/469/EØF af 26. juli 1993 (EFT nr. L 218 af 28.8.1993, s. 58).

Beslutning 92/462/EØF ophæves.

29. 392 D 0471: Kommissionens beslutning 92/471/EØF af 2. september 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af koembryoner fra tredjelande (EFT nr. L 270 af 15.9.1992, s. 27).

I bilag A, del II, udgår følgende:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«

30. 392 D 0486: Kommissionens beslutning 92/486/EØF af 25. september 1992 om regler for samarbejdet mellem det fælles datacenter for edb-nettet Animo og medlemsstaterne (EFT nr. L 291 af 7.10.1992, s. 20), som er ændret ved:

- 393 D 0188: Kommissionens beslutning 93/188/EØF af 4. marts 1993 (EFT nr. L 82 af 3.4.1993, s. 20).

I Artikel 2, første led, tilføjes følgende:

»bortset fra Norges og Sveriges vedkommende, hvor ikrafttrædelsesdatoen er datoen for tiltrædelsestraktatens ikrafttræden, og den dato, hvor kontrakten udløber, er den 1. april 1996, og for Østrigs og Finlands vedkommende, hvor ikrafttrædelsesdatoen er et år efter tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og datoen, hvor kontrakten udløber, er den 1. april 1996.«

31. 392 D 0562: Kommissionens beslutning 92/562/EØF af 17. november 1992 om godkendelse af alternative varmebehandlingssystemer til forarbejdning af højrisikostoffer (EFT nr. L 359 af 9.12.1992, s. 23).

a) I bilaget i det indledende afsnit »Definitioner« tilføjes følgende definition:

»Koncentreret produktion: behandling i den flydende fase for at fjerne en væsentlig del af væskeindholdet.«

b) I bilaget tilføjes følgende kapitel:

»KAPITEL VIII

DYR SOM LEVER I VAND

KOMBINERET SYRE- OG VARMEBEHANDLING

I. Beskrivelse af systemet

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Råstoffet males og blandes med myresyre for at nedsætte dets pH. Blandingen oplagres midlertidigt i afventning af en ny behandling. Stoffet ledes derefter ind i en varmebeholder. Den hastighed, hvormed stoffet passerer gennem beholderen, kontrolleres ad mekanisk vej, således at slutproduktet efter varmebehandling har opholdt sig i systemet i tilstrækkelig lang tid og under en tilstrækkelig høj temperatur. Efter varmebehandling adskilles stoffet mekanisk i væske/fedt/grevefraktioner. Med henblik på at opnå et koncentrat af animalske proteiner pumpes væskefraktionen gennem to dampopvarmede varmevekslere med vakuumkamre, hvor vandindholdet forsvinder i form af vanddamp. Fedtegreverne gentilsættes i proteinkoncentratet inden oplagring.

II. Kritiske kontrolpunkter for de enkelte virksomheder

1. Partikelstørrelse: Partiklerne bør efter formaling være mindre end ... mm.

2. pH: Under syrebehandlingen bør pH være højst ... pH skal kontrolleres dagligt.

3. Varighed af den midlertidige oplagring: Den bør være på mindst ... timer.

4. Absolut tid: Chargen bør forarbejdes i mindst ... minutter ved den i punkt 5 nævnte minimumstemperatur.

5. Den kritiske temperatur: Denne temperatur bør være på mindst ... °C. Temperaturen bør registreres på en kontinuerlig termograf for hver charge. Produkter, der forarbejdes ved en lavere temperatur end minimumstemperaturen, bør omforarbejdes med råstof«.

32. 393 D 0013: Kommissionens beslutning 93/13/EØF af 22. december 1992 om procedurerne for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EFT nr. L 9 af 15.1.1993, s. 33).

I bilag F udgår følgende:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«.

33. 393 D 0024: Kommissionens beslutning 93/24/EØF af 11. december 1992 om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til medlemsstater eller regioner, der er fri for sygdommen (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 18), som ændret ved:

- 393 D 0341: Kommissionens beslutning 93/341/EØF af 13. maj 1993 (EFT nr. L 136 af 5.6.1993, s. 47),

- 393 D 0664: Kommissionens beslutning 93/664/EØF af 6. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 27).

I bilag II, punkt 2, litra d), tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

34. 393 D 0028: Kommissionens beslutning 93/28/EØF af 14. december 1992 om fastsættelse af et supplerende EF-tilskud til edb-nettet Animo (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 28)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

For Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs vedkommende afholdes udgifterne til den i artikel 1 nævnte aktion fuldt ud af Fællesskabet.«

35. 393 D 0052: Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT nr. L 13 af 21.1.1993, s. 14).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

Kommissionen supplerer om nødvendigt bilag I og II for Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs vedkommende. De fornødne beslutninger vedtages inden tiltrædelsestraktatens ikrafttræden.«

36. 393 D 0160: Kommissionens beslutning 93/160/EØF af 17. februar 1993 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af ornesæd (EFT nr. L 67 af 19.3.1993, s. 27).

I bilaget udgår følgende ord:

ȯstrig

Finland

Norge

Sverige«.

37. 393 D 0195: Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 1), som ændret ved:

- 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af 9.6.1993, s. 11,)

- 393 D 0509: Kommissionens beslutning 93/509/EØF af 21. september 1993 (EFT nr. L 238 af 23.9.1993, s. 44).

a) I bilag I erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A

Grønland, Island og Schweiz«

b) I bilag II erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A

Grønland, Island og Schweiz«

38. 393 D 0196: Kommissionens beslutning 93/196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 7).

a) I bilag I udgår følgende ord i fodnote 5):

»Østrig, Finland«, »Norge, Sverige«

b) I bilag II, fodnote 3), erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A: Grønland, Island og Schweiz«

39. 393 D 0197: Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 16), som ændret ved:

- 393 D 0344: Kommissionens beslutning 93/344/EØF af 17. maj 1993 (EFT nr. L 138 af 9.6.1993, s. 11),

- 393 D 0510: Kommissionens beslutning 93/510/EØF af 21. september 1993 (EFT nr. L 238 af 23.9.1993, s. 45),

- 393 D 0682: Kommissionens beslutning 93/682/EØF af 17. december 1993 (EFT nr. L 317 af 18.12.1993, s. 82).

a) I bilag I erstattes gruppe A af følgende:

»Gruppe A

Grønland, Island og Schweiz«

b) I bilag II, afsnit A, sundhedscertifikat, affattes titlen således

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr fra Grønland, Island og Schweiz«

40. 393 D 0198: Kommissionens beslutning 93/198/EØF af 17. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af tamfår og -geder fra tredjelande (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 34).

I bilaget, del 2a, udgår følgende ord:

»Østrig«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«.

41. 393 D 0199: Kommissionens beslutning 93/199/EØF af 19. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af ornesæd fra tredjelande (EFT nr. L 86 af 6.4.1993, s. 43), som ændret ved:

- 393 D 0427: Kommissionens beslutning 93/427/EØF af 7. juli 1993 (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 52),

- 393 D 0504: Kommissionens beslutning 93/504/EØF af 28. juli 1993 (EFT nr. L 236 af 21.9.1993, s. 16)

I bilag 2, del 2, udgår følgende ord:

»Østrig (Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg og Oberösterreich)«

»Finland«

»Norge«

»Sverige«

42. 393 D 0244: Kommissionens beslutning 93/244/EØF af 2. april 1993 om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til visse områder af Fællesskabet (EFT nr. L 111 af 5.5.1993, s. 21).

I bilag II, punkt 2d), tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

43. 393 D 0257: Kommissionens beslutning 93/257/EØF af 15. april 1993 om fastsættelse af referencemetoderne og fortegnelsen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer (EFT nr. L 118 af 14.5.1993, s. 75).

I bilaget tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

44. 393 D 0317: Kommissionens beslutning 93/317/EØF af 21. april 1993, om den kode, der skal anvendes for øremærker på kvæg (EFT nr. L 122 af 18.5.1993, s. 45)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende:

ȯstrig: AT

Finland: FI

Norge: NO

Sverige: SE«

45. 393 D 0321: Kommissionens beslutning af 10. maj 1993, om mindre hyppig identitetskontrol og fysisk kontrol ved midlertidig indførsel af registrerede heste fra Sverige, Norge, Finland og Schweiz (EFT nr. L 123 af 19.5.1993, s. 36)

a) I titlen udgår følgende ord:

»fra Sverige, Norge, Finland og«

b) I artikel 1, stk. 1, udgår følgende ord:

»i Sverige, Norge, Finland og«

46. 393 D 0432: Kommissionens beslutning af 13. juli 1993 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af kvæg og svin fra Østrig (EFT nr. L 200 af 10.8.1993, s. 39).

Beslutning 93/432/EØF ophæves.

47. 393 D 0451: Kommissionens beslutning 93/451/EØF af 13. juli 1993 om dyresundhedsmæssige bestemmelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fra Østrig (EFT nr. L 210 af 21.8.1993, s. 21).

Beslutning 93/451/EØF ophæves.

48. 393 D 0688: Kommissionens beslutning 93/688/EØF af 20. december 1993 om udstedelse af veterinærcertifikater for indførsel af fersk kød og kødprodukter fra Sverige (EFT nr. L 319 af 21.12.1993, s. 51).

Beslutning 93/668/EØF ophæves.

49. 393 D 0693: Kommissionens beslutning 93/693 af 14. december 1993 om opstilling af en liste over tyrestationer i visse tredjelande, som er godkendt til udførsel af tyresæd til Fællesskabet, og om ophævelse af beslutning 91/642/EØF, 91/643/EØF og 92/255/EØF (EFT nr. L 320 af 22.12.1993, s. 35).

I bilaget udgår følgende dele:

»4. DEL

SVERIGE«

»8. DEL

NORGE«

»9. DEL

ØSTRIG«

50. 394 D 0024: Kommissionens beslutning 94/24/EF af 7. januar 1994 om listen over de grænsekontrolsteder, som er foreløbigt udvalgt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, og om ophævelse af beslutning 92/430/EØF og 92/431/EØF (EFT nr. L 18 af 21.1.1994, s. 16).

I artikel 1 tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen supplerer listen over grænsekontrolsteder i bilaget med Norge og Sverige og eventuelt med Finland og Østrig. Beslutningerne vedrørende Norge og Sverige vedtages inden tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

51. 394 D 0034: Kommissionens beslutning 94/34/EF af 24. januar 1994 om iværksættelse af det edb-baserede net Animo (EFT nr. L 21 af 26.1.1994, s. 22).

a) I artikel 1 tilføjes følgende punktum:

»- For Norge og Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

b) I artikel 2 tilføjes følgende punktum:

»- For Norge og Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

c) I artikel 3 tilføjes følgende punktum:

»- For Norge og Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

d) I artikel 4 tilføjes følgende punktum:

»- For Norge og Sverige er den pågældende dato dog datoen for tiltrædelsesaktens ikrafttræden, og for Østrig og Finland ligger den et år efter tiltrædelsesaktens ikrafttræden.«

e) Følgende artikel indsættes

»Artikel 6a

Kommissionen træffer de nødvendige overgangsforanstaltninger for Østrig og Finland.«

52. 394 D 0070: Kommissionens beslutning 94/70/EF af 31. januar 1994 om den foreløbige liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EFT nr. L 36 af 8.2.1992, s. 5).

I bilaget udgår følgende linjer:

>TABELPOSITION>

53. 394 D 0085: Kommissionens beslutning 94/85/EØF af 16. februar 1994 om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød (EFT nr. L 44 af 17.2.1994, s. 31).

I bilaget udgår følgende linjer:

>TABELPOSITION>

F. DIVERSE

I. Komitéprocedurer

A. I nedennævnte retsakter træder følgende stykke i stedet for det eller de nævnte stykker i de anførte artikler:

»2. Kommissionens repræsentant forelægger i komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.«:

1. 365 R 0079: Rådets forordning (EØF) nr. 79/65 af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. 109 af 23.6.1965, s. 1859/65), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23).

Artikel 19, stk. 2.

2. 366 R 0136: Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer (EFT nr. L 172 af 30.9.1966, s. 3025), senest ændret ved:

- 393 R 3179: Rådets forordning (EF) nr. 3179/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 285 af 20.11.1993, s. 9).

Artikel 38, stk. 2.

3. 368 R 0234: Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles markedsordning for levende planter og blomsterdyrkningens produkter (EFT nr. L 55 af 2.3.1968, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3336: Rådets forordning (EØF) nr. 3336/92 af 16. november 1992 (EFT nr. L 336 af 20.11.1992, s. 1).

Artikel 14, stk. 2.

4. 368 R 0804: Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 13), senest ændret ved:

- 394 R 0230: Rådets forordning (EØF) nr. 230/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 1).

Artikel 30, stk. 2.

5. 368 R 0805: Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 24), senest ændret ved:

- 393 R 3611: Rådets forordning (EF) nr. 3611/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 7).

Artikel 27, stk. 2.

6. 370 R 0729: Rådets forordning (EØF) nr. 729/90 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EFT nr. L 94 af 28.4.1970, s. 13), senest ændret ved:

- 388 R 2048: Rådets forordning (EØF) nr. 2048/88 af 24. juni 1988 (EFT nr. L 185 af 15.7.1988, s. 1).

Artikel 13, stk. 2.

7. 370 R 1308: Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70 af 29. juni 1970 om den fælles markedsordning for hør og hamp (EFT nr. L 146 af 4.7.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1557: Rådets forordning (EØF) nr. 1557/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 26).

Artikel 12, stk. 2.

8. 371 R 1696: Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for humle (EFT nr. L 175 af 4.8.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3124: Rådets forordning (EØF) nr. 3124/92 af 26. oktober 1992 (EFT nr. L 313 af 30.10.1992, s. 1):

Artikel 20, stk. 2.

9. 371 R 2358: Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frø (EFT nr. L 246 af 5.11.1971, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3375: Kommissionens forordning (EF) nr. 3375/93 af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 9).

Artikel 11, stk. 2.

10. 372 R 1035: Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (EFT nr. L 118 af 20.5.1972, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

Artikel 33, stk. 2.

11. 375 R 2759: Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 1), senest ændret ved:

- 389 R 1249: Rådets forordning (EØF) nr. 1249/89 af 3. maj 1989 (EFT nr. L 129 af 11.5.1989, s. 12).

Artikel 24, stk. 2.

12. 375 R 2771: Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 49), senest ændret ved:

- 393 R 1574: Rådets forordning (EØF) nr. 1574/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 152 af 24.6.1993, s. 1).

Artikel 17, stk. 2.

13. 375 R 2777: Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 77), senest ændret ved:

- 393 R 1574: Rådets forordning (EØF) nr. 1574/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 152 af 24.6.1993, s. 1).

Artikel 17, stk. 2.

14. 376 R 1418: Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 af 21. juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (EFT nr. L 166 af 25.6.1976, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 1544: Rådets forordning (EØF) nr. 1544/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 5).

Artikel 27, stk. 2.

15. 378 R 1117: Rådets forordning (EØF) nr. 1117/78 af 22. maj 1978 om den fælles markedsordning for tørret foder (EFT nr. L 142 af 30.5.1978, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3496: Kommissionens forordning (EF) nr. 3496/93 af 20. december 1993 (EFT nr. L 319 af 21.12.1993, s. 17).

Artikel 12, stk. 2.

16. 378 R 1360: Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne (EFT nr. 166 af 23.6.1978, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

Artikel 16, stk. 2.

17. 379 R 0270: Rådets forordning (EØF) nr. 270/79 af 6. februar 1979 om udbygning af landbrugskonsulentvirksomheden i Italien (EFT nr. L 38 af 14.2.1972, s. 6), senest ændret ved:

- 387 R 1760: Rådets forordning (EØF) nr. 1760/87 af 15. juni 1987 (EFT nr. L 167 af 26.6.1987, s. 1).

Artikel 14, stk. 2.

18. 379 R 0357: Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne (EFT nr. L 54 af 5.3.1979, s. 124), senest ændret ved:

- 393 R 3205: Rådets forordning (EF) nr. 3205/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af 24.11.1993, s. 4).

Artikel 8, stk. 2.

19. 380 R 0458: Rådets forordning (EØF) nr. 458/80 af 18. februar 1980 om omstrukturering af vinarealer som led i kollektive foranstaltninger (EFT nr. L 57 af 29.2.1980, s. 27), senest ændret ved:

- 391 R 0596: Rådets forordning (EØF) nr. 596/91 af 4. marts 1991 (EFT nr. L 67 af 14.3.1991, s. 16).

Artikel 12, stk. 2.

20. 381 R 1785: Rådets forordning (EØF) nr. 1785/91 af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for sukker (EFT nr. L 177 af 1.7.1981, s. 4), senest ændret ved:

- 394 R 0133: Rådets forordning (EF) nr. 133/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 22 af 27.1.1994, s. 7).

Artikel 41, stk. 2.

21. 386 R 0426: Rådets forordning (EØF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager (EFT nr. L 49 af 27.2.1986, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 1569: Rådets forordning (EØF) nr. 1569/92 af 16. juni 1992 (EFT nr. L 166 af 20.6.1992, s. 5).

Artikel 22, stk. 2.

22. 388 R 0571: Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1988 til 1997 (EFT nr. L 56 af 2.3.1988, s. 1), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 15, stk. 2.

23. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr. 3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 3).

Artikel 14, stk. 2.

24. 389 R 3013: Rådets forordning (EF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød (EFT nr. L 289 af 7.10.1989, s. 1), senest ændret ved:

- 394 R 0233: Rådets forordning (EF) nr. 233/94 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 9).

Artikel 30, stk. 2.

25. 390 R 0837: Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne (EFT nr. L 88 af 3.4.1990, s. 1), ændret ved:

- 390 R 3570: Rådets forordning (EØF) nr. 3570/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 8).

Artikel 11, stk. 2.

26. 391 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af 14.6.1991, s. 1), ændret ved:

- 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr. 3279/92 af 9. december 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 1).

Artikel 13, stk. 2.

27. 392 R 1766: Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 21), som ændret ved:

- 393 R 2193: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2193/93 af 28. juli 1993 (EFT nr. L 196 af 5.8.1993, s. 22).

Artikel 23, stk. 2.

28. 393 R 0959: Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af 5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende andre afgrøder end korn (EFT nr. L 98 af 24.4.1993, s. 1).

Artikel 12, stk. 2.

29. 370 L 0373: Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om indførelse af fællesskabsprøveudtagningsmåder og -analysemetoder for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer (EFT nr. L 170 af 3.8.1970, s. 2), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 3, stk. 2.

30. 372 L 0280: Rådets direktiv 72/280/EØF af 31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, medlemsstaterne skal foretage med hensyn til mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 7, stk. 2.

31. 376 L 0625: Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer (EFT nr. L 218 af 11.8.1976, s. 10), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Artikel 9, stk. 2.

32. 377 L 0099: Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 85), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 20, stk. 2.

33. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 13, stk. 2.

34. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli 1985 om supplering af direktiv 81/602/EØF om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk virkning (EFT nr. L 191 af 23.7.1985, s. 46), senest ændret ved:

- 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EØF af 7. marts 1988 (EFT nr. L 70 af 16.3.1988, s. 16).

Artikel 10, stk. 2.

35. 388 L 0146: Rådets direktiv 88/146/EØF af 7. marts 1988 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal virkning inden for husdyravl (EFT nr. L 70 af 16.3.1988, s. 16).

Artikel 8, stk. 2.

36. 393 L 0023: Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 3).

Artikel 17, stk. 2.

37. 393 L 0024: Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 5).

Artikel 17, stk. 2.

38. 393 L 0025: Rådets direktiv 93/25/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 10).

Artikel 20, stk. 2.

39. 374 R 1728: Rådets forordning (EØF) nr. 1728/74 af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen (EFT nr. L 182 af 5.7.1974, s. 1), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

40. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr. L 121 af 29.7.1964, s. 1977), senest ændret ved:

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32).

Artikel 12, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

41. 366 L 0400: Rådets direktiv 66/400/EØF af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2290), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 21, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

42. 366 L 0401: Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2298), senest ændret ved:

- 392 L 0019: Kommissionens direktiv 92/19/EØF af 23. marts 1992 (EFT nr. L 104 af 22.4.1992, s. 61).

Artikel 21, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

43. 366 L 0402: Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2309), senest ændret ved:

- 393 L 0002: Kommissionens direktiv 93/2/EØF af 28. januar 1993 (EFT nr. L 54 af 5.3.1993, s. 20).

Artikel 21, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

44. 366 L 0403: Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2320), senest ændret ved:

- 393 L 0108: Kommissionens direktiv 93/108/EF af 3. december 1993 (EFT nr. L 319 af 21.12.1993, s. 39).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

45. 366 L 0404: Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale (EFT nr. L 125 af 11.7.1966, s. 2326), senest ændret ved:

- 391 D 0044: Kommissionens beslutning 91/44/EØF af 16. januar 1991 (EFT nr. L 24 af 29.1.1991, s. 32).

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

46. 368 L 0193: Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT nr. L 93 af 17.4.1968, s. 15), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

47. 369 L 0208: Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT nr. L 169 af 10.7.1969, s. 3), senest ændret ved:

- 392 L 0107: Kommissionens direktiv 92/107/EØF af 11. december 1992 (EFT nr. L 16 af 25.1.1993, s. 1).

Artikel 20, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

48. 370 L 0457: Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 23, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

49. 370 L 0458: Rådets direktiv 70/458/EØF af 29. september 1970 om handel med grøntsagsfrø (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 7), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 40, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

50. 370 L 0524: Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EØF af 14. december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993, s. 24).

Artikel 23, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

51. 371 L 0161: Rådets direktiv 71/161/EØF af 30. marts 1971 om normerne for den ydre beskaffenhed af forstligt formeringsmateriale, som forhandles inden for Fællesskabet (EFT nr. L 87 af 17.4.1971, s. 14), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

52. 372 L 0461: Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 24), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

53. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 28), senest ændret ved:

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13).

Artikel 29, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

54. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

55. 376 L 0895: Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (EFT nr. L 340 af 9.12.1976, s. 26), senest ændret ved:

- 393 L 0058: Rådets direktiv 93/58/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 6).

Artikel 7, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

56. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest ændret ved:

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 19).

a) artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3;

b) artikel 16a, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

57. 377 L 0096: Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 67), senest ændret ved:

- 389 L 0321: Kommissionens direktiv 89/321/EØF af 27. april 1989 (EFT nr. L 133 af 17.5.1989, s. 33).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

58. 377 L 0101: Rådets direktiv 77/101/EØF af 23. november 1976 om handel med ublandede foderstoffer (EFT nr. L 32 af 3.2.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

59. 377 L 0391: Rådets direktiv 77/391/EØF af 17. maj 1977 om indførelse af en fællesskabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose, tuberkulose og leukose hos kvæg (EFT nr. L 145 af 13.6.1977, s. 44), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 11, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

60. 377 L 0504: Rådets direktiv 77/504/EØF af 25. juli 1977 om racerent avlskvæg (EFT nr. L 206 af 12.8.1977, s. 8), senest ændret ved:

- 391 L 0174: Rådets direktiv 91/174/EØF af 25. marts 1991 (EFT nr. L 85 af 5.4.1991, s. 37).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

61. 379 L 0117: Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 36), senest ændret ved:

- 391 L 0188: Kommissionens direktiv 91/188/EØF af 19. marts 1991 (EFT nr. L 92 af 13.4.1991, s. 42).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

62. 379 L 0373: Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (EFT nr. L 86 af 6.4.1979, s. 30), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

63. 380 L 0215: Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 4), senest ændret ved:

- 391 L 0687: Rådets direktiv 91/687/EØF af 11. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 16).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

64. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af 14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

Artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

65. 380 L 1095: Rådets direktiv 80/1095/EØF af 11. november 1980 om bekæmpelse af klassisk svinepest på Fællesskabets område og om vedvarende beskyttelse mod sygdommen (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 1), senest ændret ved:

- 391 D 0686: Rådets beslutning 91/686/EØF af 11. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 15).

Artikel 9, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

66. 382 L 0894: Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 58), senest ændret ved:

- 392 D 0450: Kommissionens beslutning 92/450/EØF af 30. juli 1992 (EFT nr. L 248 af 28.8.1992, s. 77).

Artikel 6, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

67. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af 26.11.1985, s. 11), senest ændret ved:

- 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992, s. 54)

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

68. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 37), senest ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 12, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

69. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 43), som ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 12, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

70. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EØF af 16. september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for restkoncentrationer (EFT nr. L 275 af 26.9.1986, s. 36), senest ændret ved:

- 389 D 0187: Rådets beslutning 89/187/EØF af 6. marts 1989 (EFT nr. L 66 af 10.3.1989, s. 37).

Artikel 15, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

71. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT nr. L 194 af 22.7.1988, s. 10), senest ændret ved:

- 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EØF af 30. juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 28).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

72. 388 L 0661: Rådets direktiv 88/661/EØF af 19. december 1988 om zootekniske normer for avlssvin (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 36):

Artikel 11, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

73. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 62).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

74. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 363 af 27.12.1990, s. 51), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4.

75. 392 L 0117: Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 38):

Artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

76. 392 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 69):

Artikel 26, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

77. 380 D 1096: Rådets beslutning 80/1096/EØF af 11. november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på udryddelse af klassisk svinepest (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 5), senest ændret ved:

- 391 D 0686: Rådets beslutning 91/686/EØF af 11. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 15).

Artikel 6, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

78. 380 D 1097: Rådets beslutning 80/1097/EØF af 11. november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på udryddelse af afrikansk svinepest på Sardinien (EFT nr. L 325 af 1.12.1980, s. 8), senest ændret ved:

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

79. 392 D 0438: Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (EFT nr. L 243 af 25.8.1992, s. 27).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

B. I nedennævnte retsakter træder følgende stykke i stedet for det eller de nævnte stykker i de anførte artikler:

»2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til den foranstaltning, der skal træffes. Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden to dage. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.«:

1. 382 L 0471: Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 8), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 14, stk. 2.

2. 385 L 0358: Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli 1985 om supplering af direktiv 81/602/EØF om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk virkning (EFT nr. L 191 af 23.7.1985, s. 46), senest ændret ved:

- 389 D 0358: Kommissionens beslutning 89/358/EØF af 23. maj 1989 (EFT nr. L 151 af 3.6.1989, s. 39).

Artikel 11, stk. 2.

3. 364 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT nr. L 121 af 29.7.1964, s. 1977), senest ændret ved:

- 392 L 0102: Rådets direktiv 92/102/EØF af 27. november 1992 (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 32).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver til stk. 3.

4. 370 L 0524: Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1), senest ændret ved:

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EF af 14. december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993, s. 24).

Artikel 24, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

5. 372 L 0462: Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (EFT nr. L 302 af 31.12.1972, s. 28), senest ændret ved:

- 392 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af 15. juni 1992 (EFT nr. L 173 af 27.6.1992, s. 13).

Artikel 30, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

6. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Artikel 10, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

7. 376 L 0895: Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (EFT nr. L 340 af 9.12.1976, s. 26), senest ændret ved:

- 393 L 0058: Rådets direktiv 93/58/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 6).

Artikel 8, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

8. 377 L 0093: Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter eller planteprodukter (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 20), senest ændret ved:

- 393 L 0110: Kommissionens direktiv 93/110/EØF af 9. december 1993 (EFT nr. L 303 af 10.12.1993, s. 19).

Artikel 17, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

9. 380 L 0217: Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EFT nr. L 47 af 21.2.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 393 D 0384: Rådets beslutning 93/384/EØF af 14. juni 1993 (EFT nr. L 166 af 8.7.1993, s. 34).

Artikel 16a, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

10. 385 L 0511: Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge (EFT nr. L 315 af 26.11.1985, s. 11), senest ændret ved:

- 392 L 0380: Kommissionens direktiv 92/380/EØF af 2. juli 1992 (EFT nr. L 198 af 17.7.1992, s. 54).

Artikel 16, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

11. 386 L 0362: Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 37), senest ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

12. 386 L 0363: Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT nr. L 221 af 7.8.1986, s. 43), som ændret ved:

- 393 L 0057: Rådets direktiv 93/57/EØF af 29. juni 1993 (EFT nr. L 211 af 23.8.1993, s. 1).

Artikel 13, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

13. 386 L 0469: Rådets direktiv 86/469/EØF af 16. september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for restkoncentrationer (EFT nr. L 275 af 26.9.1986, s. 36), senest ændret ved:

- 389 D 0187: Rådets beslutning 89/187/EØF af 6. marts 1989 (EFT nr. L 66 af 10.3.1989, s. 37).

Artikel 14, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

14. 388 L 0407: Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT nr. L 194 af 22.7.1988, s. 10), senest ændret ved:

- 393 L 0060: Rådets direktiv 93/60/EØF af 30. juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 28).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

15. 390 L 0429: Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT nr. L 224 af 18.8.1990, s. 62).

Artikel 19, stk. 2 og 3; stk. 4 bliver stk. 3.

16. 390 L 0667: Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 363 af 27.12.1990, s. 51), senest ændret ved:

- 392 L 0118: Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 (EFT nr. L 62 af 15.3.1993, s. 49).

Artikel 18, stk. 2 og 3; stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4.

VI. TRANSPORT

A. LANDTRANSPORT

1. 370 R 1108: Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 om indførelse af bogføring af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad landevej og sejlbare vandveje (EFT nr. L 130 af 15.6.1970, s. 4), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 370 R 2598: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2598/70 af 18. december 1970 (EFT nr. L 278 af 23.12.1970, s. 1),

- 371 R 0281: Kommissionens forordning (EØF) nr. 281/71 af 9. februar 1971 (EFT nr. L 33 af 10.2.1971, s. 11),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 379 R 1384: Rådets forordning (EØF) nr. 1384/79 af 25. juni 1979 (EFT nr. L 167 af 5.7.1979, s. 1),

- 381 R 3021: Rådets forordning (EØF) nr. 3021/81 af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 302 af 23.10.1981, s. 8),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om ændring af visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrørende transport ad vej, med jernbane og ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Bilag II ændres således:

a) I litra »A.1. JERNBANER - hovednet« indsættes:

»Republikken Østrig

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)«

»Kongeriget Norge

- Norges Statsbaner (NSB)«

»Republikken Finland

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)«

»Kongeriget Sverige

- Statens järnvägar (SJ)«;

b) I litra »A.2. JERNBANER - net, der er åbne for offentlig trafik og forbundet med hovednettet (bortset fra bynet)« indsættes:

»Kongeriget Norge

- Norges Statsbaner (NSB)«

»Republikken Finland

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)«

»Kongeriget Sverige

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)«;

c) I litra »B. LANDEVEJE« indsættes:

»Republikken Østrig

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen«

»Kongeriget Norge

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger«

»Republikken Finland

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlägda vägar«

»Kongeriget Sverige

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar«.

2. 371 R 0281: Kommissionens forordning (EØF) nr. 281/71 af 9. februar 1971 vedrørende fastlæggelse af den i artikel 3, litra e), i Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 nævnte fortegnelse over sejlbare vandveje med maritim karakter (EFT nr. L 33 af 10.2.1971, s. 11), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende tilføjes i bilaget:

»Finland

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Sverige

- Trollhätte kanal og Göta älv

- Vänern

- Södertälje kanal

- Mälaren«.

3. 385 R 3821: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparater inden for vejtransport (EFT nr. L 370 af 31.12.1985, s. 8), som ændret ved:

- 390 R 3314: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3314/90 af 16. november 1990 (EFT nr. L 318 af 17.11.1990, s. 20),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12),

- 392 R 3688: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3688/92 af 21. december 1992 (EFT nr. L 374 af 22.12.1992, s. 12).

Følgende indsættes i bilag II i kolonnen i punkt 1, første led:

»Østrig 12«

»Finland 17«

»Norge 16«

»Sverige 5«.

4. 391 L 0439: Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (EFT nr. L 237 af 24.8.1991, s. 1), som berigtiget ved EFT nr. L 310 af 12.11.1991, s. 16.

a) Bilag I, punkt 2, tredje led, affattes således:

»- den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke er følgende:

>TABELPOSITION>

«

b) Bilag I, punkt 3, andet afsnit, affattes således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de tolv nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«.

5. 392 L 0106: Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret transport mellem medlemsstaterne (EFT nr. L 368 af 17.12.1992, s. 38).

Følgende indsættes i artikel 6, stk. 3:

»- Østrig:

Straßenverkehrsbeitrag;«

»- Finland:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;«

»- Norge:

vektårsavgift;«

»- Sverige:

fordonsskatt;«

6. 392 R 0881: Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (EFT nr. L 95 af 9.4.1992, s. 1).

Følgende indsættes i bilag I (blåt kort), fodnote 1):

»(A) Østrig« fra 1. januar 1997, »(FIN) Finland«, »(N) Norge«, »(S) Sverige«.

7. 392 R 1839: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1839/92 af 1. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 684/92 for så vidt angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring ad landevej (EFT nr. L 187 af 7.7.1992, s. 5), ændret ved

- 393 R 2944: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2944/93 af 25. oktober 1993 (EFT nr. L 266 af 27.10.1993, s. 2).

Følgende indsættes i bilag Ia, fodnote 1), bilag IV, første fodnote 1), og bilag V, fodnote 1):

»(A) Østrig«, »(FIN) Finland«, »(N) Norge«, »(S) Sverige«.

8. 392 R 2454: Rådets forordning (EØF) nr. 2454/92 af 23. juli 1992 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad landevej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (EFT nr. L 251 af 29.8.1992, s. 1).

Følgende indsættes i fodnote 1) til henholdsvis bilag I, bilag II og bilag III:

»(A) Østrig«, »(N) Norge«, »(FIN) Finland«, »(S) Sverige«.

9. 393 L 0089: Rådets direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 om opkrævning i medlemsstaterne af afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT nr. L 279 af 12.11.1993, s. 32).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende:

ȯstrig

Kraftfahrzeugsteuer«

»Finland

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt«

»Norge

vektårsavgift«

»Sverige

fordonsskatt«

B. TRANSPORT MED JERNBANE

1. 369 R 1192: Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EFT nr. L 156 af 28.6.1969, s. 8), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 3:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Norges Statsbaner (NSB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

2. 377 R 2830: Rådets forordning (EØF) nr. 2830/77 af 12. december 1977 om foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre jernbanevirksomhedernes bogføring og årsregnskaber sammenlignelige (EFT nr. L 334 af 24.12.1977, s. 13), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 2:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Norges Statsbaner (NSB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

3. 378 R 2183: Rådets forordning (EØF) nr. 2183/78 af 19. september 1978 om fastsættelse af ensartede principper for jernbanevirksomhedernes omkostningsberegning (EFT nr. L 258 af 21.9.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 2:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Norges Statsbaner (NSB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

4. 382 D 0529: Rådets beslutning 82/529/EØF af 19. juli 1982 om prisdannelsen for international godstransport med jernbane (EFT nr. L 234 af 9.8.1982, s. 5), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende indsættes i artikel 1:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Norges Statsbaner (NSB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

5. 383 D 0418: Rådets beslutning 83/418/EØF af 25. juli 1983 om jernbanernes kommercielle selvstændighed i driften af deres internationale person- og rejsegodsbefordring (EFT nr. L 237 af 26.8.1983, s. 32), som ændret ved

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongerigets Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23);

- 390 R 3572: Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 12).

Følgende føjes til artikel 1:

»- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB);«

»- Norges Statsbaner (NSB);«

»- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR);«

»- Statens järnvägar (SJ).«.

C. TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

1. 377 D 0527: Kommissionens beslutning 77/527/EØF af 29. juli 1977 om udfærdigelse af fortegnelsen over indre vandveje af maritim karakter i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 76/135/EØF (EFT nr. L 209 af 17.8.1977, s. 29), som ændret ved:

- 378 L 1016: Rådets direktiv 78/1016/EØF af 23. november 1978 (EFT L 349 af 13.12.1978, s. 31).

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23).

På den i bilaget indeholdte liste tilføjes følgende:

»FINLAND

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

- Trollhätte kanal og Göta älv

- Vänern

- Mälaren

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen«.

2. 382 L 0714: Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EFT L 301 af 28.10.1982, s. 1). Bilag I ændres som følger:

a) Under KAPITEL I, Zone 2, tilføjes følgende:

»Kongeriget Sverige

Trollhätte kanal og Göta älv.

Vänern.

Södertälje kanal

Mälaren.

Falsterbo kanal.

Sotenkanalen.«;

b) Under KAPITEL II, Zone 3, tilføjes følgende:

»Republikken Østrig

Donau fra den tysk-østrigske grænse til den østrigsk-slovakiske grænse,

Kongeriget Sverige

Göta kanal

Vättern.«;

c) under KAPITEL III, Zone 4, tilføjes følgende:

»Kongeriget Sverige

Alle andre floder, kanaler og søer, der ikke er opført under zone 1, 2 og 3.«

3. 391 L 0672: Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT nr. L 373 af 31.12.1991, s. 29).

a) Bilag I ændres som følger:

i) Under GRUPPE A tilføjes følgende:

»Republikken Finland:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Kongeriget Sverige:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.«

ii) under GRUPPE B tilføjes følgende:

»Republikken Østrig

- Kapitänspatent A,

- Schiffsführerpatent A.

Republikken Finland

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Kongeriget Sverige:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.«;

b) i bilag II indsættes følgende:

»Republikken Finland

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.«

»Kongeriget Sverige

Trollhätte kanal og Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen«.

D. LUFTTRANSPORT

1. 392 R 2408: Rådets forordning (EØF) Nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet (EFT Nr. L 240 af 24.8.1992, s. 8).

a) I BILAG I, Fortegnelse over kategori 1-lufthavne, indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

b) i BILAG II, Liste over lufthavnssystemer, indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

2. 393 L 0065: Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic-management equipment and systems) (EFT nr. L 187 af 29.7.1993, s. 52).

I BILAG II indsættes følgende:

ȯstrig

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien«

»Finland

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Erhvervelser til små lufthavne og aerodromer kan foretages af lokale myndigheder eller af ejerne.«

»Norge

Luftfartsverket

P.O.Box 8124 Dep.

N-0032 Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O.Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131 Oslo

Erhvervelser til små lufthavne og aerodromer kan foretages af lokale myndigheder eller af ejerne.«

»Sverige

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping«.

VII. UDVIKLING

391 D 0482: Rådets afgørelse 91/482/EØF af 25. juli 1991 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. L 263 af 19.9.1991, s. 1).

a) I bilag II, artikel 13, stk. 3, tilføjes følgende:

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »UTSTEDT I ETTERHÅND«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«

b) I bilag II, artikel 14, tilføjes følgende:

»KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«

c) I bilag III, artikel 3, tilføjes følgende:

»KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«, »DUPLIKAT«.

VIII. MILJØ

A. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF VANDOMRÅDER

1. 376 L 0160: Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (EFT nr. L 31 af 5.2.1976, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »64«.

2. 377 D 0795: Rådets beslutning 77/795/EØF af 12. december 1977 om indførelse af en fælles procedure for udveksling af oplysninger vedrørende kvaliteten af fersk overfladevand i Fællesskabet (EFT nr. L 334 af 24.12.1977), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 381 D 0856: Rådets beslutning 81/856/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 17),

- 384 D 0422: Rådets beslutning 84/422/EØF af 24. juli 1984 (EFT nr. L 237 af 5.9.1984, s. 15),

- 386 D 0574: Rådets beslutning 86/574/EØF af 24. november 1986 (EFT nr. L 335 af 28.11.1986, s. 44).

a) I artikel 8, stk. 2, ændres »54« til »64«.

b) I bilag I »FORTEGNELSE OVER PRØVEUDTAGNINGS- ELLER MÅLESTATIONER, SOM DELTAGER I UDVEKSLINGEN AF OPLYSNINGER« tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«.

3. 378 L 0659: Rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri (EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »64«.

4. 379 L 0869: Rådets direktiv 79/869/EØF af 9. oktober 1979 om målemetoder og hyppighed for prøveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (EFT nr. L 271 af 29.10.1979, s. 44), som ændret ved:

- 381 L 0855: Rådets direktiv 81/855/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 16),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »64«.

5. 380 L 0778: Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 11), som ændret ved:

- 381 L 0858: Rådets direktiv 81/858/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 19),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48)

I artikel 15, stk. 2, ændres »54« til »64«.

6. 382 L 0883: Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »64«.

B. KONTROL MED ATMOSFÆRISK FORURENING

1. 380 L 0779: Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. juli 1980 om grænseværdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svævestøv (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 30), som ændret ved:

- 381 L 0857: Rådets direktiv 81/857/EØF af 19. oktober 1981 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 18),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 389 L 0427: Rådets direktiv 89/427/EØF af 21. juni 1989 (EFT nr. L 201 af 14.7.1989, s. 53),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »64«.

2. 382 L 0884: Rådets direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 15), som ændret ved:

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 11, stk. 2, ændres »54« til »64«.

3. 385 L 0203: Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid (EFT nr. L 87 af 27.3.1985, s. 1), som ændret ved:

- 385 L 0580: Rådets direktiv 85/580/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 36),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 14, stk. 2, ændres »54« til »64«.

4. 385 L 0210: Rådets direktiv 85/210/EØF af 20. marts 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om blyindholdet i benzin (EFT nr. L 96 af 3.4.1985, s. 25), som ændret ved:

- 385 L 0581: Rådets direktiv 85/581/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 37),

- 387 L 0416: Rådets direktiv 87/416/EØF af 21. juli 1987 (EFT nr. L 225 af 13.8.1987, s. 33),

I artikel 12, stk. 2, ændres »54« til »64«.

5. 387 L 0217: Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest (EFT nr. L 85 af 28.3.1987, s. 40), som ændret ved:

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 12, stk. 2, ændres »54« til »64«.

6. 388 L 0609: Rådets direktiv 88/609/EØF af 24. november 1988 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (EFT nr. L 336 af 7.12.1988, s. 1), som ændret ved:

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59).

a) I bilag I »LOFT FOR OG MÅLVÆRDIER FOR REDUKTION AF SO2-EMISSIONER FRA BESTÅENDE ANLÆG« indsættes følgende i skemaet:

»

>TABELPOSITION>

«.

b) I bilag II »LOFT FOR OG MÅLVÆRDIER FOR REDUKTION AF NOx-EMISSIONEN FRA BESTÅENDE ANLÆG« indsættes følgende i skemaet:

»

>TABELPOSITION>

«.

C. FOREBYGGELSE AF LYDGENER

379 L 0113: Rådets direktiv 79/113/EØF af 19. december 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bestemmelse af støjemissionen fra entreprenørmateriel (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 1051: Rådets direktiv 81/1051/EØF af 7. december 1981 (EFT nr. L 376 af 30.12.1981, s. 49),

- 385 L 0405: Kommissionens direktiv 85/405/EØF af 11. juli 1985 (EFT nr. L 233 af 30.8.1985, s. 9),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 5, stk. 2, ændres »54« til »64«.

D. KEMISKE STOFFER, INDUSTRIELLE RISICI OG BIOTEKNOLOGI

1. 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT nr. L 196 af 16.8.1967, s. 1), som senest ændret ved:

- 391 L 0101: Kommissionens direktiv 91/101/EØF af 11. november 1993 (EFT nr. L 13 af 15.1.1994, s. 1).

a) I artikel 21, stk. 2, ændres »54« til »64«.

2. 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF af 28. juni 1978 om nedsættelse af et rådgivende videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske forbindelsers toksicitet og økotoksicitet (EFT nr. L 198 af 22.7.1978, s. 17), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 380 D 1084: Kommissionens afgørelse 80/1084/EØF (EFT nr. L 316 af 25.11.1980, s. 21),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 388 D 0241: Kommissionens afgørelse 88/241/EØF (EFT nr. L 105 af 26.4.1980, s. 29).

I artikel 3 ændres »24« til »32« og »12« ændres til »16«.

3. 382 L 0501: Rådets direktiv 82/501/EØF af 24. juni 1982 om risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter (EFT nr. L 230 af 5.8.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 387 L 0216: Rådets direktiv 87/216/EØF af 19. marts 1987 (EFT nr. L 85 af 28.3.1987, s. 36),

- 388 L 0610: Rådets direktiv 88/610/EØF af 24. november 1988 (EFT nr. L 336 af 7.12.1988, s. 14),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 16, stk. 2, ændres »54« til »64«.

4. 391 D 0596: Rådets beslutning 91/596/EØF af 4. november 1991 om modellen til resumé af anmeldelser som omhandlet i artikel 9 i direktiv 90/220/EØF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (EFT nr. L 322 af 23.11.1991, s. 1).

I bilaget tilføjes følgende under »Oplysninger i forbindelse med bilag II til direktiv 90/220/EØF«, del A, punkt 3, litra b), nr. i):

»Nordligt [ ] Arktisk [ ]«.

E. BEVARELSE AF FAUNA OG FLORA

1. 379 L 0409: Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT nr. L 103 af 25.4.1979, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 0854: Rådets direktiv 81/854/EØF af 19. oktober 1991 (EFT nr. L 319 af 7.11.1981, s. 3),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 L 4411: Kommissionens direktiv 85/411/EØF af 25. juli 1985 (EFT nr. L 233 af 30.8.1985, s. 33),

- 386 L 0122: Rådets direktiv 86/122/EØF af 8. april 1986 (EFT nr. L 100 af 16.4.1986, s. 22),

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59),

- 391 L 0244: Rådets direktiv 91/244/EØF (EFT nr. L 115 af 8.5.1991, s. 41)

a) BILAG I ændres således:

i) I skemaet indsættes følgende nye numre:

»40.a Mergus albellus«

»71.a Falco rusticolus«

»101.a Calidris minuta« (under drøftelse)

»103.a Limosa lapponica«

»105.a Xenus cinereus«

»127.a Surnia ulula«

»128.a Strix nebulosa«

»128.b Strix uralensis«

»148.a Anthus cervinus« (under drøftelse)

»175.a Emberiza pusillus« (under drøftelse)

ii) Følgende kolonner tilføjes over for de anførte numre:

»

>TABELPOSITION>

«.

b) I bilag II/1 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre:

»

>TABELPOSITION>

«.

c) Bilag II/2 ændres således:

i) I skemaet indsættes følgende nye numre:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) Folgende kolonner tilføjes over for de anførte numre:

>TABELPOSITION>

d) Følgende tilføjes i skemaerne i slutningen af bilag II/2 (art nr. 25-72):

»Österreich«

»Sverige«

»Suomi/Finland«

»Norge«

- følgende tilføjes:

»+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittusen lajien metsästyksen.

+= Medlemsstater som i henhold til artikel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene.

+= Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna arterna.«

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Österreich«, for så vidt angår følgende arter:

25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Sverige«, for så vidt angår følgende arter:

27. Anser albifrons

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Suomi«, for så vidt angår følgende arter:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Norge«, for så vidt angår følgende arter:

26. Anser brachyrhyncus

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

47. Pluvialis apricaria

50. Calidris canutus

51. Philomachus pugnax

54. Numenius phaeopus

55. Numenius arquata

58. Tringa nebularia

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

64. Columba oenas

69. Turdus pilaris

71. Turdus iliacus

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Sverige«, for så vidt angår ovennævnte arter under nr. 38a og 73-77.

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Suomi«, for så vidt angår følgende arter:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone

- I skemaerne i slutningen af bilag II/2a tilføjes »+« under »Norge«, for så vidt angår følgende arter:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garrulus glandarius

74. Pica pica

77. Corvus corone.

e) I bilag III/1 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre:

>TABELPOSITION>

I bilag III/1, 2, tilføjes »lagopus« efter »Lagopus lagopus« (nr. 2 affattes således: »Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus«)

f) I bilag III/2 tilføjes følgende kolonner over for de anførte numre:

>TABELPOSITION>

e) I bilag IVa), første led, tilføjes efter snarer: »(med undtagelse af Finland, Norge og Sverige for så vidt angår fangst af Lagopus lagopus lagopus og Lagopus mutus nord for 58 ° nordlig bredde)«.

2. 381 R 0348: Rådets forordning (EØF) nr. 348/81 af 20. januar 1981 om en fælles ordning for indførsel af hvalprodukter (EFT nr. L 39 af 12.2.1981, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 2, stk. 2, erstattes »54« med »64«.

3. 382 R 3626: Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (EFT nr. L 384 af 31.12.1982, s. 1), som senest ændret ved:

- 392 R 1970: Rådets forordning (EØF) nr. 1970/92 (EFT nr. L 201 af 20.7.1992, s. 1).

a) Følgende føjes til artikel 13, stk. 3:

- »Utrotningshotade arter«

- »Uhanalaisia lajeja/Hotade arter«

- »Truede arter«

b) I artikel 21, stk. 2, erstattes »54« med »64«.

4. 392 L 0043: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT nr. L 206 af 22.7.1992, s. 7).

a) I artikel 1, litra c), nr. iii), erstattes »fem« med »seks« og »nordligt område« tilføjes efter »atlantisk område«.

b) I bilag I:

1) tilføjes et nyt punktum under fortolkning, »Kode«: »De nordlige og pannoniske levesteder er identificerede ved hjælp af CORINE-habitatkoden af 1993«.

2) under Levesteder i kystegne og halofytisk (saltpåvirket) vegetation, under overskriften »Indenlandske salt- og gipsstepper«, efter punkt 15.19 tilføjes et nyt punkt »15.1.A, *Pannoniske saltstepper og saltmarskområder«.

3) under Kyst- og indlandsklitter, under overskriften »Indlandsklitter, som er gamle og kalkfattige«, efter punkt 64.1x35.2 tilføjes et nyt punkt »64.71, *Pannoniske indlandsklitter«.

4) under Naturlige og delvis naturlige græsbevoksninger, under overskriften »Delvis naturlige, tørre græsbevoksninger samt facies med græsvækst« før punkt 34.32-34.34 tilføjet et nyt punkt »34.31, *Subkontinentale steppeagtige græsarealer«.

og efter punkt 34.5 tilføjes to nye punkter »34.91, *Pannoniske stepper« og »34.A1, *Pannoniske sandstepper«.

5) under Højmoser, efter punkt 54.3 tilføjes en ny overskrift »Aapa moser« og under denne nye overskrift to punkter »54.8, *Aapa moser« og »54.9, *Palsa moser«.

6) under Skove, før overskriften »Skove i Europas tempererede zone« tilføjes en ny overskrift »Nordlige skove« og under denne nye overskrift et punkt »42.C, *Vestlig tajga«.

7) under Skove, under overskriften »Skove i Europas tempererede zone«, efter punkt 41.26 tilføjes et nyt punkt »41.2B, *Pannoniske ege-avnbøgskove«.

og efter punkt 41.53 tilføjes to nye punkter »41.7374, *Pannoniske hvidegskove« og »41.7A, *Euro-sibiriske steppeegeskove«.

c) i bilag II

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, overskrift Rodentia, tilføjes

under Sciuridae »*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)«

under Castoridae, efter Castor fiber: »(undtagen de finske og svenske populationer).«

2) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, overskrift Carnivora, tilføjes

under Canidae: »*Alopex lagopus« og efter *Canis lupus, til teksten i () »undtagen de finske populationer«,

under Ursidae, efter *Ursus arctos: »(undtagen de finske og svenske populationer)«

under Mustelidae: »*Gulo gulo«

under Felidae, efter Lynx lynx: »(undtagen de finske populationer)«

under Phocidae, *Monachus monachus, nyt punkt »*Phoca hispida saimensis«

3) under a) Dyr, Hvirveldyr, Fisk, tilføjes:

- > overskrift Petromyzoniformes, under Petromyzonidae, efter Lampetra Fluviatalis(v), efter Lampetra planeri(o): »(undtagen de finske og svenske populationer)« og efter Petromyzon marinus(o) »undtagen de svenske populationer«.

- overskrift Salmoniformes, under Salmonidae, efter Salmo salar »(undtagen de finske populationer)«.

- overskrift Cypriniformes, under Cyprinidae, efter Aspins aspins(o) »(undtagen de finske populationer)«

og under Cobitidae, efter Cobitis taenia(o) »(undtagen de finske populationer)«

- overskrift Scorpaeniformes, under Cottidae, efter Cottus gobio(o) »(undtagen de finske populationer)«.

4) under a) Dyr, Hvirvelløse dyr, tilføjes:

- overskrift Leddyr, under Insecta, under Coleoptera, efter Buprestis splendens, et nyt punkt: »*Carabis menetresi pacholei«

- overskrift Bløddyr, under Gastropoda, efter Geomitra moniziana, et nyt punkt: »*Helicopsis striata austriaca«.

5) under b) Planter, tilføjes:

- overskrift Compositae, efter Artemisia granatensis Boiss, to nye punkter: »*Artemisia laciniata Willd.« og »*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.«

- overskrift Gramineae, efter *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, et nyt punkt: »*Stipa styriaca Martinovsky«

d) I bilag IV

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, Pattedyr, tilføjes:

- overskrift Rodentia,

under Sciuridae, efter Citellus citellus »Pteromys volans (Sciuopterus russicus)«

under Castoridae, efter Castor fiber: »(undtagen de finske og svenske populationer)«;

og under Microtidae, efter Microtus oeconomus arenicola, et nyt punkt: »Microtus oeconomus mehelyi«;

- overskrift Carnivora,

under Canidae, »Alopex lagopus«

under Phocidae, efter Monachus monachus »Phoca hispida saimensis«

under Canidae, efter Canis lupus: »(undtagen de finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848/90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning)«

- overskrift Sauria, under Lacertidae, efter Lacerta viridis, et nyt punkt: »Lacerta vivipara pannonica«

- overskrift Salmoniformes, under Coregonidae, efter Coregonus oxyrhynchus: »(undtagen de finske og norske populationer)«

2) under a) Dyr, Hvirvelløse dyr, Bløddyr, tilføjes:

- overskrift Gastropoda, under Prosobranchia, efter Patella feruginea, et nyt punkt: »Theodoxus prevostianus«

e) I bilag V

1) under a) Dyr, Hvirveldyr, tilføjes:

- under Pattedyr, før overskriften Carnivora, en ny overskrift: »Rodentia«;

og under denne nye overskrift en ny underrubrik: »Castoridae«

og under »Castoridoe«: »Castor fiber (finske, norske og svenske populationer)«

- under Pattedyr, Carnivora, overskrift Canidae, efter Canis lupus: »(finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848/90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning)«

- under Fisk, Salmoniformes, overskrift Cyprinidae, før Barbus spp., et nyt punkt: »Aspius aspius«, og efter Barbus spp., nye punkter: »Rutilus friesii meidingeri« og »Rutilus pigus virgo«.

F. AFFALDSFORVALTNING OG REN TEKNOLOGI

386 L 0278: Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT nr. L 181 af 4.7.1986, s. 6), som ændret ved:

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

I artikel 15, stk. 2, erstattes »54« med »64«.

IX. VIDENSKAB, FORSKNING OG UDVIKLING

1. 371 D 0057: Kommissionens afgørelse 71/57/Euratom af 13. januar 1971 om reorganisering af det fælles forskningscenter (FFC) (EFT nr. L 16 af 20.1.1971, s. 14), som ændret ved:

- 374 D 0578: Kommissionens afgørelse 74/578/Euratom af 13. november 1974 (EFT nr. L 316 af 26.11.1974, s. 12),

- 375 D 0241: Kommissionens afgørelse 75/241/Euratom af 25. marts 1975 (EFT nr. L 98 af 19.4.1975, s. 40),

- 382 D 0755: Kommissionens afgørelse 82/755/Euratom af 2. juni 1982 (EFT nr. L 319 af 16.11.1982, s. 10),

- 384 D 0339: Kommissionens afgørelse 84/339/Euratom af 24. maj 1984 (EFT nr. L 177 af 4.7.1984, s. 29),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 D 0593: Kommissionens afgørelse 85/593/Euratom af 20. november 1985 (EFT nr. L 373 af 31.12.1985, s. 6),

- 393 D 0095: Kommissionens afgørelse 93/95/Euratom af 2. februar 1993 (EFT nr. L 37 af 13.2.1993, s. 44).

I artikel 4, stk. 1, erstattes »13« og »12« med henholdsvis »17« og »16«.

2. 374 R 1728: Rådets forordning nr. 1728/74 af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen (EFT nr. L 182 af 5.7.1974, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 385 R 3768: Rådets forordning (EØF) nr. 3768/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 362 af 31.12.1985, s. 8).

I artikel 8, stk. 3, erstattes »fireoghalvtreds« med »fireogtres«.

3. Rådets afgørelse af 16. december 1980 om oprettelse af det rådgivende udvalg for fusionsprogrammet (Rådets dokument 4151/81 (ATO 103) af 8. januar 1981), som ændret ved:

- Rådets afgørelse af oktober 1986 om ændring af afgørelse af 16. december 1980 (Rådets dokument 9705/86 (RECH 96) (ATO 49)).

a) I afsnit 8, første punktum, erstattes »10« med »13«.

b) I afsnit 14 erstattes de sidste to punktummer med følgende:

»Udtalelser angående punkt g) i afsnit 5 ovenfor vedtages efter afstemningsregler, hvor stemmerne tildeles følgende vægt:

>TABELPOSITION>

For vedtagelse af en udtalelse kræves et flertal på 22 stemmer for, fra mindst ni delegationer.«

4. 384 D 0128: Kommissionens afgørelse 84/128/EØF af 29. februar 1984 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for industriel forskning og udvikling (IRDAC)(EFT nr. L 66 af 8.3.1984, s. 30), som ændret ved:

- 386 D 0009: Kommissionens afgørelse 86/9/EØF af 7. januar 1986 (EFT nr. L 25 af 31.1.1986, s. 26),

- 388 D 0046: Kommissionens afgørelse 88/46/EØF af 13. januar 1988 (EFT nr. L 24 af 29.1.1988, s. 66).

I artikel 3, stk. 1, erstattes »14« med »18«.

X. FISKERI

1. 376 R 0104: Rådets forordning (EØF) nr. 104/76 af 19. januar 1976 om fastsættelse af fælles markedsordninger for hesterejer af arten Crangon, taskekrabber af arten Cancer pagurus og jomfruhummere af arten Nephrops norvegicus (EFT nr. L 20 af 28.1.1976, s. 35), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 R 3575: Rådets forordning (EØF) nr. 3575/83 af 14. december 1983 (EFT nr. L 356 af 20.12.1983, s. 6)

- 385 R 3118: Rådets forordning (EØF) nr. 3118/85 af 4. november 1985 (EFT nr. L 297 af 9.11.1985, s. 3)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 R 3940: Rådets forordning (EØF) nr. 3940/87 af 21. december 1987 (EFT nr. L 373 af 31.12.1987, s. 6)

- 388 R 4213: Rådets forordning (EØF) nr. 4213/88 af 21. december 1988 (EFT nr. L 370 af 31.12.1988, s. 33)

- 391 R 3162: Rådets forordning (EØF) nr. 3162/91 af 28. oktober 1991 (EFT nr. L 300 af 31.10.1991, s. 1).

I artikel 10, stk. 1, litra b), andet led, tilføjes følgende:

»`Hietakatkarapuja` eller `Isotaskurapuja` eller `Keisarihummereita`,

`Hestereker` eller `Taskekrabbe` eller `Sjøkreps`,

`Hästräkor` eller `Krabba` eller `Havskräfta`.«.

2. 382 R 3191: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3191/82 af 29. november 1982 om nærmere regler for anvendelse af referenceprisordningen for fiskerivarer (EFT nr. L 338 af 30.11.1982, s. 13), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 385 R 3474: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3474/85 af 10. december 1985 (EFT nr. L 333 af 11.12.1985, s. 16).

I bilag I tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

3. 383 R 2807: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (EFT nr. L. 276 af 10.10.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 389 R 0473: Kommissionens forordning (EØF) nr. 473/89 af 24. februar 1989 (EFT nr. L 53 af 25.2.1989, s. 34).

I bilag IV, punkt 2.4.1, udgår følgende

»N = Norge

S = Sverige«.

4. 385 R 3459: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3459/85 af 6. december 1985 om gennemførelsesbestemmelserne for ydelse af udligningsgodtgørelse for sardiner fra Atlanterhavet (EFT nr. L 332 af 10.12.1985, s. 16).

I artikel 4, stk. 2, andet led, tilføjes følgende:

»TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85«,

»BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) Nr. 3117/85«.

»BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) Nr 3117/85«.

5. 387 D 0277: Rådets afgørelse 87/277/EØF af 18. maj 1987 om fordelingen af mulighederne for torskefiskeri i området ved Svalbard og Bjørneøen og i afsnit 3M som reguleret af NAFO-konventionen (EFT nr. L 135 af 23.5.1987, s. 29), som er ændret ved:

- 390 D 0655: Rådets afgørelse 90/655/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 57).

I bilaget erstattes det første skema med det følgende:

»BILAG

>TABELPOSITION>

«

6. 392 R 3760: Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur (EFT nr. L 389 af 31.12.1992, s. 1).

BILAG I ændres således

a) I rubrikken »DANMARKS KYSTFARVANDE« tilføjes følgende:

>TABELPOSITION>

b) Efter rubrikken »NEDERLANDENES KYSTFARVANDE« tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«

BILAG II ændres således:

I skemaet indsættes under B:

»>TABELPOSITION>

«.

7. 393 R 2018: Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni l993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktiviteter i det nordvestlige Atlanterhav (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 1).

I bilag V, anmærkning e), tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

8. 393 R 2210: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2210/93 af 26. juli 1993 om meddelelser i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 8).

BILAG I ændres således:

a) Afsnit I »Fiskerivarer anført under A i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92« ændres således:

i) I punkt 1 »Sild (Clupea harengus)« indsættes følgende:

»markederne i Tornio-Kokkola

markederne i Pietarsaari-Kornäs

markederne i Närpiö-Pyhämaa

markederne i det sydlige Uusikaupunki-Kemiö

markederne på Ålandsøerne

markederne i Den Finske Bugt

markederne i Trelleborg/Simrishamn

markederne i Lysekil/Kungshamn Gävle«;

ii) I punkt 6 »Torsk (Gadus Morhua)« indsættes følgende:

»Karlskrona

Göteborg

Mariehamn«;

b) I afsnit »II. Fiskerivarer anført under D i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92« indsættes under »Dybvandsrejer (Pandalus Borealis)«:

»Smögen

Göteborg«.

c) I afsnit »III. Fiskerivarer anført under E i bilag I til forordning (EØF) nr. 3759/92«, punkt 2, litra a), indsættes under »Dybvandshummer (hele) (Nephrops norvegicus)«:

»Smögen

Göteborg«.

d) Afsnit »VIII. Fiskerivarer anført under A i bilag IV til forordning (EØF) nr. 3759/92« ændres således:

i) I punkt 1 »Karper« tilføjes følgende

»- Østrig: Waldviertel

Bundesland Steiermark«.

ii) I punkt 2 »Laks« tilføjes følgende

»- Østrig: hele det østrigske område

- Finland: kystområderne«.

XI. DET INDRE MARKED OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

A. SELSKABSRET, VIRKSOMHEDSDEMOKRATI OG REVISIONSSTANDARDER (1)

1. 368 L 0151: Rådets første direktiv (68/151/EØF) af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde i hele Fællesskabet (EFT nr. L 65 af 14.3.1968, s. 41), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 1 tilføjes:

»- i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- i Finland

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Norge:

aksjeselskap;

- i Sverige:

aktiebolag.«

2. 377 L 0091: Rådets andet direktiv (77/91/EØF) af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 392 L 0101: Rådets direktiv 92/101/EØF af 23. december 1992 (EFT nr. L 347 af 28.11.1992, s. 64)

a) I artikel 1, stk. 1, første afsnit, tilføjes:

»- i Østrig:

die Aktiengesellschaft;

- i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Norge:

aksjeselskap;

- i Sverige:

aktiebolag.«

b) I artikel 6 erstattes »europæisk regningsenhed« af »ecu«.

3. 378 L 0855: Rådets tredje direktiv (78/855/EØF) af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (EFT nr. L 295 af 20.10.1978, s. 36), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 1, stk. 1, tilføjes:

»- Østrig:

die Aktiengesellschaft;

- Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- Norge:

aksjeselskap;

- Sverige:

aktiebolag.«

4. 378 L 0660: Rådets fjerde direktiv (78/660/EØF) af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer (EFT nr. L 222 af 14.8.1978, s. 11), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0349: Rådets syvende direktiv (83/349/EØF) af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18.7.1983, s. 1)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0666: Rådets ellevte direktiv (89/666/EØF) af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 36)

- 390 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber for så vidt angår undtagelser til fordel for små og mellemstore selskaber og for så vidt angår opstilling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om henholdsvis årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår deres anvendelsesområde (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 60)

a) I artikel 1, stk. 1, første afsnit, tilføjes:

»- i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- i Finland:

osakeyhtiö, aktiebolag;

- i Norge:

aksjeselskap;

- i Sverige:

aktiebolag.«

b) I artikel 1, stk. 1, andet afsnit, tilføjes:

»m) i Østrig:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) i Finland:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) i Norge:

partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap;

p) i Sverige:

handelsbolag, kommanditbolag.«

5. 383 L 0349: Rådets syvende direktiv (83/349/EØF) af 13. juni 1983 på grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT nr. L 193 af 18.7.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0604: Rådets direktiv 90/604/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaber og direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, for så vidt angår undtagelser til fordel for små og mellemstore selskaber og for så vidt angår opstilling og offentliggørelse af regnskaber i ecu (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: Rådets direktiv 90/605/EØF af 8. november 1990 om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om henholdsvis årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår deres anvendelsesområde (EFT nr. L 317 af 16.11.1990, s. 60).

I artikel 4, stk. 1, første afsnit, tilføjes:

»m) i Østrig:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

o) i Norge:

aksjeselskap;

p) i Sverige:

aktiebolag.«

6. 389 L 0667: Rådets tolvte direktiv (89/667/EØF) af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (EFT nr. L 395 af 30.12.1989, s. 40).

I artikel 1 tilføjes:

»- i Østrig:

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- i Finland:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- i Norge:

aksjeselskap;

- i Sverige:

aktiebolag.«

B. DIREKTE BESKATNING, FORSIKRING OG KREDITINSTITUTTER

I. DIREKTE BESKATNING

1. 369 L 0335: Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT nr. L 249 af 3.10.1969, s. 25), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 373 L 0079: Rådets direktiv 73/79/EØF af 9. april 1973 (EFT nr. L 103 af 18.4.1973, s. 13)

- 373 L 0080: Rådets direktiv 73/80/EØF af 9. april 1973 (EFT nr. L 103 af 18.4.1973, s. 15)

- 374 L 0553: Rådets direktiv 73/553/EØF af 7. november 1974 (EFT nr. L 303 af 13.11.1974, s. 9)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0303: Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 (EFT nr. L 156 af 15.6.1985, s. 23)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 1, litra a):

Selskaber i henhold til østrigsk ret:

- »Aktiengesellschaft«

- »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«

Selskaber i henhold til finsk ret:

- »osakeyhtiö/aktiebolag«, »osuuskunta/andelslag«, »säästöpankki/sparbank« og »vakuutusyhtiö/försäkringsbolag«

Selskaber i henhold til norsk ret:

- »aksjeselskap«

Selskaber i henhold til svensk ret:

- »aktiebolag

- bankaktiebolag

- försäkringsaktiebolag«.

2. 390 L 0434: Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (EFT nr. L 225 af 20.8.1990, s. 1)

a) Følgende tilføjes i artikel 3, litra c):

»- Körperschaftsteuer i Østrig

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

- Skatt av alminnelig inntekt i Norge

- Statlig inkomstskatt i Sverige«.

b) Følgende tilføjes i bilaget:

»m) de selskaber, der i østrigsk ret benævnes `Aktiengesellschaft`, `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

n) de selskaber, der i finsk ret benævnes `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank` og `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

o) de selskaber, der i norsk ret benævnes `aksjeselskap`

p) de selskaber, der i svensk ret benævnes `aktiebolag`, `bankaktiebolag`, `försäkringsaktiebolag`.«

3. 390 L 435: Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT nr. L 225 af 20.8.1990, s. 6).

a) Følgende tilføjes i artikel 2, litra c):

»- Körperschaftsteuer i Østrig

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

- Skatt av alminnelig inntekt i Norge

- Statlig inkomstskatt i Sverige«.

b) Følgende tilføjes i bilaget:

»m) de selskaber, der i østrigsk ret benævnes `Aktiengesellschaft`, `Gesellschaft mit beschränkter Haftung`

n) de selskaber, der i finsk ret benævnes `osakeyhtiö/aktiebolag`, `osuuskunta/andelslag`, `säästöpankki/sparbank` og `vakuutusyhtiö/försäkringsbolag`

o) de selskaber, der i norsk ret benævnes `aksjeselskap`

p) de selskaber, der i svensk ret benævnes `aktiebolag`, `bankaktiebolag`, `försäkringsaktiebolag`.«

II. FORSIKRING

1. 373 L 0239: Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (EFT nr. L 228 af 16.8.1973, s. 3), som ændret ved:

- 376 L 0580: Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 (EFT nr. L 189 af 13.7.1976, s. 13)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 384 L 0641: Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 (EFT nr. L 339 af 27.12.1984, s. 21)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0343: Rådets direktiv 87/343/EØF af 22. juni 1987 (EFT nr. L 185 af 4.7.1987, s. 72)

- 387 L 0344: Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 (EFT nr. L 185 af 4.7.1987, s. 77)

- 388 L 0357: Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 (EFT nr. L 172 af 4.7.1988, s. 1)

- 390 L 618: Rådets direktiv 90/618/EØF af 8. november 1990 (EFT nr. L 330 af 29.11.1990, s. 44)

- 392 L 0049: Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 (EFT nr. L 228 af 11.8.1992, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1 og 2:

»For Republikken Østrig:

- Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

For Republikken Finland:

- keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening

For Kongeriget Norge:

- aksjeselskap, gjensidig selskap

For Kongeriget Sverige:

- försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar«.

2. 377 L 0092: Rådets direktiv 77/92/EØF af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler (ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed (EFT nr. L 26 af 31.1.1977, s. 14), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra a):

»I Østrig:

- Versicherungsmakler,

- Rückversicherungsmakler

I Finland:

- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare

I Norge:

- forsikringsmegler

I Sverige:

- försäkringsmäklare«;

b) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra b):

»I Østrig:

- Versicherungsagent

I Finland:

- vakuutusasiamies/försäkringsombud

I Norge:

- assurandør

- agent

I Sverige:

- försäkringsombud«;

c) Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2, litra c):

»I Norge:

- underagent«.

3. 379 L 0267: Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed (79/267/EØF) (EFT nr. L 63 af 13.3.1979, s. 1), som ændret ved

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 390 L 0619: Rådets direktiv 90/619/EØF af 8. november 1990 (EFT nr. L 330 af 29.11.1990, s. 50)

- 392 L 0096: Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 (EFT nr. L 360 af 9.12.1992, s. 1).

a) I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

»Dette direktiv vedrører ikke pensionsforsikringsselskaber som omhandlet i den finske lov om ansattes pension (TEL) eller anden finsk lovgivning på området, forudsat at:

a) pensionsforsikringsselskaber, der allerede efter finsk lov skal have adskilt bogholderi og forvaltning for deres pensionsvirksomhed, fra tiltrædelsestidspunktet opretter separate juridiske enheder til at udøve disse aktiviteter;

b) de finske myndigheder uden forskelsbehandling tillader statsborgere og selskaber fra medlemsstaterne i henhold til finsk lovgivning at udøve de i artikel 1 omhandlede former for virksomhed, som er forbundet med denne undtagelse, ved at kunne:

- eje eller deltage i et eksisterende forsikringsselskab eller -koncern;

- oprette eller deltage i nye forsikringsselskaber eller -koncerner, herunder pensionsforsikringsselskaber;

c) inden for tre måneder efter tiltrædelsen forelægger de finske myndigheder Kommissionen en rapport til godkendelse, hvori der redegøres for hvilke foranstaltninger, der er truffet for at udskille TEL-virksomhed fra normal forsikringsvirksomhed, som udøves af finske forsikringsselskaber, for at efterkomme alle betingelserne i det tredje livsforsikringsdirektiv.«

b) Følgende tilføjes i artikel 8, stk. 1, litra a):

»- For Republikken Østrig:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- For Republikken Finland:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening

- For Kongeriget Norge:

aksjeselskap, gjensidig selskap

- For Kongeriget Sverige:

`försäkringsaktiebolag`, `ömsesidiga försäkringsbolag`, `understödsföreningar`.«

III. KREDITINSTITUTTER

1. 377 L 0780: Rådets første direktiv 77/780/EØF af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EFT nr. L 322 af 17.12.1977, s. 30), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0345: Rådets direktiv 83/345/EØF af 8. juli 1985 (EFT nr. L 183 af 16.7.1985, s. 19)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 386 L 0524: Rådets direktiv 86/524/EØF af 27. oktober 1986 (EFT nr. L 309 af 4.11.1986, s. 15)

- 389 L 0646: Rådets direktiv 89/646/EØF af 15. december 1989 (EFT nr. L 386 af 30.12.1989, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 2, stk. 2:

»I Østrig:

- foretagender, der er anerkendt som almennyttige boligselskaber

I Finland:

- Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientiluotto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab

I Sverige:

- Svenska Skeppshypotekskassan.«

2. 389 L 0299: Rådets direktiv 89/299/EØF af 17. april 1989 om kreditinstitutters egenkapital (EFT nr. L 124 af 5.5.1989, s. 16), som ændret ved:

- 391 L 0633: Rådets direktiv 91/633/EØF af 3. december 1991 (EFT nr. L 339 af 11.12.1991, s. 33)

- 392 L 0016: Rådets direktiv 92/16/EØF af 16. marts 1992 (EFT nr. L 75 af 21.3.1992, s. 48).

Begyndelsen af artikel 4a affattes således: »Danmark og Norge kan tillade, at henholdsvis danske og norske realkreditinstitutter, der er ...«.

3. 389 L 0647: Rådets direktiv 89/647/EØF af 18. december 1989 om solvensnøgletal for kreditinstitutter (EFT nr. L 386 af 30.12.1989, s. 14), som ændret ved:

- 391 L 0031: Kommissionens direktiv 91/31/EØF af 19. december 1990 (EFT nr. L 17 af 23.1.1991, s. 20)

- 392 L 0030: Rådets direktiv 92/30/EØF af 6. april 1992 (EFT nr. L 110 af 28.4.1992, s. 52).

a) Følgende tilføjes i artikel 6, stk. 1, litra c), nr. 1):

»og lån, som til de kompetente myndigheders tilfredshed er helt og fuldt sikrede ved andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning, og som vedrører boliger, der er eller vil blive beboet eller udlejet af låntageren.«

b) I artikel 11, stk. 4, ændres: »Tyskland, Danmark og Grækenland« til »Tyskland, Danmark Grækenland og Østrig«.

4. 392 L 0121: Rådets direktiv 92/121/EØF af 21. december 1992 om overvågning af og kontrol med kreditinstitutters store engagementer (EFT nr. L 29 af 5.2.1993, s. 1)

a) Artikel 4, stk. 7, litra p), affattes således:

»p) lån, for hvilke der til de kompetente myndigheders tilfredshed er stillet sikkerhed i form af pant i fast ejendom til beboelse eller i form af andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning samt leasingtransaktioner, hvor udlejeren beholder den fulde ejendomsret til den lejede bolig, så længe lejeren ikke har benyttet sin købsoption, i begge tilfælde inden for 50% af værdien af den pågældende faste ejendom.«

b) Følgende afsnit tilføjes i artikel 6, stk. 9:

»Tilsvarende gælder for lån, for hvilke der til de kompetente myndigheders tilfredshed er stillet sikkerhed i form af andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning, og idet disse lån svarer til de i foregående afsnit nævnte lån i fast ejendom.«

C. FRIE VAREBEVÆGELSER

I. MOTORKØRETØJER

1. 370 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 42 af 23.2.1970, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne -Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 378 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EØF af 21. december 1977 (EFT nr. L 81 af 28.3.1978, s. 1)

- 378 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EØF af 12. juni 1978 (EFT nr. L 168 af 26.6.1978, s. 39)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 380 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EØF af 16. december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 34), berigtiget ved EFT nr. L 265 af 19.9.1981, side 28

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 51)

- 387 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 220 af 8.8.1987, s. 44).

- 392 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 (EFT nr. L 225 af 10.8.1992, s. 1).

- 393 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29. september 1993 (EFT nr. L 264 af 23.10.1993, s. 49)

a) I bilag VII tilføjes følgende i punkt 1, del 1:

»12 for Østrig

17 for Finland

16 for Norge

5 for Sverige«.

b) I bilag IX tilføjes følgende i del I og II, punkt 37:

»Østrig: .........., Finland: .........., Norge: .........., Sverige: ..........«.

2. 370 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (EFT nr. L 42 af 23.2.1970, s. 16), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 373 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EØF af 7. november 1973 (EFT nr. L 321 af 22.11.1973, s. 33)

- 377 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EØF af 8. marts 1977 (EFT nr. L 66 af 12.3.1977, s. 33)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EØF af 13. april 1981 (EFT nr. L 131 af 18.5.1981, s. 6)

- 384 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EØF af 3. juli 1984 (EFT nr. L 196 af 26.7.1984, s. 47)

- 384 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EØF af 3. september 1984 (EFT nr. L 238 af 6.9.1984, s. 31)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af 15.8.1989, s. 43).

- 392 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EØF af 10. november 1992 (EFT nr. L 371 af 19.12.1992, s. 1)

a) I bilag II tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.1.3:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

b) I bilag IV tilføjes følgende i fodnoten vedrørende kendingsbogstavet/bogstaverne for det land, der udsteder standardtypegodkendelsen:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

3. 370 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EØF af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers lydsignalapparater (EFT nr. L 176 af 10.8.1970, s. 227), berigtiget ved EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I, punkt 1.4.1, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

4. 371 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EØF af 1. marts 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til motordrevne køretøjer (EFT nr. L 68 af 22.3.1971, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 379 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EØF af 20. juli 1979 (EFT nr. L 239 af 22.9.1979, s. 1)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 385 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EØF af 18. februar 1985 (EFT nr. L 90 af 29.3.1985, s. 1)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 386 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EØF af 6. november 1986 (EFT nr. L 327 af 22.11.1986, s. 49)

- 388 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EØF af 16. maj 1988 (EFT nr. L 147 af 14.6.1988, s. 77).

I tillæg 2 til bilag II tilføjes følgende i listen over kendingsnumre i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

5. 374 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EØF af 17. september 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele på motordrevne køretøjer (EFT nr. L 266 af 2.10.1974, s. 4), som ændret ved:

- 379 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EØF af 18. april 1979 (EFT nr. L 128 af 26.5.1979, s. 1)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I tilføjes følgende i fodnoten til punkt 3.2.2.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

6. 376 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 56 af 4.3.1976, s. 38, og EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som ændret ved:

- 378 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EØF af 19. maj 1978 (EFT nr. L 155 af 13.6.1978, s. 31)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilagets punkt 2.1.2 tilføjes følgende til teksten i parentes:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

7. 376 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 32), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

8. 376 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 54), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EØF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 1).

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

9. 376 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 71), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EØF af 28. marts 1989 (EFT nr. L 109 af 20.4.1989, s. 25), berigtiget ved EFT nr. L 114 af 27.4.1989, s. 52.

I bilag III indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

10. 376 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 85), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

11. 376 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende motordrevne køretøjers lygter til nærlys og/eller fjernlys samt vedrørende elektriske glødelamper til disse lygter (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 96), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EØF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 15).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

12. 376 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køretøjer samt om lamper til disse lygter (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 122), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

13. 377 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 60), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 11, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EØF af 1. august 1989 (EFT nr. L 265 af 12.9.1989, s. 24).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

14. 377 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 72), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 11, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag II indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

15. 377 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om parkeringslygter på motordrevne køretøjer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 83), berigtiget ved EFT nr. L 284 af 10.10.1978, s. 12, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag IV indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

16. 377 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 95), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EØF af 20. juli 1981 (EFT nr. L 209 af 29.7.1981, s. 32)

- 382 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EØF af 2. april 1982 (EFT nr. L 139 af 19.5.1982, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30. oktober 1990 (EFT nr. L 341 af 6.12.1990, s. 1).

I bilag III indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

17. 378 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EØF af 16. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om nakkestøtter i motordrevne køretøjer (EFT nr. L 325 af 20.11.1978, s. 1), berigtiget ved EFT nr. L 329 af 25.11.1982, s. 31, som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilag VI indsættes følgende i punkt 1.1.1:

»12 for Østrig

17 for Finland

16 for Norge

5 for Sverige«.

18. 378 L 1015: Rådets direktiv 78/1015/EØF af 23. november 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningsanlæg for motorcykler (EFT nr. L 349 af 13.12.1978, s. 21), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0056: Rådets direktiv 87/56/EØF af 18. december 1986 (EFT nr. L 24 af 27.1.1987, s. 42)

- 389 L 0235: Rådets direktiv 89/235/EØF af 13. marts 1989 (EFT nr. L 98 af 11.4.1989, s. 1).

a) I artikel 2 indsættes følgende led:

»- Typengenehmigung, i den østrigske lovgivning,

- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, i den finske lovgivning

- typegodkjenning, i den norske lovgivning

- typgodkännande, i den svenske lovgivning«.

b) I bilag II indsættes følgende i punkt 3.1.3:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

19. 380 L 0780: Rådets direktiv 80/780/EØF af 22. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til tohjulede motorkøretøjer, med eller uden sidevogn, og om deres montering på disse køretøjer (EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 49), som ændret ved:

- 380 L 1272: Rådets direktiv 80/1272/EØF af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 73)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 8 indsættes følgende led:

»- Typengenehmigung i den østrigske lovgivning,

- tyyppihyväksyntä/typgodkännande i den finske lovgivning

- typegodkjenning i den norske lovgivning

- typgodkännande i den svenske lovgivning«.

20. 388 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT nr. L 36 af 9.2.1988, s. 33).

- 391 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EØF af 1. oktober 1991 (EFT nr. L 295 af 25.10.1991, s. 1)

I bilag I indsættes følgende i punkt 5.1.3:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

21. 391 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 103 af 23.4.1991, s. 5)

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.4.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

22. 392 L 0022: Rådets direktiv 92/22/EØF af 31. marts 1992 om sikkerhedsruder og materiale til ruder på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT nr. L 129 af 14.5.1992, s. 11)

I bilag II indsættes følgende i fodnoten til punkt 4.4.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

23. 392 L 0023: Rådets direktiv 92/23/EØF af 31. marts 1992 om dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf (EFT nr. L 129 af 14.5.1992, s. 95)

I bilag I indsættes følgende i punkt 4.2:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

24. 392 L 0061: Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT nr. L 225 af 10.8.1992, s. 72)

I bilag V indsættes følgende i punkt 1.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

II. LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSTRAKTORER

1. 374 L 0150: Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 84 af 28.3.1974, s. 10), som ændret ved:

- 379 L 0694: Rådets direktiv 79/694/EØF af 24. juli 1979 (EFT nr. L 205 af 13.8.1979, s. 17)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 45)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0297: Rådets direktiv 88/297/EØF af 3. maj 1988 (EFT nr. L 126 af 20.5.1988, s. 52).

I artikel 2, litra a), indsættes følgende led:

»- Typengenehmigung i den østrigske lovgivning

- tyyppihyväksyntä/typgodkännande i den finske lovgivning

- typegodkjenning i den norske lovgivning

- typgodkännande i den svenske lovgivning«.

2. 377 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 26).

I bilag VI indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

3. 378 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 255 af 18.9.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 382 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EØF af 17. december 1982 (EFT nr. L 378 af 31.12.1982, s. 45)

- 383 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EØF af 28. marts 1983 (EFT nr. L 109 af 26.4.1983, s. 13)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EØF af 30. juni 1988 (EFT nr. L 228 af 17.8.1988, s. 31).

I bilag II indsættes følgende i punkt 3.5.2.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

4. 379 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EØF af 25. juni 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (EFT nr. L 179 af 17.7.1979, s. 1), som ændret ved:

- 382 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EØF af 15. december 1982 (EFT nr. L 386 af 31.12.1982, s. 31)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EØF af 22. juni 1988 (EFT nr. L 200 af 26.7.1988, s. 32).

I bilag VI indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

5. 386 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 186 af 8.7.1986, s. 26), som ændret ved:

- 389 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 29).

I bilag VI indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

6. 387 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT nr. L 220 af 8.8.1987, s. 1), som ændret ved:

- 389 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 27).

I bilag VII indsættes følgende:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

7. 389 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EFT nr. L 67 af 10.3.1989, s. 1).

a) I bilag III A indsættes følgende i fodnote 1) til punkt 5.4.1:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

b) I bilag V, punkt 2.1.3, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»12 for Østrig, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige«.

III. HEJSE-, LØFTE- OG TRANSPORTMATERIEL

384 L 0528: Rådets direktiv 84/528/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende fælles bestemmelser for hejse-, løfte- og transportmateriel (EFT nr. L 300 af 19.11.1984, s. 72), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

I bilag I, punkt 3, tilføjes følgende til teksten i parentes:

»A for Østrig, N for Norge, S for Sverige, FI for Finland«.

IV. HUSHOLDNINGSAPPARATER

379 L 0531: Rådets direktiv 79/531/EØF af 14. maj 1979 om anvendelse på elbageovne af direktiv 79/530/EØF om oplysning ved mærkning om husholdningsapparaters energiforbrug (EFT nr. L 145 af 13.6.1979, s. 7), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Bilag I ændres således:

i) I punkt 3.1.1, indsættes følgende:

»`Sähköuuni`, på finsk (FI)

`Elektrisk stekeovn`, på norsk (N)

`Elektrisk ugn`, på svensk (S)«.

ii) I punkt 3.1.3, indsættes følgende:

»`Käyttötilavuus` (FI)

`Nyttevolum` (N)

`Nyttovolym` (S)«.

iii) I punkt 3.1.5.1, indsættes følgende:

»Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI)

Energiforbruk ved oppvarmning til 200 °C (N)

Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S)«

»Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa)(FI)

Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C)(N)

Energiförbrukning för att upprätthålla 200 °C i en timme (S)«

»KOKONAISKULUTUS (FI)

TOTALT (N)

TOTALT (S)«.

iv) I punkt 3.1.5.3, indsættes følgende:

»Puhdistusvaiheen kulutus (FI)

Energiforbruk ved renseprosess (N)

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S)«.

b) Følgende bilag indsættes:

BILAG II (h)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

BILAG II (i)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

BILAG II (j)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

V. ENTREPRENØRMATERIEL

1. 386 L 0295: Rådets direktiv 86/295/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS) (EFT nr. 186 af 8.7.1986, s. 1).

I bilag IV tilføjes følgende til teksten i parentes:

»A for Østrig, N for Norge, S for Sverige, FI for Finland«.

2. 386 L 0296: Rådets direktiv 86/296/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS) (EFT nr. L 186 af 8.7.1986, s. 10).

I bilag IV tilføjes følgende til teksten i parentes:

»A for Østrig, N for Norge, S for Sverige, FI for Finland«.

VI. TRYKBEHOLDERE

376 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse (EFT nr. L 262 af 27.9.1976, s. 153), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.1 i bilag II:

»A for Østrig, N for Norge, S for Sverige, FI for Finland«.

VII. MÅLEINSTRUMENTER

1. 371 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EFT nr. L 202 af 6.9.1971, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 372 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EØF af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af 28.12.1972, s. 156)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EØF af 26. oktober 1983 (EFT nr. L 332 af 28.11.1983, s. 43)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 43)

- 388 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 382 af 31.12.1988, s. 42).

a) Følgende tilføjes til teksten i parentes i første led i punkt 3.1 i bilag I og i første led i punkt 3.1.1.1.(a) i bilag II:

»A for Østrig, N for Norge, S for Sverige, FI for Finland«.

b) De i punkt 3.2.1 i bilag II omhandlede tegninger suppleres med de bogstaver, som er nødvendige for tegnene A, N, S, FI.

2. 371 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måling af hektolitervægten for korn (EFT nr. L 239 af 25.10.1971, s. 1), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I artikel 1, litra a), tilføjes følgende i parentesen:

»EY hehtolitrapaino

EF hektolitervekt

EG hektolitervikt«

3. 371 L 0348: Rådets direktiv 71/348/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om supplerende anordninger til målere af væsker, med undtagelse af vand (EFT nr. L 239 af 25.10.1971, s. 9), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I bilagets kapitel IV indsættes følgende i slutningen af punkt 4.8.1:

»>TABELPOSITION>

«.

VIII. TEKSTILER

1. 371 L 0307: Rådets direktiv 71/307/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter (EFT nr. L 185 af 16.8.1971, s. 16), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0623: Rådets direktiv 83/623/EØF af 25. november 1983 (EFT nr. L 353 af 15.12.1983, s. 8)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 387 L 0140: Kommissionens direktiv 87/140/EØF af 6. februar 1987 (EFT nr. L 56 af 26.2.1987, s. 24).

Følgende tilføjes i artikel 5, stk. 1:

»- uusi villa,

- ren ull,

- kamull«.

IX. LEVNEDSMIDLER

1. 376 L 0118: Rådets direktiv 76/118/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse former for konserveret, helt eller delvis inddampet mælk bestemt til menneskeføde (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 49), som ændret ved:

- 378 L 0630: Rådets direktiv 78/630/EØF af 19. juni 1978 (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 12)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 383 L 0635: Rådets direktiv 83/635/EØF af 13. december 1983 (EFT nr. L 357 af 21.12.1983, s. 37)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således:

»c) `flødepulver` i Danmark, `Rahmpulver` og `Sahnepulver` i Tyskland og Østrig, `gräddpulver` i Sverige, `kermajauhe/gräddpulver` i Finland og `fløtepulver` i Norge for at betegne det i bilaget, punkt 2, litra d) definerede produkt«.

2. 379 L 0112: Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (EFT nr. L 33 af 8.2.1979, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 385 L 0007: Rådets direktiv 85/7/EØF af 19. december 1984 (EFT nr. L 2 af 3.1.1985, s. 22)

- 386 L 0197: Rådets direktiv 86/197/EØF af 26. maj 1986 (EFT nr. L 144 af 29.5.1986, s. 38)

- 389 L 0395: Rådets direktiv 89/395/EØF af 14. juni 1989 (EFT nr. L 186 af 30.6.1989, s. 17)

- 391 L 0072: Kommissionens direktiv 91/72/EØF af 16. januar 1991 (EFT nr. L 42 af 15.2.1991, s. 27).

a) Følgende tilføjes i artikel 5, stk. 3:

»- på finsk

`säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä`,

- på norsk

`bestrålt, behandlet med ioniserende stråling`,

- på svensk

`bestrålad, behandlad med joniserande strålning`«.

b) I artikel 9, stk. 6, svarer henvisningerne til KN-kode 2206 00 91, 2206 00 93 og 2206 00 99 til HS 2206.

c) I artikel 9a, stk. 2, indsættes følgende tekst:

»- på finsk

`viimeinen käyttöajankohta`,

- på norsk

`siste forbruksdag`,

- på svensk

`sista förbrukningsdag`«.

d) I artikel 10a svarer henvisningerne til FTT 22.04 og 22.05 til HS 2204.

3. 380 L 0590: Kommissionens direktiv 80/590/EØF af 9. juni 1980 om fastlæggelse af et symbol, der kan ledsage materialer og genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EFT nr. L 151 af 19.6.1980, s. 21), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Følgende tekst indsættes i bilagets titel:

»LIITE«

»VEDLEGG«

»BILAGA«.

b) Følgende føjes til teksten i bilaget:

»Tunnus«

4. 389 L 0108: Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler (EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 34).

I artikel 8, stk. 1, litra a), indsættes følgende tekst:

»>TABELPOSITION>

«.

5. 391 L 0231: Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EFT nr. L 175 af 4.7.1991, s. 35)

a) I artikel 7, stk. 1, tilføjes følgende i første afsnit:

»- på finsk

`Äidinmaidonkorvike` og `Vierotusvalmiste`

- på norsk

`Morsmelkerstatning` og `Tilskuddsblanding`

- på svensk

`Modersmjölksersättning` og `Tillskottsnäring`«

b) I artikel 7, stk. 1, tilføjes følgende i andet afsnit:

»- på finsk

`Maitopohjainen äidinmaidonkorvike` og `Maitopohjainen vierotusvalmiste`

- på norsk

`Morsmelkerstatning utelukkende basert på melk` og `Tilskuddsblanding utelukkende basert på melk`

- på svensk

`Modersmjölksersättningar uteslutande baserad på mjölk` og `Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk`.«

6. 393 L 0077: Rådets direktiv 93/77/EØF af 21. september 1993 om frugtsaft og visse lignende produkter (EFT nr. L 244 af 30.9.1993, s. 23).

Følgende tilføjes i artikel 3, stk. 2:

»f) `must` suppleret med angivelsen på svensk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft; på norsk `eplemost` for æblemost, der ikke er tilsat sukker.

g) `täysmehu` suppleret med angivelsen på finsk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft uden tilsat vand, uden tilsætning af sukker bortset fra sukker til justering af smagen (højst 15g/kg) og uden andre tilsætningsstoffer.

h) `tuoremehu` suppleret med angivelsen på finsk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft uden tilsat vand, uden tilsætning af sukker, og som ikke er varmebehandlet.

i) `mehu` suppleret med angivelsen på finsk af den frugt, der er anvendt til frugtsaft med tilsætning af vand eller sukker og med et saftindhold på mindst 35 vægtprocent.«

X. GØDNING

376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0183: Rådets direktiv 88/183/EØF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 83 af 29.3.1988, s. 33)

- 389 L 0284: Rådets direktiv 89/284/EØF af 13. april 1989 om supplering og ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår calcium, magnesium, natrium og svovl i gødninger (EFT nr. L 111 af 22.4.1989, s. 34)

- 389 L 0530: Rådets direktiv 89/530/EØF af 18. september 1989 om supplering og ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår mikronæringsstofferne bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink i gødninger (EFT nr. L 281 af 30.9.1989, s. 116).

a) I bilag I, del A II, føjes følgende til teksten i parentes i spalte 6, nr. 1, stk. 3:

»Finland, Norge, Sverige, Østrig«.

b) I bilag I, del B, afdeling 1, 2 og 4, indsættes følgende efter »(6b)« i teksten i parentes i spalte 9, stk. 3, første led:

»Finland, Norge, Sverige, Østrig«.

XI. GENERELLE TILPASNINGER I FORBINDELSE MED TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

1. 383 L 0189: Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT nr. L 109 af 26.4.1983, s. 8), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 388 L 0182: Rådets direktiv 88/182/EØF af 22. marts 1988 (EFT nr. L 81 af 26.3.1988, s. 75)

- 392 D 0400: Kommissionens afgørelse 92/400/EØF af 15. juli 1992 (EFT nr. L 221 af 6.8.1992, s. 55).

a) Artikel 1, stk. 7, erstattes af følgende:

»7. `produkt`, alle produkter, der fremstilles industrielt, og alle landbrugsprodukter, herunder også fiskeriprodukter«.

b) Følgende føjes til liste nr. 1 i bilaget:

»ON (Østrig)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestraße 38

A-1020 Wien

ÖVE (Østrig)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

SFS (Finland)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 205

FIN-00121 Helsinki

SESKO (Finland)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

FIN-00210 Helsinki

NSF (Norge)

Norges Standardiseringsforbund

Pb 7020 Homansbyen

N-0306 Oslo

NEK (Norge)

Norsk Elektroteknisk Komite

Pb 280 Skøyen

N-0212 Oslo

SIS (Sverige)

Standardiseringskommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Sverige)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista«

2. 393 R 0339: Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne (EFT nr. L 40 af 17.2.1993, s. 1), som ændret ved:

- 393 D 0583: Kommissions beslutning af 28. juli 1993 (EFT nr. L 279 af 12.11.1993, s. 39).

a) I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende:

»- `Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93`,

- `Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93`,

- `Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93`.«;

b) I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende:

»- `Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93`,

- `Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93`,

- `Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93`.«.

XII. HANDEL OG DISTRIBUTION

348 D 0428: Kommissionens afgørelse 81/428/EØF af 20. maj 1981 om nedsættelse af et Udvalg for Handel og Distribution (EFT nr. L 165 af 23.6.1981, s. 24), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikkens Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 17).

a) I artikel 3,

- stk. 1, erstattes »50« med »68«;

- stk. 2, erstattes »26« med »36«;

b) I artikel 7, stk. 1, erstattes »tolv« med »seksten«.

D. GENSIDIG ANERKENDELSE AF FAGLIGE KVALIFIKATIONER

I. GENEREL ORDNING

392 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF (EFT nr. L 209 af 24.7.1992, s. 25)

Følgende tilføjes i bilag C »LISTE OVER UDDANNELSER MED SÆRLIG STRUKTUR, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1, LITRA a), FØRSTE AFSNIT, ANDET LED, PUNKT ii)«

a) I punkt 1 »De paramedicinske og socialpædagogiske uddannelser« indsættes følgende:

»I Østrig

følgende uddannelser:

- kontaktlinseoptiker (`Kontaktlinsenoptiker`)

- fodterapeut (`Fußpfleger`)

- høreapparattekniker (`Hörgeräteakustiker`)

- drogist (`Drogist`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge

- massør (`Masseur`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, bestående af en læretid på to år og en periode på to år med erhvervspraktik og -uddannelse samt et kursus på et år, som afsluttes med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge

- børnehavepædagog (`Kindergärtner/in`)

- pædagog (`Erzieher`)

der svarer til et uddannelsesforløb på 13 år, herunder fem års erhvervsuddannelse på en fagskole, afsluttet med en eksamen.«

b) I punkt 2 »Mesteruddannelser (Mester/Meister/Maître) der svarer til uddannelser inden for håndværksmæssig virksomhed, der ikke er omfattet af direktiverne i bilag A« indsættes følgende:

»I Østrig

følgende uddannelser:

- bandagist (`Bandagist`)

- korsetmager (`Miederwarenerzeuger`)

- optiker (`Optiker`)

- ortopædisk håndskomager (`Orthopädieschuhmacher`)

- ortopæditekniker (`Orthopädietechniker`)

- tandtekniker (`Zahntechniker`)

- gartner (`Gärtner`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode på mindst to år med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en mestereksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv, uddanne lærlinge og benytte titlen `Meister`

mesteruddannelse inden for land- og skovbrug, især

- mester i landbrug (`Meister in der Landwirtschaft`)

- mester i landbrugsøkonomi (`Meister in der ländlichen Hauswirtschaft`)

- mester i havebrug (`Meister im Gartenbau`)

- mester i grøntsagsdyrkning (`Meister im Feldgemüsebau`)

- mester i frugtdyrkning og -behandling (`Meister im Obstbau und in der Obstverwertung`)

- mester i vindyrkning og -produktion (`Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft`)

- mester i mejeribrug (`Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft`)

- mester i hesteopdræt (`Meister in der Pferdewirtschaft`)

- mester i fiskeri (`Meister in der Fischereiwirtschaft`)

- mester i fjerkræopdræt (`Meister in der Geflügelwirtschaft`)

- mester i biavl (`Meister in der Bienenwirtschaft`)

- mester i skovbrug (`Meister in der Forstwirtschaft`)

- mester i skovbeplantning og -forvaltning (`Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft`)

- mester i landbrugslagerforvaltning (`Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung`)

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på mindst 15 år, herunder en uddannelse på mindst seks år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode på tre år med erhvervspraktik, som afsluttes med en mestereksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv, uddanne lærlinge og benytte titlen `Meister`.«

»I Norge

følgende uddannelser:

- `anleggsgartner`

- `tanntekniker`

der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 14 år, herunder en uddannelse på mindst fem år, der er gennemgået som led i en struktureret uddannelse, og som er opdelt i en læretid på mindst tre år delvist i en virksomhed og delvist på en fagskole samt en periode på to år med erhvervspraktik og -uddannelse, som afsluttes med en mestereksamen vedrørende det pågældende erhverv, der giver ret til at uddanne lærlinge og benytte titlen `mester`.«

c) I punkt 3. `Maritime erhverv`, litra a) `Maritim sejlads`, indsættes følgende:

»I Norge

følgende uddannelser

- `skipsfører`

- `overstyrmann`

- `kystskipper`

- `styrmann`

- `maskinsjef`

- `1. maskinist`

- `enemaskinist`

- `maskinoffiser`

der svarer til ni års folkeskole efterfulgt af en grundlæggende erhvervsuddannelse og fartstid på tre år (to et halvt år for maskinchefer/mestre), som

- for den vagthavende styrmand suppleres med et års videregående erhvervsuddannelse

- for de øvrige suppleres med to års videregående erhvervsuddannelse

samt yderligere fartstid, som anerkendes inden for rammerne af den internationale STCW-konvention (den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, 1978).

- `elektroautomasjonstekniker/skipselektriker`

der svarer til ni års folkeskole efterfulgt af en grundlæggende erhvervsuddannelse på to år, som suppleres med et års praktik og tjeneste til søs samt et års videregående erhvervsuddannelse.«

d) I punkt 3. `Maritime erhverv` tilføjes følgende litra:

»c) Personale på boreplatforme«:

»I Norge

følgende uddannelser:

- `plattformsjef`

- `stabilitetssjef`

- `kontrollromoperatør`

- `teknisk sjef`

- `teknisk assistent`

der svarer til ni års folkeskole efterfulgt af en grundlæggende erhvervsuddannelse på to år, som suppleres med mindst et års off-shore tjeneste, samt

- for kontrolrumsoperatører, et års videregående erhvervsuddannelse

- for de øvrige, to et halvt års videregående erhvervsuddannelse.«

e) I punkt 4. »Tekniske erhverv« indsættes følgende:

»I Østrig

følgende uddannelser:

- forstmand (`Förster`)

- teknisk konsulent (`Technisches Büro`)

- leje af arbejdskraft (`Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe`)

- arbejdsformidler (`Arbeitsvermittlung`)

- investeringskonsulent (`Vermögensberater`)

- detektiv (`Berufsdetektiv`)

- sikkerhedsvagt (`Bewachungsgewerbe`)

- ejendomsmægler (`Immobilienmakler`)

- ejendomsadministrator (`Immobilienverwalter`)

- reklameagentur (`Werbeagentur`)

- byggeleder (`Bauträger/Bauorganisator/Baubetreuer`)

- inkassator (`Inkassoinstitut`)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på mindst 15 år, heraf otte års obligatorisk skolegang efterfulgt af mindst fem års faglig uddannelse eller handelsuddannelse, afsluttet med en eksamen og suppleret med mindst to års praktikophold afsluttet med en erhvervsfaglig eksamen.

- forsikringskonsulent (`Berater in Versicherungsangelegenheiten`)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på 15 år, heraf seks års erhvervsuddannelse som led i en struktureret uddannelse, opdelt på tre års lærlingeuddannelse og tre års erhvervspraktik og -uddannelse, afsluttet med en eksamen.

- bygmester/projektleder (`Planender Baumeister`)

- tømrermester/projektleder (`Planender Zimmermeister`)

der svarer til et samlet alment og erhvervsrettet uddannelsesforløb på mindst 18 år, heraf mindst ni års erhvervsuddannelse opdelt i fire års skolegang på det tekniske sekundærtrin og fem års erhvervspraktik afsluttet med en eksamen, der giver ret til at udøve det pågældende erhverv og uddanne lærlinge, for så vidt denne uddannelse vedrører bygningsprojektering, teknisk beregning og byggeledelse.«

II. JURIDISKE PROFESSIONER

377 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I artikel 1., stk. 2, tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«

III. MEDICINSKE OG PARAMEDICINSKE AKTIVITETER

1. Læger

393 L 00 16: Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT nr. L 165 af 7.7.1993, s. 1)

a) I artikel 3 tilføjes følgende:

»(m) i Østrig

`Doktor der gesamten Heilkunde` (eksamensbevis for læger), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og `Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin` (diplom for særuddannelse i almen medicin) eller `Facharztdiplom` (speciallægediplom), som udstedes af den kompetente myndighed

(n) i Finland

`todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen` (bevis for medicinsk kandidateksamen), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse, som udstedes af de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder

(o) i Norge

`bevis for bestått cand.med.-eksamen` (bevis for bestået medicinsk embedseksamen), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse udstedt af de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder

(p) i Sverige

`läkarexamen` (lægeeksamensbevis), som udstedes af et medicinsk universitetsfakultet, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse, der udstedes af den svenske sundheds- og socialstyrelse.«

b) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende:

»i Finland

`todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen` (speciallægebevis), som udstedes af de kompetente myndigheder

i Norge

`bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen` (bevis for tilladelse til at benytte speciallægetitelen), som udstedes af de kompetente myndigheder

i Sverige

`bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen` (speciallægebevis udfærdiget af socialstyrelsen), som udstedes af den svenske sundheds- og socialstyrelse

i Østrig

`Facharztdiplom` (speciallægediplom), som udstedes af de kompetente myndigheder.«

c) I artikel 5, stk. 3, tilføjes i de nedenfor anførte led følgende:

- anæstesiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- almen kirurgi

»>TABELPOSITION>

«

- neurokirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- gynækologi og obstetrik:

»>TABELPOSITION>

«

- intern medicin:

»>TABELPOSITION>

«

- oftalmologi:

»>TABELPOSITION>

«

- oto-rhino-laryngologi:

»>TABELPOSITION>

«

- pædiatri:

»>TABELPOSITION>

«

- medicinske lungesygdomme:

»>TABELPOSITION>

«

- urologi:

»>TABELPOSITION>

«

- ortopædi:

»>TABELPOSITION>

«

- patologisk anatomi:

»>TABELPOSITION>

«

- neurologi:

»>TABELPOSITION>

«

- psykiatri:

»>TABELPOSITION>

«

d) I artikel 7, stk. 2, tilføjes i de nedenfor anførte led følgende:

- klinisk biologi:

»>TABELPOSITION>

«

- blodtypeserologi:

»>TABELPOSITION>

«

- mikrobiologi-bakteriologi:

»>TABELPOSITION>

«

- klinisk kemi:

»>TABELPOSITION>

«

- immunologi:

»>TABELPOSITION>

«

- plastikkirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- thoraxkirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- pædiatrisk kirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- karkirurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- cardiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- gastroenterologi:

»>TABELPOSITION>

«

- rheumatologi:

»>TABELPOSITION>

«

- almen hæmatologi:

»>TABELPOSITION>

«

- endokrinologi:

»>TABELPOSITION>

«

- fysiurgi:

»>TABELPOSITION>

«

- dermato-venerologi:

»>TABELPOSITION>

«

- radiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- diagnostisk radiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- terapeutisk radiologi:

»>TABELPOSITION>

«

- børnepsykiatri:

»>TABELPOSITION>

«

- geriatri:

»>TABELPOSITION>

«

- nefrologi:

»>TABELPOSITION>

«

- epidemiske sygdomme:

»>TABELPOSITION>

«

- community medicine:

»>TABELPOSITION>

«

- farmakologi:

»>TABELPOSITION>

«

- arbejdsmedicin:

»>TABELPOSITION>

«

- allergologi:

»>TABELPOSITION>

«

- kirurgisk gastroenterologi:

»>TABELPOSITION>

«

- nuclear medicine:

»>TABELPOSITION>

«

- tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge og som tandlæge):

»>TABELPOSITION>

«

e) I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende led:

»- datoen for Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse,«

f) I artikel 9, stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende led:

»- datoen for Finlands, Norges, Sveriges og Østrigs tiltrædelse.«

2. Sygeplejersker

377 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EØF af 27. juni 1977 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 176 af 15.7.1977, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 389 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 30)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73)

a) I artikel 1, stk. 2, tilføjes følgende:

»i Finland

`sairaanhoitaja/sjukskötare`;

i Norge

`offentlig godkjent sykepleier`;

i Sverige

`sjuksköterska`;

i Østrig

`Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter

Krankenpfleger`.«

b) I artikel 3 tilføjes følgende:

»m) i Østrig

`Diplom in der allgemeinen Krankenpflege` (eksamensbevis i almen sygepleje), som udstedes af offentligt anerkendte sygeplejeskoler;

n) i Finland

eksamensbevis for `sairaanhoitaja/sjukskötare` (eksamensbevis i sygepleje), som udstedes af en sygeplejeskole;

o) i Norge

`bevis for bestått sykepleiereksamen` (eksamensbevis i almen sygepleje), som udstedes af sygeplejeskole;

p) i Sverige

eksamensbevis for `sjuksköterska` (eksamensbevis i almen sygepleje), som udstedes af en sygeplejeskole«;

3. Tandlæger

a) 378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23))

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

i) I artikel 1 tilføjes:

»i Finland

hammaslääkäri/tandläkare,

i Norge

tannlege,

i Sverige

tandläkare,

i Østrig

Østrig vil underrette medlemsstaterne og Kommissionen om denne titel senest den 31. december 1998.«

ii) I artikel 3 tilføjes:

»m) i Østrig

Østrig vil underrette medlemsstaterne og Kommissionen om dette eksamensbevis senest den 31. december 1998.

n) i Finland

`todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen` (cand.odont.-eksamensbevis), som udstedes af et universitetsfakultet for medicin, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse udstedt af den finske sundheds- og socialstyrelse;

o) i Norge

`bevis for bestått cand.odont.-eksamen` (cand.odont.-eksamensbevis), som udstedes af et universitetsfakultet for odontologi;

p) i Sverige

`tandläkarexamen` (tandlægeeksamensbevis), som udstedes af tandlægehøjskoler, og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse.«

iii) I artikel 5 tilføjes i de nedenfor anførte afsnit følgende led:

1. Ortodonti:

»- i Finland:

`todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området tandreglering` (bevis for specialistuddannelse i ortodonti) udstedt af de kompetente myndigheder;

- i Norge:

`bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi` (bevis for specialistuddannelse i kæbeortopædi) udstedt af et de kompetente myndigheder;

- i Sverige:

`bevis om specialistkompetens i tandreglering` (bevis for specialistuddannelse i tandregulering) udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse«;

2. Mundkirurgi:

»- i Finland:

`todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)` (bevis for specialistuddannelse inden for tand- og mundkirurgi) udstedt af de kompetente myndigheder;

- i Norge:

`bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi` (bevis for specialistuddannelse i mundkirurgi) udstedt af de kompetente myndigheder;

- i Sverige:

`bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar` (bevis for specialistuddannelse i mundkirurgi) udstedt af den svenske sundheds- og socialstyrelse.«

iv) Artikel 8, stk. 1, ændres således:

». . . artikel 2, 4, 7 og 19« ændres til ». . . artikel 2, 4, 7, 19, 19a og 19b«.

v) Artikel 17 ændres således:

». . . de i artikel 2, artikel 7, stk. 1, og i artikel 19 fastsatte . . .« ændres til ». . . de i artikel 2, artikel 7, stk. 1, og i artikel 19, 19a og 19b fastsatte . . .«

vi) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 19b

Fra det tidspunkt, hvor Østrig træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv, anerkender de stater, der omfattes af dette direktiv, med henblik på udøvelsen af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 1 i dette direktiv, de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger, der i Østrig udstedes til personer, som har begyndt deres uddannelse på universitetsniveau før den 1. januar 1994, ledsaget af en attestation, udstedt af de kompetente østrigske myndigheder, som bekræfter, at disse personer faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse har udøvet de i artikel 5 i direktiv 78/687/EØF omhandlede former for virksomhed i Østrig i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen, og at disse personer er bemyndiget til at udøve de pågældende former for virksomhed på samme betingelser som indehavere af de i artikel 3, litra m), omhandlede eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser.

Undtaget fra det i første afsnit omhandlede krav om tre års praksis er personer, som har gennemført studier af mindst tre års varighed, der af de kompetente myndigheder attesteres som svarende til den i artikel 1 i direktiv 78/687/EØF omhandlede uddannelse.«

b) 378 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 10)

I artikel 6, stk. 1 og 2, ændres »artikel 19« til »artikel 19, 19a og 19b«.

4. Veterinærmedicin

378 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EØF af 18. december 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger, omfattende foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 362 af 23.12.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73)

I artikel 3 tilføjes følgende:

»m) i Østrig

`Diplom-Tierarzt` `Mag.med.vet.` (dyrlægeeksamensbevis), udstedt af Wiens universitet for veterinærmedicin (tidligere veterinærhøjskole i Wien);

n) i Finland

`todistus eläinlääketieteen lisensiaatti tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen` (licentiat i veterinærmedicin), udstedt af den finske veterinærhøjskole;

o) i Norge

`eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen` (cand.med.vet.-eksamensbevis), udstedt af den norske veterinærhøjskole;

p) i Sverige

`veterinärexamen` (eksamensbevis i veterinærmedicin, DVM), udstedt af det svenske landbrugsuniversitet;«.

5. Jordemødre

380 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EØF af 21. januar 1980 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemødre og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 33 af 11.2.1980, s. 1), som ændret ved:

- 380 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EØF af 22. december 1980 (EFT nr. L 375 af 31.12.1980, s. 74)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73)

a) I artikel 1 tilføjes:

»i Finland:

kätilö/barnmorska,

i Norge:

jordmor,

i Sverige:

barnmorska,

i Østrig:

Hebamme.«

b) I artikel 3 tilføjes følgende:

»m) i Østrig

`Hebammen-Diplom`, udstedt af en jordemoderskole eller en forbundsjordemoderskole;

n) i Finland

`kätilö/barnmorska` eller `erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård` (jordemodereksamensbevis) udstedt af sygeplejeskole;

o) i Norge

`bevis for bestått jordmoreksamen` (jordemodereksamensbevis), udstedt af en jordemoderskole og et bevis for gennemgået praktisk uddannelse udstedt af de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder;

p) i Sverige

`barnmorskeeksamen` (jordemodereksamensbevis) udstedt af en sygeplejeskole;«.

6. Farmaci

385 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EØF af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten i forbindelse med visse former for virksomhed på det farmaceutiske område (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 37), som ændret ved:

- 385 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 42)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

a) I artikel 4 tilføjes følgende:

»m) i Østrig:

`Staatliches Apothekerdiplom` (statsligt eksamensbevis for farmaceuter) udstedt af de kompetente myndigheder;

n) i Finland:

`todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen` (provisoreksamensbevis) udstedt af et universitet;

o) i Norge:

`bevis for bestått cand.pharm.-eksamen` (cand.pharm.-eksamensbevis) udstedt af et universitetsfakultet;

p) i Sverige:

`apotekarexamen` (apotekereksamen) udstedt af Uppsala universitet;«.

IV. ARKITEKTUR

385 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EØF af 10. juni 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitekturområdet, herunder om foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 223 af 21.8.1985, s. 15), som ændret ved:

- 385 L 0614: Rådets direktiv 85/614/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 376 af 31.12.1985, s. 1)

- 386 L 0017: Rådets direktiv 86/17/EØF af 27. januar 1986 (EFT nr. L 27 af 1.2.1986, s. 71)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

I artikel 11 tilføjes følgende:

»l) i Østrig

- eksamensbeviser fra de tekniske universiteter i Wien og Graz og ved universitetet i Innsbruck, bygningsingeniør- og arkitekturfakultetet, studieretning arkitekt, bygningsingeniør (`Hochbau`) og bygningsøkonomiingeniør;

- eksamensbeviser fra landbrugsuniversitetet, studieretning `Kulturtechnik und Wasserwirtschaft`;

- eksamensbeviser fra skolen for anvendt kunst i Wien (`Studium der Architektur`);

- eksamensbeviser fra kunstakademiet i Wien (`Studium der Architektur`);

- ingeniøreksamensbeviser udstedt af højere, tekniske skoler eller bygningstekniske skoler samt et `Baumeister`-certifikat som bevis for mindst seks års faglig erfaring i Østrig, der udstedes på grundlag af en eksamen;

- eksamensbeviser fra skolen for kunstnerisk og industrielt design i Linz (`Studium der Architektur`);

- kvalifikationsbeviser for civilingeniører eller rådgivende ingeniører inden for byggeri (`Hochbau`, `Bauwesen`, `Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen`, `Kulturtechnik und Wasserwirtschaft`) i henhold til lov om civilteknikere (Ziviltechnikergesetz, BGBl. 156/1994);

m) i Norge

- eksamensbeviser (sivilarkitekt) udstedt af det teknologiske institut ved universitet i Trondhjem, og ved arkitektskolerne i Oslo og Bergen;

- bevis for medlemsskab af `Norske Arkitekters Landsforbund` (NAL), hvis uddannelsen er gennemgået i en stat, der er omfattet af dette direktiv;

n) i Sverige

- eksamensbeviser udstedt af arkitektskolen under Det Kongelige Teknologiske Institut, af Chalmers Institut for Teknologi og af det teknologiske institut ved universitetet i Lund (arkitekt, master-grad i arkitektur);

- bevis for medlemsskab af `Svenska Arkitekters Riksförbund` (SAR), hvis uddannelsen er gennemgået i en stat, der er omfattet af dette direktiv;«

V. HANDEL OG FORMIDLERVIRKSOMHED

1. Formidlere inden for handel, industri og håndværk

364 L 0224: Rådets direktiv 64/224/EØF af 25. februar 1964 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for formidlervirksomhed inden for handel, industri og håndværk (EFT nr. 56 af 4.4.1964, s. 869/64), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

Følgende tilføjes i artikel 3:

»>TABELPOSITION>

«

2. Handel med og distribution af giftige stoffer

374 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EØF af 4. juni 1974 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed og formidlervirksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer (EFT nr. L 307 af 18.11.1974, s. 5)

I bilaget indsættes følgende:

»- Finland

1. Kemikalier omfattet af lov om kemikalier (744/89) og tilhørende forordninger

2. Biologiske pesticider omfattet af lov om pesticider (329/69) og tilhørende forordninger

- Norge

1. Stoffer og præparater omfattet af forordning af 1. juni 1990 om mærkning og salg m.m. af kemiske stoffer og præparater, der kan være sundhedsfarlige

2. Stoffer og præparater omfattet af forordning af 3. juli 1990 om en fortegnelse over stoffer samt risiko- og sikkerhedssætninger

3. Kemikalier omfattet af forordning af 10. april 1984 om levering, indsamling, modtagelse og bortskaffelse af visse kategorier af farligt affald

4. Pesticider omfattet af lov om pesticider af 5. april 1963, forordning om pesticider af 7. februar 1992 og forordning af 7. august 1987 om betingelserne for godkendelse af importører af pesticider

5. Asbest og asbestprodukter omfattet af forordning af 16. august 1991 om asbest

6. Organiske opløsningsmidler og præparater indeholdende organiske opløsningsmidler omfattet af forordning af 9. december 1982 om OAR-mærkning (Occupational Air Requirements)

- Sverige

1. Ekstremt farlige og meget farlige kemiske stoffer, der er omhandlet af forordning om kemiske produkter (1985:835)

2. Visse prækursorer til fremstilling af narkotiske stoffer, som er omhandlet i vejledning om tilladelser til fremstilling af, handel med og distribution af giftige og meget farlige kemiske produkter (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9)

3. Pesticider, klasse 1, som er omhandlet i forordning 1985:836

4. Affald, som er skadeligt for miljøet og omhandlet i 1985:841

5. PCB og kemiske produkter, der indeholder PBC, og som er omhandlet i forordning 1985:837

6. Stoffer i gruppe B i offentlig bekendtgørelse om vejledning om sanitære grænseværdier (AFS 1990:13)

7. Asbest og materialer, der indeholder asbest, og som er omhandlet i offentlig bekendtgørelse AFS 1986:2

- Østrig

Stoffer og præparater klassificeret som `meget giftige` eller `giftige` i henhold til lov om giftige stoffer (Chemikaliengesetz, BGBl. 326/1987) og tilhørende forordninger (§ 217, stk. 1, Gewerbeordnung, BGBl. 194/1994).«

VI. HJÆLPEERHVERV I FORBINDELSE MED

TRANSPORT

382 L 0470: Rådets direktiv 82/470/EØF af 29. juni 1982 om foranstaltninger til fremme af den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser ved selvstændig virksomhed inden for visse hjælpeerhverv i forbindelse med transport- og rejsebureauvirksomhed (CITI-gruppe 718) og inden for pakhus- og oplagringsvirksomhed (CITI-gruppe 720) (EFT nr. L 213 af 21.7.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

I slutningen af artikel 3 tilføjes følgende:

»Finland

A. Huolitsija/Speditör

Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä/Researrangör

Matkanvälittäjä/Reseförmedlare

C. -

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Norge>

A. Speditør

Skipsmegler

B. Reisebyrå

Reisearrangør

C. Oppbevaring

D. Bilinspektør

Sverige

A. Speditör

Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering

Lagring

Förvaring

D. Bilinspektör

Bilprovare

Bilbesiktningsman

Østrig

A. Spediteur

Transportagent

Frachtenreklamation

B. Reisebüro

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugverständiger

Wäger«.

VII. ANDRE SEKTORER

Forretningstjenesteydelser inden for ejendomshandel og andre sektorer

367 L 0043: Rådets direktiv 67/43/EØF af 12. januar 1967 om gennemførelse af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed inden for: 1. »ejendomshandel og -administration (undtagen 6401)« (ex CITI-gruppe 640) 2. »visse tjenesteydelser for erhvervslivet« (CITI-gruppe 839) (EFT nr. 10 af 19.1.1967, s. 140/67), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands, og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spanien og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

I slutningen af artikel 2, stk. 3, tilføjes:

»I Finland

- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastighetsmäklare

I Norge

- eiendomsmeglere, advokater,

- entreprenører, utbyggere av fast eiendom,

- eiendomsforvaltere,

- utleiekontorer

I Sverige

- fastighetsmäklare,

- (fastighets-)värderingsman,

- fastighetsförvaltare,

- byggnadsentreprenörer.

I Østrig

- Immobilienmakler

- Immobilienverwalter

- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)«.

E. INDKØB

1. 393 L 0037: Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 54).

a) I artikel 25 indsættes følgende:

»- for Finland `Kaupparekisteri/Handelsregistret`

- for Norge `Foretaksregisteret`

- for Sverige `aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren`

- for Østrig `Firmenbuch`, `Gewerberegister`, `Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`.«

b) I bilag I »FORTEGNELSE OVER OFFENTLIGRETLIGE ORGANER OG KATEGORIER AF ORGANER« tilføjes følgende:

»XIII. I ØSTRIG:

Alle organer under budgettilsyn af `Rechnungshof` (revisionsmyndigheden), som ikke er af industriel eller kommerciel karakter.

XIV. I FINLAND:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer, som ikke er af industriel eller kommerciel karakter.

XV. I NORGE:

Offentlige eller offentligt kontrollerede organer eller virksomheder, som ikke har industriel eller kommerciel karakter.

Organer

- Norsk Rikskringkasting

- Norges Bank

- Statens Lånekasse for Utdanning

- Statistisk Sentralbyrå

- Den Norske Stats Husbank

- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger

- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet

- Norges Forskningsråd

- Statens Pensjonskasse

Kategorier

- Statsbedrifter i henhold til lov om statsbedrifter af 25. juni 1965, nr. 3

- Statsbanker

- Universiteter og højskoler i henhold til lov af 16. juni 1989, nr. 77.

XVI. I SVERIGE:

Alle ikke-kommercielle organer hvis indkøb er under tilsyn af Det Nationale Institut for Offentlige Indkøb.«

2. 393 L 0036: Rådets direktiv 93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 1).

a) I artikel 21 indsættes følgende:

»- for Finland `Kaupparekisteri/Handelsregistret`;

- for Norge `Foretaksregisteret`;

- for Sverige `aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren`;

- for Østrig `Firmenbuch`, `Gewerberegister`, `Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`;«

b) I bilag I tilføjes følgende:

ȯSTRIG

Centrale statslige myndigheder«

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Ikke-krigsmateriel er opført i bilag I, del II, Østrig, til GATT-aftalen om offentlige indkøb)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (kun udstyr til Postvæsenet)

FINLAND

Centrale Statslige Myndigheder

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljöstyrelsen

13. Opetushallitus/Utbildningstyrelsen

NORGE

Centrale Statslige Myndigheder

1. Statens vegvesen

2. Postverket

3. Rikshospitalet

4. Universitetet i Oslo

5. Politiet

6. Norsk Rikskringkasting

7. Universitetet i Trondheim

8. Universitetet i Bergen

9. Kystdirektoratet

10. Universitetet i Tromsø

11. Statens forurensningstilsyn

12. Luftfartsverket

13. Forsvarsdepartementet

14. Forsvarets Sanitet

15. Luftforsvarets Forsyningskommando

16. Hærens Forsyningskommando

17. Sjøforsvarets Forsyningskommando

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste

19. Norges Statsbaner for så vidt angår indkøb af

- betonsveller

- bremseudstyr til rullende materiel

- reservedele til skinnegående maskiner

- autodiesel

- person- og varebiler

SVERIGE

Centrale Statslige Myndigheder, herunder disses regionale og lokale afdelinger

1. Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

4. Fortifikationsförvaltningen

5. Försvarets materielverk

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen

8. Socialstyrelsen

9. Läkemedelsverket

10. Postverket

11. Vägverket

12. Sjöfartsverket

13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

21. Domänverket

22. Statistiska centralbyrån

23. Statskontoret

3. 393 L 0038: Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT nr. L 199 af 9.8.1993, s. 84).

a) I bilag I »PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED DRIKKEVAND« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til artikel 1 i Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) af 23. december 1977.

NORGE

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med vand i henhold til forskrift av 28. september 1951 om drikkevann og vannforsyning).

SVERIGE

Lokale myndigheder og kommunale selskaber, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ØSTRIG

Lokale myndigheder (Gemeinden) og sammenslutninger af lokale myndigheder (Gemeindeverbände), der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med drikkevand i henhold til de ni Länders Wasserversorgungsgesetze.«

b) I bilag II »PRODUKTION OG TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED ELEKTRICITET« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet på koncession i henhold til artikel 27 i Sähkölaki (319/79) af 16. marts 1979.

NORGE

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet i henhold til lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg, lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf. kap. V, eller vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17, eller energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

SVERIGE

Enheder, der producerer eller varetager forsyningen med elektricitet på koncession i henhold til lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

ØSTRIG

Enheder, der producerer, transporterer eller varetager forsyningen med elektricitet i henhold til Verstaatlichungsgesetz (BGBl. 81/1942, som senest ændret ved BGBl. 762/1992) og Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. 260/75, som senest ændret ved BGBl. 131/79), herunder de ni Länders Elektrizitätswirtschaftsgesetze.«

c) I bilag III »TRANSPORT AF ELLER FORSYNING MED GAS ELLER VARME« tilføjes følgende:

»FINLAND

Kommunale energistyrelser, sammenslutninger af sådanne eller andre enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med gas eller varme på grundlag af koncession meddelt af kommunale myndigheder.

NORGE

Enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med varme i henhold til lov av 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg eller energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

SVERIGE

Enheder, der transporterer eller varetager forsyningen med varme på koncessionsbasis i henhold til lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

ØSTRIG

>TABELPOSITION>

d) I bilag IV »EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF OLIE ELLER GAS« tilføjes følgende:

»NORGE

Ordregivende enheder i henhold til petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11 og regler udstedt i henhold til denne eller lov av 14. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.

SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas på koncessionsbasis i henhold til minerallagen (1991:45) eller som har tilladelse hertil i henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

ØSTRIG

Enheder ifølge Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, som senest ændret ved BGBl. 193/1993).«

e) I bilag V »EFTERFORSKNING EFTER OG UDVINDING AF KUL ELLER FAST BRÆNDSEL« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brændsel, og som virker på grundlag af eneret i henhold til artikel 1 og 2 i Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

NORGE

-

SVERIGE

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brændsel på koncessionsbasis i henhold til minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som har fået meddelt tilladelse i henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

ØSTRIG

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller andre former for fast brændsel ifølge Berggesetz 1975 (BGBl. 259/1975, som senest ændret ved BGBl. 193/1993).«

f) I bilag IV »ORDREGIVERE INDEN FOR JERNBANETRANSPORT« tilføjes følgende:

»FINLAND

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) og enheder, der virker i henhold til jernbaneloven (Lov 1993-06-11 100).

SVERIGE

Offentlige enheder, der driver jernbanedrift i henhold til Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar og Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Regionale og lokale offentlige enheder, der driver regionale eller lokale jernbaneforbindelser i henhold til lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Private enheder, der driver jernbanedrift i henhold til Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar, for så vidt sådan tilladelse svarer til artikel 2, stk. 3, i direktivet.

ØSTRIG

Enheder, der driver jernbanedrift ifølge Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, som senest ændret ved BGBl. 899/1993).«

g) I bilag VII »ORDREGIVERE, DER UDFØRER BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVOGN, TROLLEYBUS ELLER BUS« tilføjes følgende:

»FINLAND

Offentlige eller private enheder, der udfører buskørsel i henhold til `Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä` og Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk, som udfører offentlig transport med metro og sporvogn.

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) og enheder, der virker i henhold til jernbaneloven (Lov 1993-06-11 100).

SVERIGE

Offentlige enheder, der udfører bytransport med jernbane eller sporvogn i henhold til Lag (1983:293) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Offentlige eller private enheder, der udfører kørsel med trolleybus eller bus i henhold til Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik og lagen (1988:263) om yrkestrafik.

ØSTRIG

Enheder, der udfører transport ifølge Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57, senest ændret ved BGBl. 899/1993) og Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. 84/52, som ændret ved BGBl. 128/1993).«

h) I bilag VIII »ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET LUFTHAVNSFACILITETER« tilføjes følgende:

»FINLAND

Lufthavne, som drives af `Ilmailulaitos/Luftfartsverket` i henhold til Ilmailulaki (595/64).

NORGE

Enheder, der driver lufthavnsfaciliteter i henhold til lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.

SVERIGE

Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til lagen (1957:297) om luftfart.

Privatejede og -drevne lufthavne, hvis drift er tilladt efter nævnte lov, hvis tilladelsen svarer til artikel 2, stk. 3, i direktivet.

ØSTRIG

Austro Control GmbH

Enheder som defineret i artikel 60-80 i Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/1957, som senest ændret ved BGBl. 691/1992).«

i) I bilag IX »ORDREGIVERE INDEN FOR OMRÅDET SØHAVNE ELLER HAVNE VED INDRE VANDVEJE ELLER ANDRE TERMINALFACILITETER« tilføjes følgende:

»FINLAND

Havne, der drives i henhold til Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

Saimaa-kanalen (Saimaan kanavan hoitokunta).

NORGE

Norges Statsbaner (NSB) (jernbaneterminaler).

Enheder, der drives i henhold til havneloven av 8. juni 1984 nr. 51.

SVERIGE

Havne- og terminalfaciliteter ifølge lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal og Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal og Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal.

ØSTRIG

Havne ved indre vandveje, der helt eller delvis ejes af Länder og/eller kommuner.«

j) I bilag X »ORDREGIVERE INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION« tilføjes følgende:

»FINLAND

Enheder, der drives i medfør af tilladelser, som svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktivet (artikel 4 i Teletoimintalaki (183/87) som ændret ved 676/92).

NORGE

Enheder, der drives i henhold til telegrafloven av 29. april 1899.

SVERIGE

Private enheder, der drives i medfør af tilladelser, som svarer til kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktivet.

ØSTRIG

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).«

4. 392 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 14)

Følgende tilføjes i bilag »Nationale myndigheder, til hvilke de i artikel 9 omhandlede anmodninger om anvendelse af forligsproceduren kan fremsendes«:

»FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

NORGE

Nærings- og energidepartementet

SVERIGE

Nämnden för offentlig upphandling

ØSTRIG

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten«.

5. 392 L 0050: Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (EFT nr. L 209 af 24.7.1992, s. 1).

Følgende tilføjes i artikel 30, stk. 3:

»- i Finland, Kaupparekisteri/Handelsregistret

- i Norge, Foretaksregisteret

- i Sverige, aktiebolags- handels- eller föreningsregistren

- i Østrig, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern.«

F. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG PRODUKTANSVAR

I. PATENTER

392 R 1768: Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 af 18. juni 1992 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EFT nr. L 182 af 2.7.1992, s. 1)

a) I artikel 3, litra b), tilføjes følgende:

»Ved anvendelsen af artikel 19, stk. 1, anses en tilladelse til markedsføring af produktet i henhold til lovgivningen i Finland, Norge, Sverige eller Østrig som en tilladelse i henhold til direktiv 65/65/EØF eller direktiv 81/851/EØF, alt efter hvilket produkt der er tale om.«

b) Artikel 19, stk. 1, affattes således:

»1. For ethvert produkt, der ved tiltrædelsen er beskyttet ved et gyldigt grundpatent, kan der, såfremt den første tilladelse til markedsføring af produktet som lægemiddel i Fællesskabet eller på Finlands, Norges, Sverige eller Østrigs områder er meddelt efter den 1. januar 1985, udstedes et certifikat.

For certifikater, der udstedes i Danmark, Tyskland, Finland og Norge ændres datoen 1. januar 1985 til 1. januar 1988.

For certifikater, der udstedes i Belgien, Italien og Østrig, ændres datoen 1. januar 1985 til 1. januar 1982.«

c) I artikel 20 tilføjes følgende:

»For så vidt angår Finland, Norge, Sverige og Østrig anvendes denne forordning ikke på certifikater, der er udstedt i henhold til disse landes nationale lovgivning før tiltrædelsen.«.

II. HALVLEDERPRODUKTER

390 D 0510: Rådets første beslutning 90/510/EØF af 9. oktober 1990 om udvidelse af den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte personer fra visse lande og territorier (EFT nr. L 285 af 17.10.1990, s. 29), som ændret ved:

- 393 D 0017: Rådets beslutning 93/17/EØF af 21. december 1992 (EFT nr. L 11 af 19.1.1993, s. 22)

I bilaget udgår henvisningerne til Finland, Norge, Sverige og Østrig.

XII. ENERGI

1. 358 X 1101PO534: Euratom-Rådet: Vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (EFT nr. 27 af 6.12.1958, s. 534/58), som ændret ved:

- 373 D 0045: Rådets afgørelse 73/45/Euratom af 8. marts 1973 om ændring af vedtægterne for Euratoms forsyningsagentur som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet (EFT nr. L 83 af 30.3.1973, s. 20).

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

a) Artikel V, stk. 1 og 2, affattes således:

»1. Agenturets kapital udgør 4 416 000 europæiske regneenheder.

2. Kapitalen fordeles efter følgende nøgle:

>TABELPOSITION>

«

b) Artikel X, stk. 1 og 2, affattes således:

»1. Der oprettes et rådgivende udvalg for agenturet bestående af tooghalvtreds medlemmer.

2. Pladserne fordeles på følgende måde mellem medlemsstaternes statsborgere:

>TABELPOSITION>

«.

2. 372 D 0443: Kommissionens beslutning 72/443/EKSF af 22. december 1972 om pristilpasning ved salg af kul på det fælles marked (EFT nr. L 297 af 30.12.1972, s. 45), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 386 S 2526: Kommissionens beslutning nr. 2526/84/EKSF af 31. juli 1986 (EFT nr. L 222 af 8.8.1986, s. 8).

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende efter litra k):

»l) Østrig,

m) Norge,

n) Finland,

o) Sverige.«.

3. 377 D 0190: Kommissionens beslutning 77/190/EØF af 26. januar 1977 om gennemførelse af direktiv 76/491/EØF om en fællesskabsprocedure for information og konsultation vedrørende priser på råolie og mineralolieprodukter i Fællesskabet (EFT nr. L 61 af 5.3.1977, s. 34), som ændret ved:

- 379 D 0607: Kommissionens beslutning 79/607/EØF af 30. maj 1979 (EFT nr. L 170 af 9.7.1979, s. 1),

- 380 D 0983: Kommissionens beslutning 80/983/EØF af 4. september 1980 (EFT nr. L 281 af 25.10.1980, s. 26),

- 381 D 0883: Kommissionens beslutning 81/883/EØF af 14. oktober 1981 (EFT nr. L 324 af 12.11.1981, s. 19).

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

a) I tabellen i TILLÆG A, BETEGNELSER FOR MINERALOLIEPRODUKTER, tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«

;

b) i tabellen i TILLÆG B, BRÆNDSTOFSPECIFIKATIONER, tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«

;

c) i tabellen i TILLÆG C, BRÆNDSELSSTOFSPECIFIKATIONER, tilføjes følgende:

»

>TABELPOSITION>

«.

4. 390 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EFT nr. L 185 af 17.7.1990, s. 16), som ændret ved:

- 393 L 0087: Kommissionens direktiv 93/87/EØF af 22. oktober 1993 (EFT nr. L 277 af 10.11.1993, s. 32).

a) I BILAG I, punkt 11, indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

b) i BILAG II, punkt I.2., indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

5. 390 L 0547: Rådets direktiv 90/547/EØF af 29. oktober 1990 om transit af elektricitet gennem de overordnede net (EFT nr. L 313 af 13.11.1990, s. 30).

I BILAGET indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

6. 391 L 0296: Rådets direktiv 91/296/EØF af 31. maj 1991 om transit af naturgas gennem de overordnede net (EFT nr. L 147 af 12.6.1991, s. 37).

I BILAGET indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

7. 392 D 0167: Kommissionens afgørelse af 4. marts 1992 om oprettelse af et ekspertudvalg for transit af elektricitet gennem de overordnede net (92/167/EØF)(EFT nr. L 74 af 20.3.1992, s. 43).

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Sammensætning

1. Udvalget har 21 medlemmer:

- Seksten repræsentanter for højspændingsnet i Fællesskabet (en repræsentant fra hver medlemsstat)

- tre uafhængige eksperter, hvis faglige erfaring og kompetence på området transit af elektricitet i Fællesskabet er almindelig anerkendt

- en repræsentant fra Eurelectric

- en repræsentant fra Kommissionen.

2. Udvalgets medlemmer udpeges af Kommissionen. De seksten repræsentanter for højspændingsnettene og repræsentanten fra Eurelectric udpeges efter høring af de berørte kredse, fra en liste, som indeholder mindst to forslag for hver post.«;

XIII. TOLD OG BESKATNING

A. TOLD

I. TEKNISK TILPASNING AF TOLDKODEKSEN OG DENS GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

a) Toldkodeksen

392 R 2913: Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT nr. L 302 af 19.10.1992, s. 1)

a) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»Fællesskabets toldområde omfatter:

- Kongeriget Belgiens område

- Kongeriget Danmarks område, med undtagelse af Færøerne og Grønland

- Forbundsrepublikken Tysklands område, med undtagelse af øen Helgoland og Büsingen-området (traktat af 23. november 1964 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Schweiz)

- Den Hellenske Republiks område

- Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af Ceuta og Melilla

- Den Franske Republiks område, med undtagelse af de oversøiske territorier og de territoriale samfund

- Den Hellenske Republiks område

- Irlands område

- Den Italienske Republiks område, med undtagelse af kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt den til det italienske område hørende del af Luganosøen mellem bredden og den politiske grænse for den mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio beliggende zone

- Storhertugdømmet Luxembourgs område

- Kongeriget Nederlandenes område i Europa

- Kongeriget Norges område, med undtagelse af Svalbard

- Republikken Østrigs område

- Den Portugisiske Republiks område

- Republikken Finlands område, herunder Ålandsøerne, forudsat at der afgives en erklæring i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 227, stk. 5.

- Kongeriget Sveriges område

- Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands område samt Kanaløerne og øen Man.«

b) Artikel 3, stk. 2, litra a), ophæves.

b) Gennemførelsesbestemmelser

393 R 2454: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT nr. L 253 af 11.10.1993, s. 1), som ændret ved

- 393 R 3665: Kommissionens forordning (EF) nr. 3665/93 af 21. december 1993 (EFT nr. L 335 af 31.12.1993, s. 1)

1) Artikel 26, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»De kaldes ægthedscertifikater for druer, whisky og tobak, certifikater for oprindelsesbetegnelse for vine og kvalitetscertifikater for chilesalpeter.«

2) Tabellen nedenfor artikel 26

a) Under løbenummer 2 udgår følgende:

»Østrig« i kolonne 4

»Agrarmarkt Austria AMA« i kolonne 6

»Wien« i kolonne 7.

b) Løbenummer 5 udgår.

3) Artikel 27, stk. 2, andet led, affattes således:

»- hvidt med gul kant og veje mindst 40 g/m2, når det skal benyttes for de varer, der er anført under løbenummer 4 i den artikel 26 omhandlede tabel«

4) Artikel 29, stk. 1, tredje led, affattes således:

»- seks måneder for de varer, der er anført under løbenummer 7 i den nævnte tabel«

5) I artikel 62, stk. 3, tilføjes følgende efter »emitido a posteriori«:

»- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.«

6) I artikel 75, stk. 1, litra c), udgår følgende: »Østrigs, Finlands, Norges, Sveriges eller«

7) Artikel 80 affattes således:

»Artikel 80

Varer med oprindelsesstatus i henhold til denne afdeling kan indføres i Fællesskabet med de toldpræferencer, der er omhandlet i artikel 66, såfremt der forelægges et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedet af toldmyndighederne i Schweiz på grundlag af et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede udførselsland, forudsat at betingelserne i artikel 75 er opfyldt, og forudsat at Schweiz ved sine toldmyndigheders mellemkomst bistår Fællesskabet ved kontrollen med ægtheden og rigtigheden af de udstedte oprindelsescertifikater formular A. I denne forbindelse finder den i artikel 95 anførte kontrolprocedure tilsvarende anvendelse. Den i artikel 95, stk. 3, første afsnit, anførte frist forlænges til otte måneder.«

8) Artikel 96 affattes således:

»Artikel 96

Bestemmelserne i artikel 75, stk. 1, litra c), og artikel 80 finder kun anvendelse, for så vidt Schweiz anvender tilsvarende bestemmelser inden for rammerne af de toldpræferencer, som af dette land indrømmes visse varer med oprindelse i udviklingslande.«

9) I artikel 107, stk. 3, tilføjes følgende:

»- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.«

10) I artikel 108, stk. 2, tilføjes følgende:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.«

11) Artikel 163, stk. 2, affattes således:

»For varer, der efter indførsel i Fællesskabets toldområde transporteres til bestemmelsesstedet i en anden del af dette område gennem Bulgariens, Rumæniens, Schweiz', Ungarns, Hvideruslands, Ruslands, Tjekkiets, Slovakiets, det tidligere Jugoslaviens (dvs. Jugoslavien pr. 1. januar 1991), Polens, Estlands, Letlands eller Litauens territorium, lægges det første indførselssted i Fællesskabets toldområde til grund ved fastsættelsen af toldværdien, forudsat at varerne transporteres direkte til bestemmelsesstedet gennem disse landes territorier ad en sædvanlig transportvej gennem disse.«

12) Artikel 163, stk. 4, affattes således:

»Stk. 2 og 3 gælder også, når varerne udelukkende af transportmæssige grunde er blevet losset, omladet eller midlertidigt immobiliseret på Bulgariens, Rumæniens, Schweiz', Ungarns, Hvideruslands, Ruslands, Tjekkiets, Slovakiets, det tidligere Jugoslaviens (dvs. Jugoslavien pr. 1. januar 1991), Polens, Estlands, Letlands eller Litauens territorium.«

13) Følgende tilføjes i artikel 280, stk. 3:

»- Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export

- Forenklet utførsel

- Förenklad export.«

14) Følgende tilføjes i artikel 298, stk. 2, box 104:

»- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖNASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93)

- SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RÅDIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERRETIGETE (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 298)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93).«

15) Følgende tilføjes i artikel 299, stk. 3:

»- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMÅL

- SLUTTBRUK

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL.«

16) Følgende tilføjes i artikel 303, stk. 1:

»- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA)

- SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFØRSEL (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 303: ANVENDELSE AV MONETÆRE UTJEVNINGSBELØP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET)

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA).«

17) Følgende tilføjes i artikel 318:

»- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.«

18) Følgende tilføjes i artikel 335, stk. 2, tredje afsnit:

»- ote/utdrag,

- utdrag,

- utdrag.«

19) I artikel 361, stk. 2, indsættes følgende efter »- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,«:

»- asetuksen (ETY) n:o 2454/93, 361 artiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,

- anvendelse av Artikkel 361, nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2454/93,

- tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93,«.

20) I artikel 371 indsættes følgende efter »BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,«:

»- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr. 2454/93

- BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 371

- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,«.

21) Følgende tilføjes i artikel 392, stk. 2:» - yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- forenklet prosedyre,

- förenklat förfarande.«.

22) Følgende tilføjes i artikel 393, stk. 2:

»- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- fritatt for underskrift,

- befriad från underskrift.«.

23) Følgende tilføjes i artikel 402, stk. 1:

»- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- forenklet prosedyre,

- förenklat förfarande.«.

24) Følgende tilføjes i artikel 404, stk. 2:

»- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift

- fritatt for underskrift,

- befriad från underskrift.«.

25) Følgende tilføjes i artikel 464, efter »Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,«:

»- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,

- Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner,

- Export från Gemenskapen underkastad restriktioner.«

26) Følgende tilføjes i artikel 464 efter »Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,«:

»- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter,

- Utførsel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling,

- Export från Gemenskapen underkastad avgifter.«

27) Følgende tilføjes i artikel 481, stk. 3:

»- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor ej under transitering,

- varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre,

- varor ej under transitering.«

28) Følgende tilføjes i artikel 485, stk. 4:

»- Ote valvontakappaleesta: .............. (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: ..... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

- Utdrag av kontrolleksemplar: ....... (nummer, dato, utstedende kontor og land)

- Utdrag ur kontrollexemplar: ..... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land).«

29) Følgende tilføjes i artikel 485, stk. 5:

»- ... annettuja otteita ... (lukumäärä) - kopiot oheisina/... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,

- ... (antall) utstedte utdrag, kopier vedlagt,

- ... (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,«

30) Følgende tilføjes i artikel 486, stk. 2:

»- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand,

- Utstedt i etterhånd,

- Utfärdat i efterhand.«.

31) Følgende tilføjes i artikel 492, stk. 1:

»- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande,

- Forenklet prosedyre,

- Förenklat förfarande.«.

32) Følgende tilføjes i artikel 494, stk. 2:

»- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift,

- Fritatt for underskrift,

- Befriad från underskrift.«.

33) Følgende tilføjes i artikel 522, stk. 4:

»- TK-tavaroita/NB-varor,

- NB-varer,

- NB-varor.«.

34) Følgende tilføjes i artikel 601, stk. 3:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.«.

35) Følgende tilføjes i artikel 610, stk. 1:

»- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

- IB/S-varer,

- AF/S-varor.«.

36) Følgende tilføjes i artikel 610, stk. 2:

»- Kauppapolitiikka/Handelspolitik,

- Handelspolitikk,

- Handelspolitik.«.

37) Følgende tilføjes i artikel 644, stk. 1:

»- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

- IB/R-varer,

- AF/R-varor.«.

38) Følgende tilføjes i artikel 711:

»- VM-tavaroita/TI varor,

- MI-varer,

- TI varor.«.

39) Følgende tilføjes i artikel 778, stk. 3:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.«.

40) Følgende tilføjes i artikel 818 stk. 4:

»- TK-tavaroita/VH-varor,

- NB-varer,

- VH-varor.«.

41) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 2:

»- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

- Ingen tilbakebetalinger eller andre beløp gitt ved utførselen,

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,«.

42) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 3:>

»- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ...... (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet);

- Tilbakebetalinger og andre beløp gitt ved utførselen er betalt for .... (mengde);

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopphar betalats tillbaka för ... (kvantitet).«.

43) Følgende tilføjes i artikel 849, stk. 3 efter »eller«

»- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu .... (määrä) osalta/ Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet);

- Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling av andre beløp ved utførselen er opphevet for .... (mengde);

- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet).«.

44) Følgende tilføjes i artikel 855:

»- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,«

45) Følgende tilføjes i artikel 882, stk. 1:

»- Yhteisön tulliskoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185 2 b) i gemenskapens tullkod

- Returvarer i henhold til artikkel 185 paragraf 2 (b) i Fellesskapets tollkodeks

- Returvaror enligt artikel 185 2 b) i gemenskapens tullkod.«

46) Bilag 1 ændres således:

I rubrik 13 i eksemplar 4 og 5 i formularen til meddelelse af bindende tariferingsoplysninger indsættes følgende:

»FI«, »NO«, »SE«

47) Bilag 6 ændres således:

Formularen »ÆGTHEDSCERTIFIKAT FOR FINSK VODKA« erstattes med følgende:

»Ophævet«

48) Bilag 6 A ændres således:

Formularen »ÆGTHEDSCERTIFIKAT FOR SVENSK VODKA« erstattes med følgende:

»Ophævet«

49) Bilag 17 ændres således:

a) De fire kolonner begyndende med »Australia*« indtil »United Kingdom« i note I, første afsnit, på bagsiden af formular A (på engelsk) erstattes med følgende:

»Australia* European Community:

Canada Austria Italy

Japan Belgium Luxembourg

New Zealand Denmark Netherlands

Switzerland France Norway

United States Germany Portugal

of America Greece Spain

Finland Sweden

Ireland United

Kingdom«.

b) De fire kolonner begyndende med »Australie*« indtil »Royaume-Uni« i note I, første afsnit, på bagsiden af formular A (på fransk) erstattes med følgende:

»Australie* Communauté européenne:

Canada Autriche Irlande

États-UnisAllemagneItalie

d'Amérique Belgique Luxembourg

Japon Danemark Norvège

Nouvelle-Zélande Espagne Pays-Bas

Suisse Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède«.

c) Note III, litra b), nr. 3), på bagsiden af formular A (på engelsk) affattes således:

»Japan, Switzerland and the European Community enter the letter `W` in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature(harmonized system) heading of the exported product (example: `W`96.18)«;

d) Note III, litra b), nr. 3), på bagsiden af formular A (på fransk) affattes således:

»Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre `W` suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: `W`96.18)«.

50) Bilag 18 ændres således:

a) Note I, første afsnit, i del 2 af formular APR (på engelsk) affattes således:

»Switzerland European Community:

Austria Italy

Belgium Luxembourg

Denmark Netherlands

France Norway

Germany Portugal

Greece Spain

Ireland Sweden

United Kingdom«.

b) Note I, første afsnit, i del 2 af formular APR (på fransk) affattes således:

»Suisse Communauté européenne:

Autriche Irlande

Allemagne Italie

Belgique Luxembourg

Danemark Norvège

Espagne Pays-Bas

Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède«.

51. I bilag 25 tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

«.

52) I bilag 27 tilføjes følgende kolonner:

»HANDELSCENTRE, FRA HVILKE OPLYSNINGER DANNER GRUNDLAG FOR BEREGNINGEN AF ENDHEDSVÆRDIER FOR HVER KODE I VARELISTEN

>TABELPOSITION>

«.

53) Bilag 31 (enhedsdokument) ændres således:

Der tilføjes følgende i eksemplar 5: »Palautetaan«, »Tilbakesendes til«, »Åter till«.

54) Bilag 32 (databehandling af angivelserne) ændres således:

Der tilføjes følgende i eksemplar 4 og 5: »Palautetaan«, »Tilbakesendes til«, »Åter till«.

55) Bilag 48 ændres således:

I afsnit I, punkt 1, affattes det sætningsled, der begynder med »som selvskyldnerkautionist« og slutter med »den hovedforpligtede 3)«, således:

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for de beløb, den hovedforpligtede 3)«.

56) Bilag 49 ændres således:

I afsnit I, punkt 1, affattes det sætningsled, der begynder med »som selvskyldnerkautionist« og slutter med »den hovedforpligtede 3)«, således:

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for de beløb, den hovedforpligtede 3)«

57) Bilag 50 ændres således:

I afsnit I, punkt 1, affattes det sætningsled, der begynder med »som selvskyldnerkautionist« og slutter med »med undtagelse af bøder«, således:

»som selvskyldnerkautionist over for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland med indtil et maksimalt beløb af 7 000 ecu for hvert sikkerhedsdokument, for de beløb, som en hovedforpligtet som følge af overtrædelser eller uregelmæssigheder, begået under fællesskabsforsendelser, for hvilke undertegnede gennem udstedelse af et sikkerhedsdokument har påtaget sig kaution, kommet til at skylde de nævnte stater i told, skatter, landbrugsimportafgifter og andre afgifter, både som primære og sekundære forpligtelser, og med omkostninger og tillæg, dog med undtagelse af bøder.«

58) Bilag 51 ændres således:

I rubrik 7 udgår følgende:

»ØKONOMISKE«, »ØSTRIG«, »FINLAND«, »NORGE«, »SVERIGE«.

59) Bilag 60 ændres således:

Følgende indsættes i »BESTEMMELSER OM DE OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ AFGIFTSFORMULAREN«:

a) I listen i afdeling I, første afsnit:

»AT for Østrig

FI for Finland

NO for Norge

SE for Sverige«.

b) I listen under rubrik 16:

»ATS: østrigske schilling

FIM: finmark

NOK: norske kroner

SEK: svensker kroner«.

60) Bilag 63 (kontroleksemplar formular T5) ændres således:

Der tilføjes følgende i eksemplar 4 og 5: »Palautetaan«, »Tilbakesendes til«, »Åter till«.

61) Bilag 68/A ændres således:

Følgende indsættes i listen i punkt 3 i »BESTEMMELSER VEDRØRENDE BEVILLINGEN TIL AT DRIVE ET TOLDOPLAG ELLER TIL AT BENYTTE PROCEDUREN«:

»AT for Østrig

FI for Finland

NO for Norge

SE for Sverige«.

62) Bilag 81 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 14, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 5:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- NOK for norske kroner

- SEK for svenske kroner«.

63) Bilag 82 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 9, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 1:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- NOK for norske kroner

- SEK for svenske kroner«.

64) Bilag 98 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 13, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 6:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- NOK for norske kroner

- SEK for svenske kroner«.

65) Bilag 99 ændres således:

Følgende udgår:

»Finland

Norge

Sverige

Østrig«.

66) Bilag 106 ændres således:

a) Følgende indsættes i afsnit B, punkt 15, i bemærkningerne på bagsiden af oplysningsskema INF 2:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- NOK for norske kroner

- SEK for svenske kroner«.

b) Følgende indsættes i punkt 3 i de tekniske bestemmelser vedrørende oplysningsskema INF 2:

»AT for Østrig

FI for Finland

NO for Norge

SE for Sverige«.

67) I bilag 108 tilføjes følgende:

»>TABELPOSITION>

«.

68) Bilag 111 ændres således:

Følgende indsættes i afsnit B, punkt 12 i bemærkningerne på bagsiden af »godtgørelses-/fritagelsesansøgningen«:

»- ATS for østrigske schilling

- FIM for finmark

- NOK for norske kroner

- SEK for svenske kroner«.

II. TEKNISK TILPASNING AF BESTEMMELSER, DER IKKE INDGÅR I TOLDKODEKSEN

1. 376 L 0308: Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told (EFT nr. L 73 af 19.3.1976, s. 18), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 379 L 1071: Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979 (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 10)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

Artikel 22, stk. 2, affattes således:

»2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 64 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vægt i henhold til traktatens artikel 148, stik. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.«

2. 382 R 0636: Rådets forordning (EØF) nr. 636/82 af 16. marts 1982 om indførelse af en procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande (EFT nr. L 76 af 20.3.1982, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

Artikel 12, stk. 3, litra a), affattes således:

»a) Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal af 64 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.«

3. 383 R 0918: Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EFT nr. L 105 af 23.4.1983, s. 1), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 3822: Rådets forordning (EØF) nr. 3822/85 af 20. december 1985 (EFT nr. L 370 af 31.12.1985, s. 22),

- 387 R 3691: Rådets forordning (EØF) nr. 3691/87 af 9. december 1987 (EFT nr. L 347 af 11.12.1987, s. 8),

- 388 R 1315: Rådets forordning (EØF) nr. 1315/88 af 3. maj 1988 (EFT nr. L 123 af 17.5.1988, s. 2),

- 388 R 4235: Rådets forordning (EØF) nr. 4235/88 af 21. december 1988 (EFT nr. L 373 af 31.12.1988, s. 1),

- 391 R 3357: Rådets forordning (EØF) nr. 3357/91 af 7. november 1991 (EFT nr. L 318 af 20.11.1991, s. 3),

- 392 R 2913: Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 (EFT nr. L 302 af 19.10.1992, s. 1),

- 394 R 0355: Rådets forordning (EØF) nr. 355/94 af 14. februar 1994 (EFT nr. L 46 af 18.2.1994, s. 5).

a) Der indsættes følgende artikel 10a:

»Artikel 10a

Som en undtagelse fra artikel 3, 4 og 7 kan Norge anvende national lovgivning fra før tiltrædelsen vedrørende transport af goder fra Svalbard til det norske fastland, hvis behandlingen i Norge inden tiltrædelsen var gunstigere end importordningen i Fællesskabet for de pågældende goder fra Svalbard, der indføres i et toldområde som fastlagt for Norge i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992, som ændret ved akten om Norges tiltrædelse«.

b) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 30a

Som en undtagelse fra artikel 30 kan Norge anvende national lovgivning fra før tiltrædelsen vedrørende varer i småforsendelser, hvis behandling i Norge inden tiltrædelsen var gunstigere end importordningen for de pågældende goder fra Svalbard, der indføres i et toldområde som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992, som ændret ved akten om Norges tiltrædelse.«.

4. 383 R 2289: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2289/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 70-78 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EFT nr. L 220 af 11.8.1983, s. 15), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 1745: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1745/85 af 26. juni 1985 (EFT nr. L 167 af 27.6.1985, s. 23),

- 385 R 3399: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3399/85 af 28. november 1985 (EFT nr. L 322 af 3.12.1985, s. 10),

- 392 R 0735: Kommissionens forordning (EØF) nr. 735/92 af 25. marts 1992 (EFT nr. L 81 af 26.3.1992, s. 18).

Følgende indsættes i artikel 3, stk. 2:

»- `Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehtoja noudatetaan/förmål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning,`,

- `Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/93 overholdes,`,

- `Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.` «.

5. 383 R 2290: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2290/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 50 til 59b og artikel 63a og 63b i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EFT nr. L 220 af 11.8.1983, s. 21), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 385 R 1745: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1745/85 af 26. juni 1984 (EFT nr. L 167 af 27.6.1985, s. 23),

- 385 R 3399: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3399/85 af 28. november 1985 (EFT nr. L 322 af 3.12.1985, s. 10),

- 388 R 3893: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3893/88 af 14. december 1988 (EFT nr. L 346 af 15.12.1988, s. 32),

- 389 R 1843: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1843/89 af 26. juni 1989 (EFT nr. L 180 af 27.6.1989, s. 22),

- 392 R 0735: Kommissionens forordning (EØF) nr. 735/92 af 25. marts 1992 (EFT nr. L 81 af 26.3.1992, s. 15).

Følgende indsættes i artikel 3, stk. 2:

»- `Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83/57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehtoja noudatetaan`/`Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls.`

- `UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls,`,

- `UNESCO-varer: Fritaket opprettholdes forutsatt at artikkel 57, nr. 2 første led i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,`,«

B. BESKATNING

1. 377 L 0799: Rådets direktiv 77/799/EØF af 19. december 1977 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter (EFT nr. L 336 af 27.12.1977, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 89)

- 379 L 1070: Rådets direktiv 79/1070/EØF af 6. december 1979 (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 8)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 392 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 1).

a) Artikel 1, stk. 3, affattes således:

»3. På nuværende tidspunkt er de i stk. 2 omhandlede skatter især følgende:

i Belgien:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders

i Danmark:

Indkomstskat til staten

Selsskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidrag

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

i Tyskland:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

i Grækenland:

Öüñïò åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò

i Spanien:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

i Frankrig:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

i Irland:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

i Italien:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

i Luxembourg:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

i Nederlandene:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

i Norge:

Skatt av alminnelig inntekt

Skatt av personinntekt

Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og

rørledningstransport

Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere

Trygdeavgift

Formuesskatt

i Østrig:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen

Betrieben

i Portugal:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos prece-

dentes

i Finland:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

i Sverige:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

i Det Forenede Kongerige:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax«.

b) Artikel 1, stk. 5, affattes således:

»5. Udtrykket `kompetent myndighed` betegner:

i Belgien:

De Minister van financiën eller en befuldmægtiget stedfortræder

Le Ministre des finances eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Danmark:

Skatteministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Tyskland:

Der Bundesminister der Finanzen eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Grækenland:

Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Spanien:

El Ministro de Economia y Hacienda eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Frankrig:

Le ministre de l'économie eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Irland:

The Revenue Commissioners eller deres befuldmægtigede stedfortrædere

i Italien:

Il Ministro per le finanze eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Luxembourg:

Le ministre de finance eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Nederlandene:

De minister van financiën eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Norge:

Finans- og tollministeren eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Østrig:

Der Bundesminister für Finanzen eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Portugal:

O Ministro das Finanças eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Finland:

Valtionvarainministeriö eller en befuldmægtiget stedfortræder

Finansministeriet eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Sverige:

Ministeren med ansvar för skattefrågor eller en befuldmægtiget stedfortræder

i Det Forenede Kongerige:

- The Commissioners of Customs and Excise eller en befuldmægtiget stedfortræder vedrørende oplysninger om moms og punktafgifter,

- The Commissioners of Inland Revenue eller en befuldmægtiget stedfortræder vedrørende alle andre oplysninger.«

2. 378 L 1035: Rådets direktiv 78/1035/EØF af 19. december 1978 om afgiftsfritagelse ved inførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (EFT nr. L 366 af 28.12.1978, s. 34), som ændret ved:

- 385 L 0576: Rådets direktiv 85/576/EØF af 20. december 1985 (EFT nr. L 372 af 31.12.1985, s. 30).

Der indsættes følgende artikel:

»Artikel 1a

Som en undtagelse fra artikel 1, stk. 2, litra a), tredje led, kan Norge anvende national lovgivning fra før tiltrædelsen vedrørende varer i småforsendelser fra Svalbard til det norske fastland, hvis behandlingen i Norge inden tiltrædelsen var gunstigere end ordningen i Fællesskabet for de pågældende goder fra Svalbard, der indføres i et fiskalt område som fastlagt for Norge i artikel 3 i Rådets direktiv 77/388/EØF, som ændret ved akten om Norges tiltrædelse.«.

3. 379 L 1072: Rådets ottende direktiv (79/1072/EØF) af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet (EFT nr. L 331 af 27.12.1979, s. 11), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Afsnit D i bilag C affattes således:

»D. Ansøgningen skal indgives til de respektive kompetente myndigheder i:

- Belgien: ..........

- Danmark: ..........

- Tyskland: ..........

- Grækenland: ..........

- Spanien: ..........

- Frankrig: ..........

- Irland: ..........

- Italien: ..........

- Luxembourg: ..........

- Nederlandene: ..........

- Norge: ..........

- Østrig: ..........

- Portugal: ..........

- Finland: ..........

- Sverige: ..........

- Det Forenede Kongerige: ..........«

b) Afsnit I i bilag C affattes således:

»I. Ansøgningen kan omfatte flere fakturaer eller importdokumenter, men må dog ikke for året 19.. vedrøre et samlet merværdiafgiftsbeløb på mindre end:

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

NOK ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

hvis den pågældende periode er højst et kalenderår, men mindst tre måneder,

eller mindre end:

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

NOK ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

hvis den pågældende periode er et kalenderår eller under tre måneder.«

4. 383 L 0181: Rådets direktiv 83/181/EØF af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (EFT nr. L 105 af 23.4.1983, s. 38), som ændret ved:

- 389 L 0219: Rådets direktiv 89/219/EØF af 7. marts 1989 (EFT nr. L 92 af 5.4.1989, s. 13).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9a

Som en undtagelse fra artikel 3 og 7 kan Norge anvende national lovgivning fra før tiltrædelsen vedrørende personlige ejendele på tidspunktet for flytning af bopæl fra Svalbard til Norge, hvis behandlingen i Norge inden tiltrædelsen var gunstigere end ordningen i Fællesskabet for de pågældende goder, der indføres i et fiskalt område som fastlagt for Norge i artikel 3 i Rådets direktiv 77/388/EØF, som ændret ved akten om Norges tiltrædelse.«.

5. 383 L 0182: Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT nr. L 105 af 23.4.1983, s. 59), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Bilaget affattes således:

»BILAG

Fortegnelse over afgifter omhandlet i artikel 1, stk. 1, andet led

BELGIEN

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANMARK

- Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse Nr. 163 af 31. marts 1993)

TYSKLAND

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRÆKENLAND

- ÔÝëç êõêëïöïñßáè (N. 2367/53 üðùò éó÷ýåé óÞìåñá)

SPANIEN

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)

FRANKRIG

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977)

- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - Article 1007 du code général des impôts)

IRLAND

- Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIEN

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR N. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUXEMBOURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

NEDERLANDENE

- Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

NORGE

- Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2)

ØSTRIG

- Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. Nr. 449/1992)

PORTUGAL

- Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)

- Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Setembro)

FINLAND

- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

SVERIGE

- Fordonsskatt (Fordonsskattelagen, 1988:327)

DET FORENEDE KONGERIGE

- Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971)«.

XIV. UDDANNELSE

363 D 0266: Rådets afgørelse 63/266/EØF af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemførelse af en fælles politik for faglig uddannelse (EFT nr. 63 af 20.4.1963, s. 1338/63) og 363 X 0688: Vedtægt for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse (63/688/EØF) af 18. december 1963 (EFT nr. 190 af 30.12.1963, s. 3090/63), som ændret ved:

- 368 D 0189: Rådets afgørelse 68/189/EØF af 9. april 1968 (EFT nr. L 91 af 12.4.1968, s. 26)

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, i 63/688/EØF affattes således:

»1. Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse, der er nedsat i henhold til det fjerde princip i Rådets afgørelse af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for gennemførelse af en fælles politik for faglig uddannelse, består af 96 medlemmer, heraf for hver medlemsstat to regeringsrepræsentanter, to repræsentanter for arbejdstagernes faglige forbund og to repræsentanter for arbejdsgivernes faglige organisationer.«

XV. STATISTIK

1. 393 R 0696: Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT nr. L 76 af 30.3.1993, s. 1).

I bilaget, afdeling II, afsnit B, Geografisk kriterium, affattes teksten i punkt 2 efter ordene »i Nederlandene« således:

»`kommune` i Norge, `Gemeinde` i Østrig, `concelho` i Portugal, `kunta/kommun` i Finland, `primärkommun` i Sverige og `ward` i Det Forenede Kongerige.«

2. 391 S 0612: Kommissionens beslutning 91/612/EKSF af 31. januar 1991 om kulstatistikker (EFT nr. L 74 af 20.3.1991, s. 1).

Spørgeskema Q60.A60:

Afdeling 1.1:

Efter »Nederlandene« indsættes følgende:

»Norge«, »Østrig«

Efter »Portugal« indsættes følgende:

»Finland«, »Sverige«.

3. 391 X 0141: Kommissionens henstilling 91/141/EKSF af 31. januar 1991 om kulstatistikker (EFT nr. L 74 af 20.3.1991, s. 35).

a) Spørgeskema M30, M30a, A30, A30a, A30b, M40, A40, A40a, Q61/A61:

Afdeling 1.1:

Efter »Nederlandene« indsættes følgende:

»Norge«, »Østrig«.

Efter »Portugal« indsættes følgende:

»Finland«, »Sverige«.

b) Spørgeskema M40, A40,A40a:

Afdeling 1.2:

»Østrig«, »Norge« og »Sverige« udgår.

c) Spørgeskema M50, A50 og A50a og i punkt 2 og 3 i de forklarende bemærkninger II til spørgeskema M50/A50:

»EUR 12« ændres til »EUR 16«.

4. 378 L 0546: Rådets direktiv 78/546/EØF af 12. juni 1978 om statistisk registrering af vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr. L 168 af 26.6.1978, s. 29), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0462: Rådets direktiv 89/462/EØF af 18. juli 1989 (EFT nr. L 226 af 3.8.1989, s. 8).

a) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrørende Nederlandene:

»Norge:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Østrig:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal:

»Finland:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)«

b) I bilag III

indsættes følgende efter »Nederlandene«:

»Norge«, »Østrig«.

indsættes følgende efter »Portugal«:

»Finland«, »Sverige«.

»Østrig«, »Norge«, »Sverige« og »Finland« udgår i listen over tredjelande.

5. 380 L 1119: Rådets direktiv 80/1119/EØF af 17. november 1980 om statistisk registrering af godstransporten ad indre vandveje (EFT nr. L 339 af 15.12.1980, s. 30), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrørende Nederlandene:

ȯstrig:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal:

»Finland:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)«

b) I bilag III ændres landelisten således:

i) Del I affattes således:

»I. Lande i Det Europæiske Fællesskab

01. Belgien

02. Danmark

03. Tyskland

04. Grækenland

05. Spanien

06. Frankrig

07. Irland

08. Italien

09. Luxembourg

10. Nederlandene

11. Norge

12. Østrig

13. Portugal

14. Finland

15. Sverige

16. Det Forenede Kongerige«.

ii) I del III udgår »Østrig« og nr. 13-25 bliver til nr. 17-28.

c) I bilag IV, skema 7(A), 8(A) og 8(B) ændres overskriften »EUR 12« til »EUR 16« og kolonne »A« flyttes til »EUR 16« efter »L«.

d) I bilag IV, skema 10(A) og 10(B) ændres overskriften »EUR 12« i første kolonne til »EUR 16«.

Efter »Nederlandene« indsættes følgende:

»Norge«, »Østrig«.

Efter »Portugal« indsættes følgende:

»Finland«, »Sverige«.

Den yderligere henvisning til Østrig udgår.

6. 380 L 1177: Rådets direktiv 80/1177/EØF af 4. december 1980 om statistisk registrering af godstransporten med jernbane inden for rammerne af en regional statistik (EFT nr. L 350 af 23.12.1980, s. 23), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) I artikel 1, stk. 2, litra a), tilføjes:

»>TABELPOSITION>

«

b) I bilag II indsættes følgende efter rubrikken vedrørende Nederlandene:

»Norway:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Østrig:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg«

og efter rubrikken vedrørende Portugal:

»Finland:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)

Sverige:

afventer afgørelse om NUTS-klassifikationen (NUTS 2 skal anvendes)«

c) I bilag III ændres landelisten således:

Første del affattes således:

»I. De Europæiske Fællesskaber

01. Belgien

02. Danmark

03. Tyskland

04. Grækenland

05. Spanien

06. Frankrig

07. Irland

08. Italien

09. Luxembourg

10. Nederlandene

11. Norge

12. Østrig

13. Portugal

14. Finland

15. Sverige

16. Det Forenede Kongerige«.

I anden del udgår »Østrig«, »Norge«, »Sverige« og »Finland« og nr. 13-28 bliver nr. 17-28.

XVI. FORBRUGERBESKYTTELSE

392 X 0579: Kommissionens henstilling 92/579/EØF af 27. november 1992 med opfordring til medlemsstaterne om at indføre de nødvendige infrastrukturer til identifikation af farlige produkter ved de ydre grænser (EFT nr. L 374 af 22.12.1992, s. 66)

I punkt V, stk. 4, tilføjes følgende:

»- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY

- Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Rekommandasjon 92/579/EØF

- Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Rekommendation 92/579/EEG«.

XVII. STRUKTUR- OG REGIONALPOLITIK

388 R 2052: Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (EFT nr. L 193 af 31.7.1993, s. 9), senest ændret ved:

- 393 R 2081: Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93 af 20. juli 1993 (EFT nr. L 193 af 31.7.1993, s. 5).

1) Der indsættes følgende i artikel 12, stk. 1:

»Som anført i bilag III beløber de yderligere midler, der vil være til rådighed for de fire nye medlemsstater med henblik på mål nr. 1-5b, sig til 4 775 mio. ecu i 1995-priser for perioden 1995 til 1999.

Den årlige fordeling af disse midler pr. medlemsstat fremgår af bilag III«.

2) Der indsættes følgende i bilag I:

»ØSTRIG: Burgenland«.

3) Der indsættes følgende bilag III:

»BILAG III

Vejledende forpligtelsesbevillinger for de nye medlemsstater

>TABELPOSITION>

1. Disse tal er kun vejledende. De faktiske bevillinger pr. mål vil som for de nuværende medlemsstater blive fastlagt ved anvendelse af strukturfondforordningen.

2. Disse tal omfatter alle forpligtelser i forbindelse med pilotprojekter, innovative aktioner, undersøgelser og EF-initiativer i henhold til artikel 3 og artikel 12, stk. 5.«

XVIII. ANDRE OMRÅDER

EØF-retsakter

358 R 0001: Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 385/58), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af trakaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Unionens institutioner er dansk, engelsk, fransk, finsk, græsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.«.

b) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyldige, affattes på de tolv officielle sprog.«.

c) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende udkommer på de tolv officielle sprog.«.

Euratom-retsakter

358 R 5001(01): Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område (EFT nr. 17 af 6.10.1958, s. 401/58), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

a) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Unionens institutioner er dansk, engelsk, fransk, finsk, græsk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.«.

b) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyldige, affattes på de tolv officielle sprog.«.

c) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

De Europæiske Fællesskabers Tidende udkommer på de tolv officielle sprog.«.

(1) Hvor der i nedennævnte direktiver udelukkende eller hovedsageligt henvises til én selskabstype, kan denne henvisning ændres som følge af indførelse af særlovgivning for selskaber med begrænset ansvar. Europa-Kommissionen skal underrettes om indførelsen af sådan lovgivning og om benævnelsen af de berørte selskaber senest ved gennemførelsen af de pågældende direktiver.

BILAG II

Liste omhandlet i artikel 30 i tiltrædelsesakten

I. HANDELSPOLITIK

1. 394 R 0517: Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel (EFT nr. L 67 af 10.3.1994, s. 1).

Bilag III A skal udbygges med angivelse af produkter med oprindelse i andre end de lande, der er omhandlet i bilag II, og for hvilke overgang til fri omsætning var underkastet kvantitative restriktioner i de nye medlemsstater pr. 31. december 1993. Som følge heraf udgår ordene »på grundlag af forordning (EØF) nr. 288/82« i artikel 2, stk. 1, tredje led.

Sverige:

De kvantitative tabeller i bilag III B, IV og VI skal efter omstændighederne tilpasses med angivelse af de nye kvantitative lofter, som tager hensyn til de eksisterende handelsmønstre i Sverige.

Østrig, Norge og Finland:

De kvantitative tabeller i bilag III B, IV og VI skal efter omstændighederne tilpasses med angivelse af de nye kvantitative lofter, som tager hensyn til de eksisterende handelsmønstre i Østrig, Norge og Finland.

2. 392 R 3951: Rådets forordning (EØF) nr. 3951/92 af 29. december 1992 om ordningen for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i Taiwan (EFT nr. L 405 af 31. december 1992, s. 6), som ændret ved:

- 394 R 0217: Rådets forordning (EF) nr. 217/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 28 af 2. februar 1994, s. 1).

Sverige:

De kvantitative tabeller i bilag II skal efter omstændighederne tilpasses med angivelse af de nye kvantitative lofter, som tager hensyn til de eksisterende handelsmønstre i Sverige.

Østrig, Norge og Finland:

De kvantitative tabeller i bilag II skal efter omstændighederne tilpasses med angivelse af de nye kvantitative lofter, som tager hensyn til Østrigs, Norges og Finlands tiltrædelse.

II. FISKERI

1. 392 R 3759: Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 af 17. december 1992 (EFT nr. L 388 af 31.12.1992, s. 1)

De ændringer, der skal foretages i bilag I og VI i denne forordning med henblik på at indføje nye arter, vil blive foretaget i løbet af overgangsperioden på forslag af Kommissionen på baggrund af oplysningerne fra Unionens medlemsstater og de tiltrædende stater.

De ændringer, der skal foretages i artikel 5 med henblik på at give medlemsstaterne tilladelse til udelukkende at anerkende producentorganisationer, vil blive foretaget i løbet af overgangsperioden på forslag af Kommissionen.

2. 393 R 2210: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2210/93 af 26. juli 1993 om meddelelser i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturvarer (EFT nr. L 197 af 6.8.1993, s. 8)

En liste over repræsentative markeder og havne vil blive udarbejdet inden tiltrædelsen i henhold til den gældende fremgangmåde.

BILAG III

Bestemmelser omhandlet i artikel 32 i tiltrædelsesakten

1. 376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/69/EØF af 23. juli 1993 (EFT nr. L 185 af 28.7.1993, s. 30).

Artikel 7 for så vidt angår cadmiumindholdet i gødning og etiketteringen af dette indhold.

2. 391 L 0157: Rådets direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer (EFT nr. L 78 af 26.3.1991, s. 38), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/86/EØF af 4. oktober 1993 (EFT nr. L 264 af 23.10.1993, s. 51).

Artikel 9 for så vidt angår kviksølvindholdet i alkali-mangan-batterier, herunder knapcelle-batterier, som omhandlet i artikel 3, stk. 1.

3. 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT nr. L 196 af 16.8.1967, s. 1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/101/EØF af 11. november 1993 (EFT nr. L 13 af 15.1.1994, s. 1).

a) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 5 for så vidt angår:

i) kravene til klassificering, etikettering og/eller specifikke koncentrationsgrænser for de 12 stoffer eller grupper af stoffer, der er opført i bilag I til direktivet, og som er vist i vedlagte tillæg A, idet Norge kan kræve anvendelse af en afvigende klassificering, etikettering og/eller specifikke koncentrationsgrænser for disse stoffer;

ii) kriterierne for klassificering og etikettering af kræftfremkaldende stoffer som anført i sektion 4.2.1 i bilag VI til direktivet, idet Norge kan kræve, at producenter og importører anvender andre kriterier for klassificering og særlige krav til anvendelsen af visse R-sætninger.

b) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 6 for så vidt angår kravene til klassificering, etikettering og/eller særlige koncentrationsgrænser for de 12 stoffer eller grupper af stoffer, der ikke er opført i bilag I til direktivet, og som er vist i vedlagte tillæg B, idet Norge kan kræve anvendelse af klassificering, etikettering og/eller specifikke koncentrationsgrænser for disse stoffer.

c) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 23, stk. 2, litra d), idet Norge kan kræve anvendelse af en supplerende R-sætning (»R-340«), der ikke er opført i bilag III til direktivet.

d) For stoffer omfattet af ovennævnte litra a) og c), bestemmelserne i direktivets artikel 23, stk. 2, om anvendelse af udtrykket »EØF-etiket«.

4. 388 L 0379: Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT nr. L 187 af 16.7.1988, s. 14), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/18/EØF af 5. april 1993 (EFT nr. L 104 af 29.4.1993, s. 46).

a) Artikel 13 sammenholdt med artikel 3 og 7 for så vidt angår præparater med indhold af de i bilagets punkt 3 a), 3 b) og 3 c) nævnte stoffer;

b) Artikel 3, stk. 3, litra b), for så vidt angår følsomhedstest af præparater.

5. 378 L 0631: Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1).

6. 391 L 0414: Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT nr. L 230 af 19.8.1991, s. 1)

Artikel 15 og 16, litra f), for så vidt disse bestemmelser om pakning og etikettering henviser til Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1)

Tillæg A

>TABELPOSITION>

Tillæg B

>TABELPOSITION>

BILAG IV

Liste omhandlet i artikel 39, stk. 1 i tiltrædelsesakten

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

LISTE OVER FISKERFARTØJER TIL PELAGISK FISKERI

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG V

Liste omhandlet i artikel 39, stk. 5 i tiltrædelsesakten

>TABELPOSITION>

BILAG VI

Liste omhandlet i artikel 54, 73, 97 og 126 i tiltrædelsesakten

TOLDLOVGIVNING

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 (EFT nr. L 302 af 19.10.1992) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 (EFT nr. L 253 af 11.10.1993) som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/93 af 21. december 1993 (EFT nr. L 335 af 31.12.1993) og oprindelsesprotokoller i præferenceaftaler indgået af Fællesskabet:

Med forbehold af følgende bestemmelser gælder denne EF-lovgivning for de nye medlemsstater fra tiltrædelsesdatoen.

1. Artikel 22-27 i Rådets forordning og artikel 35-140 i Kommissionens forordning vedrørende varers oprindelse som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/93 af 21. december 1993 (EFT nr. L 335 af 31. december 1993) og oprindelsesprotokoller i præferenceaftaler indgået af Fællesskabet:

1. Med forbehold af anvendelsen af enhver foranstaltning, der er afledt af den fælles handelspolitik, skal oprindelsesdokumenter, der er korrekt udstedt af tredjelande inden for rammerne af præferenceaftaler indgået af Republikken Østrig, Republikken Finland, Kongeriget Norge eller Kongeriget Sverige med disse lande eller inden for rammerne af unilateral national lovgivning i de nye medlemsstater, accepteres i de nye medlemsstater, forudsat at:

- oprindelsesdokumentet og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsen;

- oprindelsesdokumentet forelægges toldmyndighederne senest fire måneder efter tiltrædelsen.

2. De nye medlemsstater kan opretholde de bevillinger, med hvilke der er meddelt status som »godkendt eksportør« inden for rammerne af aftaler indgået med tredjelande, såfremt

- en sådan bestemmelse også er fastsat i de aftaler, disse tredjelande har indgået med Unionen i dens nuværende sammensætning;

- de godkendte eksportører anvender Fællesskabets oprindelsesregler.

Disse bevillinger skal senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye bevillinger, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Anmodninger om efterfølgende kontrol af de oprindelsesdokumenter, der henvises til i stk. 1, 2 og 4, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i Unionen i dens nuværende sammensætning og af myndighederne i de nye medlemsstater i en periode på to år, efter at det pågældende oprindelsesdokument er udstedt.

4. Hvis oprindelsesdokumentet og/eller transportdokumenterne er udstedt inden tiltrædelsen og toldformaliteter er nødvendige i forbindelse med handel med varer mellem de nye medlemsstater og Unionen i dens nuværende sammensætning eller mellem de nye medlemsstater indbyrdes, gælder bestemmelserne i afsnit V i protokol nr. 4 om oprindelsesregler til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og i afsnit V i protokol nr. 3 til frihandelsoverenskomsten mellem EF og Republikken Østrig, Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige.

2. Artikel 76 i Rådets forordning og artikel 253-289 i Kommissionens forordning vedrørende forenklede fremgangsmåder

1. De nye medlemsstater kan opretholde de tilladelser til periodiske angivelser, der er meddelt inden tiltrædelsen, på de vilkår i henhold til hvilke de blev givet.

2. Disse tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye tilladelser, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Artikel 98-113 i Rådets forordning og artikel 503-548 i Kommissionens forordning vedrørende toldoplag

1. De nye medlemsstater kan med forbehold af stk. 2 opretholde de bevillinger til toldoplag, der er meddelt inden tiltrædelsen, på de vilkår i henhold til hvilke de blev givet.

2. De bevillinger, der henvises til i stk. 1, skal senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye bevillinger, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Proceduren skal afvikles i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Hvis der ved procedurens afvikling opstår toldskyld, skal det erlagte beløb betragtes som Fællesskabets egne indtægter. Fastsættes toldskylden på grundlag af tariferingen, toldværdien og mængden af de indførte varer på tidspunktet for accept af angivelsen af deres henførsel under toldoplag, og er denne angivelse accepteret inden tiltrædelsen, følger disse elementer af den lovgivning, der før tiltrædelsen var gældende i den pågældende nye medlemsstat.

4. Artikel 114-129 i Rådets forordning og artikel 549-649 i Kommissionens forordning vedrørende proceduren for aktiv forædling

1. De nye medlemsstater kan opretholde de bevillinger til aktiv forædling, der er meddelt inden tiltrædelsen, på de vilkår i henhold til hvilke de blev givet, indtil deres gyldighedsperiode udløber, dog ikke senere end et år efter tiltrædelsen.

2. Såfremt gyldighedsperioden for de bevillinger, der henvises til i stk. 1, udløber senere end et år efter tiltrædelsen, skal disse bevillinger senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye bevillinger, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Proceduren skal afvikles i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Hvis der ved afviklingen opstår toldskyld, skal det erlagte beløb betragtes som Fællesskabets egne indtægter. Fastsættes toldskylden på grundlag af tariferingen, mængden, toldværdien og oprindelsen af de indførte varer på tidspunktet for accept af angivelsen af deres henførsel under proceduren for aktiv forædling, og er denne angivelse accepteret inden tiltrædelsen, følger disse elementer af den lovgivning, der før tiltrædelsen var gældende i den pågældende nye medlemsstat.

Hvis der ved afviklingen opstår toldskyld, skal der, for at opretholde ligestilling mellem bevillingshavere, der er etableret i Unionen i dens nuværende sammensætning, og bevillingshavere i de nye medlemsstater, fra tiltrædelsesdatoen udbetales udligningsrenter af den importtold, der er gældende i henhold til EF-lovgivningen.

4. Såfremt angivelsen til proceduren for aktiv forædling er accepteret i henhold til en godtgørelsesordning, godtgøres tolden i overensstemmelse med EF-lovgivningen af den nye medlemsstat og på dennes bekostning, såfremt den toldskyld, som ønskes godtgjort, var bogført inden tiltrædelsen.

5. Artikel 130-136 i Rådets forordning og artikel 650-669 i Kommissionens forordning vedrørende forarbejdning under toldkontrol

1. De nye medlemsstater kan opretholde de bevillinger til forarbejdning under toldkontrol, der er meddelt inden tiltrædelsen, på de vilkår i henhold til hvilke de blev givet, indtil deres gyldighedsperiode udløber, dog ikke senere end et år efter tiltrædelsen.

2. Såfremt gyldighedsperioden for de bevillinger, der henvises til i stk. 1, udløber senere end et år efter tiltrædelsen, skal disse bevillinger senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye bevillinger, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Proceduren skal afvikles i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Hvis der ved afviklingen opstår toldskyld, skal det erlagte beløb betragtes som Fællesskabets egne indtægter.

6. Artikel 137-144 i Rådets forordning og artikel 670-747 i Kommissionens forordning vedrørende midlertidig indførsel

1. De nye medlemsstater kan opretholde de bevillinger til midlertidig indførsel, der er meddelt inden tiltrædelsen, på de vilkår i henhold til hvilke de blev givet, indtil deres gyldighedsperiode udløber, dog ikke senere end et år efter tiltrædelsen.

2. Såfremt gyldighedsperioden for de bevillinger, der henvises til i stk. 1, udløber senere end et år efter tiltrædelsen, skal disse bevillinger senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye bevillinger, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Proceduren skal afvikles i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Hvis der ved afviklingen opstår toldskyld, skal det erlagte beløb betragtes som Fællesskabets egne indtægter. Fastsættes toldskylden på grundlag af tariferingen, mængden, toldværdien og oprindelsen af de indførte varer på tidspunktet for accept af angivelsen af deres henførsel under midlertidig indførsel, og er denne angivelse accepteret inden tiltrædelsen, følger disse elementer af den lovgivning, der før tiltrædelsen var gældende i den pågældende nye medlemsstat.

Hvis der ved afviklingen opstår toldskyld, skal der, for at opretholde ligestilling mellem bevillingshavere, der er etableret i Unionen i dens nuværende sammensætning og bevillingshavere i de nye medlemsstater, fra tiltrædelsesdatoen udbetales udligningsrenter af den importtold, der er gældende i henhold til EF-lovgivningen.

7. Artikel 145-160 i Rådets forordning og artikel 748-787 i Kommissionens forordning vedrørende proceduren for passiv forædling

1. De nye medlemsstater kan opretholde de bevillinger til passiv forædling, der er meddelt inden tiltrædelsen, på de vilkår i henhold til hvilke de blev givet, indtil deres gyldighedsperiode udløber, dog ikke senere end et år efter tiltrædelsen.

2. Såfremt gyldighedsperioden for de bevillinger, der henvises til i stk. 1, udløber senere end et år efter tiltrædelsen, skal disse bevillinger senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye bevillinger, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

3. Proceduren skal afvikles i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Imidlertid skal toldskylden fastlægges efter den lovgivning, der var gældende før tiltrædelsen i den medlemsstat, hvor angivelsen til proceduren for passiv forædling var accepteret inden tiltrædelsen.

8. Artikel 166-181 i Rådets forordning og artikel 799-840 i Kommissionens forordning vedrørende frizoner og frilagre

1. De nye medlemsstater kan opretholde de frizoner og frilagre, der er oprettet eller tilladt inden tiltrædelsen på de vilkår, i henhold til hvilke de blev oprettet eller tilladt, såfremt de opfylder EF-lovgivningens betingelser fra tiltrædelsesdatoen.

2. Opfylder de frizoner og frilagre, der henvises til i stk. 1, ikke EF-lovgivningens vilkår, kan de nye medlemsstater opretholde de frizoner og frilagre, der var oprettet eller tilladt inden tiltrædelsen, indtil senest et år efter tiltrædelsen.

3. De tilladelser, der henvises til i stk. 1, skal senest et år efter tiltrædelsen erstattes af tilladelser, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

4. De kompetente myndigheder i de nye medlemsstater skal senest et år efter tiltrædelsen godkende lagerregnskabet for erhvervsdrivende i frizoner. Denne godkendelse skal meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

5. De nye medlemsstater kan opretholde de tilladelser til henførsel af varer i en frizone eller et frilager under de toldprocedurer, der er fastsat i artikel 173, litra c), d) og e), i Rådets forordning, som er meddelt inden tiltrædelsen på de vilkår, i henhold til hvilke de er givet, indtil udløbet af deres gyldighedsperiode, dog senest et år efter tiltrædelsen.

6. Såfremt gyldighedsperioden for de tilladelser, der henvises til i stk. 5, udløber senere end et år efter tiltrædelsen, skal disse tilladelser senest et år efter tiltrædelsen erstattes af nye tilladelser, der meddeles i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

9. Artikel 201-232 i Rådets forordning og artikel 868-876 i Kommissionens forordning vedrørende bogføring og efteropkrævning

Toldskyld opkræves i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Er toldskylden imidlertid opstået inden tiltrædelsesdatoen, foretages opkrævningen af den pågældende nye medlemsstat på dennes vilkår og til fordel for denne.

10. Artikel 235-242 i Rådets forordning og artikel 877-912 i Kommissionens forordning vedrørende afgiftsgodtgørelse og -fritagelse

Godtgørelse af og fritagelse for afgifter ydes i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Vedrører de afgifter, hvis godtgørelse eller fritagelse der anmodes om, imidlertid toldskyld, der er opstået inden tiltrædelsesdatoen, yder den pågældende nye medlemsstat godtgørelse af og fritagelse for afgifter på egne vilkår og for egen regning.

BILAG VII

Liste omhandlet i artikel 56 i tiltrædelsesakten

>TABELPOSITION>

BILAG VIII

Bestemmelser omhandlet i artikel 69 i tiltrædelsesakten

1. 391 L 0173: Rådets direktiv 91/173/EØF af 21. marts 1991 (pentachlorophenol) om niende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 81 af 5.4.1991, s. 34).

2. 391 L 0338: Rådets direktiv 91/338/EØF af 18. juni 1991 (cadmium) om tiende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 186 af 12.7.1991, s. 59).

Punkt 2.1 i direktivets bilag om anvendelse af cadmium som stabilisator i PVC.

3. 389 L 0677: Rådets direktiv 89/677/EØF af 21. december 1989 (kviksølv-, arsen- og organiske tinforbindelser) om ottende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 19).

I det omfang direktivet vedrører arsenforbindelser og organiske tinforbindelser.

4. 376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), senest ændret ved Kommissionen direktiv 93/69/EØF af 23. juli 1993 (EFT nr. L 185 af 28.7.1993, s. 30).

Artikel 7 for så vidt angår cadmiumindholdet i gødning.

5. 385 L 0210: Rådets direktiv 85/210/EØF af 20. marts 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om blyindholdet i benzin (EFT nr. L 96 af 3.4.1985, s. 25), ændret ved Rådets direktiv 87/416/EØF af 21. juli 1987 (EFT nr. L 225 af 13.8.1987, s. 33).

Artikel 7 for så vidt angår benzenindholdet i benzin som omhandlet i artikel 4.

6. 393 L 0012: Rådets direktiv 93/12/EØF af 23. marts 1993 om svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (EFT nr. L 74 af 27.3.1993, s. 81).

Artikel 3 for så vidt angår svovlindholdet i gasolier som omhandlet i artikel 2, stk. 2, første afsnit.

7. 391 L 0157: Rådets direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer (EFT nr. L 78 af 26.3.1991, s. 38).

Artikel 9 for så vidt angår kviksølvindholdet i alkali-mangan-batterier som omhandlet i artikel 3, stk. 1.

8. 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT nr. L 196 af 16.8.1967, s. 1).

a) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 5 for så vidt angår kravene til klassificering af de 50 stoffer, der er opført i bilag I til direktivet, og som er vist i vedlagte tillæg, idet Østrig kan kræve anvendelse af en afvigende klassificering og etikettering for disse stoffer;

b) Artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 5, idet stoffer klassificeret som »meget giftige«, »giftige« og »sundhedsskadelige« ud over direktivets bestemmelser også kan underkastes særlige registreringsprocedurer (»Österreichische Giftliste«)

c) Artikel 30 sammenholdt med artikel 23, stk. 2, idet Østrig kan kræve anmeldelse af:

i) etiketter med supplerende symboler, der ikke er anført i direktivets bilag II, og S-sætninger, der ikke er anført i direktivets bilag IV, med hensyn til sikker bortskaffelse af farlige stoffer;

ii) etiketter med supplerende S-sætninger, der ikke er anført i direktivets bilag IV, med hensyn til modforholdsregler i tilfælde af ulykker;

iii) etiketter med supplerende sætninger, der ikke er anført i direktivets bilag III eller IV, med hensyn til begrænsningen i salget af giftige stoffer.

d) For stoffer omfattet af litra a) og c) ovenfor, bestemmelserne i artikel 23, stk. 2, i direktivet om anvendelse af udtrykket »EØF-etiket«.

9. 388 L 379: Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT nr. L 187 af 16.7.1988, s. 14), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/18/EØF af 5. april 1993 (EFT nr. L 104 af 29.4.1993, s. 46).

a) Artikel 13 sammenholdt med artikel 3 og 7 for så vidt angår præparater med indhold af de i bilagets punkt 8 a) nævnte stoffer;

b) Artikel 13 sammenholdt med artikel 7 for så vidt angår etiketteringskrav som anført i ovennævnte bilags punkt 8 c), nr. i), ii) og iii);

c) Artikel 13 sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra c) for så vidt angår farlige stoffer indeholdt i farlige præparater.

10. 378 L 0631: Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1).

11. 391 L 0414: Rådets direktiv om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT nr. L 230 af 19.8.1991, s. 1)

Artikel 15 og 16, litra f), for så vidt disse bestemmelser om pakning og etikettering henviser til Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider)(EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1).

Tillæg

>TABELPOSITION>

BILAG IX

Liste omhandlet i artikel 71, stk. 2, i tiltrædelsesakten

>TABELPOSITION>

BILAG X

Bestemmelser omhandlet i artikel 84 i tiltrædelsesakten

1. 391 L 0173: Rådets direktiv 91/173/EØF af 21. marts 1991 (pentachlorophenol) om niende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 85 af 5.4.1991, s. 34).

2. 376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), senest ændret ved Kommissionen direktiv 93/69/EØF af 23. juli 1993 (EFT nr. L 185 af 28.7.1993, s. 30).

Artikel 7 for så vidt angår cadmiumindholdet i gødning.

3. 378 L 0631: Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1).

4. 393 L 0012: Rådets direktiv 93/12/EØF af 23. marts 1993 om svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (EFT nr. L 74 af 27.3.1993, s. 81).

Artikel 3 for så vidt angår svovlindholdet i gasolier som omhandlet i artikel 2, stk. 2.

5. 391 L 0414: Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT nr. L 230 af 19.8.1991, s. 1)

Artikel 15 og artikel 16, litra f), for så vidt angår klassificering og etikettering henviser til Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1).

BILAG XI

Liste omhandlet i artikel 99 i tiltrædelsesakten

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG XII

Bestemmelser omhandlet i artikel 112 i tiltrædelsesakten

1. 391 L 0173: Rådets direktiv 91/173/EØF af 21. marts 1991 (pentachlorophenol) om niende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 81 af 5.4.1991, s. 34).

2. 391 L 0338: Rådets direktiv 91/338/EØF af 18. juni 1991 (cadmium) om tiende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 186 af 12.7.1991, s. 59).

Kongeriget Sverige skal dog i hele overgangsperioden med hensyn til porcelæn og keramiske varer, herunder keramiske fliser opretholde den frie omsætning i henhold til dets gældende bestemmelser om undtagelse fra forbuddet mod anvendelse af cadmium til overfladebehandling eller som stabilisator eller som farvestof.

3. 389 L 0677: Rådets direktiv 89/677/EØF af 21. december 1989 (kviksølv-, arsen- og organiske tinforbindelser) om ottende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 19).

I det omfang direktivet vedrører arsenforbindelser og organiske tinforbindelser.

4. 376 L 0116: Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (EFT nr. L 24 af 30.1.1976, s. 21), senest ændret ved Kommissionen direktiv 93/69/EØF af 23. juli 1993 (EFT nr. L 185 af 28.7.1993, s. 30).

Artikel 7 for så vidt angår cadmiumindholdet i gødning.

5. 391 L 0157: Rådets direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer (EFT nr. L 78 af 26.3.1991, s. 38).

Artikel 9 for så vidt angår kviksølvindholdet i alkali-mangan-batterier som omhandlet i artikel 3, stk. 1.

6. 367 L 0548: Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT nr. L 196 af 16.8.1967, s. 1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/101/EØF af 11. november 1993 (EFT nr. L 13 af 15.1.1994, s. 1).

a) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 5 for så vidt angår:

i) kravene til klassificering, etikettering og/eller specifikke koncentrationsgrænser for de 58 stoffer eller grupper af stoffer, der er opført i bilag I til direktivet, og som er vist i vedlagte tillæg A, idet Sverige kan kræve anvendelse af en afvigende klassificering, etikettering og/eller specifikke koncentrationsgrænser for disse stoffer;

ii) kriterierne for klassificering og etikettering af kræftfremkaldende stoffer som anført i sektion 4.2.1 i bilag VI til direktivet, idet Sverige kan kræve, at producenten og importører anvender andre kriterier for klassificering og særlige krav til anvendelsen af visse R-sætninger.

b) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 4 og 6 for så vidt angår kravene til klassificering, etikettering og/eller særlige koncentrationsgrænser for de 9 stoffer eller grupper af stoffer, der ikke er opført i bilag I til direktivet, og som er vist i vedlagte tillæg B, idet Sverige kan kræve anvendelse af klassificering, etikettering og/eller specifikke koncentrationsgrænser for disse stoffer.

c) Direktivets artikel 30 sammenholdt med artikel 23, stk. 2, litra d), idet Sverige kan kræve anvendelse af supplerende R-sætninger (»R-313, 320, 321, 322, 340«), der ikke er opført i bilag III til direktivet.

d) For stoffer omfattet af ovennævnte litra a) og c), finder bestemmelserne i direktivets artikel 23, stk. 2, om anvendelse af udtrykket »EØF-etiket« ikke anvendelse.

7. 388 L 379: Rådets direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT nr. L 187 af 16.7.1988, s. 14), senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/18/EØF af 5. april 1993 (EFT nr. L 104 af 29.4.1993, s. 46).

a) Artikel 13 sammenholdt med direktivets artikel 3 og 7 for så vidt angår:

- præparater med indhold af de i bilagets punkt 6 a), 6 b) og 6 c) nævnte stoffer

- og for så vidt angår præparater som efter svensk lovgivning klassificeres som »moderat farlige produkter«.

b) Artikel 3, stk. 5, og bilag I, tabel V, for så vidt angår formaldehyd overfølsomhedsfremkaldende virkninger, idet koncentrationen skal tages i betragtning for præparater med indhold af dette stof.

Ad punkt 6a) og 7a)

I den i artikel 112 i tiltrædelsesakten anførte overgangsperiode tager Unionen i overensstemmelse med de relevante EF-direktiver klassificeringen af ovennævnte stoffer, som i Sverige den 1. januar 1994 klassificeres som »moderat farlige«, op til fornyet overvejelse.

8. 378 L 0631: Rådets direktiv 78/631/EØF af 26. juni 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (pesticider) (EFT nr. L 206 af 29.7.1978, s. 13), senest ændret ved Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 (EFT nr. L 154 af 5.6.1992, s. 1).

Tillæg A

>TABELPOSITION>

Tillæg B

>TABELPOSITION>

BILAG XIII

Liste omhandlet i artikel 138, stk. 5, i tiltrædelsesakten

NORGE

1. Supplerende støtte til udligningsbeløbene i artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92, som ydes til producenter af kartofler bestemt til stivelsesfremstilling inden for grænserne af den produktionsmængde, der fandtes inden tiltrædelsen.

2. Støtte til fremstilling af særlige sorter af certificeret frø af et begrænset antal arter af foderplanter omfattet af forordning (EØF) nr. 2358/71. Denne støtte ydes pr. 100 kg inden for grænserne af de mængder, der blev fremstillet inden tiltrædelsen, og supplerer, for så vidt angår certificeret frø, den i forordning (EØF) nr. 2358/71 fastsatte støtte.

Støtte kan navnlig ydes til følgende typer af frø af foderplanter: timothé, rødkløver, engsvingel og hundegræs.

ØSTRIG

1. Supplerende støtte til udligningsbeløbene i artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92, som ydes til producenter af kartofler bestemt til stivelsesfremstilling inden for grænserne af den produktionsmængde, der fandtes inden tiltrædelsen.

2. Støtte svarende til forskellen mellem niveauet for ammekopræmien inden tiltrædelsen og det niveau, der er fastsat i artikel 4d, stk. 7, i forordning (EØF) nr. 805/68.

3. Supplerende støtte til den produktionsstøtte til humle, der er fastsat i artikel 12 og 12a i forordning (EØF) nr. 1696/71, idet den supplerende støtte ydes i fire år efter tiltrædelsen inden for grænserne af det gennemsnitlige areal, hvorpå der dyrkedes humle i tre år inden tiltrædelsen.

4. Støtte ydet i tre år efter tiltrædelsen til visse producenter af frø af foderplanter for visse mængder, som i 1992 under den gældende nationale ordning var berettiget til en præmie på mindst det dobbelte af Fællesskabets støtte.

5. Supplerende støtte til de udligningsbeløb, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1765/92 til fordel for produktionen af proteinafgrøder i det nødvendige omfang med henblik på at opretholde disse produkters konkurrencedygtighed i forhold til korn og olieholdige frø.

FINLAND

1. Supplerende støtte til udligningsbeløbene i artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92, som ydes til producenter af kartofler bestemt til stivelsesfremstilling inden for grænserne af den produktionsmængde, der fandtes inden tiltrædelsen.

2. Støtte svarende til forskellen mellem niveauet for ammekopræmien inden tiltrædelsen og det niveau, der er fastsat i artikel 4d, stk. 7, i forordning (EØF) nr. 805/68.

3. Støtte omhandlet i forordning (EØF) nr. 234/68 inden for sektoren for levende planter og blomsterdyrkningsprodukter, som:

- ikke fører til en forøgelse af den produktion, der fandtes inden tiltrædelsen;

- ydes inden for rammerne af individuelle begrænsninger, der skal fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 234/68.

4. Supplerende støtte til støtten i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1117/78, som ydes i to produktionsår efter tiltrædelsen til producenter af tørret foder i traditionelle produktionsområder.

5. Støtte til fremstilling af særlige sorter af certificeret frø eller handelsfrø af et begrænset antal arter af grønfoder omfattet af forordning (EØF) nr. 2358/71. Denne støtte ydes pr. 100 kg inden for grænserne af de mængder, der blev fremstillet inden tiltrædelsen, og supplerer, for så vidt angår certificeret frø eller stamfrø, den i forordning (EØF) nr. 2358/71 fastsatte støtte.

Støtte kan navnlig ydes til følgende typer af certificeret frø: timothé, rødkløver, engsvingel og hundegræs.

BILAG XIV

Liste omhandlet i artikel 140 i tiltrædelsesakten

NORGE

1. Supplerende støtte til støtten i artikel 138 i de regioner, hvor der traditionelt dyrkes vårhvede til maling.

2. Investeringsstøtte i svinesektoren og i æg- og fjerkræsektoren, som er udelukket efter artikel 6, stk. 4, første afsnit, og artikel 6, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2328/91, men som er i overensstemmelse med de andre bestemmelser i denne forordning. Denne støtte:

- må ikke føre til en forøgelse af den samlede produktionskapacitet;

- ydes inden for rammerne af en individuelle produktionsbegrænsninger, der skal fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 29 i forordning (EØF) nr. 4253/88.

3. Supplerende støtte til støtten i artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2328/91, som ydes til fordel for investeringer i frugt- og grønsagssektoren omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 og i sektoren for levende planter og blomsterdyrkningsprodukter omhandlet i forordning (EØF) nr. 234/68. Denne støtte:

- må ikke føre til en forøgelse af den samlede produktionskapacitet;

- ydes inden for rammerne af en individuelle produktionsbegrænsninger, der skal fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 29 i forordning (EØF) nr. 4253/88.

ØSTRIG

1. Supplerende støtte til støtten i artikel 138, som ydes inden for grænserne af en produktionsmængde svarende til den, der fandtes indtil tiltrædelsen, til producenter af majs til stivelsesindustrien.

2. Støtte til producenter for braklægning i henhold til forordning (EØF) nr. 1765/92, som ydes pr. hektar som supplement til støtten i artikel 138.

3. Støtte til opdræt af ungkvæg

4. Supplerende støtte til støtten i artikel 138 til producenter, som leverer kvalitetsmælk til produktion af fast ost af typen Bergkäse inden for grænserne af en produktionsmængde svarende til den, der fandtes inden tiltrædelsen.

5. Investeringsstøtte i svinesektoren og i æg- og fjerkræsektoren, som er udelukket efter artikel 6, stk. 4, første afsnit, og artikel 6, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2328/91, men som er i overensstemmelse med de andre bestemmelser i denne forordning. Denne støtte:

- må ikke føre til en forøgelse af den samlede produktionskapacitet;

- ydes inden for rammerne af en individuelle produktionsbegrænsninger, der skal fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 29 i forordning (EØF) nr. 4253/88.

6. Støtte til investeringer foretaget af deltidsarbejdende landbrugere som defineret i den østrigske lovgivning, ydes inden for det loft, der er fastsat i artikel 12, stk. 2 og 3, i forordning (EØF) nr. 2328/91, men under overholdelse af betingelserne i stk. 7 i nævnte forordning. Denne støtte kan ydes i en periode på tre år efter tiltrædelsen.

FINLAND

1. Supplerende støtte til støtten i artikel 2, som ydes i de regioner, hvor der traditionelt dyrkes brødhvede, brødrug og maltbyg.

2. Investeringsstøtte i svinesektoren og i æg- og fjerkræsektoren, som er udelukket efter artikel 6, stk. 4, første afsnit, og stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2328/91, men som er i overensstemmelse med de andre bestemmelser i denne forordning. Denne støtte:

- må ikke føre til en forøgelse af den samlede produktionskapacitet;

- ydes inden for rammerne af en individuelle produktionsbegrænsninger, der skal fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 29 i forordning (EØF) nr. 4253/88.

3. Supplerende støtte til støtten i artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2328/91, som ydes til fordel for investeringer i frugt- og grønsagssektoren omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 og i sektoren for levende planter og blomsterdyrkningsprodukter omhandlet i forordning (EØF) nr. 234/68. Denne støtte:

- må ikke føre til en forøgelse af den samlede produktionskapacitet;

- ydes inden for rammerne af individuelle produktionsbegrænsninger, der skal fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 29 i forordning (EØF) nr. 4253/88.

BILAG XV

Liste omhandlet i artikel 151 i tiltrædelsesakten

I. FRI BEVÆGELIGHED FOR VARER

1. 370 L 0220: Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer (EFT nr. L 76 af 6.4.1970, s. 17) som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14),

- 374 L 0290: Rådets direktiv 74/290/EØF af 28. maj 1974 (EFT nr. L 159 af 15.6.1974, s. 61),

- 377 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EØF af 30. november 1976 (EFT nr. L 32 af 3.2.1977, s. 32),

- 378 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EØF af 14. juli 1978 (EFT nr. L 223 af 14.8.1978, s. 48),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 383 L 0351: Rådets direktiv 83/351/EØF af 16. juni 1983 (EFT nr. L 197 af 20.7.1983, s. 1),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 388 L 0076: Rådets direktiv 88/76/EØF af 3. december 1987 (EFT nr. L 36 af 9.2.1988, s. 1),

- 388 L 0436: Rådets direktiv 88/436/EØF af 16. juni 1988 (EFT nr. L 214 af 6.8.1988, s. 36), som berigtiget i EFT nr. L 303 af 8.11.1988, s. 36),

- 389 L 0458: Rådets direktiv 89/458/EØF af 18. juli 1989 (EFT nr. L 226 af 3.8.1989, s. 1),

- 389 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EØF af 17. juli 1989 (EFT nr. L 238 af 15.8.1989, s. 43),

- 391 L 0441: Rådets direktiv 91/441/EØF af 26. juni 1991 (EFT nr. L 242 af 30.8.1991, s. 1),

- 393 L 0059: Rådets direktiv 93/59/EØF af 28. juni 1993 (EFT nr. L 186 af 28.7.1993, s. 21),

Republikken Østrig kan inden for rammerne af sine nationale typegodkendelsesprocedurer indtil den 1. oktober 1995 bibeholde sine bestemmelser vedrørende emissioner fra lette erhvervskøretøjer udstyret med dieselmotorer med direkte indsprøjtning, men skal tillade fri bevægelighed i overensstemmelse med gældende fællesskabsret fra den 1. januar 1995. Republikken Østrig kan først udstede EF-typegodkendelser i henhold til direktiv 93/59/EØF fra det tidspunkt, hvor landet fuldt ud anvender dette direktiv.

2. 375 L 0106: Rådets direktiv 75/106/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser (EFT nr. L 42 af 15.2.1975, s. 2), som ændret ved:

- 378 L 0891: Kommissionens direktiv 78/891/EØF af 28. september 1978 (EFT nr. L 311 af 4.11.1978, s. 21)

- 379 L 1005: Rådets direktiv 79/1005/EØF af 23. november 1979 (EFT nr. L 308 af 4.12.1979, s. 25)

- 385 L 0010: Rådets direktiv 85/10/EØF af 18. december 1984 (EFT nr. L 4 af 5.1.1985, s. 20)

- 388 L 0316: Rådets direktiv 88/316/EØF af 7. juni 1988 (EFT nr. L 143 af 10.6.1988, s. 26)

- 389 L 0676: Rådets direktiv 89/676/EØF af 21. december 1989 (EFT nr. L 398 af 30.12.1989, s. 18).

I Norge kan varer opført i bilag III, punkt 1, litra a), som er pakket i returemballager, indtil den 31. december 1996 markedsføres i emballager med et indhold på 0,35 l og 0,75 l. Fra tiltrædelsen skal Kongeriget Norge fortsat sikre den frie bevægelighed for varer, der markedsføres i overensstemmelse med kravene i direktiv 75/106/EØF med seneste ændringer.

3. 377 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (EFT nr. L 220 af 29.8.1977, s. 95), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EØF af 20. juli 1981 (EFT nr. L 209 af 29.7.1981, s. 32),

- 382 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EØF af 2. april 1982 (EFT nr. L 139 af 19.5.1982, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 387 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EØF af 25. juni 1987 (EFT nr. L 192 af 11.7.1987, s. 43),

- 390 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EØF af 30. oktober 1990 (EFT nr. L 341 af 6.12.1990, s. 1).

Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige kan inden for rammerne af deres nationale typegodkendelsesprocedurer indtil den 1. juli 1997 nægte markedsføring af køretøjer i klasse M1, M2 og M3, hvis sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger ikke opfylder kravene i direktiv 77/541/EØF, senest ændret ved direktiv 90/628/EØF, men kan ikke nægte markedsføring af køretøjer, som opfylder disse krav. Republikken Finland og Kongeriget Norge kan først udstede EF-typegodkendelser i henhold til direktiv 90/628/EØF fra det tidspunkt, hvor de fuldt ud anvender dette direktiv. Kongeriget Sverige kan kun udstede EF-typegodkendelse i henhold til disse direktiver for køretøjer, som opfylder de obligatoriske krav i direktiv 77/541/EØF, som ændret ved direktiv 90/628/EØF.

4. 388 L 0077: Rådets direktiv 88/77/EØF af 3. december 1987 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer (EFT nr. L 36 af 9.2.1988, s. 33), som ændret ved:

- 391 L 0542: Rådets direktiv 91/542/EØF af 1. oktober 1991 (EFT nr. L 295 af 25.10.1991, s. 1).

Kongeriget Sverige kan inden for rammerne af sine nationale typegodkendelsesprocedurer indtil den 1. oktober 1996 bibeholde sine egne bestemmelser vedrørende emissioner fra dieselmotorer på under 85 kW, men skal tillade fri bevægelighed i overensstemmelse med gældende fællesskabsret fra den 1. januar 1995. Kongeriget Sverige kan først udstede EØF-typegodkendelser i henhold til direktiv 91/542/EØF fra det tidspunkt, hvor landet fuldt ud anvender dette direktiv.

II. FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL

1. 378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 381 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EØF af 14. december 1981 (EFT nr. L 385 af 31.12.1981, s. 25),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19),

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

Indtil uddannelsen af tandlæger i Østrig er gennemført på de betingelser, der fastsættes i henhold til direktiv 78/687/EØF, og senest indtil den 31. december 1998, udsættes etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser i Østrig for tandlæger med eksamensbeviser fra de øvrige medlemsstater og i de øvrige medlemsstater for østrigske læger, der udøver tandlægevirksomhed.

Så længe den ovennævnte midlertidige undtagelsesforanstaltning er i kraft, opretholdes de almindelige eller særlige faciliteter som følger af østrigske lovbestemmelser eller aftaler vedrørende forbindelserne mellem Republikken Østrig og en eller flere af de øvrige medlemsstater; de pågældende faciliteter anvendes uden forskelsbehandling over for alle de øvrige medlemsstater.

2. 392 L 0096: Rådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed og om ændring af direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsikringsdirektiv) (EFT nr. L 360 af 9.12.1992, s. 1)

a) Kongeriget Sverige kan anvende en overgangsordning indtil den 1. januar 2000 for at overholde artikel 22, stk. 1, litra b), i direktiv 92/96/EØF, idet de svenske myndigheder senest den 1. juli 1994 med henblik på Kommissionens godkendelse skal forelægge en plan over de foranstaltninger, der skal træffes for at bringe engagementer, der overskrider grænserne i artikel 22, stk. 1, litra b), inden for direktivets grænser.

b) Senest ved tiltrædelsen og derefter den 31. december 1997 skal de svenske myndigheder forelægge Kommissionen en rapport om de foranstaltninger, der er truffet for at overholde direktivet. Kommissionen skal gennemgå disse foranstaltninger på grundlag af rapporterne. I lyset af udviklingen skal disse foranstaltninger om nødvendigt tilpasses for at fremskynde nedbringelsen af engagementernes størrelse. De svenske myndigheder skal pålægge de berørte livsforsikringsselskaber straks at indlede nedbringelsen af de relevante engagementer. De pågældende selskaber må på intet tidspunkt øge disse engagementer medmindre de allerede er inden for direktivets grænser, og forhøjelsen ikke fører til en overskridelse heraf. De svenske myndigheder skal ved overgangsperiodens udløb forelægge en endelig rapport om resultatet af ovennævnte foranstaltninger.

III. TRANSPORTPOLITIK

391 L 0439: Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort (EFT nr. L 237 af 24.8.1991, s. 1).

Kongeriget Norge kan uanset artikel 1, stk. 1, fortsat udstede kørekort efter den nuværende model indtil den 31. december 1997. Ved udløbet af denne periode skal Kongeriget Norge anvende den på dette tidspunkt gældende fællesskabsret vedrørende kørekort.

IV. STATISTIKKER

1. 372 L 0211: Rådets direktiv 72/211/EØF af 30. maj 1972 om afholdelse af koordinerende konjunkturstatistikker inden for industri og håndværk (EFT nr. L 128 af 3.6.1972, s. 28), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

Republikken Finland kan udskyde dataindsamling i henhold til dette direktiv indtil den 1. januar 1997. Der skal dog indsamles månedlige data om det industrielle produktionsindeks med virkning fra tiltrædelsen.

2. 390 R 3037: Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT nr. L 293 af 24.10.1990, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 0761: Kommissionens forordning (EØF) nr. 761/93 af 24. marts 1993 (EFT nr. L 83 af 3.4.1993, s. 1).

Republikken Finland kan udskyde anvendelsen af denne forordning indtil den 1. januar 1997.

Republikken Finland skal dog med virkning fra tiltrædelsen udarbejde en tidsplan, som klart angiver tidsfristerne på de forskellige områder (nationalregnskaber, input-output, regelmæssige undersøgelser osv.), og skal bestræbe sig på at fremsende data i en form, der er tilpasset »NACE REV 1«.

3. 391 D 3731: Kommissionens beslutning nr. 3731/91/EKSF af 18. oktober 1991 om ændring af spørgeskemaerne i bilaget til beslutning nr. 1566/86/EKSF, nr. 4104/88/EKSF og nr. 3938/89/EKSF (EFT nr. L 359 af 30.12.1991, s. 1)

Republikken Finland kan udskyde dataindsamling i henhold til spørgeskema 2-73 »Stålleverancer til hjemmemarkedet fordelt på produkter og forbrugende industrier« i bilaget til beslutningen indtil den 1. januar 1996.

4. 391 R 3924: Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EFT nr. L 374 af 31.12.1991, s. 1)

Republikken Finland kan udskyde anvendelsen af denne forordning indtil den 1. januar 1997.

Republikken Finland skal dog med virkning fra tiltrædelsen udarbejde en tidsplan, som klart angiver tidsfristerne på de forskellige områder (nationalregnskaber, input-output, regelmæssige undersøgelser osv.), og skal bestræbe sig på at fremsende data i en form, der er tilpasset »NACE REV 1«.

5. 393 R 0696: Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT nr. L 76 af 30.3.1993, s. 1).

For Republikken Østrig løber den i artikel 4, stk. 1, fastsatte overgangsperiode indtil den 31. december 1996.

6. 393 R 2186: Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistisk øjemed af EF-samordnede registre over foretagender (EFT nr. L 196 af 5.8.1993, s. 1).

Republikken Østrig kan udskyde anvendelsen af denne forordning indtil den 31. december 1996.

Statistiske undersøgelser vedrørende industrien skal dog udføres med virkning fra tiltrædelsen.

V. SOCIALPOLITIK

376 L 0207: Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT nr. L 039 af 14.2.1976 s. 40):

Østrig skal ikke anvende artikel 5 i dette direktiv med hensyn til natarbejde for kvinder før år 2001.

Inden den 31. december 1997 skal Rådet, efter at det har modtaget en rapport fra Kommissionen om udviklingen i den sociale, arbejdsmarkedsmæssige og retlige situation, undersøge resultaterne af denne undtagelse på baggrund af fællesskabsbestemmelserne

VI. MILJØ

1. 375 L 0716: Rådets direktiv 75/716/EØF af 24. november 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om svovlindholdet i visse flydende brændselsstoffer (EFT nr. L 307 af 27.11.1975, s. 22), som ændret ved:

- 387 L 0219: Rådets direktiv 87/219/EØF af 30. marts 1987 (EFT nr. L 91 af 3.4.1987, s. 19)

- 390 L 0660: Rådets direktiv 90/660/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 79)

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48)

- 393 L 0012: Rådets direktiv 93/12/EØF af 23. marts 1993 (EFT nr. L 74 af 27.3.1993, s. 81).

a) Republikken Østrig kan uanset artikel 2, stk. 1, opretholde sin lovgivning om svovlindholdet i dieselolie indtil den 1. oktober 1996.

b) Republikken Finland kan uanset artikel 2, stk. 1, opretholde sin lovgivning om svovlindholdet i dieselolie indtil den 1. oktober 1996.

2. 390 L 0641: Rådets direktiv 90/641/Euratom af 4. december 1990 om strålebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, der udsættes for risici for ioniserende stråling under deres arbejde i et kontrolleret område (EFT nr. L 349 af 13.12.1990, s. 21).

Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige skal fra den 1. januar 1997 anvende artikel 2, 3, 5 og artikel 6, litra e), som henviser til Rådets direktiv 80/836/Euratom af 15. juli 1980 om ændring af direktiverne om fastsættelse af de grundlæggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling.

3. 390 R 0737: Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22. marts 1990 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EFT nr. L 82 af 29.3.1990, s. 1), som ændret ved:

- 393 R 1518: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1518/93 af 21. juni 1993 (EFT nr. L 150 af 22.6.1993, s. 30).

Republikken Østrig kan opretholde sin tilsvarende nationale lovgivning indtil den 31. marts 1995.

4. 392 L 0112: Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør (EFT nr. L 409 af 31.12.1992, s. 11)

Kongeriget Norge skal gennemføre bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, litra a), nr. ii), om nedbringelse af udledningen af affaldsstoffer i atmosfæren fra den 1. januar 1997. Kongeriget Norge skal senest ved ikrafttrædelsen af artikel 9, stk. 1, litra a), nr. ii), (1. januar 1995), forelægge Kommissionen et effektivt program for nedbringelse af SO2-emissioner, herunder en investeringsplan og de valgte tekniske løsninger samt en evalueringsundersøgelse af de miljømæssige virkninger i tilfælde af havvand i behandlingsprocessen.

5. 393 R 0259: Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab (EFT nr. L 30 af 6.2.1993, s. 1)

Republikken Østrig kan indtil den 31. december 1996 opretholde sin nationale lovgivning vedrørende indførsel, udførsel og transit af affald.

VII. LANDBRUG

A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. INLB

365 R 0079: Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT nr. 109 af 23.6.1965, s. 1859), senest ændret ved:

- 390 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 23)

Finland, Norge og Sverige skal tilpasse sig den art regnskabsmæssige data og de typer bedrifter, der kræves i henhold til forordning nr. 79/65/EØF, senest den 31. december 1997.

II. Integreret kontrol

392 R 3508: Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger (EFT nr. L 355 af 5.12.1992, s. 1), som ændret ved:

- 394 R 0165: Rådets forordning (EF) nr. 165/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 24 af 29.1.1994, s. 6)

Som en undtagelse fra artikel 13 i forordning (EØF) nr. 3508/92 finder det integrerede system anvendelse i de nye medlemsstater:

- fra den 1. marts 1995 for støtteansøgninger og det integrerede kontrolsystem, der er nævnt i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 3508/92;

- senest fra den 1. januar 1997 for de andre elementer, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3508/92.

De nye medlemsstater træffer alle nødvendige administrative, budgetmæssige og tekniske foranstaltninger, således at de respektive elementer i det integrerede system kan blive funktionsdygtige fra de nævnte datoer. For så vidt et eller flere elementer af det integrerede system er funktionsdygtige inden de nævnte datoer, kan medlemsstaterne dog benytte sig af dem til forvaltning og kontrol.

Efter fremgangsmåden i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 729/70 kan Kommissionen vedtage gennemførelsesbestemmelser til denne bestemmelse og navnlig overgangsforanstaltninger for systemets igangsætningsperiode i de nye medlemsstater.

B. MARKEDSORDNINGER

I. Mælk og mejeriprodukter

371 R 1411: Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971 om fastsættelse af supplerende regler for den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 148 af 3.7.1971, s. 4), senest ændret ved:

- 392 R 2138: Rådets forordning (EØF) nr. 2138/92 af 23. juli 1992 (EFT nr. L 214 af 30.7.1992, s. 6)

Som en undtagelse fra artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 1411/71 gælder kravene med hensyn til mindsteindhold af fedt ikke for konsummælk produceret i Finland, Norge og Sverige i en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen. Konsummælk, som ikke opfylder kravene med hensyn til mindsteindhold af fedt, må kun markedsføres i produktionslandet eller eksporteres til et tredjeland. I løbet af nævnte periode skal den klassifikation af konsummælk, der er fastsat i forordningen, tages op til ny vurdering.

II. Oksekød

368 R 0805: Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (EFT nr. L 148 af 28.6.1968, s. 24), senest ændret ved:

- 393 R 3611: Rådets forordning (EF) nr. 3611/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 328 af 29.12.1993, s. 7)

Som en undtagelse fra artikel 9, stk. 1, kan Østrig for så vidt angår varer, der henhører under toldposition 1602 50 i den fælles toldtarif, gradvis i løbet af overgangsperioden tilpasse sin told på indførsel fra tredjelande til den told, der anvendes efter den fælles toldtarif.

Tilpasningen sker i begyndelsen af hvert af de hver år fra tiltrædelsen. Den foretages med henholdsvis mindst en sjettedel, en femtedel, en fjerdedel, en tredjedel og halvdelen og den resterende del af forskellen mellem de pågældende toldsatser.

Den told, der anvendes efter den fælles toldtarif, anvendes fra begyndelsen af år 2000.

III. Frugt og grønsager

372 R 1035: Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager (EFT nr. L 118 af 20.5.1972, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EØF) nr. 3669/93 af 20. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26)

Som en undtagelse fra artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1035/72 anvendes de fælles kvalitetsnormer på betingelser, der fastsættes efter fremgangsmåden i nævnte forordnings artikel 33, i løbet af en periode på:

- tre år for østrigske produkter og to år for finske produkter. I disse tidsrum kan disse produkter kun markedsføres på hjemmemarkedet, jf. dog bestemmelser vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 1, andet afsnit;

- to år for gulerødder produceret i Sverige. I dette tidsrum kan disse produkter udføres til tredjelande.

IV. Vin og spiritus

1. 389 R 1576: Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1), som senest ændret ved:

- 392 R 3280: Rådets forordning (EØF) nr. 3280/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 3).

Uanset bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1576/89

- kan spiritus, der er fremstillet i Østrig inden tiltrædelsen, samt spiritus, der er fremstillet mellem den 1. januar 1995 og den 31. december 1995 i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser, afsættes i Fællesskabet indtil den 31. december 1996 i en præsentation, der er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Varer, der er på lager i detailhandelen den 31. december 1996, kan sælges, indtil lagrene er tømte; (Østrig, anmodning nr. 78)

- kan betegnelsen »Inländerrum« anvendes indtil den 31. december 1998 for produkter med oprindelse i Østrig, forudsat at præsentationen af produktet er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om betegnelse og præsentation af spiritus, at ingredienserne klart er angivet på etiketten på flaskens forside, og at det på etiketten præciseres, at produktet ikke indeholder rom.

2. 389 R 2392: Rådets forordning (EØF) nr. 2392/89 af 24. juli 1989 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT nr. L 232 af 9.8.1989, s. 13), som senest ændret ved:

- 391 R 3897: Rådets forordning (EØF) nr. 3897/91 af 16. december 1991 (EFT nr. L 368 af 31.12.1991, s. 5);

392 R 2333: Rådets forordning (EØF) nr. 2333/92 af 13. juli 1992 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af mousserende vine og mousserende vine tilsat kulsyre (EFT nr. L 231 af 13.8.1992, s. 9).

1. Uanset forordning (EØF) nr. 2392/89 og nr. 2333/92

- kan vin, mousserende vin, mousserende vin tilsat kulsyre og druemost, der befinder sig på østrigsk område, og hvis betegnelse og præsentation er i overensstemmelse med de østrigske bestemmelser, der er i kraft inden den 1. marts 1995, afsættes, indtil lagrene er tømte;

- kan etiketter, der er trykt før den 1. marts 1995, og som indeholder oplysninger, der er i overensstemmelse med de på dette tidspunkt gældende østrigske bestemmelser, men som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, anvendes indtil den 1. marts 1996.

Om nødvendigt vedtages der gennemførelsesbestemmelser efter fremgangsmåden i artikel 83 i forordning (EØF) nr. 822/87.

2. Uanset artikel 6, stk. 6, litra a), i forordning (EØF) nr. 2333/92 kan salgsmærket »Winzersekt«, hvis det er registreret i Østrig inden den 1. marts 1994, anvendes i Østrig indtil den 31. december 1999 for mousserende vine, der er fremstillet i Østrig i overensstemmelse med de bestemmelser, der i henhold til artikel 6 er fastsat for »Winzersekt«.

Om nødvendigt vedtages der gennemførelsesbestemmelser efter fremgangsmåden i artikel 83 i forordning (EØF) nr. 822/87.

3. 391 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT nr. L 149 af 14.6.1991, s. 1), som senest ændret ved:

- 392 R 3279: Rådets forordning (EØF) nr. 3279/92 af 9. november 1992 (EFT nr. L 327 af 13.11.1992, s. 1).

Uanset artikel 6 kan Norge i det første år efter tiltrædelsen fremstille »vermut« i overensstemmelse med de regler, der er gældende inden tiltrædelsen.

De herved fremkomne produkter kan markedsføres på det norske marked indtil den 31. december 1996.

4. 392 R 2332: Rådets forordning (EØF) nr. 2332/92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet (EFT nr. L 231 af 13.8.1992, s. 1), som ændret ved

- 393 R 1568: Rådets forordning (EØF) nr. 1568/93 af 14. juni 1993 (EFT nr. L 154 af 25.6.1993, s. 42).

1. Uanset artikel 17, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 2332/92 er minimumsvarigheden af fremstillingsprocessen for mousserende kvalitetsvin, undtagen mkvbd, der er fremstillet i Østrig efter metoden med gæring i lukket fad, indtil den 31. december 1997:

a) for så vidt angår varigheden af lagringen i produktionsvirksomheden, regnet fra det tidspunkt, hvor vinen er hensat til gæring med henblik på at gøre cuvéen mousserende,

>TABELPOSITION>

b) for så vidt angår varigheden af gæringen med henblik på at gøre cuvéen mousserende og varigheden af lagringen på bærmen,

>TABELPOSITION>

2. Mousserende kvalitetsvin, der er omfattet af de i stk. 7 nævnte undtagelser, kan kun i Østrig markedsføres under betegnelsen »mousserende kvalitetsvin« eller »Sekt«.

3. Om nødvendigt vedtages der gennemførelsesbestemmelser efter fremgangsmåden i artikel 83 i forordning (EØF) nr. 822/87.

C. MARKAFGRØDER

392 R 1765: Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (EFT nr. L 181 af 1.7.1992, s. 12), som senest ændret ved:

- 394 R 0232: Rådets forordning (EF) nr. 232/94 af 24. januar 1994 (EFT nr. L 30 af 3.2.1994, s. 7).

1. Uanset artikel 7, stk. 6, kan producenter i Sverige, som i medfør af en national jordudtagningsordning har udtaget et større jordområde end det, hvorpå de agter at dyrke støtteberettigede markafgrøder, og som ikke har genoptaget dyrkningen på den pågældende jord, når de ikke længere deltager i den nationale ordning, fortsat udtage jord, som de udtog i henhold til den pågældende ordning, i yderligere 60 måneder. Godtgørelsen for jordudtagningen fastsættes til den sats, der er nævnt i artikel 7, stk. 6, for den del, der overstiger den del, der er beplantet med markafgrøder, som der anmodes om godtgørelse for.

2. Indtil produktionsåret 1999/2000 kan Østrig efter forudgående tilladelse fra Kommissionen udbetale en godtgørelse, der svarer til godtgørelsen før tiltrædelsen, til mindre producenter, som defineret i artikel 8, stk. 2, der fortsat udtager et areal, der svarer til det areal, som de modtog godtgørelse for i henhold til en national ordning pr. 1. januar 1994. Udgifterne til en sådan godtgørelse afholdes af Østrig.

D. STRUKTURER

1. 390 R 0866: Rådets forordning (EØF) nr. 866/90 af 29. marts 1990 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (EFT nr. L 91 af 6.4.1990, s. 1), som senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EØF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

Ved anvendelsen af artikel 16, stk. 5, kan Kommissionen

- give Norge tilladelse til i tre år efter tiltrædelsen at yde national støtte til investeringer i alle sektorer, der omfatter produkter, der henhører under EF-traktatens bilag II, og hvori der er behov for en strukturomlægning, forudsat at produktionskapaciteten i de pågældende sektorer ikke forøges;

- vil i forhold til Østrig og Finland anvende disse bestemmelser i overensstemmelse med erklæring nr. 31 i slutakten.

Kommissionen kan dog kun give en sådan tilladelse, hvis modtagerne på passende vis deltager i finansieringen af investeringerne.

2. 391 R 2328: Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 af 15. juli 1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet (EFT nr. L 218 af 6.8.1991, s. 1), som senest ændret ved:

- 393 R 3669: Rådets forordning (EF) nr. 3669/93 af 22. december 1993 (EFT nr. L 338 af 31.12.1993, s. 26).

Uanset

a) artikel 5, stk. 1, litra c), kan den støtte, der er omhandlet i denne forordning, i Norge og Sverige ydes til familiedrevne kombinerede land- og skovbrugsbedrifter indtil den 31. december 1999, forudsat at bedriftens landbrugsareal ikke er mindre end 15 hektar, og støtten kun vedrører landbrugsaktiviteterne. Den maksimale størrelse for en familiedrevet kombineret land- og skovbrugsbedrift fastlægges af Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 29 i forordning (EØF) nr. 4253/88;

b) de grænser, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, første afsnit, kan Finland og Norge i overensstemmelse med af EF-traktatens artikel 92-94

- indtil den 31. december 2001 yde national støtte til investeringer som omhandlet i artikel 5 til landbrugsbedrifter, hvor arbejdsindkomsten overstiger den i samme artikel omhandlede referenceindkomst;

- indtil den 31. december 2001 yde national støtte til fordel for landbrugsbedrifter med økonomiske vanskeligheder.

c) artikel 35 kan Republikken Østrig med forbehold af Kommissionens tilladelse indtil den 31. december 2004 fortsat yde national støtte til mindre producenter, som i henhold til national lovgivning havde ret til en sådan i 1993, for så vidt den udligningsgodtgørelse, der er nævnt i artikel 17-19, ikke er tilstrækkelig til at opveje de varige naturbetingede ulemper. Den samlede støtte til de pågældende producenter må ikke overstige det beløb, der blev udbetalt til det pågældende formål i Østrig i 1993.

Kommissionen forelægger inden den 30. juni 1999 og 2004 Rådet en beretning om anvendelsen af denne foranstaltning, eventuelt ledsaget af et forslag. Rådet træffer afgørelse om forslaget efter fremgangsmåden i EF-traktatens artikel 43, stk. 2;

d) artikel 5, stk. 1, litra d), kan Republikken Østrig indtil den 31. december 1999 fritage producenter for den forpligtelse, der er fastsat i denne bestemmelse.

E. FODER

1. 370 L 0524: Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT nr. L 270 af 14.12.1970, s. 1) senest ændret ved

- 393 L 0114: Rådets direktiv 93/114/EØF af 14. december 1993 (EFT nr. L 334 af 31.12.1993, s. 24).

1. Republikken Østrig kan opretholde den lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen vedrørende omsætning og anvendelse af tilsætningsstoffer, der tilhører grupper af enzymer og mikroorganismer, under overholdelse af følgende betingelser:

Republikken Østrig skal inden den 1. november 1994 til Kommissionen fremsende:

- listen over enzymer, mikroorganismer eller præparater heraf, der er tilladt på dens område efter modellen i bilag II i Rådets direktiv 93/113/EF, og

- et oplysningsskema for hvert tilsætningsstof udarbejdet af en ansvarlig for dets omsætning efter modellen i bilag II i Rådets direktiv 93/113/EF.

Inden den 1. januar 1997 træffes der efter proceduren i artikel 7 i direktiv 70/524/EØF afgørelse om de anmodninger, som Republikken Østrig har forelagt med henblik på tilladelse til at benytte de pågældende tilsætningsstoffer.

Indtil der træffes afgørelse på fællesskabsniveau, må Republikken Østrig ikke hindre omsætning af tilsætningsstoffer med oprindelse i Unionen, som er opført på de nationale lister i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 93/113/EF, hvis samme tilsætningsstoffer ligeledes er opført på den liste, som er fremsendt i henhold til andet led ovenfor. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på forblandinger og på foder, der indeholder de pågældende tilsætningsstoffer.

2. Republikken Finland kan indtil den 31. december 1997 opretholde den lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen vedrørende forbud mod følgende tilsætningsstoffer i foder:

- avoparcin til malkekvæg

- tylosinphosphat

- spiramycin og

- antibiotika med tilsvarende virkning.

Inden den 31. december 1997 træffes der afgørelse efter proceduren i artikel 7 i direktiv 70/524/EØF om de anmodninger om tilpasning, som Republikken Finland har forelagt; disse anmodninger skal ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse for hvert af de ovennævnte tilsætningsstoffer.

Denne undtagelse må ikke få nogen indvirkning på den frie omsætning af animalske produkter i Fællesskabet.

3. Kongeriget Norge kan opretholde følgende lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen:

- indtil den 31. december 1998 bestemmelser for begrænsning af eller forbud mod anvendelse i foder af tilsætningsstoffer, der tilhører følgende grupper:

- antibiotika

- kemoterapeutica

- coccidiostatica

- vækstfremmende stoffer;

- indtil den 31. december 1997 bestemmelser for begrænsning eller forbud mod anvendelse i foder af

- kobber

- myresyre, saltsyre og svovlsyre til bevaring af foderplanter og korn.

Inden ovennævnte datoer træffes der efter proceduren i artikel 7 i direktiv 70/524/EØF afgørelse om de anmodninger om tilpasning, som Kongeriget Norge har forelagt; disse anmodninger skal ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse.

Disse undtagelser må ikke få nogen indvirkning på den frie omsætning af animalske produkter med oprindelse i Fællesskabet.

4. Kongeriget Sverige kan opretholde følgende lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen:

- indtil den 31. december 1998 bestemmelser om begrænsning eller forbud mod anvendelse i foder af tilsætningsstoffer, der tilhører følgende grupper:

- antibiotika

- kemoterapeutica

- coccidiostatica

- vækstfremmende stoffer;

- indtil den 31. december 1997 bestemmelser for begrænsning eller forbud mod anvendelse i foder af

- tilsætningsstoffer, der tilhører grupperne carotenoider og xanthophyller

- kobber,

- myresyre,

- myresyre kombineret med ethoxyquin.

Inden ovennævnte datoer træffes der afgørelse efter proceduren i artikel 7 i direktiv 70/524/EØF om de anmodninger om tilpasning, som Kongeriget Sverige har forelagt; disse anmodninger skal ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse.

Disse undtagelser må ikke få nogen indvirkning på den frie omsætning af animalske produkter med oprindelse i Fællesskabet.

2. 374 L 0063: Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (EFT nr. L 38 af 11.2.1974, s. 31), senest ændret ved

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

1. Indtil den 31. december 1997 kan Kongeriget Norge opretholde den lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen, om begrænsning til visse niveauer af forekomst af aflatoxin B1, ochratoxin A og andre mykotoksiner.

Inden den 31. december 1997 træffes der afgørelse efter proceduren i artikel 6 i direktiv 74/63/EØF om de anmodninger om tilpasninger, som Kongeriget Norge har forelagt; disse anmodninger skal ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse for hvert af de uønskede stoffer og produkter.

Denne undtagelse må ikke få nogen indvirkning på den frie omsætning af animalske produkter med oprindelse i Fællesskabet.

2. Indtil den 31. december 1997 kan Kongeriget Sverige opretholde den lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen, om begrænsning til visse niveauer af forekomsten af aflatoxin B1, ochratoxin A, bly og PCB.

Inden den 31. december 1997 træffes der afgørelse efter proceduren i artikel 6 i direktiv 74/63/EØF om de anmodninger om tilpasning, som Kongeriget Sverige har forelagt; disse anmodninger skal ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse for hvert af de uønskede stoffer og produkter.

Denne undtagelse må ikke få nogen indvirkning på den frie omsætning af animalske produkter med oprindelse i Fællesskabet.

3. 377 L 0101: Rådets direktiv 77/101/EØF af 23. november 1976 om handel med ublandede foderstoffer (EFT nr. L 32 af 3.2.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 390 L 0654: Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 48).

Kongeriget Sverige kan indtil den 31. december 1997 opretholde den lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen, og hvorefter det er forbudt at anvende foder, der er fremstillet af dyr, der er døde af naturlige årsager, eller af patologisk forandrede dele af slagtede dyr.

Inden den 31. december 1997 træffes der afgørelse efter proceduren i artikel 10 i direktiv 77/101/EØF om den anmodning om tilpasning, som Kongeriget Sverige har fremsat; denne anmodning ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse.

Denne undtagelse må ikke få nogen indvirkning på den frie omsætning af animalske produkter i Fællesskabet.

4. 379 L 0373: Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (EFT nr. L 86 af 6.4.1976, s. 30), senest ændret ved:

- 393 L 0074: Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 (EFT nr. L 237 af 22.9.1993, s. 23).

Kongeriget Sverige kan indtil den 31. december 1997 opretholde den lovgivning, der var gældende inden tiltrædelsen, og hvorefter angivelse af fosforindholdet er obligatorisk på etiketten til foderblandinger til fisk.

Inden den 31. december 1997 træffes der afgørelse efter proceduren i artikel 10 i direktiv 79/373/EØF om den anmodning om tilpasning, som Kongeriget Sverige har fremsat; denne anmodning ledsages af en udførlig videnskabelig begrundelse.

F. FRØ OG PLANTEMATERIALE

1. 366 L 0401: Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT nr. 125 af 11.7.1966, s. 2298/66).

Republikken Finland kan indtil senest den 31. december 1996 opretholde sin nationale frøproduktionsordning for handel på sit område med frø i kategorien »handelsfrø« (»Kauppasiemen«/»handelsutsäde«) som defineret i gældende finsk lovgivning.

Dette frø må ikke indføres på andre medlemsstaters område. Republikken Finland tilpasser sin lovgivning med henblik herpå, således at den efterkommer direktivets relevante bestemmelser på datoen for udløbet af ovennævnte periode.

Republikken Finland anvender dog fra tiltrædelsen de bestemmelser i direktivet, der giver mulighed for handel på dens område med materiale, der er i overensstemmelse med direktivet.

2. 366 L 0402: Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd (EFT nr. 125 af 11.7.1966, s. 2309/66).

Republikken Finland kan indtil senest den 31. december 1996 opretholde sin nationale frøproduktionsordning for handel på sit område med:

- frø, som ikke opfylder direktivets krav med hensyn til det maksimale antal generationer af frø i kategorien »certificeret frø« (»Valiosiemen«/»elitutsäde«) og

- frø i kategorien »handelsfrø« (»Kauppasiemen«/ »handelsutsäde«) som defineret i gældende finsk lovgivning.

Dette frø må ikke indføres på andre medlemsstaters område. Republikken Finland tilpasser sin lovgivning med henblik herpå, således at den efterkommer direktivets relevante bestemmelser på datoen for udløbet af ovennævnte periode.

Republikken Finland anvender dog fra tiltrædelsen de bestemmelser i direktivet, der giver mulighed for handel på dens område med materiale, der er i overensstemmelse med direktivet.

3. 366 L 0403: Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler (EFT nr. 125 af 11.7.1966, s. 2320/66).

Kongeriget Sverige kan indtil senest den 31. december 1996 opretholde en tolerancemargen på 40 vægtprocent for kartofler med skurv på over 1/10 af overfladen for så vidt angår handel på dens område med læggekartofler. Denne tolerancemargen gælder kun for læggekartofler, der er produceret i de områder af Kongeriget Sverige, hvor der har været særlige problemer med skurv.

Disse læggekartofler må ikke indføres på andre medlemsstaters område. Kongeriget Sverige tilpasser sin lovgivning med henblik herpå, således at det efterkommer den relevante del af bilag II til direktivet på datoen for udløbet af ovennævnte periode.

Kongeriget Sverige anvender dog fra tiltrædelsesdatoen de bestemmelser i direktivet, der giver mulighed for handel på dets område med materiale, der er i overensstemmelse med direktivet.

4. 366 L 0404: Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale (EFT nr. 125 af 11.6.1966, s. 2326/66).

- Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige kan indtil senest den 31. december 1999 opretholde deres nationale lovgivning vedrørende handel med forstligt formeringsmateriale på deres område.

- Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige kan i endnu en periode indtil den 31. december 2001 afvikle de lagre af forstligt formeringsmateriale, der er oparbejdet inden udløbet af den i første led nævnte overgangsperiode.

- Såfremt dette materiale ikke opfylder direktivets bestemmelser, må det ikke indføres på andre medlemsstaters område end Finlands, Norges og Sveriges, med mindre andet vedtages i henhold til direktivets bestemmelser.

- Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige anvender dog fra tiltrædelsesdatoen de bestemmelser i direktivet, der giver mulighed for handel på deres områder med materiale, der er i overensstemmelse med direktivet.

- Der vedtages om nødvendigt yderligere overgangsforanstaltninger efter de relevante fællesskabsprocedurer.

5. 370 L 0457: Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 1) og 370 L 0458: Rådets direktiv 70/458/EØF af 29. september 1970 om handel med grøntsagsfrø (EFT nr. L 225 af 12.10.1970, s. 7).

- Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige kan indtil senest den 31. december 1995 udsætte anvendelsen på deres områder af ovennævnte to direktiver med hensyn til handel på deres områder med frø af sorter, der er opført på deres respektive nationale sortslister over landbrugsplantearter og grøntsagsplantearter, men som ikke er blevet accepteret officielt i henhold til disse direktivers bestemmelser. Frø af sådanne sorter må ikke markedsføres på de andre medlemsstaters område i denne periode.

- Sorter af landbrugs- og grøntsagsplantearter, som på tiltrædelsesdatoen eller senere er opført på både Republikken Finlands, Kongeriget Norges og Kongeriget Sveriges respektive nationale lister og de fælles lister, er ikke underlagt nogen sortsmæssige markedsføringsrestriktioner.

- I den periode, der er nævnt i første led, medtages de sorter fra Republikken Finlands, Kongeriget Norges og Kongeriget Sveriges respektive nationale lister, der er blevet accepteret officielt i henhold til ovennævnte direktivers bestemmelser, i de fælles sortslister over henholdsvis landbrugsplantearter og grøntsagsplantearter.

6. 371 L 0161: Rådets direktiv 71/161/EØF af 30. marts 1971 om normerne for den ydre beskaffenhed af forstligt formeringsmateriale, som forhandles inden for Fællesskabet (EFT nr. L 87 af 17.4.1971, s. 14).

- Republikken Finland kan indtil senest den 31. december 1999 opretholde sin nationale lovgivning vedrørende normerne for den ydre beskaffenhed af forstligt formeringsmateriale, som forhandles inden for dens område.

- Såfremt dette materiale ikke opfylder direktivets bestemmelser, må det ikke indføres på andre medlemsstaters område, med mindre andet vedtages i henhold til direktivets bestemmelser.

- Republikken Finland tilpasser sin lovgivning med henblik herpå, således at den efterkommer direktivets bestemmelser på datoen for udløbet af ovennævnte periode.

- Republikken Finland anvender dog fra tiltrædelsesdatoen de bestemmelser i direktivet, der giver mulighed for handel på dens område med materiale, der er i overensstemmelse med direktivet.

7. 393 L 0048: Kommissionens direktiv 93/48/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF (EFT nr. L 250 af 7.10.1993, s. 1).

8. 393 L 0049: Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF (EFT nr. L 250 af 7.10.1993, s. 9).

9. 393 L 0061: Kommissionens direktiv 93/61/EØF af 2. juli 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø, i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/33/EØF (EFT nr. L 250 af 7.10.1993, s. 19).

Kongeriget Norge og Republikken Finland kan indtil senest den 31. december 1996 med henblik på markedsføring på deres område kræve yderligere betingelser opfyldt med hensyn til mærkning vedrørende flerårige planters oprindelse.

Disse betingelser må kun gælde for deres egen nationale produktion.

VIII. FISKERI

1. 377 R 2115 Rådets forordning (EØF) nr. 2115/77 af 27. september 1977 (EFT nr. L 247 af 28.9.1977, s. 2)

Uanset artikel 1 kan fartøjer, der sejler under finsk, svensk eller norsk flag, i en periode på tre år fra tiltrædelsen og under forudsætning af, at sådant fiskeri ikke medfører fare for uoprettelige miljøskader, udøve direkte fiskeri efter sild bestemt til andet end konsum på samme betingelser som før tiltrædelsen under hensyn til afsætningsvilkårene og underlagt en af Kommissionen kontrolleret overvågningsordning for bifangster.

Uanset artikel 2 kan fartøjer, der sejler under finsk, svensk eller norsk flag, i en periode på tre år efter tiltrædelsen, i Unionen lande fangster af sild bestemt til andet end konsum på samme betingelser som før tiltrædelsen.

Inden udløbet af en periode på tre år efter tiltrædelsen foretager Rådet efter proceduren i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 en fornyet gennemgang af forordning (EØF) nr. 2115/77.

Rådet træffer afgørelse om den optimale udnyttelse af silkebestanden, herunder fiskeri efter sild bestemt til andet end konsum, på betingelse af at dette er i overensstemmelse med rationel og ansvarlig udnyttelse på et bæredygtigt grundlag og under hensyn til markederne samt til de biologiske aspekter og den erfaring, der er indhøstet i forbindelse med overvågningsordninger og pilotprojekter.

2. 386 R 3094 Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86 af 7. oktober 1986 (EFT nr. L 288 af 11.10.1986, s. 1)

Uanset bilag I kan svenske fartøjer i en periode på atten måneder efter tiltrædelsen anvende en maskestørrelse på 16 mm i Skagerak og Kattegat til fiskeri af brisling. Inden udløbet af overgangsperioden skal Rådet tage de tekniske foranstaltninger og overvågningsordninger for denne type fiskeri op til fornyet behandling på baggrund af videnskabelige oplysninger.

3. 389 R 2136 Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 af 21. juni 1989 (EFT nr. L 212 af 22.7.1989, s. 79)

Uanset artikel 2, andet led, er markedsføringen af brisling på dåse under salgsbetegnelsen »sardin på dåse« tilladt i Norge og Sverige i en periode på seks måneder efter tiltrædelsen for så vidt angår produkter, der er pakket inden tiltrædelsen.

IX. BESKATNING

1. 372 L 0464: Rådets direktiv 72/464/EØF af 19. december 1972 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (EFT nr. L 303 af 31.12.1972, s. 1), senest ændret ved:

- 392 L 0078: Rådets direktiv 92/78/EØF af 19. oktober 1992 (EFT nr. L 316 af 19.10.1992, s. 5).

Uanset artikel 4, stk. 1, kan Kongeriget Sverige udsætte anvendelsen af værdiafgiftssatsen på cigaretter indtil den 1. januar 1996.

2. 377 L 0388: Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT nr. L 145 af 13.6.1977, s. 1), senest ændret ved:

- 394 L 0005: Rådets direktiv 94/5/EF af 14. februar 1994 (EFT nr. L 60 af 3.3.1994, s. 16):

Østrig

a) Uanset artikel 12 og artikel 13, punkt A, stk. 1,

kan Republikken Østrig indtil den 31. december 1996 fortsat anvende:

- en reduceret merværdiafgift på 10 % for hospitalsaktiviteter inden for offentlig sundhedspleje og social velfærd og for transport af syge eller tilskadekomne personer med køretøjer specielt konstrueret til dette formål, som foretages af behørigt anerkendte organer;

- en normalmerværdiafgiftssats på 20 % for ydelse af lægelig behandling foretaget af læger inden for offentlig sundhedspleje og social velfærd;

- fritagelse med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift for tjenesteydelser, som præsteres af institutioner inden for social sikring og social velfærd.

En sådan afgiftsbelastning må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

b) Med henblik på anvendelsen af artikel 12, stk. 3, litra a), kan Republikken Østrig i kommunerne Jungholz og Mittelberg (Kleines Walsertal) anvende en normalsats, som er mindre end den tilsvarende sats, der anvendes i resten af Østrig, dog ikke under 15 %.

Den reducerede sats må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

c) Ved gennemførelsen af artikel 24, stk. 2 til 6 kan Republikken Østrig, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser på dette område, indrømme fritagelse for merværdiafgiften til afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning er mindre end modværdien i national valuta af 35 000 ecu.

Sådanne fritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

d) Med henblik på anvendelsen af artikel 27, stk. 1, kan Republikken Østrig fortsat afgiftsbelaste international personbefordring, som udføres af afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i Østrig, ved hjælp af motorkøretøjer, der ikke er indregistreret i Østrig, på følgende betingelser:

- Overgangsforanstaltningen kan anvendes indtil den 31. december 2000;

- den strækning, der tilbagelægges i Østrig, afgiftsbelastes på grundlag af et gennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. person og pr. kilometer;

- ordningen må ikke indebære fiskal kontrol ved grænserne mellem medlemsstater;

- en sådan foranstaltning til forenkling af afgiftsopkrævningen må ikke eller kun i ubetydelig grad påvirke størrelsen af den skyldige afgift ved det endelige forbrug.

e) Som undtagelse fra artikel 28, stk. 2, kan Republikken Østrig indtil den 31. december 1998 anvende en reduceret sats for udlejning af fast ejendom til beboelsesformål, forudsat at satsen ikke er mindre end 10 %.

Den reducerede sats må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

f) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 2, litra d), kan Republikken Østrig anvende en reduceret sats for restaurationstjenesteydelser.

Den reducerede sats må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

g) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 2, litra e), kan Republikken Østrig anvende en reduceret sats for vin fra landbrugsproduktion, der udføres af de producerende landbrugere, og for leveringer af elektrisk drevne køretøjer, forudsat at satsen ikke er mindre end 12 %.

Den reducerede sats må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

h) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 3, litra a), kan Republikken Østrig:

- i henhold til bilag E, punkt 2, indtil den 31. december 1996 afgiftsbelaste tjenesteydelser præsteret af tandteknikere som et led i udøvelsen af deres erhverv samt tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser til institutioner inden for den sociale sikring i Østrig;

- afgiftsbelaste de transaktioner, der er opført i bilag E, punkt 7.

En sådan afgiftsbelastning må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

i) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 3, litra b), kan Republikken Østrig indrømme fritagelse for merværdiafgiften for:

- telekommunikationstjenesteydelser præsteret af det offentlige postvæsen, indtil Rådet har vedtaget en fælles afgiftsordning for sådanne tjenesteydelser, eller indtil den dato, hvor alle de nuværende medlemsstater, som anvender fuld afgiftsfritagelse, ophører dermed, alt efter hvilken begivenhed der først indtræder, dog under alle omstændigheder indtil den 31. december 1995;

- transaktioner, der er opført i bilag F, punkt 7 og 16, så længe nogen af de nuværende medlemsstater gør brug af de samme undtagelser;

- alle dele af international personbefordring med fly, til søs eller ad indre vandveje fra Østrig til en medlemsstat eller et tredjeland og omvendt, bortset fra personbefordring på Boden-søen med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift, så længe nogen af de nuværende medlemsstater gør brug af den samme undtagelse.

Sådanne fritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

Finland

j) Med henblik på gennemførelsen af artikel 24, stk. 2 til 6 kan Republikken Finland, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser på dette område, indrømme fritagelse for merværdiafgift for afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning er mindre end modværdien i national valuta af 10 000 ecu.

k) Med henblik på anvendelse af artikel 27, stk. 1, kan Republikken Finland fortsat indrømme fritagelse for merværdiafgift med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift for salg, leasing, reparation og vedligeholdelse af skibe på følgende betingelser:

- Overgangsforanstaltningen kan anvendes indtil den 31. december 2000;

- fritagelsen kan anvendes for skibe med en længde på mindst 10 m, som konstruktionsmæssigt ikke er beregnet til lyst- eller sportssejlads;

- en sådan foranstaltning til forenkling af afgiftsopkrævningen må ikke eller kun i ubetydelig grad påvirke størrelsen af den skyldige afgift ved det endelige forbrug.

l) Med henblik på anvendelse af artikel 28, stk. 2, litra a), kan Republikken Finland i den i artikel 28l omhandlede overgangsperiode indrømme afgiftsfritagelser, som er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og som opfylder betingelserne i artikel 17, sidste led, i Rådets andet direktiv af 11. april 1967, med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift, for levering af aviser og tidsskrifter i abonnement samt trykning af publikationer, der udsendes til medlemmer af almennyttige selskaber.

Sådanne fritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

m) Med henblik på gennemførelsen af artikel 28, stk. 3, litra a), kan Republikken Finland, så længe sådanne transaktioner er undergivet afgiftsbetaling i nogen af de nuværende medlemsstater, afgiftsbelaste de transaktioner, der er opført i bilag E, punkt 7.

En sådan afgiftsbelastning må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

n) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 3, litra b), kan Republikken Finland, så længe nogen af de nuværende medlemsstater gør brug af den samme undtagelse, indrømme fritagelse for merværdiafgiften for:

- tjenesteydelser præsteret af forfattere og kunstnere, herunder udøvende kunstnere som opført i bilag F, punkt 2;

- de transaktioner, der er opført i bilag F, punkt 7, 16 og 17.

Sådanne fritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

Norge

o) Uanset artikel 2, stk. 1:

kan Kongeriget Norge indtil den 31. december 1995 fortsat indrømme fritagelse for merværdiafgift for levering af tjenesteydelser, som ikke var belagt med merværdiafgift før tiltrædelsen.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF,Euratom) nr. 1553/89.

p) Uanset artikel 13, punkt B, litra b), nr. 1:

kan Kongeriget Norge indtil den 31. december 1995 indrømme fritagelse for merværdiafgift for overnatning på hoteller mv., herunder overnatning på vandrerhjem og i hytter samt forpagtning og udlejning af campingpladser.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

q) Med henblik på gennemførelsen af artikel 24, stk. 2 til 6, kan Kongeriget Norge, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser på dette område, indrømme fritagelse for merværdiafgift til visse grupper af afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning er mindre end modværdien i national valuta af 10 000 ecu.

r) I henhold til artikel 27, stk. 1, kan Kongeriget Norge fortsat indrømme fritagelse for merværdiafgift med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift for salg, leasing, reparation og vedligeholdelse af skibe på følgende betingelser:

- fritagelsen kan anvendes for skibe med en længde på mindst 15 m, der er beregnet til erhvervsmæssig personbefordring, til godstransport eller til bugsering, bjergning, rednings- eller isbrydervirksomhed i norske farvande, eller leveringer af eller arbejde på skibe, der anvendes til forskningsformål eller vejrmeldingstjeneste eller som skoleskibe i forbindelse med aktiviteter, der ikke er omfattet af artikel 15, stk. 5;

- denne overgangsbestemmelse kan anvendes indtil den 31. december 2000;

- denne foranstaltning til forenkling af afgiftsopkrævningen, må ikke eller kun i ubetydelig grad påvirke størrelsen af den skyldige afgift ved det endelige forbrug.

s) I henhold til artikel 27, stk. 1, kan Kongeriget Norge, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser på dette område, eller senest indtil end den 31. december 1995, indrømme fritagelse for merværdiafgift for de tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra c), tredje led, dog ikke for levering af tjenesteydelser i henhold til artikel 14, 15 og 16.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

t) I henhold til artikel 28, stk. 2, litra a), kan Kongeriget Norge i den i artikel 28l omhandlede overgangsperiode indrømme afgiftsfritagelser med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift, som er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og som opfylder betingelserne i artikel 17, sidste led, i Rådets andet direktiv af 11. april 1967, for levering af aviser, bøger og tidsskrifter.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

u) Med henblik på anvendelse af artikel 28, stk. 3, litra b), kan Kongeriget Norge, så længe nogen af de nuværende medlemsstater gør brug af de samme undtagelser, fritage de transaktioner, der er opført i bilag F, nr. 1, 2, 6, 10, 16, 17 og 27 for merværdiafgift.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

v) Uanset artikel 33

kan Kongeriget Norge indtil den 31. december 1999 fortsat anvende sin investeringsafgift på erhvervelse af goder i erhvervsmæssigt øjemed. Kongeriget Norge skal i løbet af denne periode gradvis nedsætte afgiftssatsen.

Denne beskatning må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

Sverige

w) Uanset artikel 12, stk. 3, litra a), og bilag H, punkt 7:

kan Kongeriget Sverige indrømme fritagelse for merværdiafgift for biografbilletter indtil den 31. december 1995.

Denne afgiftsfritagelse må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

x) Med henblik på gennemførelsen af artikel 24, stk. 2 til 6, kan Kongeriget Sverige, indtil der vedtages fællesskabsbestemmelser på dette område, anvende følgende forenklede procedure for små og mellemstore virksomheder, forudsat at bestemmelserne er i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 95 og 96:

- afgiftspligtige personer, der kun foretager indenlandske afgiftspligtige transaktioner, afgiver merværdiafgiftsangivelse tre måneder efter skatteårets ophør;

- afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning er mindre end modværdien i national valuta af 10 000 ecu, fritages for merværdiafgift;

y) Med henblik på gennemførelsen af artikel 22, stk. 12, litra a), kan Kongeriget Sverige tillade, at afgiftspligtige personer indgiver årlige oversigter på de deri fastsatte betingelser.

z) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 2, litra a), kan Kongeriget Sverige i den i artikel 28l omhandlede overgangsperiode indrømme afgiftsfritagelser med tilbagebetaling af den i tidligere omsætningsled erlagte afgift, som er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og som opfylder betingelserne i artikel 17, sidste led, i Rådets andet direktiv af 11. april 1967, for levering af aviser, herunder radioaviser og aviser på kassettebånd til synshandicappede, farmaceutiske produkter, der leveres til hospitaler, eller som er receptpligtige, samt produktion af tidsskrifter for velgørende organisationer eller hermed beslægtede tjenesteydelser.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

aa) Med henblik på anvendelsen af artikel 28, stk. 3, litra b), kan Kongeriget Sverige, så længe de samme undtagelser finder anvendelse på en eller flere af de nuværende medlemsstater, indrømme fritagelse for merværdiafgift for:

- tjenesteydelser leveret af forfattere og kunstnere, udøvende kunstnere, som anført i bilag F, punkt 2;

- de transaktioner, der er opført i bilag F, punkt 1, 16 og 17.

Disse afgiftsfritagelser må ikke have indvirkning på de egne indtægter, hvis beregningsgrundlag skal have en ny sammensætning i overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89.

3. 392 L 0012: Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 1), senest ændret ved:

- 392 L 0108: Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 (EFT nr. L 390 af 31.12.1992, s. 124).

Republikken Finland, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige kan opretholde kvantitative begrænsninger for indførsel af cigaretter eller andre tobaksvarer samt spiritus, vin og øl fra andre medlemsstater på de betingelser, der er fastsat i artikel 26 i Rådets direktiv 92/12/EØF.

Disse begrænsninger er på:

Tobaksvarer:

- 300 cigaretter eller

- 150 cigarillos (cigarer med en maksimumsvægt på 3 g/stk.) eller

- 75 cigarer eller

- 400 g røgtobak

Alkoholholdige drikkevarer

>TABELPOSITION>

Finland, Norge og Sverige skal træffe foranstaltninger til sikring af, at øl ikke importeres fra tredjelande på gunstigere betingelser end import af øl fra andre medlemsstater.

4. 392 L 0079: Rådets direktiv 92/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (EFT nr. L 316 af 31.10.1992, s. 8).

Uanset artikel 2 kan Kongeriget Sverige udsætte anvendelsen af en samlet minimumspunktafgift svarende til 57 % af detailsalgsprisen (inkl. alle afgifter) for cigaretter i den mest efterspurgte prisklasse indtil den 1. januar 1999.

5. 392 L 0081: Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier (EFT nr. L 316 af 31.10.1992, s. 12), senest ændret ved:

- 392 L 0108: Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 (EFT nr. L 390 af 31.12.1992, s. 124), og

392 D 0510: Rådets beslutning 92/510/EØF af 19. oktober 1992 om bemyndigelse af medlemsstaterne til fortsat at anvende de eksisterende punktafgiftsnedsættelser eller -fritagelser, der gælder for visse typer mineralolie, når disse anvendes til særlige formål, i overensstemmelse med procedurerne i artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF (EFT nr. L 316 af 31.10.1992, s. 16).

a) Uanset artikel 8, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 92/81/EØF kan Kongeriget Norge fortsætte med at pålægge mineralolie, der leveres til anvendelse som motorbrændstof for personbefordring i norske farvande, punktafgift indtil den 31. december 1998.

b) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF som suppleret ved Rådets direktiv 93/697/EF, og navnlig forudsat at disse satser på intet tidspunkt sættes lavere end minimumssatserne i Rådets direktiv 92/82/EØF, kan Kongeriget Norge fortsætte med at anvende:

- reducerede punktafgiftssatser for motorbrændstof til rutebiler;

- den reducerede punktafgiftssats for motorbrændstof til fritidsfartøjer.

c) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF som suppleret ved Rådets beslutning 93/697/EØF, og uanset forpligtelserne i Rådets direktiv 92/82/EØF kan Kongeriget Norge fortsætte med at anvende:

- punktafgiftsfritagelse for miljøvenligt brændstof til kædesave og andet værktøj;

- punktafgiftsfritagelse for organisk brændstof og methan fra organiske processer;

- punktafgiftsfritagelse for spildolie til fyringsbrug;

- punktafgiftsfritagelse for brændstof til snescooters og flodbåde i områder uden veje;

- afgiftsfritagelse for mineralolie, der anvendes til privatflyvning.

d) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF som suppleret ved Rådets direktiv 93/697/EF, og uanset forpligtelserne i Rådets direktiv 92/82/EØF kan Republikken Østrig fortsætte med at anvende punktafgiftsfritagelse for LPG, der benyttes som motorbrændstof i køretøjer, der anvendes til lokal, offentlig transport.

e) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF, og navnlig forudsat at disse satser på intet tidspunkt sættes lavere end minimumssatserne i Rådets direktiv 92/82/EØF, kan Republikken Finland fortsætte med at anvende:

- reducerede punktafgiftssatser for diesel- og gasolie med et lavt svovlindhold;

- reducerede punktafgiftssatser for reformuleret blyfri og blyholdig benzin.

f) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF, og uanset forpligtelserne i Rådets direktiv 92/82/EØF kan Republikken Finland fortsætte med at anvende:

- punktafgiftsfritagelse for methan og LPG til alle anvendelser;

- punktafgiftsfritagelse for mineralolie til private fritidsfartøjer.

g) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF, og navnlig forudsat at disse satser på intet tidspunkt sættes lavere end minimumssatserne i Rådets direktiv 92/82/EØF, kan Kongeriget Sverige fortsætte med at anvende:

- en reduceret punktafgiftssats for mineralolie til industriel brug;

- reducerede afgiftssatser for diesel og let fyringsolie i overensstemmelse med miljøklassifikationerne.

h) På grundlag af artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/81/EØF og på de betingelser, der er fastsat i Rådets beslutning 92/510/EØF, og uanset forpligtelserne i Rådets direktiv 92/82/EØF kan Kongeriget Sverige fortsætte med at anvende punktafgiftsfritagelse for biologisk fremstillet methan og andre affaldsgasser.

6. 392 L 0083: Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT nr. L 316 af 31.10.1992, s. 21).

Uanset artikel 5, stk. 1, kan Kongeriget Sverige indtil den 31. december 1997 fortsætte med at anvende en reduceret punktafgiftssats, forudsat denne sats på intet tidspunkt sættes lavere end minimumssatsen i Rådets direktiv 92/84/EØF, for øl med et alkoholindhold på ikke over 3,5 % vol.

X. DIVERSE

389 L 0622: Rådets direktiv af 13. november 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om mærkning af tobaksvarer (EFT nr. L 359 af 8.12.1989, s. 1), som ændret ved

- 392 L 0041: Rådets direktiv 92/41/EØF af 15. maj 1992 (EFT nr. L 158 af 11.6.1992, s. 30)

a) Forbuddet i artikel 8a i direktiv 89/622/EØF, som ændret ved direktiv 92/41/EØF, vedrørende markedsføring af det produkt, der er defineret i artikel 2, nr. 4, i direktiv 89/622/EØF, som ændret ved direktiv 92/41/EØF, finder ikke anvendelse i Kongeriget Sverige og Kongeriget Norge, med undtagelse af forbuddet mod markedsføring af det pågældende produkt i en form, der minder om et levnedsmiddel.

b) Kongeriget Sverige og Kongeriget Norge træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det i litra a) nævnte produkt ikke markedsføres i de medlemsstater, hvor direktiv 89/622/EØF og 92/41/EØF finder anvendelse fuldt ud.

c) Kommissionen kontrollerer den faktiske gennemførelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i litra b).

d) Kommissionen forelægger tre år efter Sveriges og Norges tiltrædelse Rådet en rapport om Sveriges og Norges gennemførelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i litra b). Rapporten kan om nødvendigt ledsages af relevante forslag.

BILAG XVI

Liste omhandlet i artikel 165, stk. 1, i tiltrædelsesakten

1. Udvalget for Den Europæiske Socialfond:

Nedsat ved artikel 124 i EF-traktaten og ved 388 R 2052: Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 (EFT nr. L 185 af 15.7.1988, s. 9), ændret ved:

- 393 R 2081: Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93 af 20. juli 1993 (EFT nr. L 193 af 31.7.1993, s. 5)

2. Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed:

Nedsat ved 368 R 1612: Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 (EFT nr. L 257 af 19.10.1968, s. 2), senest ændret ved:

- 392 R 2434: Rådets forordning (EØF) nr. 2434/92 af 27. juli 1992 (EFT nr. L 245 af 26.8.1992, s. 1)

3. Det Rådgivende udvalg for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring:

Nedsat ved 371 R 1408: Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 (EFT nr. L 149 af 5.7.1971, s. 2), senest ændret ved:

- 393 R 1945: Rådets forordning (EØF) nr. 1945/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 1).

4. Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen:

Nedsat ved 374 D 0325: Rådets afgørelse af 27. juni 1974 (EFT nr. L 185 af 9.7.1974, s. 15), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

5. Bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene:

Nedsat ved 375 R 1365: Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 (EFT nr. L 139 af 30.5.1975, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

- 393 R 1947: Rådets forordning (EØF) nr. 1947/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 13).

6. Ekspertudvalget for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene:

Nedsat ved 375 R 1365: Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 (EFT nr. L 139 af 30.5.1975, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23),

- 393 R 1947: Rådets forordning (EØF) nr. 1947/93 af 30. juni 1993 (EFT nr. L 181 af 23.7.1993, s. 13).

7. Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder:

Nedsat ved 382 D 0043: Kommissionens afgørelse 82/43/EØF af 9. december 1981 (EFT nr. L 20 af 28.1.1982, s. 35), som ændret ved:

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

8. Det Stående Udvalg for Bedriftssikkerhed og Sundhedsbeskyttelse inden for Stenkulsminedrift og andre Mineraludvindende virksomheder:

Nedsat ved afgørelse af 9. juli 1957 truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Det Særlige Ministerråd (EFT nr. 28 af 31.8.1957, s. 487), som ændret ved:

- 365 D: Rådets afgørelse af 11. marts 1965 (EFT nr. 46 af 22.3.1965, s. 698/65),

- 374 D 0326: Rådets afgørelse 74/326/EØF af 27. juni 1974 (EFT nr. L 185 af 9.7.1974, s. 18).

9. Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med og Formindskelse af Forurening af Havet med Carbonhydrider:

Nedsat ved 380 D 0686: Kommissionens afgørelse 80/686/EØF af 25. juni 1980 (EFT nr. L 188 af 22.7.1980, s. 11), senest ændret ved:

- 387 D 0144: Kommissionens afgørelse 87/144/EØF af 13. februar 1987 (EFT nr. L 57 af 27.2.1987, s. 57).

10. Det Rådgivende Udvalg for Beskyttelse af Dyr, der anvendes til forsøg og andre Videnskabelige Formål:

Nedsat ved 390 D 0067: Kommissionens afgørelse 90/67/EØF af 9. februar 1990 (EFT nr. L 44 af 20.2.1990, s. 30).

11. Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg til Undersøgelse af Kemiske Forbindelsers Toksicitet og Økotoksicitet:

Nedsat ved 378 D 0618: Kommissionens afgørelse 78/618/EØF af 28. juni 1978 (EFT nr. L 198 af 22.7.1978, s. 17), senest ændret ved:

- 388 D 0241: Kommissionens afgørelse 88/241/EØF af 14. marts 1988 (EFT nr. L 105 af 26.4.1988, s. 29).

12. Udvalget for Forvaltning af Affaldsstoffer:

Nedsat ved 376 D 0431: Kommissionens afgørelse 76/431/EØF af 21. april 1976 (EFT nr. L 115 af 1.5.1976, s. 13), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

13. Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri:

Nedsat ved 393 D 0619: Kommissionens afgørelse 93/619/EØF af 19. november 1993 (EFT nr. L 297 af 2.12.1993, s. 25).

14. Det Rådgivende Udvalg for Lægeuddannelsen:

Nedsat ved 375 D 0364: Rådets afgørelse 73/364/EØF af 16. juni 1975 (EFT nr. L 167 af 30.6.1975, s. 17).

15. Det Rådgivende Udvalg for Uddannelsen inden for Sygeplejeområdet:

Nedsat ved 377 D 0454: Rådets afgørelse 77/454/EØF af 27. juni 1977 (EFT nr. L 176 af 15.7.1977, s. 11).

16. Det Rådgivende Udvalg for Tandlægeuddannelsen:

Nedsat ved 378 D 0688: Rådets afgørelse 78/688/EØF af 25. juli 1978 (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 15).

17. Det Rådgivende Udvalg for Dyrlægeuddannelsen:

Nedsat ved 378 D 1028: Rådets afgørelse 78/1028/EØF af 18. december 1978 (EFT nr. L 362 af 23.12.1978, s. 10).

18. Det Rådgivende Udvalg for Jordemoderuddannelsen:

Nedsat ved 380 D 0156: Rådets afgørelse 80/156/EØF af 21. januar 1980 (EFT nr. L 33 af 11.2.1980, s. 13).

19. Det Rådgivende Udvalg for Uddannelse inden for Arkitekturområdet:

Nedsat ved 385 D 0385: Rådets afgørelse af 10. juni 1985 (EFT nr. L 223 af 21.8.1985, s. 26).

20. Det Rådgivende Udvalg for Farmaceutuddannelsen:

Nedsat ved 385 D 9434: Rådets afgørelse 85/434/EØF af 16. september 1985 (EFT nr. L 253 af 24.9.1985, s. 43).

21. Det Rådgivende Udvalg til Fremme af Adgangen til Deltagelse i Offentlige Aftaler:

Nedsat ved 387 D 0305: Kommissionens afgørelse 87/305/EØF af 26. maj 1987 (EFT nr. L 152 af 12.6.1987, s. 32), som ændret ved:

- 387 D 0560: Kommissionens afgørelse 87/560/EØF af 17. juli 1987 (EFT nr. L 338 af 28.11.1987, s. 37).

22. Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Indkøb:

Nedsat ved 371 D 0306: Rådets afgørelse 71/306/EØF af 26. juli 1971 (EFT nr. L 185 af 16.8.1971, s. 15), som ændret ved:

- 377 D 0063: Rådets afgørelse 77/63/EØF af 21. december 1976 (EFT nr. L 13 af 15.1.1977, s. 15).

23. Ekspertudvalget for Transit af Elektricitet gennem de Overordnede Net:

Nedsat ved 392 D 0167: Kommissionens afgørelse 92/167/EØF af 4. marts 1992 om oprettelse af et ekspertudvalg for transit af elektricitet gennem de overordnede net (EFT nr. L 74 af 20.3.1992, s. 43).

24. Udvalget af Medlemsstaternes Repræsentanter:

Nedsat ved artikel 4 i 393 D 0379: Rådets afgørelse 93/379/EØF af 14. juni 1993 om et flerårigt fællesskabshandlingsprogram til styrkelse af de prioriterede områder og med henblik på at sikre kontinuiteten og konsolideringen af erhvervspolitikken for navnlig små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet (EFT nr. L 161 af 2.7.1993, s. 68).

25. Udvalget for Turisme

Nedsat ved 392 D 0421: Rådets afgørelse 92/421/EØF af 13. juli 1992 om en EF-handlingsplan for turisme (EFT nr. L 231 af 13.8.1992, s. 26).

BILAG XVII

Liste omhandlet i artikel 165, stk. 2, i tiltrædelsesakten

1. Det Rådgivende udvalg for Faglig Uddannelse:

Nedsat ved 363 D 0266: Rådets afgørelse 63/266/EØF af 2. april 1963 (EFT nr. 63 af 20.4.1963, s. 1338/63) og udvalgets vedtægter blev vedtaget ved 363 X 0688: Rådets afgørelse 63/688/EØF af 18. december 1963 (EFT nr. 190 af 30.12.1963, s. 3090/63), som ændret ved:

- 368 D 0189: Rådets afgørelse 68/189/EØF af 9. april 1968 (EFT nr. L 91 af 12.4.1968, s. 26),

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse (EFT nr. L 36 af 27.3.1972, s. 14),

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17),

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23).

2. Det Rådgivende Udvalg for Fiskerivarer:

Nedsat ved 371 D 0128: Kommissionens afgørelse 71/128/EØF af 25. februar 1971 (EFT nr. L 68 af 22.3.1971, s. 18), som ændret ved:

- 373 D 0429: Kommissionens afgørelse 73/ 429/EØF af 31. oktober 1973 (EFT nr. L 355 af 24.12.1973, s. 61),

- 389 D 0004: Kommissionens afgørelse 89/4/EØF af 21. december 1988 (EFT nr. L 5 af 7.1.1989, s. 33).

3. Det Rådgivende Udvalg for Toldspørgsmål og Indirekte Beskatning:

Nedsat ved 391 D 0453: Kommissionens afgørelse 91/453/EØF af 30. juli 1991 (EFT nr. L 241 af 30.8.1991, s. 43).

BILAG XVIII

Liste omhandlet i artikel 167 i tiltrædelsesakten

A. Æg og fjerkræ

1. 375 R 2782: Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 af 29. oktober 1975 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (EFT nr. L 282 af 1.11.1975, s. 100), senest ændret ved:

- 391 R 1057: Kommissionens forordning (EØF) nr. 1057/91 af 26. april 1991 (EFT nr. L 107 af 27.4.1991, s. 11).

Norge og Sverige: 1. januar 1997

2. 390 R 1906: Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 af 26. juni 1990 om handelsnormer for fjerkræ (EFT nr. L 173 af 6.7.1990, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3204: Rådets forordning (EØF) nr. 3204/93 af 16. november 1993 (EFT nr. L 289 af 24.11.1993, s. 3).

Norge og Sverige: 1. januar 1997

3. 390 R 1907: Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 af 26. juni 1990 om handelsnormer for æg (EFT nr. L 173 af 6.7.1990, s. 5), som ændret ved:

- 393 R 2617: Rådets forordning (EØF) nr. 2617/93 af 21. september 1993 (EFT nr. L 240 af 25.9.1993, s. 1).

Norge og Sverige: 1. januar 1997

B. Oksekød

381 R 1208: Rådets forordning (EØF) nr. 1208/81 af 28. april 1981 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (EFT nr. L 123 af 7.5.1981, s. 3), senest ændret ved:

- 391 R 1026: Rådets forordning (EØF) nr. 1026/91 af 22. april 1991 (EFT nr. L 106 af 26.4.1991, s. 2).

Norge og Finland: 1. januar 1996

C. Svinekød

384 R 3220: Rådets forordning (EØF) nr. 3220/84 af 13. november 1984 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe (EFT nr. L 301 af 20.1.1984, s. 1), senest ændret ved:

- 393 R 3513: Rådets forordning (EØF) nr. 3513/93 af 14. december 1993 (EFT nr. L 320 af 22.12.1993, s. 5).

Norge og Finland: 1. januar 1996

D. Plantesundhed

1. 369 L 0464: Rådets direktiv 69/464/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelbrok (EFT nr. L 323 af 24.12.1969, s. 1)

Finland: 1. januar 1996

Sverige: 1. januar 1997

I overgangsperioden må ingen kartofler fra disse medlemsstater føres ind på de andre medlemsstaters område.

2. 369 L 0465: Rådets direktiv 69/465/EØF af 8. december 1969 om bekæmpelse af kartoffelnematod (EFT nr. L 323 af 24.12.1969, s. 3)

Sverige: 1. januar 1997

I overgangsperioden må ingen kartofler fra denne medlemsstat føres ind på de andre medlemsstaters område.

3. 393 L 0085: Rådets direktiv 93/85/EØF af 4. oktober 1993 om bekæmpelse af kartoflens ringbakteriose (EFT nr. L 259 af 18.10.1993, s. 1)

Finland: 1. januar 1996

Sverige: 1. januar 1996

I overgangsperioden må ingen kartofler fra disse medlemsstater føres ind på de andre medlemsstaters område.

BILAG XIX

Liste omhandlet i artikel 168 i tiltrædelsesakten

I. FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL

378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (EFT nr. L 233 af 24.8.1978, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 381 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EØF af 14. december 1981 (EFT nr. L 385 af 31.12.1981, s. 25)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT nr. L 341 af 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 73).

Østrig: 1. januar 1999.

II. TRANSPORTPOLITIK

391 L 0440: Rådets direktiv 91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT nr. L 237 af 24.8.1991, s. 25).

Østrig: 1. juli 1995.

III. MILJØ

1. 376 L 0160: Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (EFT nr. L 31 af 5.2.1976, s. 1), som ændret ved:

- 179 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT nr. L 291 af 19.11.1979, s. 17)

- 185 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse (EFT nr. L 302 af 15.11.1985, s. 23)

- 390 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 (EFT nr. L 353 af 17.12.1990, s. 59)

- 391 L 0692: Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 (EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48).

Østrig: 1. januar 1997.

2. 380 L 0836: Rådets direktiv 80/836/Euratom af 15. juli 1980 om ændring af direktiverne om fastsættelse af de grundlæggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling (EFT nr. L 246 af 17.9.1980, s. 1), som ændret ved:

- 384 L 0467: Rådets direktiv 84/467/Euratom af 3. september 1984 (EFT nr. L 265 af 5.10.1984, s. 4).

a) Østrig: 1. januar 1997

b) Finland: 1. januar 1997

c) Sverige: 1. januar 1997.

3. 392 L 0014: Rådets direktiv 92/14/EØF af 2. marts 1992 om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (EFT nr. L 76 af 23.3.1992, s. 21).

Østrig: 1. april 2002.

IV. ENERGI

368 L 0414: Rådets direktiv 68/414/EØF af 20. december 1968 om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (EFT nr. L 308 af 23.12.1968, s. 14), som ændret ved:

- 172 B: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT nr. L 73 af 27.3.1972, s. 14)

- 372 L 0425: Rådets direktiv 72/425/EØF af 19. december 1972 (EFT nr. L 291 af 28.12.1972, s. 154).

Finland: 1. januar 1996.

V. LANDBRUG

1. 393 L 0023: Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 1).

Finland: 1. januar 1996.

2. 393 L 0024: Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen (EFT nr. L 149 af 21.6.1993, s. 5).

Finland: 1. januar 1996.

Protokol nr. 1 Vedrørende vedtægterne for den Europæiske Investeringsbank

FØRSTE DEL TILPASNING AF VEDTÆGTERNE FOR DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Artikel 1

Artikel 3 i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

»Artikel 3

I overensstemmelse med traktatens artikel 198 D er Bankens medlemmer:

- Kongeriget Belgien,

- Kongeriget Danmark,

- Forbundsrepublikken Tyskland,

- Den Hellenske Republik,

- Kongeriget Spanien,

- Den Franske Republik,

- Irland,

- Den Italienske Republik,

- Storhertugdømmet Luxembourg,

- Kongeriget Nederlandene,

- Kongeriget Norge,

- Republikken Østrig,

- Den Portugisiske Republik,

- Republikken Finland,

- Kongeriget Sverige,

- Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.«

Artikel 2

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

»1. Banken tildeles en kapital på 62 940 mio. ecu, tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb:

>TABELPOSITION>

«

Artikel 3

Artikel 10 i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

»Artikel 10

Medmindre andet er fastsat i disse vedtægter, træffes Styrelsesrådets beslutninger med et flertal af dets medlemmers stemmer. Dette flertal skal repræsentere mindst 50 % af den tegnede kapital. Afstemninger i Styrelsesrådet sker efter de i traktatens artikel 148 nævnte regler.«

Artikel 4

Artikel 11, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

»2. Bestyrelsen består af 26 medlemmer og 13 suppleanter.

Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således:

- tre medlemmer udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland,

- tre medlemmer udpeget af Den Franske Republik,

- tre medlemmer udpeget af Den Italienske Republik,

- tre medlemmer udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

- to medlemmer udpeget af Kongeriget Spanien,

- et medlem udpeget af Kongeriget Belgien,

- et medlem udpeget af Kongeriget Danmark,

- et medlem udpeget af Den Hellenske Republik,

- et medlem udpeget af Irland,

- et medlem udpeget af Storhertugdømmet Luxembourg,

- et medlem udpeget af Kongeriget Nederlandene,

- et medlem udpeget af Kongeriget Norge,

- et medlem udpeget af Republikken Østrig,

- et medlem udpeget af Den Portugisiske Republik,

- et medlem udpeget af Republikken Finland,

- et medlem udpeget af Kongeriget Sverige,

- et medlem udpeget af Kommissionen.

Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således:

- to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland,

- to suppleanter udpeget af Den Franske Republik,

- to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik,

- to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Benelux-landene,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark, Den Hellenske Republik og Irland,

- en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige,

- en suppleant udpeget af Kommissionen.«

Artikel 5

Artikel 12, stk. 2, andet punktum, i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken affattes således:

»Kvalificeret flertal kræver et samlet antal af 18 stemmer.«

ANDEN DEL ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 6

1. De nye medlemsstater indbetaler følgende beløb svarende til deres andel af medlemsstaternes indbetalte kapital pr. 1. januar 1995:

>TABELPOSITION>

Disse beløb indbetales i fem lige store halvårlige rater, der forfalder den 30. april og den 31. oktober. Første rate forfalder på den af disse to datoer, som følger nærmest efter tiltrædelsen.

2. For så vidt angår den på tiltrædelsesdatoen endnu ikke indbetalte del af de forhøjelser af kapitalen, der blev vedtaget den 11. juni 1990, bidrager de nye medlemsstater med følgende beløb:

>TABELPOSITION>

Disse beløb indbetales i seks lige store halvårlige rater, der forfalder på de datoer, der er fastsat for denne kapitalforhøjelse, og første gang den 30. april 1995.

Artikel 7

De nye medlemsstater bidrager med beløb, der indbetales i seks lige store halvårlige rater på de i artikel 6, stk. 1, fastsatte datoer, til reservefonden, til den supplerende reserve, til henlæggelser med karakter af reserver samt til det beløb, der skal overføres til reserver og henlæggelser, og som udgøres af saldoen på driftsregnskabet den 31. december året forud for tiltrædelsen, således som opført på Bankens statusopgørelse, idet beløbene svarer til følgende procentdele af reserverne og henlæggelserne:

>TABELPOSITION>

Artikel 8

De nye medlemsstater foretager de indbetalinger, der er fastsat i artikel 6 og 7 i denne protokol, i ecu eller i deres nationale valuta.

Hvis der anvendes national valuta, skal indbetalingerne beregnes på grundlag af ecu-omregningskursen den sidste arbejdsdag i måneden forud for forfaldsdatoen for de pågældende indbetalinger. Denne fremgangsmåde anvendes ligeledes ved tilpasningen af den kapital, der er omhandlet i artikel 7 i protokollen vedrørende vedtægterne for Banken.

Artikel 9

1. Ved tiltrædelsen suppleres Bestyrelsen, idet Styrelsesrådet udnævner fire medlemmer efter indstilling af en kandidat fra hver af de nye medlemsstater, samt en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

2. De således udnævnte medlemmers og den udnævnte suppleants mandat udløber med slutningen af det årsmøde i Styrelsesrådet, på hvilket årsberetningen vedrørende regnskabsåret 1997 gennemgås.

Protokol nr. 2 om Ålandsøerne

Under hensyntagen til Ålandsøernes særlige folkeretlige status finder de traktater, der ligger til grund for Den Europæiske Union, anvendelse for Ålandsøerne med følgende undtagelser:

Artikel 1

Bestemmelserne i EF-traktaten anfægter ikke anvendelsen af de pr. 1. januar 1994 gældende bestemmelser på Ålandsøerne om:

- begrænsninger uden forskelsbehandling i retten for fysiske personer, der ikke har hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (regionalt borgerskab) på Ålandsøerne, samt for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på Ålandsøerne;

- begrænsninger uden forskelsbehandling i etableringsretten og i retten til at præstere tjenesteydelser for fysiske personer, der ikke har hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (regionalt borgerskab) på Ålandsøerne, samt for juridiske personer, der ikke har fået tilladelse hertil af Ålandsøernes kompetente myndigheder.

Artikel 2

a) Ålandsøernes område - der anses for et tredjelandsområde, som det defineres i artikel 3, stk. 1, tredje led, i Rådets direktiv 77/388/EØF som ændret, og anses for et nationalt område, som falder uden for anvendelsesområdet for direktiverne om punktafgiftsharmonisering som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 92/12/EØF - er undtaget fra EF-bestemmelserne om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter og forbrugsafgifter samt andre former for indirekte beskatning. Denne undtagelse må ikke have nogen indflydelse på Fællesskabets egne indtægter.

Bestemmelserne i Rådets direktiv 69/335/EØF om kapitaltilførselsafgifter, som ændret, omfattes ikke heraf.

b) Formålet med denne undtagelse er at bevare en levedygtig lokal økonomi på øerne og må ikke have nogen negative følger for Unionens interesser eller for dens generelle politik. Hvis Kommissionen finder, at bestemmelserne i afsnit a) ikke længere er berettigede, navnlig i henseende til konkurrenceneutralitet eller egne indtægter, forelægger den egnede forslag for Rådet, der handler i overensstemmelse med de relevante artikler i EF-traktaten.

Artikel 3

Republikken Finland skal sikre, at alle fysiske og juridiske personer fra medlemsstaterne behandles ens på Ålandsøerne.

Protokol Nr. 3 om det samiske folk

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM ANERKENDER Norges, Sveriges og Finlands forpligtelser over for det samiske folk i henhold til den nationale ret og folkeretten,

SOM navnlig BEMÆRKER, at Norge, Sverige og Finland har forpligtet sig til at bevare og udvikle det samiske folks eksistensgrundlag, sprog, kultur og levevis,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den traditionelle samiske kultur og det samiske eksistensgrundlag afhænger af primære økonomiske aktiviteter såsom rensdyrhold i de traditionelle områder med samiske bosættelser,

ER BLEVET ENIGE om følgende bestemmelser:

Artikel 1

Uanset bestemmelserne i EF-traktaten kan der gives det samiske folk enerettigheder til rensdyrhold i de traditionelle samiske områder.

Artikel 2

Denne protokol kan udvides med henblik på at tage hensyn til en eventuel yderligere udvikling i samiske enerettigheder i tilknytning til samernes traditionelle eksistensgrundlag. Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet og Regionsudvalget, kan vedtage de nødvendige ændringer i denne protokol.

Protokol nr. 4 om oliesektoren i Norge

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DER ERKENDER den store betydning, som oliesektoren har for den norske økonomi og udviklingen af det norske samfund,

ER BLEVET ENIGE OM følgende:

DE NOTERER SIG, at EF-traktaten på ingen måde anfægter medlemsstaternes bestemmelser vedrørende ejendomsret,

DE ERINDRER OM, at medlemsstaterne har suverænitet og højhedsret over olieforekomsterne,

DE ERKENDER derfor, at medlemsstaterne

a) har ret til statslig deltagelse i olieaktiviteter og til at udpege en juridisk person til at forvalte denne deltagelse;

b) har eneret til at forvalte ressourcerne, bl.a. gennem efterforsknings- og udnyttelsespolitikken, at tilvejebringe de bedst mulige betingelser for udvikling og produktion og at bestemme, i hvilken grad olieforekomsterne må opbruges eller på anden vis udnyttes;

c) har eneret til at fastsætte og opkræve afgifter, royalties eller andre former for betalinger, der skal erlægges som følge af en sådan efterforskning og udnyttelse;

og BEKRÆFTER PÅ NY, at medlemsstaternes udnyttelse af sådanne rettigheder skal være i overensstemmelse med traktaterne og andre fællesskabsretlige bestemmelser.

Protokol nr. 5 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde

De nye medlemsstaters bidrag til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde fastsættes således:

>TABELPOSITION>

Disse bidrag indbetales i to lige store rentefri rater, det første den 1. januar 1995 og det andet den 1. januar 1996.

Protokol nr. 6 om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for rammerne af strukturfondene i Finland, Norge og Sverige

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

under henvisning til anmodninger fra Finland, Norge og Sverige om særlig strukturfondsstøtte i deres mindst befolkede områder,

og ud fra følgende betragtninger:

Unionen har stillet forslag om oprettelse af et nyt prioriteret supplerende mål nr. 6; dette overgangsarrangement skal revurderes og revideres samtidig med rammeforordning (EØF) nr. 2081/93 om strukturinstrumenter og -politikken i 1999;

der skal træffes afgørelse om kriterierne og listen over regioner, der er omfattet af dette nye mål;

der vil blive stillet supplerende midler til rådighed for dette nye mål;

procedurerne i forbindelse med dette nye mål skal fastlægges,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Indtil den 31. december 1999 skal strukturfondene, det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) hver især på passende måde bidrage til et yderligere prioriteret mål i tilslutning til de fem, der er nævnt i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93, og målet skal være:

- at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i regioner med yderst lav befolkningstæthed, i det følgende benævnt »mål nr. 6«.

Artikel 2

Områder omfattet af mål nr. 6 skal i princippet repræsentere eller høre under regioner på NUTS II-niveau med en befolkningstæthed på indtil 8 personer pr. km2. Herudover kan Fællesskabets støtte, med forbehold af koncentrationskravet, også ydes i tilstødende, mindre områder der opfylder samme kriterier med hensyn til befolkningstæthed.

Sådanne regioner og områder, der i denne protokol er benævnt »regioner«, er opført i bilag I.

Artikel 3

Fra 1995 til 1999 anses et beløb på 1 109 mio. ecu for at være passende for de fællesskabsmidler, der skal stilles til rådighed af strukturfondene og FIUF i de i bilag 1 opførte regioner, der er omfattet af mål nr. 6. I bilag 2 er anført midlerne pr. år og pr. medlemsstat. Disse midler ydes udover de midler, der i forvejen skal udbetales fra strukturfondene og FIUF i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93.

Artikel 4

Med forbehold af artikel 1, 2 og 3, finder bestemmelserne i nedenstående forordninger, særlig bestemmelserne vedrørende mål nr. 1, anvendelse på mål nr. 6:

- Rådets forordning (EØF) nr. 2080/93;

- Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 og 4256/88, som ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 og 2085/93.

Artikel 5

Bestemmelserne i denne protokol, herunder spørgsmålet om hvorvidt de i bilag 1 opførte regioner skal have ret til støtte fra strukturfondene, skal tages op til fornyet behandling i 1999 samtidig med rammeforordning (EØF) nr. 2081/93 om strukturinstrumenter og strukturpolitik i overensstemmelse med fremgangsmåderne i nævnte forordning.

BILAG 1

Regioner omfattet af mål nr. 6

Finland:

De nordlige og østlige regioner på NUTS II-niveau, der udgøres af Lappi »Maakunta« (region på NUTS III-niveau) Kainuu, Pohjois-Karjala og Etelä-Savo »Maakunnat«, herunder følgende tilstødende områder:

- i Pohjois-Pohjanmaa »Maakunta«: Ii, Pyhäntä, Kuusamo og Nivala »Seutukunnat«

- i Pohjois-Savo »Maakunta«: Nilsiä »Seutukunta«

- i Keski-Suomi »Maakunta«: Saarijärvi og Viitasaari »Seutukunnat«

- i Keski-Pohjanmaa »Maakunta«: Kaustinen »Seutukunta«.

Norge:

Den nordnorske region på NUTS II-niveau, der udgøres af »Fylkerne« (region på NUTS III-niveau): Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.

Sverige:

Den nordsvenske region på NUTS II-niveau, der udgøres af Norrbottens, Västerbottens og Jämtlands »län« (region på NUTS III-niveau), bortset fra følgende områder:

- i Norrbotten: Luleå »kommun«, Överluleå »församling« i Boden »kommun« og Piteå »kommun« (bortset fra Markbygden »folkbokföringsdistrikt«)

- i Västerbotten: Nordmaling, Robertsfors, Vännäs og Umeå »kommuner«, Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Örjan og Skellefteå »församlingar« i Skellefteå »kommun«

med indbefattet følgende tilstødende områder:

- i Västernorrlands »län«: Ånge og Sollefteå »kommuner«, Holm og Liden »församlingar« i Sundsvall »kommun«, og Anundsjö, Börjna, Skorped og Trehörningsjö »församlingar« i Örnsköldsvik »kommun«

- i Gävleborgs »län«: Ljusdal »kommun«

- i Kopparbergs »län«: Älvdalen, Vansbro, Orsa og Malung »kommuner« og Venjan og Våmhus »församlingar« i Mora »kommun«

- i Värmlands »län«: Torsby »kommun«.

Henvisning til NUTS i dette bilag foregriber ikke den endelige fastlæggelse af NUTS-niveauerne i ovennævnte regioner og områder.

BILAG 2

Vejledende forpligtelsesbevillinger for mål nr. 6

>TABELPOSITION>

Disse beløb omfatter, i tilslutning til bevillingerne til mål nr. 3, 4 og 5a, i givet fald forpligtelsesbevillinger til pilotprojekter, aktioner af nyskabende karakter, studier og fællesskabsinitiativer efter artikel 3 og artikel 12, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/93.

Protokol nr. 7 om Svalbard

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Svalbard ikke er omfattet af anvendelsesområdet for de traktater, der ligger til grund for Unionen, jf. dog bestemmelserne i denne protokols artikel 1, men at det ikke desto mindre er ønskeligt at tilvejebringe ordninger for handelen med visse varer med oprindelse i Svalbard, således at denne handel kan fortsætte på samme vilkår, som dem der gjaldt under frihandelsaftalen mellem EF og Kongeriget Norge og frihandelsaftalen mellem EKSF-medlemsstaterne og EKSF på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side før Norges tiltrædelse af Unionen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Norges tiltrædelse af Den Europæiske Union, i henhold til fællesskabsretten og især reglerne i den fælles fiskeripolitik, medfører at fordelingen af alle ressourcer, som fartøjer fra medlemsstaterne, herunder Norge, har adgang til i farvandene indtil 200 sømil omkring Svalbard, samt forvaltningen af denne fordeling vil blive fastsat af Unionen på grundlag af gældende praksis,

SOM ANERKENDER, at det er af afgørende betydning at opretholde levedygtige bosættelser på Svalbard,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

De traktater, der ligger til grund for Den Europæiske Union finder ikke anvendelse for Svalbard.

Norges tiltrædelse af Den Europæiske Union medfører imidlertid, i henhold til fællesskabsretten og især reglerne i den fælles fiskeripolitik, at fordelingen af alle ressourcer, som fartøjer fra medlemsstaterne, herunder Norge, har adgang til i farvandene indtil 200 sømil omkring Svalbard, samt forvaltningen af denne fordeling vil blive fastsat af Unionen på grundlag af gældende praksis,

Artikel 2

1. Følgende varer med oprindelse i Svalbard kan indføres i Unionen fri for told, afgifter med tilsvarende virkning og kvantitative restriktioner:

>TABELPOSITION>

2. Rådet kan med kvalificeret flertal og på forslag fra Kommissionen indføre sådanne supplerende arrangementer, som er nødvendige med henblik på indførsel i Den Europæiske Union af andre varer med oprindelse i Svalbard, end dem der er nævnt i stk. 1.

3. a) De i stk. 1 nævnte varer skal med henblik på denne protokol anses for at have oprindelse i Svalbard, hvis de fuldt ud er fremstillet der, hvilket vil sige, at de er udvundet af Svalbards undergrund.

b) Disse varer omfattes ved indførsel i Unionen af bestemmelserne i denne protokol efter forelæggelse af en erklæring fra eksportøren eller en faktura, et leveringsdokument eller ethvert andet handelsdokument.

c) De norske toldmyndigheder skal træffe passende foranstaltninger for at sikre den rette anvendelse af bestemmelserne i dette stykke.

4. Følgende er uforenelig med denne protokol, for så vidt det berører handelen mellem Unionen og Svalbard:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen med hensyn til fremstillingen af eller handelen med varer;

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på de kontraherende parters område eller en væsentlig del heraf;

iii) enhver statsstøtte som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner.

5. Hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i denne artikel kan Rådet med kvalificeret flertal og efter forslag fra Kommissionen træffe passende foranstaltninger.

Artikel 3

Anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol griber ikke på nogen måde ind i de kontraherende parters stilling med hensyn til anvendelsen af Paris-traktaten af 1920.

Protokol nr. 8 om valg til Europa-Parlamentet i visse nye medlemsstater i overgangsperioden

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

som tager i betragtning, at visse af de nye medlemsstater ønsker at få mulighed for at afholde valg til Europa-Parlamentet i perioden mellem undertegnelsen af denne traktat og dens ikrafttræden,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser:

Artikel 1

I henhold til artikel 31, stk. 3, i denne tiltrædelsesakt kan enhver ny medlemsstat afholde valg til Europa-Parlamentet i overgangsperioden mellem undertegnelsen af tiltrædelsesakten og dens ikrafttræden over for denne nye medlemsstat.

Artikel 2

De relevante bestemmelser i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, der er knyttet som bilag til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom, senest ændret ved denne tiltrædelsesakt, anses at gælde for valg afholdt i henhold til denne protokol.

Disse valg afholdes i overensstemmelse med ordningerne i bilaget til denne protokol.

Artikel 3

Resultatet af valgene afholdt i henhold til artikel 1 og 2 har gyldighed på datoen for denne traktats ikrafttræden over for de nye medlemsstater, der har afholdt sådanne valg.

Artikel 4

For så vidt angår repræsentanter, der er valgt i henhold til denne protokol, gælder følgende på datoen for den pågældende medlemsstats tiltrædelse:

- der tillægges Europa-Parlamentet de beføjelser, der er fastsat i artikel 11 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet;

- der tillægges Domstolen samme beføjelser, som hvis disse valg var blevet afholdt i henhold til artikel 31, stk. 1, i tiltrædelsesakten.

BILAG

Regler for valg til Europa-Parlamentet i visse nye medlemsstater i overgangsperioden

KAPITEL I Almindelige bestemmelser

Artikel 1

I dette bilag forstås ved:

- »valg til Europa-Parlamentet«: almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, jf. akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet (EFT nr. L 278 af 8.10.1976, s. 5);

- »valgområde«: det område i den nye medlemsstat, inden for hvilket folket i den pågældende stat vælger repræsentanter til Europa-Parlamentet i overensstemmelse med førnævnte akt samt med valgloven i vedkommende stat;

- »ansøgerland«: en ny medlemsstat, der afholder valg til Europa-Parlamentet i overensstemmelse med denne protokol før denne traktats ikrafttræden;

- »bopælsansøgerland«: det ansøgerland, hvor unionsborgeren har bopæl, men ikke er statsborger;

- »hjemland«: den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger;

- »EF-vælger«: enhver unionsborger med valgret til Europa-Parlamentet i bopælsansøgerlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag;

- »EF-valgbar«: enhver unionsborger, der er valgbar til Europa-Parlamentet i bopælsansøgerlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag;

- »valgliste«: den officielle liste over alle vælgere med valgret i en bestemt valgkreds eller andet lokalt afstemningsområde, som udarbejdes og ajourføres af den kompetente myndighed i henhold til bopælsansøgerlandets valglovgivning, eller folkeregisteret, såfremt en vælgers valgret fremgår heraf;

- »skæringsdato«: den dato eller de datoer, hvor unionsborgere i henhold til lovgivningen i bopælsansøgerlandet skal opfylde betingelserne for valgret og valgbarhed i landet;

- »formel erklæring«: erklæring afgivet under strafansvar af den pågældende person, i overensstemmelse med national gældende lov.

Artikel 2

Enhver person, der på skæringsdatoen:

a) er unionsborger i henhold til EF-traktatens artikel 8, stk. 1, andet afsnit, og som

b) uden at være statsborger i bopælsansøgerlandet i øvrigt opfylder de betingelser for valgret og valgbarhed, der i henhold til dette lands lovgivning kræves opfyldt af landets egne statsborgere,

har valgret og er valgbar i bopælsansøgerlandet ved valg til Europa-Parlamentet, medmindre vedkommende har fortabt sine rettigheder i henhold til artikel 5 eller 6.

Hvis bopælsansøgerlandets statsborgere for at være valgbare skal have været statsborgere i et bestemt tidsrum, anses unionsborgere for at opfylde denne betingelse, når de i samme tidsrum har været statsborgere i en medlemsstat.

Artikel 3

1. Ingen person har stemmeret i ansøgerlandet, hvis vedkommende havde stemmeret til valgene i 1994 i en af medlemsstaterne.

2. Ingen person er valgbar i ansøgerlandet, hvis vedkommende var valgbar til valgene i 1994 i en af medlemsstaterne.

Artikel 4

Hvis bopælsansøgerlandets statsborgere for at have valgret og være valgbare skal have haft bopæl inden for landets valgområde i et bestemt tidsrum, anses EF-vælgere og EF-valgbare for at opfylde denne betingelse, når de har haft bopæl i et tilsvarende tidsrum i andre medlemsstater. Denne bestemmelse gælder med forbehold af særlige krav til varighed af bopæl i en bestemt valgkreds eller et lokalt afstemningsområde.

Artikel 5

1. En unionsborger, der har bopæl i et ansøgerland uden at være statsborger i landet, og som ved en civil- eller strafferetlig afgørelse har fortabt sin valgbarhed i henhold til enten bopælsansøgerlandets eller hjemlandets lovgivning, er ikke valgbar i bopælsansøgerlandet ved valg til Europa-Parlamentet.

2. En unionsborgers opstilling til valg til Europa-Parlamentet i bopælsansøgerlandet erklæres uantagelig, såfremt vedkommende ikke kan fremlægge den attest, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2.

Artikel 6

1. Bopælsansøgerlandet har ret til at forsikre sig om, at en unionsborger, der har tilkendegivet ønske om at udøve sin valgret i landet, ikke ved en straffe- eller civilretlig afgørelse har fortabt denne ret i hjemlandet.

2. I henhold til stk. 1 kan bopælsansøgerlandet fremsende den i artikel 8, stk. 2, omhandlede erklæring til hjemlandet. I samme øjemed fremsendes de fornødne og normalt foreliggende oplysninger fra hjemlandet på behørig vis og inden for en rimelig frist; disse oplysninger må kun omfatte angivelser, som er absolut nødvendige for gennemførelsen af denne artikel, og de må ikke anvendes til andet formål. Afkræfter oplysningerne erklæringens indhold, træffer bopælslandet de nødvendige foranstaltninger til at forhindre den pågældende i at afgive sin stemme.

3. Desuden kan hjemlandet på behørig vis og inden for en rimelig frist tilsende bopælsansøgerlandet alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel.

Artikel 7

1. EF-vælgere kan udøve deres valgret i bopælsansøgerlandet, hvis de har tilkendegivet ønske herom.

2. Er der stemmepligt i bopælsansøgerlandet, gælder denne pligt for de EF-vælgere, som har tilkendegivet ønske om at stemme dér.

KAPITEL II Udøvelse af valgret og valgbarhed

Artikel 8

1. Ansøgerlandet træffer de nødvendige foranstaltninger til, at de EF-vælgere, der har tilkendegivet ønske herom, kan blive optaget på valglisten i tilstrækkelig god tid inden selve valget.

2. For at blive optaget på valglisten skal en EF-vælger føre samme beviser som en vælger med statsborgerskab i landet. Vedkommende skal endvidere fremlægge en formel erklæring med angivelse af:

a) nationalitet og adresse i valgområdet i bopælsansøgerlandet

b) i hvilken anden medlemsstats valgkreds eller i hvilken anden medlemsstats afstemningsområde vedkommende eventuelt senest var optaget på valglisten, og

c) at vedkommende ikke udøvede sin valgret i en af medlemsstaterne ved valgene i 1994.

3. Endvidere kan bopælsansøgerlandet kræve, at EF-vælgeren

a) i den i stk. 2 omhandlede erklæring angiver, at vedkommende ikke har fortabt valgretten i sit hjemland

b) fremlægger et gyldigt identitetsbevis

c) oplyser, fra hvilken dato vedkommende har været bosiddende i den pågældende stat eller i en anden medlemsstat.

4. EF-vælgere, der er blevet optaget på valglisten, fortsætter med at være optaget på denne på samme vilkår som vælgere med statsborgerskab i landet, indtil de anmoder om at blive slettet eller automatisk bliver slettet, fordi de ikke længere opfylder de betingelser, der kræves opfyldt for udøvelse af valgretten.

Artikel 9

1. Ved sin anmeldelse som kandidat skal en EF-valgbar føre samme beviser som en kandidat med statsborgerskab i landet. Vedkommende skal desuden fremlægge en formel erklæring med angivelse af:

a) nationalitet og adresse i valgområdet i bopælsansøgerlandet

b) at vedkommende ikke samtidig opstillede til valg til Europa-Parlamentet i 1994 i en anden medlemsstat.

c) i hvilken valgkreds eller i hvilket afstemningsområde i en anden medlemsstat vedkommende eventuelt senest var optaget på valglisten i hjemlandet.

2. Den EF-valgbare skal ved sin anmeldelse som kandidat tillige fremlægge en attest fra vedkommende myndigheder i hjemlandet, hvoraf det fremgår, at den pågældende ikke har fortabt retten til at opstille i dette land, eller at myndighederne ikke har kendskab til en sådan fortabelse.

3. Endvidere kan bopælsansøgerlandet kræve, at den EF-valgbare fremlægger et gyldigt identitetsbevis. Det kan ligeledes kræve, at den pågældende oplyser, fra hvilken dato den pågældende har været statsborger i en medlemsstat.

Artikel 10

1. Bopælsansøgerlandet underretter den pågældende om, hvorvidt anmodningen om optagelse på valglisten eller kandidatlisten er imødekommet.

2. Personer, som har fået afslag på anmodning om optagelse på valglisten, eller hvis opstilling er blevet afvist, har samme klageadgang, som vælgere og valgbare med statsborgerskab i bopælsansøgerlandet har i tilsvarende tilfælde i henhold til landets lovgivning.

Artikel 11

Bopælsansøgerlandet skal i tilstrækkelig god tid på behørig vis underrette EF-vælgere og EF-valgbare om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af valgret og valgbarhed i det pågældende land.

Artikel 12

De nuværende medlemsstater og ansøgerlandet udveksler de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af artikel 3.

KAPITEL III Undtagelses- og overgangsbestemmelser

Artikel 13

1. Udgør de unionsborgere i den stemmeberettigede alder, der har bopæl i et ansøgerland, hvori de ikke har statsborgerskab, pr. 1. januar 1993 mere end 20 % af samtlige stemmeberettigede i det pågældende ansøgerland, kan dette, uanset bestemmelserne i artikel 2, 8 og 9, bestemme:

a) at valgret er forbeholdt de EF-vælgere, der mindst har haft bopæl i landet i et nærmere fastsat tidsrum, som dog ikke kan overstige fem år

b) at valgbarhed er forbeholdt de EF-valgbare, der mindst har haft bopæl i landet i et nærmere fastsat tidsrum, som dog ikke kan overstige ti år.

Disse bestemmelser berører ikke de hensigtsmæssige foranstaltninger, som ansøgerlandet kan træffe med hensyn til sammensætning af kandidatlisterne, og som navnlig skal lette integrationen af unionsborgere, der ikke er nationale statsborgere.

EF-vælgere og EF-valgbare er ikke underlagt kravene i første afsnit med hensyn til det tidsrum, de skal have haft bopæl i bopælslandet, såfremt de ikke har valgret eller er valgbare som følge af, at de har bopæl uden for hjemlandet, eller som følge af varigheden af dette ophold.

2. Et ansøgerland, der indfører undtagelsesbestemmelser i henhold til stk. 1, meddeler Kommissionen alle fornødne oplysninger til begrundelse heraf.

Protokol nr. 9 om vejtransport, jernbanetransport og kombineret transport i Østrig

FØRSTE DEL DEFINITIONER

Artikel 1

I denne protokol forstås ved

a) »køretøj«: et køretøj som defineret i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 881/92, der er gældende på datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten

b) »international transport«: international transport som defineret i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 881/92, der er gældende på datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten

c) »transittransport gennem Østrig«: enhver transport gennem østrigsk område, hvor udgangspunkt og bestemmelsessted ligger uden for Østrig

d) »lastvogn«: ethvert motorkøretøj med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons indregistreret i en medlemsstat, der er bestemt til transport af gods eller til trækning af påhængsvogne, herunder også trækkende køretøjer for sættevogne, og påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons, der trækkes af et motorkøretøj indregistreret i en medlemsstat med en højeste tilladt totalvægt på 7,5 tons

e) »vejgodstransport i transit gennem Østrig«: enhver transittransport gennem Østrig, der udføres med lastvogne, uanset om disse er med last eller uden last

f) »kombineret transport«: enhver godstransport, der udføres med lastvogne eller lasteenheder, som tilbagelægger en del af strækningen med jernbane og tilbagelægger enten den indledende eller den afsluttende strækning ad landevej, idet østrigsk område under ingen omstændigheder udelukkende må passeres i transit ad landevej på vej til eller på vej fra en jernbaneterminal.

g) »bilateral kørsel«: international transport i form af kørsel med en lastvogn, der har udgangspunkt eller bestemmelsessted i Østrig og henholdsvis bestemmelsessted eller udgangspunkt i en anden medlemsstat, samt kørsel uden last i forbindelse med en sådan transport.

ANDEN DEL JERNBANETRANSPORT OG KOMBINERET TRANSPORT

Artikel 2

Denne del omhandler foranstaltninger vedrørende mulighederne for jernbanetransport og kombineret transport ved passage af østrigsk område.

Artikel 3

Fællesskabet og de berørte medlemsstater træffer inden for rammerne af deres kompetence foranstaltninger til udvikling og fremme af jernbanetransporten og den kombinerede transport i forbindelse med godstransport gennem Alperne og foretager en nøje koordinering af disse foranstaltninger.

Artikel 4

I forbindelse med opstillingen af de i traktatens artikel 129 C omhandlede retningslinjer sikrer Fællesskabet, at de hovedtrafikforbindelser, der er defineret i bilag 1, kommer til at indgå i de transeuropæiske net for jernbanetransport og kombineret transport og tillige fastlægges som projekter af fælles interesse.

Artikel 5

Fællesskabet og de berørte medlemsstater gennemfører inden for rammerne af deres kompetence de foranstaltninger, der er anført i bilag 2.

Artikel 6

Fællesskabet og de berørte medlemsstater bestræber sig mest muligt på at udvikle og udnytte den supplerende jernbanekapacitet, der er omhandlet i bilag 3.

Artikel 7

Fællesskabet og de berørte medlemsstater træffer foranstaltninger med henblik på at øge mulighederne for jernbanetransport og kombineret transport; sådanne foranstaltninger skal, hvor det er relevant, og med forbehold af andre bestemmelser i EF-traktaten, udarbejdes i nær konsultation med jernbaneselskaber og andre, der tilbyder jernbaneforbindelser. De foranstaltninger, der er opregnet i Fællesskabets bestemmelser om jernbaner og kombineret transport, bør prioriteres højest. Ved iværksættelsen af sådanne foranstaltninger lægges der særlig vægt på jernbanetransportens og den kombinerede transports konkurrenceevne, effektivitet og omkostningsgennemsigtighed. De berørte medlemsstater bestræber sig i særdeleshed på at træffe foranstaltninger, som sikrer, at priserne i forbindelse med den kombinerede transport er konkurrencedygtige i forhold til priser på andre former for transport. Enhver støtte, der ydes i dette øjemed, skal være i overensstemmelse med Fællesskabets regler.

Artikel 8

Fællesskabet og de berørte medlemsstater træffer i tilfælde af alvorlig forstyrrelse af transittrafikken med jernbane, f.eks. i forbindelse med en naturkatastrofe, alle hensigtsmæssige, indbyrdes afstemte foranstaltninger med henblik på at sikre afviklingen af trafikken. Visse sårbare transporter, såsom transport af letfordærvelige levnedsmidler, prioriteres højest.

Artikel 9

Kommissionen vurderer efter proceduren i artikel 16, hvorledes denne del fungerer.

TREDJE DEL VEJTRANSPORT

Artikel 10

Denne del omhandler foranstaltninger vedrørende vejgodstransport ved kørsel, der foretages på Fællesskabets område.

Artikel 11

1. Ved kørsel, der indebærer vejgodstransport i transit gennem Østrig, gælder den ordning om kørsel for egen regning og ordningen om erhvervsmæssig kørsel i henhold til Rådets første direktiv af 23. juli 1962 og Rådets forordning (EØF) nr. 881/92, med forbehold af bestemmelserne i denne artikel.

2. Indtil den 1. januar 1998 gælder følgende bestemmelser:

a) Det samlede NOx-emissionsniveau fra lastvogne, der kører i transit gennem Østrig, nedbringes med 60 % mellem den 1. januar 1992 og den 31. december 2003 efter tabellen i bilag 4.

b) Nedbringelserne af det samlede NOx-emissionsniveau fra lastvogne forvaltes ved hjælp af et økopointsystem. Som led i dette system behøver hver lastvogn, som kører gennem Østrig i transit, et økopointantal, som svarer til talværdien af dens NOx-emissioner (den godkendte værdi i forbindelse med produktionens overensstemmelse (COP-værdien) eller typegodkendelsesværdien). Tildeling og forvaltning af disse point beskrives i bilag 5.

c) Hvis antallet af transitture i et givet år overstiger referencetallet for 1991 med mere end8 % skal Kommissionen efter proceduren i artikel 16 vedtage passende foranstaltninger i overensstemmelse med nr. 3 i bilag 5.

d) Østrig udfærdiger og stiller rettidigt de økopointkort til rådighed, der skal anvendes ved forvaltning af økopointsystemet i henhold til bilag 5 for lastvogne, der kører i transit gennem Østrig.

e) Økopoint fordeles af Kommissionen på medlemsstaterne i henhold til bestemmelser, der indføres efter stk. 6.

3. Før den 1. januar 1998 undersøger Rådet på ny på grundlag af en rapport fra Kommissionen, hvorledes bestemmelserne vedrørende vejgodstransport i transit gennem Østrig fungerer. Undersøgelsen finder sted i overensstemmelse med de grundlæggende principper for fællesskabsretten, såsom det indre markeds tilfredsstillende funktion, herunder navnlig frie varebevægelser og fri udveksling af tjenesteydelser, miljøbeskyttelse i hele Fællesskabets interesse og færdselssikkerhed. Medmindre Rådet med enstemmighed træffer anden afgørelse på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, skal overgangsperioden forlænges indtil den 1. januar 2001, hvorunder bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse.

4. Før den 1. januar 2001 foretager Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur en videnskabelig undersøgelse af, i hvilket omfang det mål for nedbringelse af forureningen, der er fastsat i stk. 2, litra a), er nået. Hvis Kommissionen konkluderer, at dette mål er nået på et bæredygtigt grundlag, ophører bestemmelserne i stk. 2 med at gælde den 1. januar 2001. Hvis Kommissionen konkluderer, at dette mål ikke er nået på et bæredygtigt grundlag, kan Rådet i henhold til artikel 75 i EF-traktaten inden for rammerne af Fællesskabet vedtage foranstaltninger, der sikrer en tilsvarende beskyttelse af miljøet, navnlig nedbringelse med 60 % af forureningen. Hvis Rådet ikke vedtager sådanne foranstaltninger, forlænges overgangsperioden automatisk i en sidste periode på tre år, hvorunder finder bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse.

5. Ved overgangsperiodens ophør finder gældende fællesskabsbestemmelser anvendelse i fuldt omfang.

6. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 16 de nærmere bestemmelser for fremgangsmåderne i forbindelse med økopointsystemet, fordelingen af økopoint og tekniske spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af nærværende artikel, som træder i kraft på datoen for Østrigs tiltrædelse.

De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, skal sikre opretholdelsen for de nuværende medlemsstater af den faktiske situation, der følger af anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3637/92 og af den administrative aftale, undertegnet den 23. december 1992, om fastlæggelse af ikrafttrædelsesdatoen og fremgangsmåden for indførelse af det økopointsystem, der er omhandlet i transitaftalen. Der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den andel af økopointene, der tildeles Grækenland, tager tilstrækkelig hensyn til Grækenlands behov i denne forbindelse.

Artikel 12

1. For international godstransport ved kørsel mellem medlemsstaterne gælder den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 881/92, jf. dog bestemmelserne i denne artikel. Disse bestemmelser finder anvendelse indtil den 31. december 1996.

2. For bilateral kørsel gennemføres gradvis liberalisering af eksisterende kvoter, og fri udveksling af transporttjenesteydelser skal være effektiv i fuldt omfang fra den 1. januar 1997. Første liberaliseringsfase får virkning fra datoen for Østrigs tiltrædelse og anden fase fra den 1. januar 1996.

Rådet kan om nødvendigt med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen træffe passende foranstaltninger i denne henseende.

3. Rådet vedtager senest den 1. januar 1997 i henhold til artikel 75 i EF-traktaten relevante og enkle foranstaltninger for at forhindre omgåelse af bestemmelserne i artikel 11.

4. Så længe bestemmelserne i artikel 11, stk. 2, finder anvendelse, træffer medlemsstaterne om nødvendigt som led i deres gensidige samarbejde foranstaltninger, der er forenelige med EF-traktaten, imod misbrug af økopointsystemet.

5. Vognmænd med en fællesskabstilladelse, der er udstedt af de kompetente myndigheder i Østrig, er ikke bemyndiget til at udføre international godstransport ved kørsel, hvor hverken af- eller pålæsning finder sted i Østrig. For al kørsel, som indebærer transitkørsel gennem Østrig, gælder dog, med undtagelse af kørsel mellem Tyskland og Italien, artikel 11 og de eksisterende kvoter, for hvilke stk. 2 gælder.

Artikel 13

1. Indtil den 31. december 1996 finder bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3118/93 ikke anvendelse på vognmænd med en fællesskabstilladelse, der er udstedt af de kompetente myndigheder i Østrig, for så vidt angår intern vejgodstransport i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende.

2. I samme periode finder bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3118/93 ikke anvendelse på vognmænd med en fællesskabstilladelse, der er udstedt af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, for så vidt angår intern vejgodstransport i Østrig.

Artikel 14

1. Der finder ikke grænsekontrol sted mellem Østrig og andre medlemsstater. Som undtagelse fra forordning (EØF) nr. 4060/89 og (EØF) nr. 3912/92 og med forbehold af artikel 153 i tiltrædelsesakten kan der dog indtil den 31. december 1996 opretholdes ikke-diskriminerende fysisk kontrol, som nødvendiggør, at køretøjerne standser, men kun for at kontrollere økopoint, der er udstedt i henhold til bestemmelserne i artikel 11, og transporttilladelser, der er omhandlet i artikel 12. En sådan kontrol må ikke i urimelig grad sinke den normale trafikstrøm.

2. Kontrolmetoder i nødvendigt omfang, herunder elektroniske systemer, til anvendelse efter den 31. december 1996 vedrørende gennemførelsen af artikel 11 fastlægges efter proceduren i artikel 16.

Artikel 15

1. Uanset artikel 7, litra f), i direktiv 93/89/EØF kan Østrig anvende brugsafgifter på højst 3,750 ecu pr. år, inkl. administrative udgifter, indtil den 31. december 1995, og på højst 2,500 ecu pr. år, inkl. administrative udgifter, indtil den 31. december 1996.

2. Hvis Østrig gør brug af den i stk. 1 nævnte mulighed, anvender det i overensstemmelse med artikel 7, litra g), første punktum, i direktiv 93/89/EØF anvende en brugsafgift på højst 18 ecu pr. dag, 99 ecu pr. uge og 375 ecu pr. måned, inkl. administrative udgifter, indtil den 31. december 1995 og på højst 12 ecu pr. dag, 66 ecu pr. uge og 250 ecu pr. måned, inkl. administrative udgifter, indtil den 31. december 1996.

3. Østrig reducerer satserne for de i stk. 1 og 2 nævnte brugsafgifter med 50 % indtil den 31. december 1996 for køretøjer, der er indregistreret i Irland og Portugal, og indtil den 31. december 1997 for køretøjer, der er indregistreret i Grækenland.

4. Italien kan anvende en afgift på højst 6,5 ecu pr. indkørsel, inkl. administrative udgifter, indtil den 31. december 1995, og på højst 3,5 ecu pr. indkørsel, inkl. administrative udgifter, indtil den 31. december 1996, for køretøjer, der er indregistreret i Østrig. Afgiften administreres på en måde, der er i overensstemmelse med artikel 7, litra c), i direktiv 93/89/EØF.

DEL IV ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 16

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til proceduren i denne artikel forelægger Kommissionens repræsentant udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

4. Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

BILAG 1

HOVEDTRAFIKFORBINDELSER FOR JERNBANETRANSPORT OG KOMBINERET TRANSPORT OVER ALPERNE som omhandlet i artikel 4 i protokollen

1. De europæiske hovedtrafikforbindelser inden for jernbanetransporten, der er relevante for transittrafikken gennem østrigsk område, er:

1.1. Brennerforbindelsen

München - Verona - Bologna

1.2. Tauernforbindelsen

München - Salzburg - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach-Ljubljana

1.3. Pyhrn - Schoberpaß-forbindelsen

Regensburg - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor

1.4. Donauforbindelsen

Nürnberg - Wien - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava

1.5. Pontebbaforbindelsen

Prag - Wien - Tarvisio - Pontebba - Udine

2. De relevante forlængelser og terminaler hører til disse hovedtrafikforbindelser.

BILAG 2

INFRASTRUKTURFORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ JERNBANETRANSPORT OG KOMBINERET TRANSPORT som omhandlet i artikel 5 i protokollen

a) I ØSTRIG:

1. Brennerforbindelsen

1.1. På kort sigt

- sikringstekniske og driftsorganisatoriske foranstaltninger

- indførelse af datamatstøttet togovervågning

- ny blokinddeling

- anlæg af skiftespor mellem banegårdene

- ombygning af Wörgl banegård

- forlængelse af vigesporene på selve banegårdene.

1.2. På lang sigt

Disse foranstaltninger vil afhænge af, hvilke beslutninger der træffes med hensyn til etableringen af en basistunnel under Brenner.

2. Tauernforbindelsen

2.1. På kort sigt

- videreførelse af den tosporede udbygning

- sikringstekniske forbedringer.

2.2. På mellemlang sigt

punktuelle linjeforbedringer

- forøgelse af den maksimale hastighed på strækningerne

- mindskelse af afstanden mellem de enkelte blokke

- videreførelse af den tosporede udbygning.

3. Pyhrn-Schoberforbindelsen

3.1. På kort sigt

- ophævelse af forbuddet mod natkørsel på Pyhrnstrækningen

- ophævelse af forbuddet mod natkørsel på Hieflaustrækningen

- anlæggelse af den sløjfeformede strækning Traun-Marchtrenk.

3.2. På mellemlang sigt

- udbygning og ombygning af banegårde

- forbedring af sikringsanlæg

- mindskelse af afstanden mellem de enkelte blokke

- eliminering af jernbanekryds

- selektiv tosporet udbygning.

3.3. På lang sigt

- videreførelse af den tosporede udbygning på den samlede strækning Passau - Spielfeld/Straß

- nyanlæggelse af strækningen St. Michael - Bruck

4. Donauforbindelsen

Foranstaltninger med henblik på at øge kapaciteten på strækningen Wien - Wels.

b) I TYSKLAND

1. På kort sigt

- omladningsbanegårde München-Riem, Duisburg Hafen

- udbygning af strækningen München - Rosenheim - Kufstein, især etablering af egne spor for S-banen mellem Zorneding og Grafing

- mindskelse af afstanden mellem blokkene (bedre opdeling af strækningen) mellem Grafing og Rosenheim og mellem Rosenheim og Kiefersfelden

- etablering af vigespor (f.eks. mellem banegårdene Grosskarolinenfeld, Raubling og Fischbach)

- etablering af perronadgang uden sporpassage på banegården Grosskarolinenfeld samt

- ændringer af spornettet på banegården Rosenheim og andre foranstaltninger på banegårdene Assling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf og Kiefersfelden.

2. På mellemlang sigt (inden udgangen af 1998, såfremt planerne godkendes)

- udbygning af korridoren München - Mühldorf - Freilassing.

c) I ITALIEN

Brenner

- udvidelse af tunnelprofilerne på strækningen Brenner - Verona for at muliggøre transport af lastvogne med 4 meter høje hjørner i såvel ledsaget som uledsaget transport

- udbygning af godsomladningscentret Verona-Quadrante Europa

- forstærkning af sporene over jorden og bygning af nye understationer

- realisering af yderligere tekniske arbejder (automatiseret linjeblok og sporskifte på de belastede linjeafsnit i tilslutning til banegårdene i Verona, Trento, Bolzano og Brenner) med henblik på at øge togfrekvensen og sikkerheden.

d) I NEDERLANDENE

- Anlæggelse af et rail-service-center i Rotterdam-området.

- Jernbaneforbindelse for godstransport (Betuwe-linien)

Definitioner:

>TABELPOSITION>

BILAG 3

JERNBANEKAPACITET som omhandlet i artikel 6 i protokollen

1. ÖBB'S SUPPLERENDE KAPACITET FOR SÅ VIDT ANGÅR GODSTRANSPORT I TRANSIT GENNEM ØSTRIG

>TABELPOSITION>

2. MULIG KAPACITETSFORØGELSE I FORSENDELSESENHEDER ELLER TONS

Straks:

Efter den 1. december 1989 har Østrig indsat yderligere 39 tog til kombineret transport på transitforbindelsen gennem Brenner.

På kort sigt:

Gennem den samlede udbygning på kort sigt vil jernbanetransitkapaciteten gennem Østrig kunne mere end fordobles. Dermed vil der fra 1996 - alt efter den anvendte teknologi for kombineret transport - være en ekstrakapacitet på indtil 1,8 mio. forsendelsesenheder eller indtil 33 mio. tons gods til rådighed for den kombinerede transport pr. år.

På mellemlang sigt:

Indtil 1998 vil denne kapacitet blive udvidet med yderligere 10 mio. tons pr. år i medfør af den videre selektive tosporede udbygning samt sikringstekniske og driftstekniske forbedringer på transitforbindelserne.

På lang sigt:

Pyhrn-Schoberforbindelsen vil blive udbygget til en tosporet forbindelse. Med en basistunnel under Brennerpasset, sikres der en yderligere forbedring af togkapaciteten på Brennerlinjen, så man når op på 400 tog om dagen. Den derved fremskaffede jernbanekapacitet inden for kombineret transport vil, afhængig af hvilken teknologi der vælges, kunne klare en årlig godsmængde på mellem 60 og 89 mio. tons gods efter år 2010.

Definitioner:

>TABELPOSITION>

BILAG 4 som omhandlet i artikel 11, stk. 2, litra a), i protokollen

>TABELPOSITION>

Tallene i søjle tre skal tilpasses efter proceduren i artikel 16 for at tage hensyn til transitkørsler foretaget af lastvogne, der er indregistreret i Finland, Norge og Sverige, på baggrund af vejledende værdier for de tre lande, som beregnes på grundlag af antallet af transitkørsler i 1991 og en standardværdi for NOx-emission på 15,8 g NOx/kWh.

BILAG 5

TILDELING OG FORVALTNING AF ØKOPOINT som omhandlet i artikel 11, stk. 2, litra b), i protokollen

1. For hver lastvogn, der kører gennem Østrig, skal der ved hver kørsel (i begge retninger) forelægges følgende:

a) et dokument, hvoraf COP-værdien for NOx-emissionen fra den anvendte lastvogn fremgår

b) et gyldigt økopointkort, der er udstedt af de kompetente myndigheder.

ad a)

For lastvogne, der er indregistreret for første gang efter den 1. oktober 1990, skal det dokument, hvori COP-værdien dokumenteres, være en attest udstedt af den kompetente myndighed, hvori der angives en officielt bekræftet COP-værdi for NOx-emissionen, eller typegodkendelsesdokumentet, hvori godkendelsesdato og den ved udstedelse af typegodkendelsen målte værdi er angivet. I sidstnævnte tilfælde er COP-værdien typegodkendelsesværdien forhøjet med 10%. Er en sådan værdi først blevet fastsat for et køretøj, kan den ikke længere ændres i køretøjets levetid.

For lastvogne, der er indregistreret for første gang før den 1. oktober 1990, og for lastvogne, for hvilke der ikke findes nogen typegodkendelse, fastsættes skønsmæssigt en COP-værdi på 15,8 g/kWh.

ad b)

Økopointkortet indeholder et bestemt pointtal og nedskrives på følgende måde på grundlag af COP-værdien for de pågældende køretøjer:

1. hver g/kWh NOx-emission, i henhold til værdien i det i stk. 1, litra a), nævnte dokument, tæller som ét point

2. decimaler af NOx-emissionsværdierne rundes op til det næste større hele tal, når decimalværdien er 0,5 eller derover, og afrundes nedad i andre tilfælde.

2. Kommissionen beregner efter proceduren i artikel 16 antallet af ture og den gennemsnitlige NOx-værdi for lastvognene fordelt på de enkelte stater.

3. Ved anvendelse af artikel 11, stk. 2, litra c), beregnes antallet af økopoint for det følgende år således:

På grundlag af lastvognenes kvartalsvise gennemsnitlige NOx-emissionsværdier for det løbende år, beregnet i overensstemmelse med stk. 2, foretages der en ekstrapolering for at fastlægge den forventede gennemsnitlige NOx-emissionsværdi for det følgende år. Denne beregnede værdi, multipliceret med 0,0658 og med antallet af økopoint for 1991 i bilag 4, udgør antallet af økopoint for det pågældende år.

Protokol nr. 10 om brugen i Den Europæiske Union af særlige østrigske udtryk inden for det tyske sprog

I Den Europæiske Union gælder følgende:

1. De særlige østrigske udtryk inden for det tyske sprog, der findes i østrigsk retsorden, og som er opført på listen i bilaget til denne protokol, har samme status og kan anvendes med samme retsvirkning som de tilsvarende udtryk, der anvendes i Tyskland, og som er opført på listen i dette bilag.

2. I den tyske udgave af nye retsakter føjes de særlige østrigske udtryk, der er nævnt i bilaget til denne protokol, i den relevante form til de tilsvarende udtryk, der anvendes i Tyskland.

BILAG

>TABELPOSITION>

SLUTAKT (94/C 241/09)

I. SLUTAKTENS TEKST

De befuldmægtigede for:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

HANS MAJESTÆT NORGES KONGE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

HANS MAJESTÆT SVERIGES KONGE,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

forsamlede i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems i anledning af undertegnelsen af traktaten om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union,

har fastslået, at følgende tekster er blevet udarbejdet og fastlagt i konferencen mellem medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige:

I. traktaten om Kongeriges Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union,

II. akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne,

III. de nedenfor opregnede tekster, som er bilag til akten vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne:

A. Bilag I: Liste omhandlet i artikel 29 i tiltrædelsesakten

Bilag II: Liste omhandlet i artikel 30 i tiltrædelsesakten

Bilag III: Bestemmelser omhandlet i artikel 32 i tiltrædelsesakten

Bilag IV: Liste omhandlet i artikel 39, stk. 1, i tiltrædelsesakten

Bilag V: Liste omhandlet i artikel 39, stk. 5, i tiltrædelsesakten

Bilag VI: Liste omhandlet i artikel 54, artikel 73, artikel 97 og artikel 126 i tiltrædelsesakten

Bilag VII: Liste omhandlet i artikel 56 i tiltrædelsesakten

Bilag VIII: Bestemmelser omhandlet i artikel 69 i tiltrædelsesakten

Bilag IX: Liste omhandlet i artikel 71, stk. 2, i tiltrædelsesakten

Bilag X: Bestemmelser omhandlet i artikel 84 i tiltrædelsesakten

Bilag XI: Liste omhandlet i artikel 99 i tiltrædelsesakten

Bilag XII: Bestemmelser omhandlet i artikel 112 i tiltrædelsesakten

Bilag XIII: Liste omhandlet i artikel 138, stk. 5, i tiltrædelsesakten

Bilag XIV: Liste omhandlet i artikel 140 i tiltrædelsesakten

Bilag XV: Liste omhandlet i artikel 151 i tiltrædelsesakten

Bilag XVI: Liste omhandlet i artikel 165, stk. 1, i tiltrædelsesakten

Bilag XVII: Liste omhandlet i artikel 165, stk. 2, i tiltrædelsesakten

Bilag XVIII: Liste omhandlet i artikel 167 i tiltrædelsesakten

Bilag XIX: Liste omhandlet i artikel 168 i tiltrædelsesakten

B. Protokol nr. 1 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank

Protokol nr. 2 om Ålandsøerne

Protokol nr. 3 om det samiske folk

Protokol nr. 4 om oliesektoren i Norge

Protokol nr. 5 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde

Protokol nr. 6 om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for rammerne af strukturfondene i Finland, Norge og Sverige

Protokol nr. 7 om Svalbard

Protokol nr. 8 om valg til Europa-Parlamentet i visse nye medlemsstater i overgangsperioden

Protokol nr. 9 om vejtransport, jernbanetransport og kombineret transport i Østrig

Protokol nr. 10 om brugen i Den Europæiske Union af særlige østrigske udtryk inden for det tyske sprog

C. Teksterne:

- til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab samt til de traktater, der har ændret eller suppleret disse, herunder traktaten vedrørende Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske Atomenergifællesskab, traktaten vedrørende Den Hellenske Republiks tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og traktaten vedrørende Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab,

- til traktaten om Den Europæiske Union,

på finsk, norsk og svensk.

Endvidere har de befuldmægtigede tilsluttet sig nedennævnte erklæringer, der er knyttet til denne slutakt.

1. Fælles erklæring om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2. Fælles erklæring vedrørende artikel 157, stk. 4, i tiltrædelsesakten

3. Fælles erklæring om Domstolen for De Europæiske Fællesskaber

4. Fælles erklæring om anvendelsen af Euratom-traktaten

5. Fælles erklæring vedrørende sekundærboliger

6. Fælles erklæring om normer for miljøbeskyttelse, sundhed og produktionssikkerhed

7. Fælles erklæring om artikel 32, 69, 84 og 112 i tiltrædelsesakten

8. Fælles erklæring om de institutionelle procedurer i tiltrædelsesakten

9. Fælles erklæring om artikel 172 i tiltrædelsesakten

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

>REFERENCE TIL EN FILM>

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>REFERENCE TIL EN FILM>

Por Su Majestad el Rey de España

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour le Président de la République française

>REFERENCE TIL EN FILM>

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

Per il Presidente della Repubblica italiana

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

>REFERENCE TIL EN FILM>

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Hans Majestet Konget av Norge

>REFERENCE TIL EN FILM>

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

>REFERENCE TIL EN FILM>

Pelo Presidente da República Portuguesa

>REFERENCE TIL EN FILM>

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

>REFERENCE TIL EN FILM>

För Hans Majestät Konungen av Sverige

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENCE TIL EN FILM>

II. ERKLÆRINGER VEDTAGET AF DE BEFULDMÆGTIGEDE

1. Fælles erklæring om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

1. Unionen tager til efterretning, at Finland, Norge, Sverige og Østrig har bekræftet, at de fuldt ud accepterer rettighederne og forpligtelserne i forbindelse med Unionen og dens institutionelle ramme, dvs. den gældende fællesskabsret som den finder anvendelse på de nuværende medlemsstater. Dette omfatter især traktaternes indhold, principper og politiske mål, herunder også indholdet, principperne og de politiske mål i traktaten om Den Europæiske Union.

Unionen og Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige er enige om,

- at tiltrædelse af Unionen skal styrke Unionens indre sammenhæng og dens muligheder for at handle effektivt på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område;

- at de nye medlemsstater fra tiltrædelsestidspunktet vil og kan deltage fuldt og aktivt i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik som defineret i traktaten om Den Europæiske Union;

- at de nye medlemsstater ved tiltrædelsen vil overtage alle traktatens mål, bestemmelserne i afsnit V og de relevante erklæringer hertil i deres helhed og uden forbehold;

- at de nye medlemsstater vil og kan støtte de specifikke unionspolitikker, der gælder ved deres tiltrædelse.

2. Med hensyn til medlemsstaternes forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Union vedrørende gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er der enighed om, at de tiltrædende staters juridiske ramme på datoen for tiltrædelsen vil være i overensstemmelse med gældende fællesskabsret.

2. Fælles erklæring vedrørende artikel 157, stk. 4, i tiltrædelsesakten

De nye medlemsstater deltager i en ordning, hvorefter tre poster som generaladvokat går på skift i den alfabetiske orden, der anvendes på nuværende tidspunkt, idet det er underforstået, at Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige ikke deltager i denne ordning, eftersom de hver permanent har en generaladvokat. Den alfabetiske orden er således følgende: Belgien (1988-1994), Danmark (1991-1997), Grækenland (1994-2000), Irland, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Østrig, Portugal, Finland, Sverige.

Heraf følger, at en generaladvokat af spansk nationalitet og en af irsk nationalitet udpeges fra tiltrædelsen. Den spanske generaladvokats mandat udløber den 6. oktober 1997, og den irske generaladvokats mandat udløber den 6. oktober 2000.

3. Fælles erklæring om Domstolen for De Europæiske Fællesskaber

De supplerende foranstaltninger, som måtte vise sig nødvendige som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse, bør træffes af Rådet, som på Domstolens begæring vil kunne forøge antallet af generaladvokater til ni og foretage de nødvendige tilpasninger i henhold til stk. 3 i henholdsvis EKSF-traktatens artikel 32a, EF-traktatens artikel 166 og Euratom-traktatens artikel 138.

4. Fælles erklæring om anvendelsen af Euratom-traktaten

De kontraherende parter erindrer om, at de traktater, som Den Europæiske Union er baseret på, finder anvendelse på alle medlemsstater uden forskelsbehandling, og uden at reglerne om det indre marked i øvrigt berøres heraf; de erkender, at det er medlemsstaterne, der i deres egenskab af kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab i overensstemmelse med deres specifikke nationale politik afgør, hvorvidt de vil producere nuklear energi.

Hvad angår det sidste led i det nukleare brændselskredsløb er det den enkelte medlemsstat, der har ansvaret for at fastlægge sin egen politik.

5. Fælles erklæring vedrørende sekundærboliger

Gældende fællesskabsret er ikke til hinder for, at den enkelte medlemsstat træffer nationale, regionale eller lokale foranstaltninger vedrørende sekundærboliger, forudsat dels at de er nødvendige under hensyn til udnyttelse af landområder, planlægning og miljøbeskyttelse, dels at de i overensstemmelse med gældende fællesskabsret finder anvendelse på medlemsstaternes borgere uden at indebære direkte eller indirekte forskelsbehandling.

6. Fælles erklæring om normer for miljøbeskyttelse, sundhed og produktsikkerhed

De kontraherende parter understreger, at det som en del af fællesskabsaktionen er vigtigt at fremme et højt beskyttelsesniveau for så vidt angår sundhed, sikkerhed og miljø i overensstemmelse med de mål og kriterier, der er opstillet i traktaten om Den Europæiske Union. I denne sammenhæng henviser de ligeledes til resolutionen af 1. februar 1993 om et fællesskabsprogram for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling.

Under hensyntagen til de nye medlemsstaters stærke ønske om at bevare de standarder, de har indført på en række områder, navnlig som følge af deres særlige geografiske og klimatiske forhold, er de kontraherende parter blevet enige om en procedure, der rent undtagelsesvis og i specifikke tilfælde skal anvendes til at gennemgå de gældende fællesskabsbestemmelser med fuld deltagelse fra de nye medlemsstaters side på de betingelser og vilkår, der fastsættes i tiltrædelsestraktaten.

Uden dermed at foregribe udfaldet af ovennævnte procedure forpligter de kontraherende parter sig til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at afslutte proceduren inden udløbet af den fastsatte overgangsperiode. Efter udløbet af overgangsperioden finder de gældende fællesskabsbestemmelser anvendelse i de nye medlemsstater på samme betingelser som i de nuværende medlemsstater.

7. Fælles erklæring om artikel 32, 69, 84 og 112 i tiltrædelsesakten

De kontraherende parter henviser til, at konferencerne på mødet på ministerplan den 21. december 1993 noterede sig,

- at formålet med den aftalte løsning er, at der træffes afgørelser inden overgangsperiodens afslutning;

- den fornyede gennemgang af gældende fællesskabsret må ikke foregribe resultatet;

- Unionen vil ved den fornyede gennemgang tage hensyn til kriterierne i EF-traktatens artikel 130 R, stk. 3.

8. Fælles erklæring om de institutionelle procedurer i tiltrædelsestraktaten

Medlemsstaterne og ansøgerlandene er, idet de vedtager de institutionelle bestemmelser i tiltrædelsestraktaten, enige om, at den regeringskonference, der skal indkaldes i 1996, ud over at undersøge Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige rolle og de øvrige emner omhandlet i traktaten om Den Europæiske Union, skal behandle spørgsmålene vedrørende antallet af medlemmer af Kommissionen og vægtningen af medlemsstaternes stemmer i Rådet. Den skal ligeledes behandle enhver foranstaltning, der anses for nødvendig for at lette institutionernes arbejde og sikre, at de fungerer effektivt.

9. Fælles erklæring om artikel 172 i tiltrædelsesakten

De kontraherende parter noterer sig, at det, for at der kan foretages en ændring af EØS-aftalen og aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, kræves, at de berørte kontraherende parter er indforstået dermed.

De befuldmægtigede har noteret sig brevvekslingen om det arrangement vedrørende fremgangsmåden for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes i perioden forud for tiltrædelsen, som er kommet i stand i konferencen mellem Den Europæiske Union og de stater, der har ansøgt om tiltrædelse af Unionen, og som er knyttet til denne slutakt.

Endelig er følgende erklæringer blevet fremsat og knyttet til denne slutakt:

A. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Kongeriget Norge

10. Fælles erklæring om de forvaltning af fiskeriressourcerne i farvande nord for 62° nordlig bredde

11. Fælles erklæring om 12-sømilegrænsen

12. Fælles erklæring om ejendomsretten til fiskerfartøjer

13. Fælles erklæring om forsyning af råvarer til fiskeriforarbejdningsindustrien i det nordlige Norge

14. Erklæring ad artikel 147 om den norske levnedsmiddelindustri

15. Fælles erklæring om Svalbard

B. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Republikken Østrig

16. Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed

17. Fælles erklæring om beskyttelsesforanstaltninger i henhold til aftalerne med landene i Central- og Østeuropa

18. Fælles erklæring om løsning af uafklarede tekniske spørgsmål på transportområdet

19. Fælles erklæring om vægt og dimensioner for motorkøretøjer

20. Fælles erklæring om en basistunnel under Brenner

21. Fælles erklæring om artikel 6 og 76 i tiltrædelsesakten

C. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Republikken Finland

22. Fælles erklæring om beskyttelse af Finlands transportforbindelser

23. Fælles erklæring om transport af radioaktivt affald

24. Fælles erklæring om ikke-spredningstraktaten

D. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Kongeriget Sverige

25. Fælles erklæring om ikke-spredningstraktaten

26. Fælles erklæring om artikel 127 i tiltrædelsestraktaten

E. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / forskellige nye medlemsstater

27. Fælles erklæring: Norge, Sverige, Østrig: om PCB/PCT

28. Fælles erklæring om det nordiske samarbejde

29. Fælles erklæring om antallet af dyr, der er berettiget til ammekopræmie i Norge og Finland

30. Fælles erklæring: Finland, Sverige: om fiskerimuligheder i Østersøen

31. Erklæring om forarbejdningsindustrien i Østrig og Finland

F. Erklæringer fra de nuværende medlemsstater

32. Erklæring om Ålandsøerne

33. Erklæring om relativ stabilitet

34. Erklæring om løsning af de miljøproblemer, som forårsages af tung trafik

35. Erklæring om overholdelse af landbrugsforpligtelser i henhold til retsakter, som ikke er omfattet af tiltrædelsesakten

36. Erklæring om miljøforanstaltninger på landbrugsområdet

37. Erklæring om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder

G. Erklæringer fra Kongeriget Norge

38. Erklæring fra Kongeriget Norge om det norske sprog

39. Erklæring fra Kongeriget Norge vedrørende samiske anliggender

40. Erklæring vedrørende gennemskuelighed

H. Erklæringer fra Republikken Østrig

41. Erklæring fra Republikken Østrig vedrørende artikel 109g i EF-traktaten

42. Erklæring om tv-radiospredning

43. Erklæring om priserne for kombineret transport på Brenner-ruten

44. Erklæring om artikel 14 i protokol nr. 9 om vej- og jernbanetransport samt kombineret transport i Østrig

I. Erklæringer fra Republikken Finland

45. Erklæring fra Republikken Finland vedrørende gennemskuelighed

J. Erklæringer fra Kongeriget Sverige

46. Erklæring fra Kongeriget Sverige vedrørende socialpolitik

47. Erklæring om offentlighed i forvaltningen og svarerklæring fra Unionen

K. Erklæringer fra forskellige nye medlemsstater

48. Fælles erklæring fra Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige vedrørende fiskeri

49. Erklæring fra Norge, Østrig, Finland og Sverige vedrørende artikel 3 og 4 i tiltrædelsesakten

50. Erklæring fra Republikken Finland og Kongeriget Sverige om alkoholmonopoler

III. ANDRE ERKLÆRINGER

A. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Kongeriget Norge

10. Fælles erklæring om forvaltning af fiskeriressourcerne i farvande nord for 62° nordlig bredde

De kontraherende parter noterer sig det sårbare og følsomme økosystem i Barentshavet og de nordlige farvande og erkender, at det er af vital nødvendighed at opretholde en sund forvaltning, der er baseret på en bæredygtig bevarelse og optimal udnyttelse af alle bestandene i disse farvande.

De er enige om, at integreringen af disse farvande i den fælles fiskeripolitik skal baseres på de eksisterende forvaltningsregler, således at de nuværende tekniske normer, kontrolnormer og håndhævelsesnormer fortsat finder anvendelse og forbedres.

De er enige om, at allerede eksisterende regionale havforskningsinstitutioner og videnskabelige institutioner, der er beliggende tæt ved de pågældende farvande, fortsat bør bidrage i betydeligt omfang til beslutningsprocessen, således at de nødvendige forvaltningsafgørelser kan træffes hurtigt inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

De er enige om, at forhandlingerne med Rusland, der føres inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, bør bygge på de principper og den praksis, der er udviklet i den fælles norsk-russiske fiskerikommission.

De er enige om, at den nuværende ordning, hvorefter de berørte fiskeriorganisationer høres, før forhandlingerne med Rusland finder sted, bør opretholdes.

De er endvidere enige om, at forvaltningsmålene og -foranstaltningerne indbefatter:

- at der tages behørigt hensyn til de indbyrdes forbindelser mellem bestandene, når flere arter forvaltes,

- at der ved forvaltningen af pelagiske bestande bør tages hensyn til, at sådanne arter udgør en vigtig fødekilde for andre arter, og at der på lang sigt bør sikres en optimal og stabil fangst af bestandene,

- at der, når der fastsættes TAC for en bestand, bør tages behørigt hensyn til bevarelse af yngelbestanden, således at der sikres en tilstrækkelig tilgang,

- at fangster af de demersale bestande, der anses for at ligge inden for forsvarlige biologiske grænser, bør holdes inden for bestandens formeringsevne, og at der tages behørigt hensyn til de særlige vilkår, der gælder for hver enkelt bestand,

- at der for de demersale bestande, der ikke ligger inden for forsvarlige biologiske grænser bør træffes foranstaltninger til at genopbygge bestanden til et bæredygtigt niveau, idet der også tages hensyn til fiskeindustriens minimumsbehov,

- at råd fra Den Rådgivende Komité for Forvaltning af Fiskeriet (ACFM) fortsat vil blive tillagt stor betydning.

De kontraherende parter erkender, at der ved den fremtidige forvaltning af disse farvande skal tages hensyn til Norges særlige interesser som kyststat ved farvande nord for 62° nordlig bredde samt til alle de berørte parters interesser i henhold til reglerne for den fælles fiskeripolitik.

Som en midlertidig undtagelse fra reglerne med det formål at tilskynde til Norges gradvise integrering i den fælles fiskeripolitik har de kontraherende parter derudover vedtaget, at fra tiltrædelsesdagen:

1. er Norge bemyndiget til at fastsætte TAC-niveauer og til at opretholde sin fiskeriaftale med Rusland i en overgangsperiode indtil senest den 1. juli 1998; i denne overgangsperiode varetager Norge fastsættelsen af TAC-niveauerne og forvaltningen af denne aftale i nært samarbejde med Kommissionen;

2. kan Norge i disse farvande på et ikke-diskriminerende grundlag opretholde sin nuværende ordning for:

- tekniske bestemmelser i en overgangsperiode på 1 år,

- genudsætningsforbud i en overgangsperiode på 3 år,

- kontrolforanstaltninger, herunder navnlig lukning og åbning af følsomme områder, i en overgangsperiode på 3 år.

I løbet af disse overgangsperioder vil Unionen undersøge, hvorledes disse regulerende mekanismer bedst kan integreres i den fælles fiskeripolitik.

11. Fælles erklæring om 12-sømilegrænsen

De kontraherende parter erkender, at bevarelsen af levedygtige fiskerisamfund i kystområderne er af stor betydning for Norge. Når Unionens institutioner tager de nuværende ordninger vedrørende adgang til farvande inden for 12-sømilegrænsen op til fornyet gennemgang for at træffe afgørelse om de fremtidige ordninger, vil de tage særligt hensyn til de interesser, der gør sig gældende for sådanne samfund i medlemsstaterne.

12. Fælles erklæring om ejendomsretten til fiskerfartøjer

De kontraherende parter noterer sig Domstolen for De Europæiske Fællesskabers afgørelser og anerkender, at inden for den fælles fiskeripolitik er et af målene med ordningen med nationale kvoter, som tildeles medlemsstaterne ud fra princippet om relativ stabilitet, at beskytte de særlige behov i områder, hvor lokalbefolkningerne er særlig afhængige af fiskeri og dermed forbunden industri.

Dette mål kan begrunde betingelser, som er udformet til at sikre, at der er en reel økonomisk forbindelse mellem de fartøjer, der fisker, og en medlemsstats kvote, såfremt formålet med sådanne betingelser er, at de befolkninger, som er afhængig af fiskeri og dermed forbunden industri, skal nyde godt heraf.

13. Fælles erklæring om forsyning af råvarer til fiskeforarbejdningsindustrien i det nordlige Norge

De kontraherende parter mærker sig Norges anmodning vedrørende forsyningen af råvarer til fiskeforarbejdningsindustrien i det nordlige Norge og erkender behovet for at sikre en tilfredsstillende ligevægt i forsyningerne på baggrund af industriens særlige forhold. Der skal tages behørigt hensyn hertil, når Unionen fastlægger autonome toldkontingenter for fisk til forarbejdningsindustrien efter Norges tiltrædelse.

14. Erklæring ad artikel 147 om den norske levnedsmiddelindustri

De kontraherende parter har noteret sig følgende erklæring fra Kommissionen:

Kommissionen skal, når de behandler en eventuel anmodning fra Norge om foranstaltninger i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser, tage hensyn til de særlige omstruktureringsproblemer i den norske levnedsmiddelindustri og skal sikre, at alle nødvendige foranstaltninger træffes tilstrækkeligt hurtigt til, at langsigtede skader kan undgås.

De foranstaltninger Kommissionen kan træffe, kan i en 3-års periode omfatte en overvågningsordning og vejledende lofter, således at markedets åbning ikke vil medføre forstyrrelser, som kan hæmme en omstrukturering af den norske levnedsmiddelindustri, for så vidt angår følgende produkter fremstillet fra lokale basislandbrugsprodukter: kødprodukter, mel, blandede foderstoffer, forarbejdede ærter og gulerødder og mejeriprodukter undtagen smør, skummetmælkspulver og blød ost.

15. Fælles erklæring om Svalbard

De kontraherende parter er enige om, at adgangen for fiskerfartøjer fra Unionens medlemsstater til fiskeressourcerne i farvandene ud til 200 sømil rundt om Svalbard for at fiske kvoter fastsat af Unionen, vil være uændret i overensstemmelse med status quo for fiskeriet.

Parterne er endvidere enige om, at de levende ressourcer i de nævnte farvande må forvaltes på en sådan måde, at det sikrer et varigt og bæredygtigt udbytte til fordel for Unionens medlemsstater og genspejler deres fiskerettigheder i disse farvande. Forvaltningen skal navnlig ikke hindre den mulighed, fiskefartøjer fra Unionens medlemsstater har for at fiske deres fulde kvote, og skal fuldt ud respektere udøvelsen af normalt fiskeri.

B. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Republikken Østrig

16. Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed

Hvis Østrigs tiltrædelse skulle give anledning til vanskeligheder med hensyn til arbejdskraftens frie bevægelighed, kan sagen forelægges Fællesskabets institutioner, så der kan findes en løsning på problemet. Denne løsning skal være i nøje overensstemmelse med traktaternes bestemmelser (herunder bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union) og de bestemmelser, der er vedtaget i medfør heraf, især bestemmelserne om arbejdskraftens frie bevægelighed.

17. Fælles erklæring om beskyttelsesforanstaltninger i henhold til aftalerne med landene i Central- og Østeuropa

1. Europaaftalerne mellem Fællesskabet og landene i Central- og Østeuropa omfatter bestemmelser om, at Fællesskabet på visse betingelser, der er fastsat i disse aftaler, kan træffe passende beskyttelsesforanstaltninger.

2. Når Fællesskabet gennemgår og træffer foranstaltninger i henhold til disse bestemmelser, kan det påberåbe sig producenters eller regioners situation i en eller flere medlemsstater.

3. Ved Fællesskabets regler om iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger, herunder forvaltning af Fællesskabets kontingenter, sikres det, at der i fuldt omfang tages hensyn til medlemsstaternes interesser i overensstemmelse med de relevante procedurer.

18. Fælles erklæring om løsning af uafklarede tekniske spørgsmål på transportområdet

Republikken Østrig og Fællesskabet erklærer sig villige til i Transitudvalget EF-Østrig at løse uafklarede tekniske spørgsmål i fælles forståelse inden Østrigs tiltrædelse, herunder navnlig følgende:

a) Spørgsmål vedrørende økopointsystemet

- regulering af motorer i motorkøretøjer registreret inden den 1. oktober 1990

- regulering af traktorenhed

- multinationalt sammenkoblet vogntog

- forskelsbehandling til fordel for østrigske køretøjer i transit fra et tredjeland til et andet.

b) Andre spørgsmål

- en løsning på fællesskabsplan vedrørende »Lofer«-aftalen af 29. juni 1993 mellem Østrig og Tyskland

- liste over terminaler, der henhører under artikel 3, stk. 5, i den administrative aftale (»Fürnitz«-transporter)

- tunge og omfangsrige transporter (særtransport).

19. Fælles erklæring om vægt og dimensioner for motorkøretøjer

De kontraherende parter mærker sig, at Østrig opfylder gældende fællesskabslovgivning for så vidt angår tilladt totalvægt og dimensioner for lastbiler med bestemmelser, der uden sanktion tillader en vægt på 38 tons plus 5 % tolerance.

20. Fælles erklæring om en basistunnel under Brenner

Østrig, Tyskland, Italien og Fællesskabet arbejder aktivt på at afslutte de forberedende undersøgelser vedrørende en basistunnel under Brenner, der skal indleveres i juni 1994. Østrig, Tyskland og Italien er besluttet på at nå til en afgørelse om bygning af tunnelen inden den 31. oktober 1994. Fællesskabet er rede til at støtte opførelsen på grundlag af eksisterende EF-instrumenter, hvis de tre stater når til en positiv afgørelse.

21. Fælles erklæring om artikel 6 og 76 i tiltrædelsesakten

Republikken Østrig og Fællesskabet bekræfter, at de gennem passende forhandlinger har til hensigt at sikre, at transportvirksomheder fra tredjelande, navnlig Slovenien og Schweiz, fra tiltrædelsesdatoen ikke vil blive behandlet gunstigere end EU-transportvirksomheder hvad angår lastbilers transit gennem østrigsk område.

C. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Republikken Finland

22. Fælles erklæring om beskyttelse af Finlands transportforbindelser

De kontraherende parter, som erkender, at søruter er af særdeles stor betydning for Finland som følge af landets geografiske beliggenhed, og at de er meget vanskelige at opretholde på grund af de klimatiske forhold, er enige om, at der skal lægges behørig vægt på at opretholde og udvikle Finlands maritime forbindelser med de øvrige dele af Unionen ved relevante unionsinitiativer, bl.a. i forbindelse med udbygningen af de transeuropæiske net i Nordeuropa.

23. Fælles erklæring om transport af radioaktivt affald

De kontraherende parter bekræfter, at EF-lovgivningen ikke forpligter en medlemsstat til at acceptere en specifik transport af radioaktivt affald fra en anden medlemsstat.

24. Fælles erklæring om ikke-spredningstraktaten

De kontraherende parter understreger den betydning, de tillægger ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben, og tilsiger deres fortsatte støtte til traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT).

De bekræfter, at opfyldelsen af NPT-forpligtelserne forbliver et nationalt ansvar, hvilket ikke berører IAEA's og Euratom's ansvar med hensyn til gennemførelsen af artikel III, stk. 1 og 4, i ikke-spredningstraktaten.

De erindrer om, at de agter at gennemføre bestemmelserne i de retningslinjer, som Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale har fastlagt, og som en betingelse for leverancer sikre, at IAEA's sikkerhedskontrol gennemføres i de ikke-kernevåbenbesiddende stater, hvortil der eksporteres nukleart materiale og udstyr, som er særlig beregnet eller behandlet til forarbejdning, anvendelse eller fremstilling af nukleart materiale.

Uden at det berører dets forpligtelser i henhold til Euratom-Traktaten, bekræfter Republikken Finland, at den under opfyldelsen af sine NPT-forpligtelser vil samarbejde tæt med IAEA som IAEA-medlem samt inden for rammerne af INFCIRC/193.

D. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / Kongeriget Sverige

25. Fælles erklæring om ikke-spredningstraktaten

De kontraherende parter understreger den betydning, de tillægger ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben, og tilsiger deres fortsatte støtte til traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT).

De bekræfter, at opfyldelsen af NPT-forpligtelserne forbliver et nationalt ansvar, hvilket ikke berører IAEA's og Euratom's ansvar med hensyn til gennemførelsen af artikel III, stk. 1 og 4, i ikke-spredningstraktaten.

De erindrer om, at de agter at gennemføre bestemmelserne i de retningslinjer, som Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale har fastlagt, og som en betingelse for leverancer sikre, at IAEA's sikkerhedskontrol gennemføres i de ikke-kernevåbenbesiddende stater, hvortil der eksporteres nukleart materiale og udstyr, som er særlig beregnet eller behandlet til forarbejdning, anvendelse eller fremstilling af nukleart materiale.

Uden at det berører dets forpligtelser i henhold til Euratom-Traktaten, bekræfter Kongeriget Sverige, at det under opfyldelsen af sine NPT-forpligtelser vil samarbejde tæt med IAEA som IAEA-medlem samt inden for rammerne af INFCIRC/193.

26. Fælles erklæring om artikel 127 i tiltrædelsesakten

De forhandlingsdirektiver, der ledsager Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at forhandle protokoller til de bilaterale aftaler og arrangementer, der er omhandlet i artikel 127, skal være i overensstemmelse med de konklusioner, der er fastlagt sammen med Sverige under konferencen.

E. Fælles erklæringer: De nuværende medlemsstater / forskellige nye medlemsstater

27. Fælles erklæring: Norge, Sverige, Østrig: om PCB/PCT

De kontraherende parter noterer sig, at produktionen af PCB og PCT er forbudt på deres områder, og at disse produkter ikke længere genanvendes. Indtil der vedtages en EF-lovgivning om forbud mod genanvendelse af PCB og PCT, har de kontraherende parter ingen indvendinger imod, at dette forbud opretholdes i den nationale lovgivning.

28. Fælles erklæring om det nordiske samarbejde

De kontraherende parter noterer sig, at Sverige, Finland og Norge som medlemmer af Den Europæiske Union agter at videreføre det nordiske samarbejde, der foregår mellem disse lande indbyrdes samt med andre lande og territorier, og at de i den forbindelse agter at overholde fællesskabslovgivningen og andre bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union fuldt ud.

29. Fælles erklæring om antallet af dyr, der er berettiget til ammekopræmie i Norge og Finland

Skulle der som følge af tiltrædelsen ske en uforholdsmæssig stor nedgang i produktionsmængden af andre vigtige råvarer, skal antallet af dyr, som er berettiget til ammekopræmien i Norge og Finland, tages op til fornyet behandling.

30. Fælles erklæring: Finland, Sverige: om fiskerimuligheder i Østersøen

De kontraherende parter noterer sig, at fordelingen af fiskeressourcerne i EF-farvandene i Østersøen blev beregnet på grundlag af omfordelingen til parterne af de fiskerimuligheder, der blev overført til det tidligere USSR og til Polen i referenceperioden. De kontraherende parter er derfor enige om, at den fremtidige fordeling af de fiskerimuligheder, der blev opnået inden for ammerne af fiskeriaftalerne med Rusland, de tre baltiske stater og Polen, ikke skal tage hensyn til de udvekslinger af fiskerimuligheder, der fandt sted inden udvidelsen.

31. Erklæring om forarbejdningsindustrien i Østrig og Finland

De kontraherende parter er enige om følgende

i) fuldstændig anvendelse af foranstaltningerne under mål 5a) for at afbøde virkningerne af tiltrædelsen,

ii) smidighed ved anvendelsen af nationale overgangsordninger vedrørende støtte til omstrukturering.

F. Erklæringer fra de nuværende medlemsstater

32. Erklæring om Ålandsøerne

Med hensyn til valgret og valgbarhed ved kommunalvalg på Ålandsøerne minder Unionen om, at artikel 8 B, stk. 1, i EF-traktaten giver mulighed for at imødekomme Republikken Finlands anmodninger. Hvis Republikken Finland i henhold til artikel 28 om ændring af artikel 227, stk. 5, i EF-traktaten meddeler, at EF-traktaten finder anvendelse på Ålandsøerne, vil Rådet i løbet af seks måneder og efter proceduren i artikel 8 B, stk. 1, i EF-traktaten om nødvendigt træffe nærmere afgørelse om de betingelser, hvorunder nævnte artikel finder anvendelse på Ålandsøernes særlige forhold.

33. Erklæring om relativ stabilitet

Unionen erkender den fundamentale betydning, som Norge og medlemsstaterne tillægger princippet om relativ stabilitet som basis for realisering af en permanent ordning for fordeling af fiskerimulighederne i fremtiden.

34. Erklæring om løsning af de miljøproblemer som forårsages af tung trafik

Unionen meddeler Østrig, at Rådet har anmodet Kommissionen om med henblik på vedtagelse at foreslå retningslinjer for løsning af de miljøproblemer, som forårsages af tung trafik. Disse retningslinjer skal omfatte passende foranstaltninger vedrørende vejafgifter, jernbaneinfrastruktur, faciliteter for kombineret transport og tekniske normer for køretøjer.

35. Erklæring om overholdelse af landbrugsforpligtelser i henhold til retsakter, som ikke er omfattet af tiltrædelsesakten

Den Europæiske Union erklærer, at alle de retsakter, der er nødvendige med henblik på overholdelsen af tiltrædelsesforhandlingernes konklusioner med hensyn til landbrugsspørgsmål, og som ikke er medtaget i tiltrædelsesakten (nye rådsretsakter, som skal finde anvendelse efter tiltrædelsen og kommissionsretsakter) vil blive vedtaget i god tid efter de relevante fremgangsmåder i tiltrædelsestraktaten eller i gældende fællesskabsret.

Flertallet af disse retsakter vil blive vedtaget i interimsperioden efter procedurerne i tiltrædelsesakten.

De andre forpligtelser på landbrugsområdet, der er en følge af forhandlingerne, skal gennemføres hurtigt og rettidigt.

36. Erklæring om miljøforanstaltninger på landbrugsområdet

Unionen vil træffe de nødvendige foranstaltninger til, at medlemsstaterne hurtigt kan gennemføre miljøprogrammer på landbrugsområdet til fordel for deres landmænd i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2078/92, og til at sikre samfinansiering af disse programmer inden for bevillingerne på budgettet.

Unionen noterer sig, at følgende beløb kan forventes fra hver af de nye medlemsstater:

>TABELPOSITION>

37. Erklæring om landbrug i bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder

Unionen noterer sig, at de nye medlemsstater anser betydelige dele af deres område for at lide under varige naturbetingede ulemper, og accepterer, at bjergområder og ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF hurtigst muligt bør afgrænses.

Med hensyn til afgrænsningen af de omhandlede områder bekræfter Unionen sin hensigt om at anvende gældende fællesskabsret således:

- for Østrigs vedkommende vil valget af kriterier, da det er et alpint land, blive baseret på de kriterier, som allerede anvendes for tilsvarende områder i Tyskland, Italien og Frankrig;

- for Sveriges vedkommende gør anvendelsen af en bestemt nordlig breddegrad som det relevante kriterium efter artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 75/268/EØF det muligt at fastlægge fire af de fem støtteberettigede landbrugsområder i det nordlige Sverige;

- for Norges vedkommende gør anvendelsen af en bestemt nordlig breddegrad som det relevante kriterium efter artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 75/268/EØF samt anvendelsen af stk. 4 og 5 i samme artikel det muligt at dække indtil 85% af det udnyttede landbrugsareal.

- For Finlands vedkommende gør anvendelsen af en bestemt nordlig breddegrad som det relevante kriterium efter artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 75/268/EØF samt ændringen af artikel 19 i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 det muligt at dække indtil 85 % af det udnyttede landbrugsareal i henhold til artikel 3, stk. 3, i nævnte Rådets direktiv 75/268/EØF.

G. Erklæringer fra Kongeriget Norge

38. Erklæring fra Kongeriget Norge om det norske sprog

Kongeriget Norge erklærer, at Bokmål og Nynorsk skal have samme status ved skriftlig anvendelse af norsk som officielt sprog i Fællesskabernes institutioner, således at dokumenter til generel anvendelse, korrespondance og generelt informationsmateriale redigeres på det ene eller det andet norske sprog.

39. Erklæring fra Kongeriget Norge vedrørende samiske anliggender

I betragtning af artikel 110 A i den norske grundlov og lov nr. 56 af 12. juni 1987,

i betragtning af forpligtelserne og tilsagnene i De Forenede Nationers konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, særlig artikel 27, og Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 169 om oprindelige folk og stammefolk i uafhængige lande fra 1989,

har Norge påtaget sig at skabe betingelser, som sætter det samiske folk i stand til at bevare og udvikle deres mulighed for at ernære sig, deres sprog, kultur og levemåde.

De samiske samfund i de traditionelle områder for samiske bosætninger er afhængige af en række traditionelle økonomiske aktiviteter. Disse aktiviteter er i sig selv en integreret del af samisk kultur og udgør det nødvendige grundlag for den yderligere udvikling af den samiske levemåde.

I betragtning af protokollen om samiske folk erklærer Norges regering, at den på dette grundlag fortsat vil opfylde sine forpligtelser og tilsagn over for det samiske folk.

40. Erklæring fra Kongeriget Norge vedrørende gennemskuelighed

Kongeriget Norge ser med velvillighed på udviklingen mod større åbenhed og gennemskuelighed i Unionen.

I Norge er det et vigtigt retligt og politisk princip at have offentlighed i forvaltningen og adgang til aktindsigt. Kongeriget Norge vil fortsat anvende dette princip i overensstemmelse med dets rettigheder og forpligtelser som medlem af Unionen.

H. Erklæringer fra Republikken Østrig

41. Erklæring fra Republikken Østrig vedrørende artikel 109 G i EF-traktaten

Republikken Østrig noterer sig, at sammensætningen af ecu-valutakurven ikke ændres, og at værdien af den østrigske schilling vil blive uigenkaldeligt fastlåst over for ecu ved Republikken Østrigs deltagelse i tredje fase.

Republikken Østrig vil fastholde schillingens stabilitet og på denne måde bidrage til gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. Republikken Østrig kan tilslutte sig den etapevise overgang til en fælles europæisk valuta, fordi kvaliteten af den planlagte europæiske valuta er sikret ved de forhåndsbetingelser med hensyn til stabilitetspolitik, der er indeholdt i EF-traktaten.

42. Erklæring fra Republikken Østrig om tv-radiospredning

For så vidt angår Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed erklærer Republikken Østrig, at landet i overensstemmelse med gældende EF-ret som fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol vil kunne træffe passende foranstaltninger i tilfælde af flytning med henblik på omgåelse af den indenlandske lovgivning.

43. Erklæring fra Republikken Østrig om priserne for kombineret transport på Brenner-ruten

Republikken Østrig erklærer sig villig til i overensstemmelse med EF-reglerne at fremme anvendelse af huckepack-transport på Brenner-ruten ved på den østrigske strækning at få indført en hensigtsmæssig pris for sådan transport, der kan konkurrere med vejtransportpriser. Republikken Østrig bemærker, at indførelse af denne foranstaltning forudsætter, at markedsvirkningen af støtte ydet af Republikken Østrig ikke forringes i kraft af foranstaltninger, der indføres på andre strækninger af ovennævnte huckeback-transportforbindelse.

44. Erklæring fra Republikken Østrig om artikel 14 i protokol nr. 9 om vej- og jernbanetransport samt kombineret transport i Østrig

Republikken Østrig erklærer, at forvaltningen af økopointordningen bør være edb-styret fra den 1. januar 1997, og at kontrollen bør foregå elektronisk fra den 1. januar 1997, således at kravene i artikel 14 stk. 1, i protokol nr. 9 opfyldes.

I. Erklæringer fra Republikken Finland

45. Erklæring fra Republikken Finland vedrørende gennemskuelighed

Republikken Finland ser med velvillighed på udviklingen mod større åbenhed og gennemskuelighed i Unionen.

I Finland er det et vigtigt retligt og politisk princip at have offentlighed i forvaltningen og adgang til aktindsigt. Republikken Finland vil fortsat anvende dette princip i overensstemmelse med dets rettigheder og forpligtelser som medlem af Den Europæiske Union.

J. Erklæringer fra Kongeriget Sverige

46. Erklæring fra Kongeriget Sverige vedrørende socialpolitik

I en brevveksling mellem Kongeriget Sverige og Kommissionen, som er knyttet som bilag til sammendraget af konklusionerne fra det femte møde i forbindelse med konferencen på ministerplan (CONF-S 81/93), modtog Kongeriget Sverige forsikringer i forhold til svensk praksis for arbejdsmarkedsforhold, navnlig med hensyn til ordningen om, at arbejdsbetingelser fastlægges i kollektive aftaler, som indgås mellem arbejdsmarkedets parter.

47. Erklæring fra Kongeriget Sverige om offentlighed i forvaltningen og svarerklæring fra Unionen

1. Erklæring fra Sverige

Sverige bekræfter sin indledende erklæring af 1. februar 1993 (CONF-S 3/93).

Sverige ser med velvillighed på udviklingen mod større åbenhed og gennemskuelighed i Den Europæiske Union.

Offentlighed i forvaltningen og navnlig adgang til aktindsigt samt forfatningsmæssig beskyttelse af personer, der giver oplysninger til medierne, er og vil fortsat være grundlæggende principper, som udgør en del af Sveriges forfatningsmæssige, politiske og kulturelle arv.

2. Svarerklæring fra de nuværende medlemsstater

Den Europæiske Unions nuværende medlemsstater noterer sig Sveriges ensidige erklæring om åbenhed og gennemskuelighed.

De går ud fra, at Sverige som medlem af Den Europæiske Union vil efterkomme EF-bestemmelserne i denne henseende fuldt ud.

K. Erklæringer fra forskellige nye medlemsstater

48. Fælles erklæring fra Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige vedrørende fiskeri

Ved brevveksling mellem Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige er der nået til enighed om, at Norge vil opretholde svenske rettigheder, som svarer til dem, der følger af den bilaterale aftale om fiskeri fra 1977. Mængder og arter vil, i overensstemmelse med praksis efter den bilaterale aftale, på grundlag af bilaterale konsultationer blive overdraget på en årlig basis og i overensstemmelse med artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92.

49. Erklæring fra Norge, Østrig, Finland og Sverige vedrørende artikel 3 og 4 i tiltrædelsesakten

Med hensyn til de konventioner eller instrumenter vedrørende retlige og indre anliggender, som der henvises til i tiltrædelsesaktens artikel 3 og artikel 4, stk. 2, som der stadig forhandles om, accepterer Norge, Østrig, Finland og Sverige de punkter, som de nuværende medlemsstater eller Rådet er nået til enighed om på tiltrædelsestidspunktet, og de vil følgelig kun deltage i de senere forhandlinger om disse konventioner og instrumenter, for så vidt angår de punkter, som der stadig skal nås til enighed om.

50. Erklæring fra Republikken Finland og Kongeriget Sverige om alkoholmonopoler

Konferencen på ministerplan blev på femte møde den 21. december 1993 underrettet om brevvekslingen mellem Kommissionen og Finland og mellem Kommissionen og Sverige om alkoholmonopoler under kapitel 6: Konkurrencepolitik, der er anført i dok. CONF-SF 78/93 og CONF-S 82/93.

IV. BREVVEKSLING mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes i perioden forud for tiltrædelsen

Brev nr. 1

Hr. . . . . . .,

Jeg har den ære at henvise til det under tiltrædelsesforhandlingerne rejste spørgsmål om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for Deres lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Jeg kan hermed bekræfte, at Den Europæiske Union er indforstået med en sådan procedure på de betingelser, der fremgår af det bilag, som er knyttet til dette brev, og at den kan tages i anvendelse fra den dato, hvor vores forhandlingskonference erklærer, at udvidelsesforhandlingerne er endeligt afsluttet.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kunne bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

Brev nr. 2

Hr. . . . . . .,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev med følgende ordlyd:

»Jeg har den ære at henvise til det under tiltrædelsesforhandlingerne rejste spørgsmål om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for Deres lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Jeg kan hermed bekræfte, at Den Europæiske Union er indforstået med en sådan procedure på de betingelser, der fremgår af det bilag, som er knyttet til dette brev, og at den kan tages i anvendelse fra den dato, hvor vores forhandlingskonference erklærer, at udvidelsesforhandlingerne er endeligt afsluttet.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kunne bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg har den ære at bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

Bilag

Informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes i perioden forud for tiltrædelsen

I.

1. For at sikre Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige, i det følgende benævnt de »tiltrædende stater«, passende information bringes ethvert forslag og enhver meddelelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som kan føre til afgørelser truffet af Rådet for Den Europæiske Union, til de tiltrædende staters kundskab efter at være blevet fremsendt til Rådet.

2. Konsultationer finder sted på begrundet anmodning fra en tiltrædende stat, som udtrykkeligt gør rede for sine interesser som fremtidigt medlem af Unionen og fremsætter sine bemærkninger.

3. Administrative afgørelser vil almindeligvis ikke give anledning til konsultationer.

4. Konsultationer finder sted i et interimsudvalg bestående af repræsentanter for Unionen og de tiltrædende stater.

5. Fra Unionens side er medlemmerne af interimsudvalget medlemmerne af De Faste Repræsentanters Komité eller de personer, som de udpeger hertil. Kommissionen opfordres til at lade sig repræsentere ved disse drøftelser.

6. Interimsudvalget bistås af et sekretariat, som er konferencens sekretariat, der videreføres i dette øjemed.

7. Konsultationen finder normalt sted, så snart det forberedende arbejde på unionsplan med henblik på Rådets vedtagelse af afgørelser har ført til fælles retningslinjer, således at der med fordel kan afholdes sådanne konsultationer.

8. Såfremt der efter konsultationerne stadig skulle bestå alvorlige vanskeligheder, vil spørgsmålet kunne behandles på ministerplan på en tiltrædende stats anmodning.

9. Bestemmelserne ovenfor finder tilsvarende anvendelse på afgørelser truffet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Investeringsbank.

10. Den procedure, der er fastlagt i de ovenfor anførte numre, anvendes ligeledes på alle fremtidige afgørelser, som skal træffes af de tiltrædende stater, og som vil kunne få indvirkning på de forpligtelser, der følger af deres stilling som fremtidigt medlem af Unionen.

II.

1. Den procedure, der er fastlagt under I, finder tilsvarende anvendelse på udkast til rådsafgørelser, som fastlægger fælles holdninger i henhold til artikel J.2 i EU-traktaten, eller vedtagelse af fælles aktioner i henhold til artikel J.3, medmindre andet er fastsat i bestemmelserne nedenfor.

2. Formandskabet bringer disse udkast til de tiltrædende staters kundskab, når en medlemsstat har fremsat forslag eller givet en meddelelse.

3. Konsultationer kan finde sted ved meddelelser udvekslet via telefax, medmindre en tiltrædende stat fremsætter en begrundet indsigelse imod dette.

4. Finder der konsultationer sted i Interimsudvalget, kan de af udvalgets medlemmer, som tilhører Unionen, om nødvendigt være medlemmerne af det politiske udvalg.

III.

1. Den procedure, der er fastlagt under I, finder tilsvarende anvendelse på udkast til rådsafgørelser, som fastlægger fælles holdninger i henhold til artikel K.3 i EU-traktaten og udarbejdelsen af de i denne bestemmelse omhandlede konventioner, medmindre andet er fastsat i bestemmelserne nedenfor.

2. Formandskabet bringer disse udkast til de tiltrædende staters kundskab, når en medlemsstat har fremsat forslag eller givet en meddelelse.

3. Finder der konsultationer sted i Interimsudvalget, kan de af udvalgets medlemmer, der tilhører Unionen, om nødvendigt være medlemmerne af det i EU-traktatens artikel K.4 omhandlede udvalg.

IV.

Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige træffer de nødvendige foranstaltninger til, at deres tiltrædelse af de aftaler og overenskomster, der er omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, så vidt muligt finder sted samtidig med, tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og på de betingelser, der er fastsat i nævnte akt.

Såfremt aftaler og overenskomster, som er omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 3, og artikel 4, stk. 1, andet punktum, og artikel 4, stk. 2, kun foreligger i udkast, endnu ikke er undertegnet og sandsynligvis ikke kan nå at blive undertegnet i perioden forud for tiltrædelsen, opfordres de tiltrædende stater efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten og efter en hensigtsmæssig procedure at deltage i udarbejdelsen af disse udkast i en positiv ånd og på en måde, der kan befordre indgåelsen af disse aftaler og overenskomster.

V.

For så vidt angår forhandlingerne af overgangs- og tiltrædelsesprotokoller med de medkontraherende lande, der er omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 59, 76, 102 og 128, deltager repræsentanter fra de tiltrædende stater i arbejdet som observatører ved siden af repræsentanterne for de nuværende medlemsstater.

Visse ikke-præferentielle aftaler, der er indgået af Fællesskabet, og hvis gyldighedsperiode rækker ud over den 1. januar 1995, kan tilpasses eller ændres for at tage hensyn til Unionens udvidelse. Disse tilpasninger eller ændringer forhandles af Fællesskabet med deltagelse af repræsentanter for de tiltrædende stater i henhold til den i foregående stykke omhandlede procedure.

VI.

Institutionerne udarbejder rettidigt de tekster, der er omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 170.

PROTOKOL FOR UNDERTEGNELSEN af traktaten mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemsstater i Den Europæiske Union) og Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland, Kongeriget Sverige om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union (94/C 241/10)

De befuldmægtigede fra Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, medlemsstater i Den Europæiske Union, og de befuldmægtigede fra Kongeriget Norge, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige undertegnede den 24. juni 1994 på Korfu traktaten om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union.

I den forbindelse fremsatte Kongeriget Belgien følgende erklæring:

»Ved at undertegne denne traktat i Kongeriget Belgiens navn forpligter såvel de føderale belgiske myndigheder som det franske, flamske og tyske sprogfællesskab i Belgien, den vallonske region, den flamske region og regionen Bruxelles sig på internationalt plan.«

De øvrige stater, der har undertegnet tiltrædelsestraktaten, fremsatte følgende erklæring:

»De øvrige stater, der har undertegnet tiltrædelsestraktaten, forstår, at den ensidige belgiske erklæring er en forklaring af den nationale forfatningsmæssige retstilstand, som ikke anfægter det forhold, at kun Kongeriget Belgien er kontraherende part i denne traktat og dermed eneansvarlig over for de øvrige signatarstater for overholdelse af de forpligtelser, det påtager sig i denne traktat som medlemsstat i Den Europæiske Union.«

Kongeriget Belgien bekræfter, at dette er tilfældet.

Denne protokol offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

En nombre de los Presidentes de las Conferencias sobre la adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea

På vegne at formændene for konferencerne om Norges, Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

Im Namen der Präsidenten der Konferenzen über den Beitritt Norwegens, Österreichs, Finnlands und Schwedens zur Europäischen Union

Åî ïíüìáôïò ôùí ÐñïÝäñùí ôçò ÄéÜóêåøçò Ðñïó÷þñçóçò ôçò Íïñâçãßáò, ôçò Áõóôñßáò, ôçò Öéíëáíäßáò êáé ôçò Óïõçäßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

On behalf of the Chairmen of the Conferences on the Accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union

Au nom des présidents des conférences sur l'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne

A nome dei presidenti delle Conferenze sull'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea

Namens de Voorzitters van de Conferenties over de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie

Em nome dos Presidentes das Conferências sobre a Adesão da Noruega, da Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia

>REFERENCE TIL EN FILM>

El Secretario General del Consejo de la Unión Europea

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò

The Secretary-General of the Council of the European Union

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie

O Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

>REFERENCE TIL EN FILM>