11992E148

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKABETS - FEMTE DEL : FAELLESKABETS INSTITUTIONER - AFSNIT I : BESTEMMELSER VEDRORENDE INSTITUTIONERNE - KAPITEL 1 : INSTITUTIONERNE - ANDEN AFDELING : RAEDET - ARTIKEL 148 /* KODIFICERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB */

EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0058


Artikel 148

1. Medmindre andet er fastsat i denne Traktat, traeffes Raadets afgoerelser med et flertal af medlemmernes stemmer.

2. Ved de raadsafgoerelser, som kraever kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer foelgende vaegt:

Belgien 5

Danmark 3

Tyskland 10

Graekenland 5

Spanien 8

Frankrig 10

Irland 3

Italien 10

Luxembourg 2

Nederlandene 5

Portugal 5

Det Forenede Kongerige 10

Afgoerelser traeffes med mindst:

- fireoghalvtreds stemmer i tilfaelde, hvor afgoerelsen i henhold til denne Traktat skal traeffes paa forslag af Kommissionen,

- fireoghalvtreds stemmer afgivet af mindst otte medlemmer, der stemmer for, i alle andre tilfaelde.

3. Det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repraesenteret, undlader at stemme, hindrer ikke vedtagelsen af de af Raadets afgoerelser, der kraever enstemmighed.