11985I109

DOKUMENTER VEDROERENDE KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTROEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, AKT VEDROERENDE VILKAARENE FOR KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTRAEDELSE OG TILPASNINGERNE AF TRAKTATERNE, ARTIKEL 109

EF-Tidende nr. L 302 af 15/11/1985 s. 0057


++++

Artikel 109

For raasukker og for produkter , bortset fra friske sukkerroer , der er anfoert i artikel 1 , stk . 1 , litra b ) , og for produkter , der er anfoert i artikel 1 , stk . 1 , litra d ) og f ) , i forordning ( EOEF ) nr . 1785/81 om den faelles markedsordning for sukker , kan der om noedvendigt fastsaettes udligningsbeloeb for at undgaa enhver risiko for forstyrrelser i samhandelen mellem Faellesskabet i dets nuvaerende sammensaetning og Spanien .

I saa fald afledes udligningsbeloebene af det udligningsbeloeb , der gaelder for vedkommende basisprodukt , ved hjaelp af koefficienter , der skal fastsaettes .