11972B/PRO/03

DOKUMENTER VEDROERENDE KONGERIGET DANMARKS, IRLANDS, KONGERIGET NORGES OG DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, PROTOKOL NR. 3 OM KANALOEERNE OG OEEN MAN

EF-Tidende nr. L 073 af 27/03/1972 s. 0164


++++

Protokol nr . 3

om Kanaloeerne og oeen Man

Artikel 1

1 . Faellesskabsreglerne vedroerende told og kvantitative restriktioner , navnlig Tiltraedelsesaktens bestemmelse herom , anvendes paa Kanaloeerne og oeen Man paa samme vilkaar , som gaelder i Det forenede Kongerige . Isaer nedsaettes told og afgifter med tilsvarende virkning gradvis mellem disse omraader og Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning og mellem disse omraader og de nye medlemsstater , i det i Tiltraedelsesaktens artikler 32 og 36 fastsatte tempo . Den faelles toldtarif og den harmoniserede EKSF-tarif anvendes gradvis i overensstemmelse med del i Tiltraedelsesaktens artikler 39 og 59 fastsatte tempo under hensyntagen til denne Akts artikler 109 , 110 og 119 .

2 . For landbrugsprodukterne og for de produkter , der er opstaaet ved foraedling af disse , og som er genstand for en saerlig samhandelsordning , anvendes over for tredjelande de importafgifter og andre importforanstaltninger , som er fastsat i faellesskabsreglerne , og som anvendes af Det forenede Kongerige .

Ligeledes anvendes de bestemmelser i faellesskabsreglerne og navnlig bestemmelserne i Tiltraedelsesakten , der er noedvendige med henblik paa i samhandelen med disse produkter at muliggoere den fri bevaegelighed og overholdelsen af normale konkurrencevilkaar .

Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen vilkaarene for anvendelsen af de i foregaaende afsnit naevnte bestemmelser paa disse omraader .

Artikel 2

De rettigheder , som personer hjemmehoerende i disse omraader under Det forenede Kongerige nyder godt af , beroeres ikke af Tiltraedelsesakten . Dog nyder de ikke godt af faellesskabsbestemmelserne vedroerende den fri bevaegelighed af personer og tjenesteydelser .

Artikel 3

Bestemmelserne i EURATOM-traktaten , der finder anvendelse paa personer eller virksomheder som naevnt i denne traktats artikel 196 , anvendes paa disse personer eller virksomheder , naar de er etableret i fornaevnte omraader .

Artikel 4

Myndighederne i disse omraader anvender den samme behandling over for enhver fysisk eller juridisk person i Faellesskabet .

Artikel 5

Saafremt der ved anvendelsen af den i denne protokol beskrevne ordning skulle opstaa vanskeligheder paa den ene eller den anden side i forbindelserne mellem Faellesskabet og disse omraader , foreslaar Kommissionen uophoerligt Raadet de beskyttelsesforanstaltninger , som den skoenner noedvendige , idet vilkaarene og fremgangsmaaden for gennemfoerelsen praeciseres .

Raadet traeffer med kvalificeret flertal afgoerelse inden en maaned .

Artikel 6

I denne protokol forstaas som hjemmehoerende paa Kanaloeerne og oeen Man enhver statsborger i Det forenede Kongerige og i dets kolonier , der har dette statsborgerskab i kraft af , at han selv , en af hans foraeldre eller en af hans bedsteforaeldre er foedt , adopteret , naturaliseret eller indfoert i folkeregistret paa den paagaeldende oe ; dog betragtes en saadan person i denne henseende ikke som hjemmehoerende i disse omraader , hvis han selv , en af hans foraeldre eller en af hans bedsteforaeldre er foedt , adopteret , naturaliseret eller indfoert i folkeregistret i Det forenede Kongerige . Han betragtes heller ikke som hjemmehoerende i disse omraader , saafremt han paa noget tidspunkt har vaeret regelmaessigt bosiddende i Det forenede Kongerige i fem aar .

De administrative bestemmelser , der er noedvendige med hensyn til identifikation af disse personer , vil blive meddelt Kommissionen .