11972B/DEC/CEE/EUR

DOKUMENTER VEDROERENDE KONGERIGET DANMARKS, IRLANDS, KONGERIGET NORGES OG DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, AFGOERELSE TRUFFET AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS RAAD DEN 22. JANUAR 1972 VEDROERENDE KONGERIGET DANMARKS, IRLANDS, KONGERIGET NORGES, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS OPTAGELSE I DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG I DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB

EF-Tidende nr. L 073 af 27/03/1972 s. 0004


++++

AFGOERELSE TRUFFET AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS RAAD

den 22 . januar 1972

vedroerende kongeriget Danmarks , Irlands , kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands optagelse i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og i Det europaeiske Atomenergifaellesskab

( OVERSAETTELSE )

DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS RAAD

I kraft af artikel 237 i Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og artikel 205 i Traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab ,

i betragtning af , at kongeriget Danmark , Irland , kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland har ansoegt om at blive medlemmer af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af Det europaeiske Atomenergifaellesskab ,

efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen ,

BESLUTTER

at acceptere disse ansoegninger om optagelse . Vilkaarene for optagelsen samt tilpasningerne af Traktaterne , som denne optagelse medfoerer , fastlaegges ved en aftale mellem medlemsstaterne og ansoegerstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles den 22 . januar 1972

For Raadet

G . THORN

Formand