11965F024

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, KAPITAL IV : DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TJENESTEMAEND OG OEVRIGE ANSATTE, ARTIKEL 24

EF-Tidende nr. L 152 af 13/07/1967 s. 0009


Artikel 24.

1. Tjenestemaendene og de oevrige ansatte i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og i Det europaeiske Atomenergifaellesskab bliver samtidig med denne Traktats ikrafttraeden tjenestemaend og de oevrige ansatte i De europaeiske Faellesskaber og indgaar under den faelles administration for disse Faellesskaber.

Paa forslag af Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra de oevrige interesserede institutioner udfaerdiger Raadet med kvalificeret flertal vedtaegten for tjenestemaend i De europaeiske Faellesskaber og ansaettelsesvilkaarene for disse Faellesskabers oevrige ansatte.

2. Paragraf 7, stk. 3, i Konventionen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til Traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, artikel 212 i Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og artikel 186 i Traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab ophaeves.