11965F/PRO/PRI/13

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF ET FAELLES RAAD OG EN FAELLES KOMMISSION FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, PROTOKOL VEDROERENDE DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER, KAPITEL V: DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TJENESTEMAEND OG OEVRIGE ANSATTE, ARTIKEL 13

EF-Tidende nr. L 152 af 13/07/1967 s. 0015


Artikel 13.

Loen, vederlag og honorarer, som Faellesskaberne udbetaler sine tjenestemaend og oevrige ansatte, beskattes til fordel for Faellesskaberne paa de betingelser og efter den fremgangsmaade, som fastsaettes af Raadet paa grundlag af forslag fra Kommissionen.

Tjenestemaendene og de oevrige ansatte fritages for national beskatning af loen, vederlag og honorarer, som de modtager fra Faellesskaberne.